Netopýři

Realizátor

RNDr. Vladimír Hanzal

Představení programu

Od roku 2009 je v rámci projektu ČSOP Národní program ochrany biodiverzity sledován výskyt netopýrů v oblasti údolní nádrže Štěchovice. Ještě v roce 2009 představovalo toto území z hlediska mapování netopýrů zcela neprobádanou oblast. Vše iniciovala informace Ing. Petra Stýbla o pozorování netopýrů vyletujících z portálu obtokového tunelu vodního díla Slapy.

Obtokový tunel byl vybudován v letech 1949 – 1951 při stavbě Slapské přehrady. Po dokončení stavby a před jejím napuštěním byl v roce 1954 uzavřen. Spodní část tunelu – cca 200 m – je až k betonové uzávěře zatopená a přístupná pouze loďkou.


Foto: V. Hanzal


Mapování lokality zahrnuje jarní, letní a podzimní celonoční odchyty do sítí a detektorování – vše dle metodiky AOPK ČR (www.nature.cz). Hlavními cíli projektu je definování druhového spektra chiropterofauny zájmové oblasti a dohledání hromadných úkrytů netopýrů v oblasti se zaměřením na netopýra hvízdavého a netopýra nejmenšího v období mimo zimu. Veškerá data budou zanesena do Nálezové databáze ochrany přírody. Získaná data o dalším příp. výskytu netopýra hvízdavého a netopýra nejmenšího výrazně přispějí k poznání rozšíření obou druhů.
 


Foto: J. Červený

První kontrola se uskutečnila 4. 12. 2009 a přesně byli determinováni pouze 3 jedinci netopýrů: 1 ex. netopýra velkého (Myotis myotis), 1 ex. netopýra vodního (Myotis daubentonii) a 1 ex. netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus). Dále bylo pozorováno více jednotlivých, blíže neurčitelných netopýrů ve vyšších polohách tunelu (cca 4 m nad vodní hladinou). Následně bylo zjištěno, že výška vodní hladiny v tunelu pravidelně kolísá dle plánu provozu Vltavské kaskády, ve večerních a nočních hodinách bývá o 1 – 2,5 m vyšší než ráno a přes den. Z tohoto důvodu se 2. kontrola (3.2.2010) uskutečnila večer a v noci. Bylo tak možné zkontrolovat škvíry a spáry, které jsou umístěny cca v polovině výšky tunelu. Zjištění bylo šokující, celkem bylo napočítáno téměř 4000 jedinců netopýra hvízdavého. Zimovali v koloniích od 10 do 500 kusů. Z obtokového tunelu vodního díla Slapy se tak stalo největší zimoviště tohoto druhu na území České republiky a jedno z největších v Evropě.Foto: J. ČervenýFoto: K. Kříž

V letech 2011 – 2012 bylo území podrobeno intenzivnímu výkumu v rámci projektu ČSOP Národní program ochrany biodiverzity. Kromě vlastního sčítání zimujících netopýrů byly prováděny odchyty do sítí i detektoring.Foto: V. Hanzal

Byl potvrzen výskyt podvojného netopýra hvízdavého (Pipistrellus pygmaeus). Za tímto účelem byly odebírány vzorky tkáně létací blány pro DNA analýzy.Foto: V. Hanzal

Doposud byl v oblasti vodní nádrže Štěchovice prokázán výskyt 8 druhů netopýrů: netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra vodního (Myotis daubentonii), netopýra vousatého (Myotis mystacinus), netopýra rezavého (Nyctalus noctula), netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus), netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus) a netopýra ušatého (Plecotus auritus).

Podrobnější informace o projektu naleznate ve výročních zprávách ZDE.Smíšená kolonie zimujích netopýrů hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus) a netopýra rezavého (Nyctalus noctula). Foto: P. Hulva

Netopýr černý (Barbastella barbastellus). Foto: J. Červený