Jinošovské údolí

Jinošovské údolí

Mapka a fotky lokality na Panoramio.com

Jinošovské údolí leží na jih od města Vlašimi. Protéká jím potok Orlina, na kterém je v údolí zbudováno několik rybníků. Rybníky mají rozsáhlé břehové porosty, které přechází ve vrbové křoviny a v olšiny. Mozaiku údolí doplňují louky a cesty lemované alejí lip. Jinošovské údolí patří k oblíbeným cílům vycházek občanů města Vlašimi.

Rybníky s břehovými porosty skýtají útočiště řadě druhů ptáků, zastihnout zde můžeme např. labuť velkou a volavku popelavou. U Galilejského rybníka roste početná populace ďáblíku bahenního, chráněné rostliny, která má květy schovány v bílém toulci. Na mokrých loukách v okolí rybníků rostou orchideje prstnatce májové a další mokřadní druhy.

Pozemkovému spolku se podařilo získat do vlastnictví rybník Jírovec, Kačák a Utopenec spolu s přilehlými loukami. Na rybnících a loukách je uplatňováno přírodě blízké hospodaření, část plochy slouží jako zázemí pro programy druhové ochrany.

V roce 2004 se podařilo získat do vlastnictví ČSOP cennou mokřadní louku pod Galilejským rybníkem. Na zakoupení této louky byly použity prostředky z celostátní sbírky "Místo pro přírodu". I tato louka bude sečena lehkou mechanizací za přispění dobrovolníků a členů ČSOP Vlašim. Přírodě blízká olšina v části pozemku bude ponechána přirozenému vývoji.

Pro přiblížení přírodních hodnot Jinošovského údolí veřejnosti je plánováno zbudování naučné stezky.

V roce 2006 proběhla na Orlinském potoce, rybníce Utopenec a Orlické nádrži komplexní revitalizace vodních prvků krajiny. Vodní díla byla opravena, potok upraven (resp. odstraněny chyby předchozích úprav), v nivě bylo vybudováno několik tůní. Tato velká akce by se nemohla uskutečnit bez spolupráce Města Vlašim a Lesů ČR.Ďáblík bahenní

Ďáblík bahenní.

Lipová alej dosazená PSPPP

Lipová alej dosazená PSPPP.

Mokřad nad Galilejským rybníkem

Mokřad nad Galilejským rybníkem.

Rybník Jírovec

Rybník Jírovec.

Rybník Kačák

Rybník Kačák.

Informační tabule.

Informační tabule.