Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Teplýšovice

2.02.2015

 

OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Teplýšovicích, jako vecně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přirody a krajiny v platném znění,

oznamuje,

že na základě žádosti paní Aleny Hlaváčkové, bytem Slezská 108, 130 00 Praha 3 ze dne 8.12.2014, naše č.j. 0375/14/OÚ/JŠk, ve věci vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v katástralním území Čeňovice

zahajuje správní řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75, odst. 1. písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rámci zahájení řízení

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

spojené s místním šetřením,

které je tímto svoláno na pátek 30.1.2015 ve 15:00 hod. Místem schůzky je nemovitost v místní části Obce Teplýšovice-Kochánov čp.1.

Vyjádřená ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy nesouhlasíme. Strom memí ve špatném zdravotním stavu, nevykazuje známky poškození ani napadení hnilobou.
Doporučujeme prořezat suché větve, ohrožující přilehlou stodolu a popřípadě zkrácení koruny. 

[ Teplýšovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k. ú. Benešov u Prahy

2.02.2015

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst, 1, písm, a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve zněni poz­dějších předpisů obdržel dne: 29. 12. 2014 pod č. j. MUBN/85924/2014
žádost od:
Ing. Robert Horák, nar. 20.02.1970, Hrubínova 2324, 256 01 Benešov
ve věci povolení kácení dřevin:
2 ks lípa srclčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 174 a 205 cm na po­zemku parc. č. 381/1 k. ú. Benešov u Prahy (lípy v areálu bývalé vojenské správy naproti vlakovému nádraží rostoucí u plotu do ulice Tyršova naproti sokolovně).
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst. 1, zákona 500/2004 Sb., správní řád
Městsky úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst. 1, zák. č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. 1 a § 9, odst. 1, zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň se ve věci nařizuje podle § 49 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ústní jednání.
Jednání se uskuteční dne 29. 01. 2015 od 13:30 hodin u předmětných stromů na pozemku parc. č. 381/1 k. ú. Benešov u Prahy.

Vyjádření ČSOP Benešov:

S pokácením stromů nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, vez výskytu hniloby či dřevokazných hub. Doporučujeme pouze ořezání větví zasahujících do ulice.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k. ú. Alberovice

2.02.2015

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o povoleni skácení dřeviny rostoucí mimo les

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost pana Petra Kudrny Alberovice č.p. 31 o pokácení 1 ks dubu na pozemku č.parc. 82 v kat.úz.Alberovice. Uvedený strom bezprostředně ohrožuje životy a majetek sousedů. Strom je proschlý a při zřícení tohoto stromu může dojít ke značným škodám na majetku.
Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád)

oznamuje

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 30.1.2015 v 9.00 hod. v Alberovicích.

Vyjádření ČSOP Benešov:

S pokácním 1 ks dubu nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Doporučujeme prořezat suché větve, aby nedocházelo k ohrožení přilehlé stavby.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks smrku v k. ú. Sedmpány a 1 ks jírovce maďalu v k. ú. Trhový Štěpánov

7.01.2015

OZNÁMENÍ o zahájení správního řízení a nařízeni ústního jednání spojeného s místním šetřením

Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Města Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ 00232874, ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les,

a to 1 ks smrku na pozemku p. č. 1195/14 v kat. území Sedmpány
a 1 ks jírovce mad'al na pozemku p. č. 163 v kat. území Trhový Štěpánov

ze dne 16.01.2014 bylo tímto dnem zahájeno správní řízeni podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 1114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením

na den: úterý 6. ledna 2015 v 11.00 hodin

se srazem účastníků na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením jírovce maďalu a smrku souhlasíme. Jírovec maďal je ve špatném zdravotním stavu, v kmeni je dutina, ohrožuje bezpečnost provozu na komunikaci II. třídy, jeho pokácení je vhodné. Smrk je přerostlý, částečně zasahuje do eletrického vedení. Požadujeme náhradní výsadbu a to kus za kus domácí listnaté dřeviny, u jírovce maďalui požadujeme výsadbu na témže místě.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 13 ks dřevin v k. ú. Trhový Štěpánov

7.01.2015

OZNÁMENÍ o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání spojeného s místním šetřením

Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Města Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ 00232874, ve věci pokácení těchto dřevin rostoucích mimo les z důvodu realizace projektu „Cyklostezka vozíčkářům přátelská",

na pozemku p. č. 1457 v kat. území Trhový Štěpánov:
13 ks
dřevin s obvodem větším než 80 cm a 5600 m2 zapojeného porostu dřevin

ze dne 16.12.2014 bylo tímto dnem zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Specifikace dřevin, druh dřevin a umístění na pozemku jsou v příloze tohoto oznámení.
Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením

na den: úter 6. ledna 2015 v 9.00 hodin

se srazem účastníků na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením výše uvedených dřevin souhlasíme za podmínky náhradní výsadby. Dřeviny jsou náletové, neperspektivní a některé ve špatném zdravotním stavu. Pro náhradní výsadbu požadujeme využít vysokou mez na severní straně cyklastezky.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks třešní a 3 ks bříz v k. ú. Divišov

7.01.2015

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízeni ústního jednání s místním šetřením

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti podané žadatelem Městysem Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov, IČ 00231690, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Pekárkem , ze dne 21.11.2014, vedeno pod č.j. 1793/2014 ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích KN p. č. 1228/1 a 867/1 v k. ú. Divišov u Benešova (3 ks třešeň, 3 ks bříza a to o obvodu kmene ve výšce130cm - 145, 135, 148, 105, 104, 100 cm - důvodem kácení u třešní je silné poškození kmenů, břízy ohrožují majetek městyse u základní školy a budoucí dětské hřiště) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písrn. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

spojené s místním šetřením 6. ledna 2014 v 11.00 hodin
v Divišově na úřadě městyse Divišov, Horní náměstí 21.
 

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 3 ks třešní souhlasíme, stromy jsou ve špatném zdravotním stavu. Vyskytuje se u nich hniloba kmene. Oižadujeme náhradní výsadbu 3 ks domácích listanatých dřevin.
S pokácením 3 ks bříz nesouhlasíme, stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, mladé a vitální.

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks slivoní a 1 ks javoru v k. ú. Votice

11.12.2014

Uvědomění o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání

Dne 28.11.2014 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ: 00066001, o vydání povolení ke kácení 2 ks slivoní (Prunus) o obvodu kmene 120 a 130 cm a dále 1 ks javoru (Acer) o obvodu kmene 230 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 1154/1 v katastrálním území Votice.

Jako zdůvodnění žádosti bylo uvedeno, že dřeviny jsou zčásti suché s poškozenými kmeny a korunami. Současně byla předložena transparentní fotodokumentace stromů a návrh náhradní výsadby.

Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení.
Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Orgán ochrany přírody současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den

7. 1. 2015 (středa) v 9:15 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Votice.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc dle § 33 správního řádu.
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízeni až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci nahlédnout při ústním jednání a dále na Městském úřadě Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského náměstí čp. 700, Votice, v úřední dny, t. j. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, nebo po předchozí telefonické dohodě v ostatní pracovní dny.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácení 2 ks slivoní a 1 ks javoru souhlasíme. Slivoně jsou proschlé a mají rozpraskaný kmen. Javor se nachází na hrázi ve skupině 6 javorů vedle silnice. Jedná se o velmi suchý strom (z cca 85%). Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu v počtu 2 – 3 ks dřevin.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy srdčité v k. ú. Hostišov

11.12.2014

Uvědomění o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání

Dne 3.12.2014 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Města Votice, se sídlem Komenského náměstí 700, 259 17 Votice, IČ: 00232963, o vydání povolení ke kácení 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene 178 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 843/1 v katastrálním území Hostišov.
Jako zdůvodnění žádosti byl uveden přiložený podnět p. Františka Kabíčka, Ohrada 8, v němž Město Votice žádá původně o pokácení 2 stromů. Dle této písemnosti stromy rostou v těsné blízkosti zdí a poškozují svými kořeny základy a zdivo budovy. Koruny stromů jsou rozrostlé a proschlé. Při větru poškozují zdivo a padající větve již několikrát poškodily střechu.
Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení.
Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedené dřeviny podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Orgán ochrany přírody současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den

19. 12. 2014 (pátek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Votice.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou pinou moc dle § 33 správního řádu.
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci nahlédnout při ústním jednání a dále na Městském úřadě Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského náměstí čp. 700, Votice, v úřední dny, t. j. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, nebo po předchozí telefonické dohodě v ostatní pracovní dny.

Vyjádřenáí ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy srdčité souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 1 ks domácí listnaté dřeviny. Lípa roste podúrovňově, svou korunou zasahuje a omezuje růstu vedlejšímu vyššímu jasanu.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 41 ks stromů v k. ú. Budenín

28.11.2014

Uvědomění o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání

Dne 16.10.2014 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Ing. Jiřího Suka, datum narození: 9.8.1961, bytem Božanovská 2341/99,193 00 Praha 9, o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích na pozemcích parc.č. 1094/2, 1097/2, 1097/1, 1090/1, 1325, 1119/1, 1125 a 1104/4 v katastrálním území Budenín a která byla dále dne 30.10.2014 rozšířena o žádost o vydání souhlasu k zásahu do krajinného rázu, k záměru kácení uvedených mimolesních dřevin mimo souvisle zastavěné území sídla Kaliště na území přírodního parku Džbány - Žebrák. Seznam předmětných dřevin je přílohou této písemnosti.

Jako zdůvodnění žádosti bylo uvedeno, že dřeviny omezují navrhovanou výstavbu rodinného domu, využití pozemků a snižují životnost stavebních konstrukcí. Další dřeviny budou odstraněny z důvodu prosvětlení, změny kompozice a celkové kultivace plochy (budoucí zahrady parkového charakteru). Vzrostlé jasany pak bezprostředně ohrožují sousedící nemovitost.

Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení.

Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) a podle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny a zároveň o vydání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, vyplývajícímu z ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. k) nařízení OkÚ Benešov č. 8 ze dne 17. září 1996 o zřízení přírodního parku Džbány -  Žebrák.

Orgán ochrany přírody současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den

20. 11.2014 (čtvrtek) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných na místě samém.


Vyjádřní ČSOP Benešov:
S pokácením 4 ks jasanů, 1 ks habru, 3 ks hrušní, 2 ks javorů (stromy číslo: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 23, 24 uvedené v tabulce a); 5 ks jasanů, 1 ks třešně (stromy číslo: 1, 2, 3, 4, 5, 8 uvedené v tabulce b); 5 ks jasanů, 1 ks dubu, křovin (stromy číslo: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15 uvedené v tabulce c); 4 ks jasanů (stromy číslo 1, 2, 3, 4 uvedené v tabulce d) souhlasíme za podmínky náhradní výsadby u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm a v minimálním počtu 27 ks (tj. kus za kus). Vysazené stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Tyto dřeviny rostou na nevhodných místech, některé z nich jsou proschlé a napadeny dřevokaznou houbou.

S pokácením 5 ks jasanů, 2 ks javorů (stromy číslo 4, 13, 14, 15,18, 20, 21 uvedené v tabulce a); 2 ks jasanů (stromy číslo 6, 9 uvedené v tabulce b); 2 ks jasanů, 2 ks dubů (stromy číslo 2, 5, 17, 18 uvedené v tabulce c) nesouhlasíme. Výše uvedené stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, nevykazují známky narušení, hniloby ani výskytu dřevokazných hub a představují významné krajinné prvky v krajině.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 5 ks jasanů v k. ú. Čechtice

28.11.2014

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les

Úřad Městyse Čechtice jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti Policiie ČR z důvodu dopravního opatření žádá ve věci povolení pokácení 5 kusů jasanů, které rostou na pozemku obce p. č. 2150 k. ú. Čechtice. Městys Čechtice podle § 47 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád)

oznamuje

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. 1, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 5 ks jasanů, které rostou na pozemku obce p. č. 2150 k. ú. Čechtice z důvodu dopravního opatření nesouhlasíme. Na stromech při místním šetření nebyla shledána vážná poranění ani poškození. S pokácením těchto stromů bychom souhlasili za podmínky vysázení nové aleje podél komunikace III/11224.   

 

[ Čechtice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>