Správní řízení

Kácení 1 ks dubu, 1 ks kaštan, 1 javor v k. ú. Načeradec

12.02.2015

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les

Úřad městyse v Načeradci, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od pana M. Vendera a paní I. Bařinové Načeradec, ve věci povolení kácení stromů -  dub, kaštan a javor na pozemku parc. č. 187/1 a 187/2 v k.ú. Načeradec.
Jedná se o staré stromy u kterých hrozí nebezpečí pádu na domy sousedů, obvod kmene ve výšce 130cm nad zemí, u všech dřevin určených ke kácení, přesahuje 80cm. Úřad městyse Načeradec, podle § 44, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

oznamuje

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks dubu, 1 ks kaštanu a 1 ks javoru souhlasíme za podmínky náhradní výsadby, a to v počtu 3 ks domácích listnatých dřevun.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks javorů, 1 ks dubu, 1 ks borovice v k. ú. Poříčí nad Sázavou

11.02.2015

 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les

na základě žádosti vlastníka pozemku parc.č. 3488 a 4390 v k.ú. Poříčí nad Sázavou o pokácení 3 kusů javorů, 1 kusu dubu, 1 kusu borovice a náletové dřeviny/keře o rozloze 1500 m2  zahájil správní orgán Obecní úřad Poříčí nad Sázavou jako věcně a místně příslušný ve výše uvedené věci správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Dle Vaší žádosti o poskytnutí informace § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů Vás o tomto informujeme a na základě § 70 odst. 3 citovaného zákona Vás žádáme o oznámení Vaší účasti ve lhůtě do osmi dnů ode dne obdržení této informace.

Vjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 3 ks javorů, 1 ks dubu, 1 ks borovice a náletových dřevin/keře o rozloze 1500m2 souhlasíme. Jedná se o bezpečnostní kcení podél komunikace I/3. Za pokácené dřeviny požadujeme náhradní výsadbu, a to v počtu 10 ks domácích listnatých dřevin na místa určené obecním úřadem.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení stromů v k. ú. Sedlečko u Jiřetic

5.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústniho jednání s místním šetřením

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
dle § 75, odst. 1 , písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní J. Vlastníkové a pana K. Suchopára , bytem Vestec 1, 257 86 Miličín, ze dne 23.1.2015, č.j 32/2015, ve věci pokácení stromů dle soupisu, par.č. 8 a st. 1 k.ú.: Sedlečko u Jiřetic, osada Sedlečko, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Úřad městyse Neustupov jako věcné a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

nařizuje ústní jednáni
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojené s místním šetřením
dne 4.2.2015 v  9.00 hod
(kde)        v kanceláři úřadu městyse
 

Vyjádření ČSOP Benešov:
Po zhlédnutí stavu stromů při místním šetření (dne 4.2.2015) souhlasíme s pokácením 4 ks modřínů, 3 ks akátů, 1 ks dubu, 3 ks kaštanů, 1 ks jasanu, 2 ks javorů. Výše uvedené stromy jsou z větší části proschlé, nebezpečné a v některých případech rostou na nevhodných místech - podúrovňově.
Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu, a to v počtu kas za kus, tj. 16 ks domácích listnatých dřevin.
Žádost byla na místě doplněna o pokácen 2 ks smrků o obvodu cca 200 cm. S pokácením těchto 2 ks smrků souhlasíme. Smrky jsou poškozeny náporovými větry, mají ulámané špičky, hrozí úplné vyvrácení.

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 34 ks dubů v k. ú. Křížov pod Blaníkem

5.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín, ze dne 22.1.2015, č.j. 3/2015/228, ve věci hromadného pokácení 34ks dubů o průměru cca 40cm na pozemku parc.č. 1499 v k.ú. Křížov pod Blaníkem
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanoveni § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojené s ohledáním na místě
dne 5.2.2015
v 8.30 hod.
před Obecním úřadem v Pravoníně


 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 34 ks dubů souhlasíme. Stromy rostou v místě zamýšlené nové cesty. Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu v počtu 75 ks dubů podél nově vybudované cesty.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks olše, 3 ks lip v k. ú. Křížov pod Blaníkem

5.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín, ze dne 21.1.2015, č.j. 2/2015/228. ve věci pokácení 1ks olše, 3ks lípy na pozemku parc.č. 23/1, 1165/1, 1193/2 v k. ú. Křížov pod Blaníkem
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojené s ohledáním na místě
dne 5.2.2015
v 8.30 hod.
před Obecním úřadem v Pravoníně

 

Vyjádření ČSOP Benešov:
Souhlasíme s pokácením 1 ks olše a 2 ks lip. Lípa rostoucí na pozemku p. č. 1193/2 v k. ú.  Křížov pod Blaníkem má značně proschlý kmen a praskliny kmene. Lípa rostoucí na pozemku p. č. 1165/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem je přerostlá, zasahuje do elektrického vedení, brání výstavbě rozšíření komunikace. Olše rostoucí na pozemku p. č. 23/1 v k. ú. Křížov pod Blaníkem je napadena u země dřevokaznou houbou.
Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu v počtu 3 ks domácích listantých dřevin, o které bude minimálně po dobu 5 let pečeváno.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy, 2 ks osiky, 1 ks javoru v k. ú. Tisek

5.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín, ze dne 21.1.2015, č.j. 1/2015/228, ve věci pokácení 1 ks břízy, 2 ks osiky a 1 ks javoru na pozemku parc.č. 904/1 v k.ú. Tisek
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1. písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
spojené s ohledáním na místě
dne 5.2.2015
v 8.30 hod.
před Obecním úřadem v Pravoníně


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks břízy, 2 ks osiky a 1 ks javoru souhlasíme. Javor je ve velmi špatném zdravotním stavu, proschlý. Bříza a osiky rostou a uhráze rybníkaa brání tak případné revitalizaci okolí tohot rybníka.
Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu na místě přilehlém kácení (pozemek p. č. 904/1 v k. ú. Tisek)

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jírovce v k. ú. Kvasejovice

2.02.2015

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Dne 14. 1. 2015 podal žádost pan Miroslav Suk, nar. 22. 8. 1978, trvale bytem Kvasejovice čp. 24, 257 91 Sedlec-Prčice, o povoleni kácení dřevin rostoucí mimo les na pozemku v katastrálním území Kvasejovice. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení dřeviny podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet:
1 ks jirovce na pozemku p.č. PK 56613, k.ú. Kvasejovice
obvod: 323 cm

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks jírovce nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Doporučujeme ořezat suché větve a případně zkrátit větve koruny.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k. ú. Sedlec u Votic, Prčice, Kvasejovice

2.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Města Sedlec-Prčice, IČ 00232645, se sídlem náměstí 7. května čp. 62, 257 91 Sedlec-Prčice, ze dne 6. 1. 2015 ve věci pokácení:
1 ks borovice, obvod 140 cm, na ppč. 78/1, k. ú. Sedlec u Votic
1 ks borovice, obvod 220 cm, na ppč. 85/4, k.ú. Sedlec u Votic
1 ks bříza, obvod 150 cm, na ppč. 362/1, k.ú. Sedlec u Votic
1 ks jasan, obvod 150 cm, na ppč. 1080/2, k.ú. Prčice
4 ks lípy, obvod 90, 130, 170, 120 cm, na ppč. PK 161, k.ú. Kvasejovice
1 ks jasan, obvod 120 cm, k.ú. Kvasejovice, na ppč. PK 161, k.ú. Kvasejovice
1 ks lípa, obvod 230 cm, k.ú. Sedlec u Votic
bylo zahájeno správní řízeni dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místní příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1. písm. a) zákona Č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
spojené s místním šetřením
dne 27. 1. 2015 (úterý) v 10:00 hodin
se srazem před radnicí v Sedlci čp. 62

Vyjádření ČSOP Benešov:
Souhlasíme s pokácením 2 ks borovic, 1 ks břízy (kořenový systém narušuje chodník k mateřské školce a brání výstavbě nového chodníku), 1 ks jasanu (strom je ve špatném zdravotním stavu - z větší části proschlý), 2 ks lip (stromy rostou podúrovní a v těsné blízkosti okolních stromů, stromy jsou neperspektivní), 1 ks jasanu (strom má narušený kmen). Nesouhlaím s pokácením 1 ks lípy. Strom je v dobrém zdravotním stavu, nevykazuje žádné známky poškození.
Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbui v počtu 7 ks domácích listnatých dřevin. 

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 1 ks lípy v k. ú. Jankov

2.02.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání spojeného s ohledáním

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Obce Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov, IČ 00231916, o povolení kácení 1 ks lípy na pozemku č. parc. 1677 (park na náměstí v Jankově) v k.ú. Jankov, č.j. 14/2015 doručené spr. orgánu dne 13.1.2015, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání spojené s ohledáním místa samého
ve středu 28. ledna 2015
v 9 hodin se srazem účastníků na Obecním úřadu Jankov.

 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy souhlasíme. Strom je ve špatném zdravotním stavu, proschlý.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Brzotice

2.02.2015

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost pana ing. Pavla Jandejska Brzotice č.p. 7 o pokácení 1 ks lípy na pozemku č.parc. 23 v kat.úz.Brzotice. Uvedený strom bezprostředně ohrožuje rodinný dům narušuje jeho statiku, kmeny devastují okolní asfaltovou cestu, zámkovou dlažbu při zřícení tohoto stromu může dojít ke značným škodám na majetku.
Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád)

oznamuje

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1, zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 26.1.v 10.00. hod. v Brzoticích.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Spokácením lípy souhlasíme za podmínky náhradní výsadby. Strom je z větší části proschlý, s vyskytující se hnilovou kmene. Kořenový systém narušuje povrch komunikace a ohrožuje přilehlou nemovitost. Náhradní výsadba bude provedena v počtu 1 ks domácí původní listnaté dřeviny.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>