Správní řízení

Kácení v k. ú. Čerčany

23.02.2015

Oznámeni o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zastoupeného na základě plné moci společností Zinfandel SE, ze dne 18.2.2015, č.j. OUCE/424/2015, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení dřevin rostoucích mimo les, specifikovaných v přiloženém soupisu dřevin na pozemcích parc.č. 2318, 2317 a 2316 v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jelikož jsou provoznímu odboru OÚ Čerčany dobře známy skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného kácení stromů, upouští se od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nehude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska orgány státní správy.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením uvedených dřevin souhlasíme. Jedná se o bezpečností kácení podél komunikace I/3. Za pokácené dřeviny požadujeme náhradní výsadbu, a to v počtu 19 ks domácích listnatých dřevin na místa určené obecním úřadem.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k. ú. Čerčany

23.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Jaroslavy Marounkové, ze dne 2.2.2015, č.j. OUCE/ 268 /2015, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na káceni 2 ks dubu obvod kmene ve výšce 130 cm je 147 a 147 cm, na pozemku parc. č. 1908, v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jelikož jsou provoznímu odboru OÚ Čerčany dobře známy skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného kácení stromů, upouští se od ústního jednání. Účastnici řízení mohou uplatnit námitky nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska orgány státní správy.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks dubů souhlasíme za podmínky náhradní výsadby. Zdravotní stav stromů není dobrý, stromy mají suché větve v koruně, jsou neperspektivní. Pro náhradní výsadbu budou použity 2 ks domácích listnatých dřevin.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Čerčany

23.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Ing. Jiřího Králíka PhD., ze dne 16.2.2015, č.j. OUCE/ 397 /2015, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks lípy obvod kmene ve výšce 130 cm je 309 cm, na pozemku parc. č. 1391/2, v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jelikož jsou provoznímu odboru OÚ Čerčany dobře známy skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného kácení stromů, upouští se od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska orgány státní správy.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením lípy nesouhlasíme. Lípa je v dobrém zdravotním stavu, bez známek napadení hnilobou či dřevokaznou houbou. Nachází se v dostatečné vzdálenosti od nemovitosti, tedy nedochází k poškozování či narušování stavby, jak je uvedeno v žádosti.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení v k. ú. Čerčany

23.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Obce Čerčany zastoupené Mgr. Martinem Richterem, starostou obce, ze dne 18.2.2015, č.j. OUCE/ 423 /2015, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks jasanu obvod kmene ve výšce 130 cm je 186 cm, 1 ks javoru obvod kmene ve výšce 130 cm je 193 cm, 2 ks švestky obvod kmene ve výšce 130 cm je 115 a 120 cm na pozemku parc. č. 1416/8, dále pak 2 ks smrku obvod kmene ve výšce 130 cm je 82 a 83 cm na pozemku parc.č. 1566/2, to vše v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jelikož jsou provoznímu odboru OÚ Čerčany dobře známy skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného kácení stromů, upouští se od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska orgány státní správy.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks jasanu, 1 ks javoru, 2 ks švestek a 2 ks smrků souhlasíme. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, velmi nakloněné, téměř suché. Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu, a to v počtu 6 ks domácích listnatých dřevin.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy bělokoré v k. ú. Struhařov

19.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad Struhařov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti podané panem Miroslavem Vašíčkem, nar. 30.3.1985, č.j. KAC-1/1/2015/ST, ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, bříza bělokorá 1 ks (obvod kmene ve výšce 130 cm: 142 cm), na pozemku parcelní číslo 421/1 v k. ú. Struhařov bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks břízy bělokoré rostoucí na pozemku p. č. 421/1 v k. ú. Struhařov nesouhlasíme. Jedná se o vitální strom, bez viditelných známek poškození nebo napadení.

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Mlékovice u Neveklova

19.02.2015

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 27. ledna 2015 žádost Anny a Jaroslava Kavkových, Sokolská 215, p. Jinočany, ve věci povolení pokácení 1 ks stromu ( lípa o obvodu kmene 162 cm) na pozemku p. č. 2697/4 v k.ú. Mlékovice u Neveklova.

Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den

19. února 2015 (čtvrtek) v 8:30.

se srazem účastníků na místě samém (u chatové osady Ovčák u Mlékovic).

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy souhlasíme. Strom roste v blízkosti nemovitost, je nakloněný, v nístě rozdvojení kmene je patrná trhlina způsobená tlakovým větvením, které může způsobit roztrhnutí stromu.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks stromů v k. ú. Jablonná nad Vltavou

19.02.2015

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 5. února 2015 žádost firmy Zámek Jablonná, Jablonná nad Vltavou 1, p. Netvořice, ve věci povolení pokácení 3 ks stromů (2x javor mléč o obvodu kmene cca 628 cm a 1 x jilm habrolistý o obvodu kmene cca 630 cm) na pozemku p. č. 5211 v k.ú. Jablonná nad Vltavou.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76. odst. 1, písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den

19. února 2015 (čtvrtek) v 10:30.

se srazem účastníků na místě samém (hlavní brány do zámeckého parku v Jahlonné)

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks javorů v k. ú. Jírovice

12.02.2015

Oznámení zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 21.01.2015 žádost pana Milana Macka, nar.
11.11.1970, Na Vyhlídce 101, Vysoká Lhota, 257 22 Čerčany a spoluvlastníka, paní Jany Zronkové, nar. 01.01.1973, Sportovců 1378, 272 01 Kladno, ve věci povolení kácení stromů rostoucího mimo les, a to:

na pozemku parc. č. 102/1, k.ú. Jírovice:
3 ks javoru, s obvodem kmene 120, 140, 230 cm.

Dnem podání bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.

Důvod žádosti:
Javor (120 cm) — dřevina se větví až v poslední 1/4 koruny. Zbylá část (3/4) je neobrostlá, z tohoto důvodu by mohlo dojít ke zlomení.
Javor (140 cm) — Dřevina se větví na čtyři hlavní větve, rozvětvení je v těsné blízkosti, čímž dochází k zadržování vody a mohlo by dojít k roztržení či vyhnívání.
Javor (230 cm) — Dřevina je rozvětvená na dvě části. Větvení je pouze jedním směrem, směrem k silnici. Mohlo by dojít k ohrožení sousední nemovitosti a silničního provozu.

Městský úřad Bystřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

oznamuje

podle § 47, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení správního řízení, ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu dobře známy poměry na výše uvedeném pozemku, není ve věci svoláváno ústní jednání. Případné námitky či připomínky, lze uplatnit do 8 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokcením 3 ks javorů souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby, a to v počtu 3 ks domácích listnatých dřevin.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 23 ks topolů v k. ú. Bystřice u Benešova

12.02.2015

Oznámení zahájení správního řízeni ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 02.02.2015 žádost společnosti Líšno a.s.,
IČO: 47534664, Konopiště 24, 256 01 Benešov, ve věci povolení kácení stromů rostoucího mimo les, a to:

na pozemku parc. č. 889/1, k.ú. Bystřice u Benešova:
23 ks topolů, s obvodem kmene 185 cm.

Dnem podání bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.

Důvod žádosti:
Topoly jsou silně proschlé, poškozené a hrozí pád silných větví. Rostou u vodní plochy a z druhé strany je hřiště hasičů, kde probíhají tréninky i s dětmi. Tyto poškozené dřeviny by mohly ohrozit bezpečnost zdraví osob na tomto cvičišti.

Městský úřad Bystřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm, a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

oznamuje

podle § 47, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení správního řízení, ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu dobře známy poměry na výše uvedeném pozemku, není ve věci svoláváno ústní jednání. Případné námitky či připomínky, lze uplatnit do 8 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 23 ks topolů souhlasíme. Topoly jsou značně proschlé a poškozené. Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu, a to v počtu 23 ks domácích listnatých dřevin - dub, buk - o velikosti min. 150 cm a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy a 1 ks javoru v k. ú. Chocerady

12.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty

Obecní úřad Chocerady jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje na základě žádosti obce Chocerady, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, (dále jen žadatel), ze dne 4.2.2015, č.j. 00137/15/OÚ,

zahájení správního řízení

dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 2 lípy (obvod kmene 323 a 270 cm) a 1 javor (obvod kmene 172 cm) na pozemku pč. 857, k.ú. Chocerady. Stromy jsou součástí rozsáhlé staré lipové aleje, kde obec Chocerady bude nucena v nejbližší době komplexně řešit její postupnou obnovu. Tuto žádost podala obec na základě podnětu p. Jiřího Dvořáka (majitel č. ev. 1 Komorní Hrádek) k odstranění dřevin, které bezprostředně ohrožují bezpečnost obyvatel. Javor je téměř suchý a obě lípy mají kmen zasažený hnilobou, při silném větru se z nich odlamují už i kosterní větve.

Usnesení

Obecní úřad Chocerady rozhodl podle § 36, odst.1 správního řádu, že účastníci řízení ve věci správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vedeného pod spisovou značkou 00137/15/OÚ, mohou podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do 18. února 2015. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Odůvodnění

V uvedeném řízení byly získány dostatečné podklady pro rozhodnutí a správní orgán ustanovil tuto lhůtu jako přiměřenou k uplatnění práv účastníků.

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty
Obecní úřad Chocerady jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písma) zákona č.1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje na základě žádosti obce Chocerady, se sídlem Chocerady 267, 257 24 Chocerady, (dále jen žadatel), ze dne 4.2.2015,
00137/15/0Ú,
zahájení správního řízení
dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 2 lípy (obvod kmene 323 a 270 cm) a 1 javor (obvod kmene 172 cm) na pozemku pč.857, k.ú. Chocerady. Stromy jsou součástí rozsáhlé staré lipové aleje, kde obec Chocerady bude nucena v nejbližší době komplexně řešit její postupnou obnovu. Tuto žádost podala obec na základě podnětu p. Jiřího Dvořáka (majitel č.ev.1 Komorní Hrádek) k odstranění dřevin, které bezprostředně ohrožují bezpečnost obyvatel. Javor je téměř suchý a obě lípy mají kmen zasažený hnilobou, při silném větru se z nich odlamují už i kosterní větve.
Usnesení
Obecní úřad Chocerady rozhodl podle § 36, odst.1 správního řádu, že účastníci řízení ve věci správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vedeného pod spisovou značkou 00137/15/0ú, mohou podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do 18. února 2015. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění
V uvedeném řízení byly získány dostatečné podklady pro rozhodnutí a správní orgán ustanovil tuto lhůtu jako přiměřenou k uplatnění práv účastníků.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks lípy a 1 ks javoru souhlasíme. Stromy jsou součástí staré lipové aleje, ketrá bude procházet komplexní obnovou. Tyto dřeviny jsou již ve špatném zdravotním stavu, javor je téměř suchý, ůípy jsou na kmeni napadeni hnilobou. Za pokácené dřeviny požadujeme náhradní výsadbu v počtu 3 ks domácích listnatých dřevin.

[ Chocerady ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>