Ochrana obojživelníků při jarním tahu

Realizátor

Bc. Michala Musilová, Bc. Petr Vach, Jiří Nosek

Představení projektu

V jarních měsících obojživelníci hromadně migrují z míst zimoviště do míst rozmnožování. Jejich tahové cesty se však mnohdy křižují s frekventovanými silničními komunikacemi, kde dochází k masivním úhynům. ČSOP Vlašim proto každoročně na vybraných lokalitách v regionu Středních Čech zabezpečuje ochranu migrujících obojživelníků pomocí výstavby mobilních síťových zábran.

Ochranu obojživelníků při jejich jarní migraci pomocí dočasné výstavby mobilních síťových zábran je realizována celkem na osmi tradičních lokalitách v jihovýchodním regionu Středních Čech v celkové délce 2 840 m, a to v : Nové Dvory u Kutné Hory, Trhový Štěpánov, Propast, Hruškov, Šternov, Horka nad Sázavou, Tehov u Říčan a poblíž obce Mokrá Lhota u Bystřice. U Mokré Lhoty byla využita propust pod silnicí a migrační trasa žab do ní byla svedena tak, aby migrující jedinci mohli bezpečně překonat vozovku bez nutnosti každodenního přenosu.

Výstavba síťových zábran. foto: Bc. Kateřina Knotková

Před vlastní výstavbou mobilních zábran vždy probíhá nejprve monitoring jednotlivých lokalit. Monitorují se první známky tahu obojživelníků a jejich vstup na vozovku. Jakmile je zaznamenán začátek tahu, kolem komunikací na vybraných lokalitách se postaví síťové zábrany, které usměrňují pohyb obojživelníků a zabraňují jejich vstupu na vozovku. Migrující zvířata narazí na síťovou překážku, jsou odkloněna ze směru svého tahu a zachycena ve sběrných nádobách. Odtud jsou pravidelně každé ráno vybírána a přemísťována do nedalekých vodních nádrží, kam směřovala za rozmnožováním. V době hlavního tahu jsou nádoby kontrolovány 2x denně, ve zbylém období 1x denně.


Každodenní vybírání sběrných nádob. foto: archiv ČSOP Vlašim.


Hlavním migrujícím druhem je každoročně ropucha obecná (Bufo bufo), z dalších druhů obojživelníků je zastoupen skokan hnědý (Rana temporaria), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), kuňka obecná (Bombina bombina) a dále pak čolek rodu Triturus. Počty přenesených obojživelníků v jednotlivých letech udává Tab. 1.

Hlavní migrující druh ropucha obecná (Bufo bufo) foto: Bc. Petr Vach

Tabulka. 1: Počet všech přenesených jedinců od roku 2004.


Konkrétní informace o počtech obojživelníků, druzích a lokalitách naleznete ve výroční zprávě ZDE.

Zábrany jsou stavěny za pomoci studentů SZeŠ Kostelec nad Orlicí, kteří se projektu každoročně účastní v rámci své odborné praxe. Na stavbě zábran a především pak na kontrole sběrných nádob a přemisťování zachycených jedinců se podílí řada dobrovolníků.

Tento projekt bylpodpořen v rámci programu Českého svazu ochránců přírody “Ochrana biodiverzity”, podpořeného Lesy České republiky s.p. a Ministerstvem životního prostředí.(www.csop.cz).


Pokud víte o místech křížení tahových cest obojživelníků s frekventovanými silničními komunikacemi, kde obojživelníci masově hynou pod koly automobilů, prosíme nahlaste nám je Ing. Stanislavu Němcovi na e-mailovou adresu stanislav.nemec@csop.cz nebo  na tel.: 602 457 375. Pokud to bude možné, můžeme zabezpečit ochranu migrujících obojživelníků i na těchto lokalitách. Děkujeme.