Ptáci zemědělské krajiny

Realizátor

Bc. Petr Vach, Martin Kysela

Představení projektu

Projekt "Ochrana hnízd čejky chocholaté (Vanellus vanellus) na Benešovsku a Sedlec-Prčicku" navázal na předchozí projekty z let 2006 až 2011. Od roku 2012 je projekt zaměřen již pouze na praktickou ochranu hnízd čejky chocholaté, která jsou za tímto účelem dohledávána a monitorována. Hlavními cíli projektu je sledovat tradiční hnízdní lokality a početnost čejky chocholaté v zájmovém území, ve spolupráci se zemědělskými družstvy zabránit ničení hnízd čejky chocholaté při jarních agrotechnických pracích a udržovat spolupráci se ZD hospodařícími v zájmovém území.

Zájmové území na Benešovsku o velikosti cca 100 km2 je vymezeno obcemi Vlašim, Radošovice, Divišov, Teplýšovice, Struhařov, Postupice a Domašín. Území na Sedlec-Prčicku o rozloze cca 70 km2 je vymezeno obcemi Sedlčany, Kosova Hora, Heřmaničky, Sedlec-Prčice, Nové Dvory, Nedrahovice a Libiň. Hnízdění čejky chocholaté je zjišťováno procházením vhodných biotopů (pole, mokřady a vlhčí louky v okolí rybníků) v hnízdním období a pozorováním tokajících párů a samic sedících na vejcích. V případě zjištění přímého ohrožení hnízd polními pracemi (předseťová úprava půdy, setí jařin, seč jetelovin apod.) je se zemědělským družstvem hospodařícím na dané lokalitě dohodnut takový postup, aby bylo hnízdo ochráněno. Většinou se jedná o vyznačení hnízda viditelnými kolíky a ponecháním takto označeného místa bez zásahu. Po ukončení polních prací jsou kolíky označující hnízdo odstraněny. Pokud není žádné hnízdo ohroženo agrotechnickými pracemi jsou hnízda pouze monitorována a kontrolována, zda se nenacházejí v klejových meziřádcích.

Hnízdní úspěšnost je zjišťována vizuálně pozorováním mláďat či poslechem varujících rodičů. Počty sledovaných hnízdících párů v zájmovém území v jednotlivých letech ukazuje Tab. 1. I přes rozvíjející se spolupráci se zemědělskými družstvy došlo v posledních letech k poklesu počtu hnízdících párů. Tento pokles je pozorovatelný již od roku 2009 (Tab. 1.).

Tabulka 1: Počty hnízdících párů na sledovaném území v průběhu let.
Rok Počet hnízdících párů
2006 17
2007 15
2008 35
2009 34
2010 21
2011* 21
2012 15

* - přibylo nové sledované území na Sedlec-Prčicku o rozloze 70 km2Mláďata čejky chocholaté první den po vylíhnutí. foto: P. Vach


Kromě zmapování hnízdního výskytu druhu a jeho přímé ochrany (ochrana hnízd) je přínosem tohoto projektu také udržování a rozvíjení spolupráce se zemědělskými družstvy hospodařícími v zájmových územích.

Podrobnější informace o výsledcích sledování nalezdene ve výročních zprávách ZDE.