Správní řízení

Kácení 1 ks javoru v k. ú. Vlašim

13.11.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,

že na základě žádosti Richarda Zelingra a Kamily Zelingrové, bydliště: J. V. Sládka 1882, 258 01 Vlašim, ze dne 6.10.2014 č.j. ZIP 20829/14-3198/2014Svo ve věci povolení skáceni:
1 ks javoru (Acer) (obvod kmene 200 cm ve 130 cm výšky kmene), na pozemku p. č. 1937188 v k. ú. Vlašim, pozemek p. č.1937/88 v k. ú. Vlašim je ve vlastnictví SJM Zelingr Richard a Zelingrová Kamila, J. V. Sládka 1882, 25801 Vlašim.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. č. 1937/88 v k. ú. Vlašim nesouhlasíme. Jedná se o mladý strom nízkého vzrůstu, který je v dobrém zdravotním stavu. Při místním šetření nebyl zjištěn výskyt dřevokazných hub, hniloby, praskliny kmene či další defekty. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem strom v žádném případě neohrožuje přilehlou nemovitost. 

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k. ú. Pyšely

6.11.2014

Oznámení zahájení správního řízení dle § 18 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Městský úřad v Pyšelích obdržel dne 24.10.2014 žádost od T. J. Sokol Pyšely, zastoupené p. Jaroslavem Chalupou (starostou jednoty), Pražská 151, 251 67 Pyšely o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku T. J. Sokol Pyšely. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.
Městský úřad v Pyšelích jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1, písm.b, zák.č.114/1992 Sb., o ochraně

Oznamuje

podle § 18 odst.3 zák.č.71/1967 Sb., o správním řízení zahájení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák.č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisu.

Současně ve věci vypisuje ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na den: čtvrtek 6. listopadu 2014 ve 13 hodin se srazem účastníků řízení u Sokolovny v Pyšelích.

Účastnici řízeni mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlíženo.
Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na Městském úřadě v Pyšelích v úřední dny pondělí a středa od 3:00 — 12:00 a 13:00 — 17:00 hodin.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácení 1 ks jasanu rostoucího na pozemku T. J. Sokol Pyšely, p. č. 130/1 v k. ú. Pyšely souhlasíme. Strom svým vzrůstem poškozuje budovu sokolovny a oplocení pozemku, koruna stromu zasahuje ke střeše sousední základní školy.

Náhradní výsadba byla již provedena na nejbližší možné místo, tak aby nedocházelo k ohrožení budov, proto náhradní výsadbu nepožadujeme.  

[ Pyšely ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 17 ks stromů v k. ú. Hořetice

5.11.2014

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad v Křečovicích obdržel dne 13. října 2014 žádost od ing. Jaroslava Berana, Na Rybníčku 1318. 396 01 Humpolec ve věci povolení pokáceni 17 ks stromu (15 x olše, 10 ks o obvodu kmene 90 cm, 4 ks o obvodu kmene 130 cm, 1 ks o obvodu kmene 140cm, 1x třešeň 90 cm, 1x akát 90cm p. č. 1235, 1238, 1239, 1240 v k. ú. Hořetice.
Obecní úřad Křečovice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1. písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věc,. které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v plátnem znění. Současně v této věci vypisuje ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na den

27. října 2014 (pondělí) v 9:00 hod.

se srazem účastníků na místě samém.
Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit dle §36, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, do doby vydání rozhodnutí v této věci. Na pozdější podání nebude přihlédnuto. Do podkladů je možno nahlédnout na Obecním úřadě v Křečovicích z úřední dny – pondělí a středa —od 8,00 do 17.00 hod.
Nechá-li se některý z účastníkůřízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 12 ks olší (10 ks o obvodu kmene 90 cm a 2 ks o obvodu 130 cm), 1 ks třešně (obvod kmene 90cm) a 1 ks akátu (obvod kmene 90 cm) rostoucí na pozemcích p. č. 1235, 1238, 1240 v k. ú. Hořetice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 14 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Nejlépe pokud možno na místo vrchu hráze vysázet dubovou alej. Vysazené stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.
Nesouhlasíme s pokácením 3 ks olší (2 ks o obvodu kmene 130cm a 1 ks o obvodu kmene 140cm) rostoucí u paty hráze na pozemku p. č. 1238 v k. ú. Hořetice.   

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 5 ks lip a 1 ks dubu aleje v obci Kamberk - pozmek p.č. 2721/1 v k.ú. Kamberk

24.10.2014

Obecní úřad Kamberk svolal místní šetření na 15.10.2014 na základě žádosti p. Petra Moravce o pokácení 5 ks lip a 1 ks dubu po levé straně silnice vedoucí směrem z Kambera. 

Vyjádření OS ČSOP Benešov:
Souhlasíme s poražením 5 stromů od začátku aleje - tzn. 1 kusu dubu a 4 ks lip. 

[ Kamberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení dřevin v zámeckém parku Vlašim

24.10.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Města Vlašim - Správa zámeckého parku, IČ: 232947, se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ze dne 22.09.2014, č.j. ZIP 19878/14-3087/2014Svo ve věci povolení skácení dřevin dle přílohy žádosti na pozerni..;ch p.č. 374/1, 37011, 357, 370/2, 361/1 v k.ú. Vlašim (areál zámeckého parku).
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písma) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nařizuje ústní jednání ve smyslu § 49 zákona č.500/2004Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 1642014 v 9:00 hod sraz účastníků řízení: Správa zámeckého parku, Starý Mlýn 56, Vlašim.

Vyjádření OS ČOP Benešov:

Souhlasíme s pokácením 2 ks olše lepkavé na lokalitě „levý břeh Blanice proti TK“, 1 ks olše lepkavé na lokalitě „levý břeh Blanice pod kamenným mostem“, 1 ks olše lepkavé na lokalitě „pravý břeh Blanice pod kamen. mostem, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „za brodem potoka do Beneš. ulice“, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „mezi brodem potoka a lávkou přes potok“, 1 ks habru obecného na lokalitě „lávka přes potok“, 2 ks smrku ztepilého na lokalitě „za Domašínským potokem“ rostoucí na pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Vlašim. Dále souhlasíme s pokácením 1 ks lípy srdčité na lokalitě „Altán Samson“, 1 ks borovice lesní na lokalitě „cesta k Samsonovi“, 3 ks lípy srdčité na lokalitě „nad zatáčkou k Samsonovi“, 4 ks lípy srdčité na lokalitě „U zdi před komposty“, 1 ks smrku ztepilého na lokalitě „u mraveniště“, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „cesta k Samsonovi“, 8 ks smrku ztepilého a 1 ks lípy srdčité na lokalitě „altán Stromový“, 2 ks lípy srdčité na lokalitě „mezi Stromovým altánem a u starého krmelce“, 3 ks smrku ztepilého na lokalitě „u starého krmelce“, 3 ks lípy srdčité na lokalitě „odbočka ke starému krmelci“, 1 ks lípy srdčité na lokalit „průhled na Znosimskou bránu z mostu“, 3 ks lípy srdčité na lokalitě „pod Znosimským mostem – Blanice vlevo“, 1 ks smrku ztepilého na lokalitě „poslanecké duby“, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „v jedlích“ rostoucí na pozemku p. č. 370/1 v k. ú. Vlašim. Dále souhlasíme s pokácením 1 ks lípy srdčité na lokalitě „u Čínského pavilonu za náhonem“, 1 ks jasanu ztepilého na lokalitě „náhon proti Lučnímu altánu“, 1 ks dubu letního a 4 ks lípy srdčité na lokalitě „v serpentinách“, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „v serpentinách – cesta ke studánce“, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „cesta k Čínskému pavilonu vpravo“, 7 ks jasanu ztepilého na lokalitě „Vydří pěšina od lávky nahoru“ rostoucí na pozemku p. č. 357 v k. ú. Vlašim. Dále souhlasíme s pokácením 2 ks lípy srdčité na lokalitě „průhled na Starý hrad“, 1 ks borovice těžké a 1 ks dubu letního na lokalitě „Starý hrad“, 1 ks lípy srdčité na lokalitě „u učiliště“ rostoucí na pozemku p. č. 361/1 v k. ú. Vlašim a 1 ks jasanu ztepilého na lokalitě „Vlašimská brána“. S pokácením 1 ks olše lepkavé na lokalitě „Ostrov rybochodu“ souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm, strom bude upevněn ke kůlu, opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let. 
Nesouhlasíme s pokácením 1 ks dubu letního na lokalitě „Vydří pěšina od lávky nahoru“ rostoucí na pozemku p. č. 357 v k. ú. Vlašim. U tohoto stromu doporučujeme provést zastřešení vykotlané části kmene, aby nedocházelo k dalšímu poškozování. Dále nesouhlasíme s pokácením 1 ks dubu letního na lokalitě „Starý hrad – u brány z parku“ rostoucí na pozemku p. č. 361/1 v k. ú. Vlašim. Tento strom doporučujeme zkrátit cca o 1/3 a takto zkrácený strom zanechat na místě. Nesouhlasíme s pokácením 1 ks dubu letního na lokalitě „u červených buků“ rostoucí na pozemku p. č. 361/1 v k. ú. Vlašim. Zde doporučujeme zkrácení koruny (řez provést u velkého esovitého ohybu) a zanechání cca 10 - 12 m kmene. Zámecký park je součástí evropsky významné lokality Vlašimská Blanice pro výskyt páchníka hnědého. Páchník hnědý je svým výskytem vázán na staré a odumřelé stromy. Výše uvedené duby jsou potenciálním biotopem tohoto chráněného druhu, proto s jejich pokácením nesouhlasíme. 

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks dubů v k. ú. Pyšely

22.10.2014

Oznámení zahájení správního řízení dle § 18 zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

Městský úřad v Pyšelích obdržel dne 10.9.2014 žádost od p. Kristýny Vondráčková, Na Ohradě 412, 251 67 Pyšely o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 825/14 v k. ú. Pyšely. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.

Městský úřad v Pyšelích jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1, písm. b, zák č. 144/1992 Sb., o ochraně

oznamuje

podle § 18 odst. 3 zák.č. 71/1967 Sn., o správním řízení zahájení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák.č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Současně ve věci vypisuje ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na den: pátek 17. října 2014 v 13,00 hodin se srazen účastníků řízení na uvedeném pozemku p.č. 825/14.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlíženo.

Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na Městském úřadě v Pyšelích v úřední dny pondělí a středa od 8 - 17 hodin.

Vyjádřená ČSOP Benešov:
S pokácením 3 ks dubů (obvod kmene 209 cm, 119 cm a obvod dvojkmene 159 a 195 cm) rostoucích na pozemku p.č. 825/14 v k. ú. Pyšely nesouhlasíme. Jedná se o stromy relativně mladé, ketré jsou v dobrém zdravotním stvau. Na místě nebyl zjištěn výskyt žádných dřevokazných hub ani jiných závažných poranění stromů.
S pokácením 1 ks dubu (obvod dvojkmene 151 cm a 139 cm) rostoucí na pozemku p.č. 825/14 v k. ú. Pyšely souhlasíme. Tento strom má v místě spojení dvou kmenů puklinu, která se může zvětšovat. Následkem tohoto zvětšování může dojít až k roztžení kmenů.

[ Pyšely ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks lip a 4 ks javorů v k. ú. Benešov

21.10.2014

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47, zák. č. 500/2004 Sb., právní řád.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a), zákkona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 30.9.2014 pod č. j. MUBN/67281/2014 žádost od:
Město Benešov, SID, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401)

ve věci povolení kácení dřevin:
3 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 160 - 200 cm na pozemku parc. č. 4618/1 k. ú. Benešov u Prahy
4 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 130 - 200 cm na pozemku parc. č. 4618/1 k. ú. Benešov u Prahy

Výše uvedeným  dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst. 1,  zákona 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občasnská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. 1 a § 9, odst. 1, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení, není ve věci svoláváno ústní jednání spojené s ohledáním místa.

Jedná se o šest stromů ze stromořadí po levé straně silnice č. 110 od Benešova, před obcí Bedrč. D§vodem uvedeným v žádosti je špatný zdravotní stav stromů v různém stupni prosychání a ohrožení bezpečnosti provozu na uvedené komunikaci.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout na MěÚ Benešov, odbor životního prostředí č. dvěří 324 (Ing. Beran) v  náštěvní dny pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod nebo po předchozí domluvě kdykoliv v provozní době úřadu.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 3 ks lip rostoucích na pozemku p. č. 4618/1 v k. ú. Benešov u Prahy a 4 ks javoru mléče rostoucích na pozemku 4618/1 v k.ú. Benešov u Prahy souhlasíme bez dalších podmínek. Všechny stromy jsou ve velmi špatném zdravotním stavu, s hnilobou kmene, většina jich je již odumřelých. Nestabilita těchto stromů ohrožuje bezpečnost provozu na silnici.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks kštanu a 1 ks lípy v k. ú. Jinošice

21.10.2014

Oznámení zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 01.10.2014 žádost od Města Bystřice, IČO: 00231525, Dr. E. Beneše25, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to:
1 ks kaštanu, s obvodem kmene 180cm, na pozemku parc. č. 83, k. ú. Jinošice a 1 ks lípy, s obvodem kmene 280cm, na pozemku parc. č. 154, k. ú. Jinošice. Dnem podání bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.
Důvod žádosti:
Kaštan je ve špatném zdravotním stavu. Má prasklinu na kmeni a dutinu v rozvětvení hlavních větví. Strom není již vitální, což se projevuje prosycháním a malými listy.
Lípa již byla ošetřována - zdravotní a bezpečnostní řez. V současné době má velkou prasklinu - výduť v rozvětvení, kdy hrozí pád jedné kosterní větve na komunikaci. Tato drží u kmene cca 1/3 svého obvodu. Stojí u kapličky, kterou svým stavem také ohrožuje. Na kmeni je prasklina. Provedení vazeb již nebylo arboristou doporučeno, z důvodu špatného stavu lípy. Za dřeviny by byla provedena náhradní výsadba.

Městský úřad Bystřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a), zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

oznamuje

podle § 47, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení správního řízení, ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu dobře známy poměry na výše uvedeném pozemku, není ve věci svoláváno ústní jednání. Případné námitky či připomínky, lze uplatnit do 8 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na Něstském úřadě v Bystřici, v P a ST od 8:00 - 17:00 hod, ÚT od 8:00 - 15:00 hod., ČT a PÁ od 8:00 - 14:00 hod. (polední přestváka vždy 11:30 - 12:00).

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks kaštanu (obvod 180 cm) rostoucího na pozemku p.č. 83 v k.ú. Jinošice a 1 ks lípy (obvod 280 cm) rostoucí na pozemku p.č. 154 v k.ú. Jinošice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 6 ks dřevin (lípa, kaštan). K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Kaštan má sníženou vitalitu, není v dobrém zdravotním stavu, na kmeni se nachází prasklina a otevřená dutina, kterou do stromu zatéká. Nejedná se o perspektivní strom.
Lípa má velikou prasklinu v rozvětvení, na kmeni se nachází podélné praskliny, hniloba kmene je v pokročilém stádiu, na bázi kmene byl zaznamenán výskyt dřevokazných hub. Strom má vysoce sníženou stabilitu.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k. ú. Nesvačily u Bystřice

21.10.2014

Oznámení zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 01.10.2014 žádost od Města Bystřice, IČO: 00231525, Dr. E. Beneše25, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to:
2 ks lípy, s obvodem kmene 180 - 200cm. Tyto dřeviny se nachází na pozemku parc. č. 943/2, k. ú. Nesvačily u Bystřice. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.
Důvod žádosti:
Lípy rostou u vodní nádrže. Jedna lípa je zcela suchá a zasahuje do drátů elektrického vedení. Druhá lípa je suchá z 1/2 - zásah bleskem. Po pokácení by byla provedena náhradní výsabda v počru 1 ks lípy, tak aby zaplnila místo po kácení a aby již dřevina a její koruna nezasahovala do vedení.

Městský úřad Bystřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a), zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

oznamuje

podle § 47, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení správního řízení, ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu dobře známy poměry na výše uvedeném pozemku, není ve věci svoláváno ústní jednání. Případné námitky či připomínky, lze uplatnit do 8 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na Něstském úřadě v Bystřici, v P a ST od 8:00 - 17:00 hod, ÚT od 8:00 - 15:00 hod., ČT a PÁ od 8:00 - 14:00 hod. (polední přestváka vždy 11:30 - 12:00).

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks lip (obvod 180 - 200 cm) rostoucích na pozemku p.č. 943/2 v k.ú. Nesvačily u Bystřice nesouhlasíme. Nelze jednoznačně určit, že stromy jsou suché. Na stromech nebyly nalezeny žádné známky většího poškození či napadení dřevokaznými houbami. Listí ze stromů bylo již oproti ostatním opadané, tento fakt ale neznamená, že by stromy byly nějak poškozené. Doporučujeme stromy nadále sledovat a míru proschnutí koruny či odumření stromu posoudit ve vegetačním období.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks třešně v k. ú. Jírovice

21.10.2014

Oznámení zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 01.10.2014 žádost od Města Bystřice, IČO: 00231525, Dr. E. Beneše25, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to:
  1ks třešně, s obvodem kmene 120cm. Tato dřevina se nachází na pozemku parc. č. 781/7, k. ú. Jírovice. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.

Důvod žádosti:
Třešeň je ztrouchnivělá, došlo ke zlomení jedné ze tří kostreních větví, čímž došlo k narušení stability a mohlo by dojít k pádu. Vzhledem k současnému stavu je nutné odstranění, aby nedošlo k ohrožení majetku a osob.

Městský úřad Bystřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a), zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

oznamuje

podle § 47, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, zahájení správního řízení, ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona č. 144/1992 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu dobře známy poměry na výše uvedeném pozemku, není ve věci svoláváno ústní jednání. Případné námitky či připomínky, lze uplatnit do 8 dnů od obdržení tohoto oznámení.
Do podkladů rozhodnutí je možno nahlédnout na Něstském úřadě v Bystřici, v P a ST od 8:00 - 17:00 hod, ÚT od 8:00 - 15:00 hod., ČT a PÁ od 8:00 - 14:00 hod. (polední přestváka vždy 11:30 - 12:00).

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks třešně (obvod 120 cm) rostoucí na pozemku p.č. 781/7 v k.ú. Jírovice souhlasíme. Jedná se o strom s výskytem pokročilé hniloby kmene, který má ulomenou jednu ze tří kosterních větví. Na bázi kmene byl zaznamenán výskyt dřevokazných hub.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>