Drahňovická mokřadla

Drahňovická mokřadla

Mapka a fotky lokality na Panoramio.com

Na sever od obce Drahňovice protéká Křešický potok romantickým zalesněným hluboce zařízlým údolím. Podél potoka nacházíme vrbové křoviny, v rozšířené části údolí se rozkládají mokřadní pcháčové louky na glejových půdách, v okolních lesích najdeme přírodě blízké dubohabřiny a suťové lesy.

Mokřadní louky hostí vzácnou květenu - roste zde ocún jesenní (Colchicum autumnale) a zvláště chráněný prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Pozemkový spolek inicioval ve spolupráci s obcí Drahňovice obnovu nesečených luk a vybudování soustavy tůní. Cílem Pozemkového spolku je i nadále péčovat o lokalitu (každoroční sečení), u louky jsou umístěny informační tabule pro návštěvníky.

prstnatec májový - česká orchidej

Prstnatec májový - česká orchidej.

rozkvetlé louky s kohoutky

Rozkvetlé louky s kohoutky.

tůně se suchopýry

Tůně se suchopýry.

Informacni tabule.

Informační tabule.