Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Tomice u Votic

27.10.2015

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo ks a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje. že na základě žádosti ze dne 7.10.2015 od:
Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice
ve věci: povolení kácení 1 ks lípy na pozemku p. č. 100/1 v k.ů. Tomice u Votic
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

spojené s místním šetřením
dne 16. října 2015 v 10,00 hodin
v kanceláři starosty obce

 


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením souhlasíme. Kmen je porušen dutinami, koruna je proschlá. Na kořenové bázi byly shledány dřevokazné houby. Strom se nachází blízko nemovitosti, kterou ohrožuje.

[ Tomice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k. ú. Vlašim

27.10.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že na základě žádosti Gastrošulc s.r.o., Technika pro gastronomii, sídlo: Malá Štěpánská 1932/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 290 23 254, (doručovací adresa: Gastrošulc s.r.o., Lidická 1636, Vlašim 25801), ze dne 22.9.2015, ve věci povolení skácení:
- 1 ks bříza (Betula) (obvod kmene 160 cm ve výšce 130 cm), na pozemku p.č. 1893/6 v k.ú. Vlašim.

Odůvodnění žádosti: Stíní sousedům p. Rajman.

bylo zahájeno správní řízení
dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks břízy rostoucí na pozemku p. č. 1893/6 v k. ú. Vlašim nesouhlasíme. Strom roste na severní straně, a proto není možné zastínění okolních pozemků. Strom je v dobrém zdravotním stavu, při místní kontorle nebylo zjištěno poškození kmene ani větví.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks lip a 1 ks akátu v k. ú. Vojkov

27.10.2015

Uvědomění o zahájení správního řízení

Dne 9.10.2015 podal Domov seniorů Vojkov, poskytovatel soc. služeb, Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz. p. č. 1/2 v k. ú. Vojkov. Vlastníkem předmětného pozemku je Středočeský kraj, Zborovská 11/81, 150 01 Praha Smíchov a domov seniorů Vojkov má právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje. dnem 13.10.2015 bylo  zahájeno správní řízení ve věci dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu příslušného ustanovení zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění příslušný ve věci.
Žádost byla doložena:
- informačním výpisem z KN
- výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin
- specifikací dřevin, které mají být káceny (4 ks lípa o obvodu kmene 2x 180 cm, 200 cm, 230 cm a 1 ks akát o obvodu kemne 90 cm ve výšce 130 cm)

Důvodem kácení dřevin je nenávratné poškození dřevin (proschlé nebo úplně suché), nachází se na hranici vodní nádrže p. č. 2, která se plánuje odbahnit. Je zde i nebezpečí pádu dřevin do přilehlého parku, kde je pohyb obyvatel Domova seniorů Vojkov, kteří mohou být ohroženi na zdraví či životě.
Jelikož je zdejšímu úřadu dobře známa situace, upouští se od místního šetření.
Účastníci řízení mohou své připomínky a návrhy k věci podat do 15-ti dnů od doručení tohoto oznámení na OÚ ve Vojkově, Vojkob 16, 257 53, kde je možno nahlédnout do podkladů souvisejících s předmětnou žádostí.
 

Vyjádření ČSOP Benešov:
Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu. Stromy jsou značně proschlé, 2 lípy jsou již zlomené. Stromy rostou na hranici vodní nádrže, nad kterou jsou velmi vykloněny a koření skrz hráz. S pokácením stromů souhlasíme, za podmínky náhradní výsadby v počtu 5 ks domácích listnatých dřevin. Sázené stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně počeváno minimáně po dobu 5 let.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k. ú. Vlašim

5.10.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1, písnm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že na základě žádosti Gastrošulc s.r.o., Technika pro gastronomii, sídlo: Malá Štěpánská 1932/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 290 23 254, (doručovací adresa: Gastrošulc s.r.o., Lidická 1636, Vlašim 25801), ze dne 22.9.2015. č.j. ZIP: 22624/15-3749/2015Svo, ve věci povolení skácení:
- 1 ks bříza (Betula) (obvod kmene 160 cm ve výšce i30 cm), na pozemku p.č. 1893/6 v k.ú. Vlašim.

bylo zahájeno správní
řízení
dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks břízy nesouhlasíme. Strom roste na severní straně, a proto není možné zatínění okolních pozemků. Strom je v dobrém zdravotním stavu, při místní kontrole nebylo zhištěno poškození kmene ani větví.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Načeradec

8.09.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením


Úřad městyse Načeradec jako věcně a místně příslušný orgán ochran ypřírody dle § 75 odst. 1, písm. a) zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti pana Ivana Klenota, bytem U Školky 27, Načeradec ze dne 21.8.2015, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Úřad městyse Načeradec jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

spojené s místním šetřením

dne 8.9. v 9:30 hodni na místě, kde jdou dřeviny na něž je podána žádost o povolení, tj. pozemek číslo KN st. 81 v k. ú. Načeradec.Vyjádření ČSOP Benešov:
Strom je v dobrém zdravotním stavu. Strom je významným krajinným prvkem okolí a plní estetickou funkci. Doporučujeme ořezat suché větve. S pokácením nesouhlasíme.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks lip v k. ú. Šebáňovice

17.03.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Městyse Vrchotovy Janovice, IČ 00233005, se sídlem: Vrchotovy Janovice 2, ze dne 25.02.2015, pod č. j. 111/2015, ve věci žádosti o povolení pokácení 3 ks lípyna pozemku p.č. 57 v k. ú. Šebáňovice s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 290, 240, 350 cm a 1 ks smrku na pozemku p.č. 512/5 v k. ú. Rudoltice s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 96 cm, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojené s ohledáním místa samého
dne 16.03.2015 v 9:00 hod
se schůzkou pozvaných v kanceláři úřadu městyse, Vrchotovy Janovice 2.
 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením stromů souhlasíme. Při místním šetření byl zjištěn výskyt dřevokazných hub,tlakové větvení kosterních větví, v kmenech stromů se nacházejí vyhnilé dutiny, stromy jsou napadeny jmelím.

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k. ú. Benešov u Prahy

3.03.2015

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47, zák. ř. 500/2004 Sb., správní řád.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz­dějších předpisů obdržel dne: 18. 02. 2015 pod č. j. MUBN/11434/2015 žádost od:
Zinfandel SE, Saturnova 1199/5, 104 00 Praha 10 (IČ 291 42 954) zastupující na základě plné moci společ­nost 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany (IČ 250 56 271), která zastupuje na základě plné moci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle (IČ 659 93 390)

ve věci povolení kácení dřevin;
5 ks stromů druhu bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 100, 102, 113, 97, 87 cm na pozemku parc. č. 5571/1 k. ú. Benešov u Prahy
3 ks stromů druhu dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene měřeněho ve výšce 130 cm nad zemí 105, 121, 88 cm na pozemku parc. č. 5571/1 k. ú. Benešov u Prahy
1 ks strom druh habr obecný (Carpinus betulus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 82 cm na pozemku parc. č. 5571/1 k. ú. Benešov u Prahy
16 ks stromů druhu trnovník bílý (Robinia pseudoacacia) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 82 - 130 cm na pozemku parc. č. 3420/1 k. ú. Benešov u Prahy
20 ks stromů druhu trnovník bílý (Robinřa pseudoacacia) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 82 - 126 cm na pozemku parc. č. 3419 k. ú. Benešov u Prahy
5 ks stromů druhu dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 128 -217 cm na pozemku parc. č. 3419 k, ú. Benešov u Prahy
2 ks stromů druhu javor mléč (Acer pseudoplatonoides) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 97 a 113 cm na pozemku parc. č. 3419 k, ú. Benešov u Prahy
1 ks stromu druhu bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 89 cm na pozemku parc. č. 3419 k. ú, Benešov u Prahy

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 5 ks břízy bělokoré, 3 ks dubu, 1 ks habru obecného, 36 ks trnovníku bílého, 2 ks javoru mléč a 1 ks břízy bělojkoré souhlasíme. Jedná se o bezpečnostní kácení podél komunikace I/3. Za pokácené stromy požadujeme adekvátní náhradní výsadbu domácích listnatých dřevi na místa určené městským úřadem. Nesouhlasíme s pokácením 5 ks dubuletního a obvodu kmene 128 - 217 cm. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, velmi hodnotné. Dopručujeme pouze jejich oštření a případné prořezání větví.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 22 ks topolů a 3 ks vrby jívy

3.03.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti podané panem Pavelm Fuksou, bytem Divišov, Šternberská 88 a Vladislavem Maškem, bytem Divišov, Šternberská 88, ze dne 26.1.2015, vedeno pod čj. 145/2015 ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích KN č.661/1- a 611/25 vše v k.ú. Divišov u Benešova (22 ks topol, 3 ks jíva a to o obvodu kmene ve výšce 130cm 10-150 cm, důvodem kácení je, že se jedná o zastavitelné území, stáří stromů, ochrana lidí a majetku) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák č.500/2004 Sb. správní řád.
Úřad městyse Divišov jako věcné a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

spojené s místním šetřením 3.března 2015 v 9.00 hodin
v Divišově u pozemku p.č. 661/1

V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona Č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácení 22 ks topolů a 3 ks jívy souhlasíme za podmínky náhradní výsadby. Nádradní výsadba bude provedene v počtu 25 kd domácích listnatých dřevin.

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1 ks jeřabiny v k. ú. Týnec nad Sázavou

25.02.2015

OZNÁMENÍ o zahájení řízení

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), obdržel dne 11.02.2015 žádost Ing. Františka Sýkory, zástupce Společenství pro dům 206-207, Chrást nad Sázavou 207, 257 42 Krhanice ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád")

oznamuje

účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 1 ks lípy a 1 ks jeřabiny na pozemku parcelní číslo 4276/24 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., na základě znalosti situace bez místního šetření.

Návrh na skácení stromů byl podán Společenstvím pro dům 206-207 po poradě na místě s odborníky z ČSOP Vlašim. Z důvodu tlakového větvení stromu by mohla lípa padnout na obytný dům. Kořeny lípy zvedají dlažbu na chodníku a hrozí zde nebezpečí úrazu osob. Padající suché větve z obou stromů ohrožují obyvatele, nemovitost a zaparkovaná vozidla v ulici Dukelská, Chrást nad Sázavou, Zvláště nebezpečné jsou stromy při větších poryvech větru, neboť zde dochází k ohrožení na životě.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácení 1 ks lípy a 1 ks jeřabiny souhlasíme. Jeřabina je z velké části suchá. Lípy je poškozena tlakovým větvením. Za pokácené dřeviny požadujeme náhradní výsadbu 2 ks domácích clistnatých dřevin.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

25.02.2015

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Dne 11. 2. 2015 podal žádost pan Ing. Otto Srb, nar. 5. 11. 1940, trvale bytem Ke Kozím hřbetům čp. 11, 165 00 Praha — Suchdol, o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les na pozemcích v katastrálním území Vrchotice. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení dřevin podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet:

1 ks topol (obvod 700 cm) na pozemku ppč. 155/2, katastrální území Vrchotice
1 ks dub letní (obvod 270 cm) na pozemku ppč. PK 1094/1, katastrální území Vrchotice


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks dubu souhlasíme. Na místě kácení bude vysazen nová dub. U topolu bude ponecháno 4-5 metrů vysoké torzo, kosterní větve budou ořezány. Ponechání torna na místě je z důvodu možného výskytu různých živočichů. Vedle torza bude navíc vysazen nový dub.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>