Ryby a mihulovci

Realizátor

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

Představení programu

Mihule ukrajinská se v současné době vyskytuje pouze na jediné lokalitě v České republice – Račím potoce ve Velkých Losinách. Patří zcela oprávněně k našim nejvzácnějším obratlovcům.  Je tudíž pochopitelné, že stav této populace je v posledních letech objektem každoročního monitoringu. Výsledky jsou průběžně publikovány v odborném tisku.
Program je kromě konzultací a posuzování projektů ČSOP věnován dalším průzkumům Račího potoka ve Velkých Losinách (okres Šumperk) s výskytem mihule ukrajinské, jejíž početnost se vlivem jarním zvýšeným průtokům a následnému extrémnímu snížení průtoků a obnažení sedimentů, výrazně snížila. Průzkumem elektrickým agregátem 21. 7. 2010 ve stejném úseku a stejnou metodikou jako v minulých letech byl potvrzen jako dominantní pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario), méně byla zastoupena vranka obecná (Cottus gobio), vzácně se vyskytovala plotice obecná (Rutilus rutilus) a mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae).

Pozornost byla věnována doplňkům ČSN "Ryby a vodní živočichové - terminologie", kde bylo potřeba vydiskutovat nové druhové názvy vyžadované dovozci rybích produktů. Byl také připomínkován nový návrh vybraných druhů ichtyofauny pro potřeby budoucí novely vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Byl připraven do tisku nový "Červený seznam" ichtyofauny ČR a navíc poprvé i "Černý seznam" ichtyofauny ČR, který je věnován nepůvodním invazivním druhům ryb a jejich negativnímu působení na původní faunu. Odborné ichtyologické konzultace byly poskytovány pro orgány státní správy (krajské úřady) a odborným rybářským organizacím.

Několikaleté průzkumy a analýzy poznatků o vlivu invazivní ichtyofauny ČR na původní druhy vyústily do publikování dvou vědeckých článků (včetně jednoho zahraničního). Zpracována do tisku byla analýza ichtyofauny Evropy (kontinentu a okolních moří) včetně prvního kompletního soupisu druhů ryb a rybovitých obratlovců. V edici monografií českého názvosloví vydávaných Národním muzeem v Praze byl připraven do tisku 7. díl věnovaný tentokrát paprskoploutvým rybám, a to řádu ropušnicotvarým (Scorpaeniformes) a části řádu ostnoploutvých (Perciformes), podřádu Percoidei.

Konkrétní informace o programu naleznete ve výroční zprávě ZDE.


Elektrolov v Račím potoce.
foto: L. Hanel


Vranka obecná z Račího potoka.
foto: L. HanelPříklady publikací:

Hanel L., Lusk S. 2010: Ryby střední části Vlašimské Blanice. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 49: 43-61.

Lusk S., Lusková V., Hanel L.2010: Alien fish species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna. Folia Zool. 59(1): 57-72.

Lusk S., Lusková V., Hanel L. 2010: The List of Alien Species in the Ichthyofauna of the Czech Republic. Russian Journal of Biological Invasions, 2010, 1, 3: 172-175.

Lusk S., Lusková V., Hanel L. 2010: Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb

České republiky, Biodiverzita ichtyofauny ČR, VIII.

Lusk S, Lusková V., Hanel L., Lojkásek B., Hartvich P. 2010: Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 2010. Biodiverzita ichtyofauny ČR, VIII.