Krajové odrůdy ovocných dřevin

Realizátor

Ing. Pavel Jakubův

Stručné představení projektu

Snahu zachránit dědictví v podobě starých odrůd má ČSOP Vlašim již od roku 1999, kdy začalo podrobné mapování a určování vzorků starých a krajových odrůd jádrovin na Podblanicku. Tato činnost je značně komplikovaná a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je stáří a zanedbalý stav stromů, které plodí velice sporadicky a kvalita vzorků u takto zanedbaných stromů není příliš vysoká. Dále je poměrně obtížně určit konkrétní odrůdu. Jádroviny mají řádově stovky odrůd a určit tak konkrétní odrůdu je nelehkým úkolem i pro zkušeného odborníka. Proto se snažíme navázat spolupráci se sadaři v okrese Benešov, kteří odrůdy ve svých sadech znají a významně tak mohou pomoci s následným určením. Všechny nasbírané vzorky jsou odevzdány pomologům, kteří buď určí konkrétní odrůdu či vytvoří pomologický popis. U každého určeného vzorku je vyhodnoceno, zda se jedná o doposud množenou odrůdu či o vzácný již se běžně nevyskytující exemplář. Rouby odrůd, které se již běžně nevyskytují, jsou přeneseny do sadu starých krajových odrůd nedaleko Jetřichovic na Sedlecko - Prčicku. Sad krajových odrůd v Jetřichovicích byl založen v roce 2000 ve spolupráci s majitelem jetřichovického panství Ing. O. Srbem, který k tomuto účelu poskytl vhodné pozemky.

Dlouhodobé výsledky:

Sad krajových odrůd v Jetřichovicích se skládá ze dvou částí a to z nově vysazeného sadu a původního sadu, který byl vysázen okolo roku 1950. Výsadba nových podnoží byla realizována od roku 2000. Každý rok jsou do sadu doplňovány podnože, které v minulých letech uhynuly. Celkem je v nové části sadu vysazeno 258 podnoží. Ve staré části sadu je pečováno o 265 již vzrostlých stromů. V minulých letech byly vybudovány okolo celého sadu ohrady a vše je tak připraveno pro extenzivní pastvu. Od roku 1999 se podařilo zmonitorovat několik stovek stromů a určit mnoho desítek odrůd. Bohužel ne všechny odrůdy jsou vhodné k přenosu do sadu a to například z důvodu onemocnění matečného stromu. Celkem bylo do sadu naroubováno 33 známých odrůd jádrovin a 12 odrůd, které dosud nebylo možné určit a bylo nutné provést jejich přenos.


Konkrétní informace o programu naleznete ve výroční zprávě ZDE.


Vytvoření elektronické databáze

V roce 2013 se Nám podařilo s Ing. Stanislavem Bočkem Ph.D. zaměřit pomocí GPS 92 stromů na Jistebnicku, které Ing. Boček určil. Z některých těchto stromů se nám podařilo odebrat vzorky, které byly znovu odeslány na určení. Seznam všech stromů je uveden v interaktivní databázi, která zabezpečí neomylné dohledání jednotlivých matečných stromů v terénu pro další potřeby. Tato databáze je volně stažitelná na odkazu níže a lze ji otevřít ve freeware aplikaci Google Earth. Zájemcům o staré odrůdy umožní sběr roubového materiálu a vlastní namnožení vybrané odrůdy.


Interaktivní databáze krajových odrůd ovocných dřevin

Návod na použití:
Zde (http://ulozto.cz/xFea4wW4/stare-odrudy-kmz)  si můžete stáhnout soubor s databází (cca 150 Mb) Pro stažení použijte heslo: CSOPVlasim
K otevření databáze je nutné stáhnout a nainstalovat do vašeho PC aplikaci Google Eart.
Tato aplikace je zdarma a lze ji stáhnout například zde (http://www.google.com/intl/cs/earth/)
Poté již stačí otevřít stažený soubor s databází a v levém sloupci vybrat konkrétní strom. U Každého stromu je fotografie umístěna do míst odkud byla pořízena.
 

Možnost spolupráce:

Protože je určování vzorků nesmírně obtížné, jsou vítáni všichni, kteří by měli zájem se na tomto programu podílet. Pokud máte na zahradě či někde v blízkosti starou jabloň nebo hrušeň a máte zájem o jeji záchranu, ozvěte se nám buď osobně v Podblanickém ekocentru ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim nebo na e-mail: pavel.jakubuv@csop.cz, případně na tato telefonní čísla 602 665 407, 317 845 169 (Ing. Pavel Jakubův).

Poděkování:

Tímto děkujeme všem, kteří se podílejí na projektu záchrany starých a krajových odrůd na okrese Benešov. Jmenovitě pak patří dík paní Jindřišce Rosolové, která pomohla vytipovat a určit zajímavé vzorky v okolí Podlesí (Neustupov). Panu Jaroslavu Švecovi z Votic, který vypátral několik zajímavých odrůd na Voticku.

Zajímavé odkazy:

Mapa Sadu krajových odrůd - http://www.mapy.cz/s/346Q
Školka nabízející staré odrůdy - http://www.stareodrudy.org/
Databáze odrůd ovoce Ekocentra Meluzína - http://www.plantsdata.com/ovoce.aspx


Mičurinovo – Dokumentační fotografie stromu a plodů jabloně odrůdy Mičurinovo.

foto: Pavel JakubůvČSOP Vlašim spolupracuje na realizaci projektu "OŽIVENÍ STARÝCH ODRŮD", finančně podpořeného z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014.


www.fondnno.cz / www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.