Správní řízení

Kácení 2 ks lip v k. ú. Chotýšany

20.10.2014

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Obecní úřad v Chotýšanech obdržel dne 16.9.2014 žádost od Mgr. Pavla Mareše, Pod Lihovarem 2232/7, 256 01 Benešov, který je vlastníkem pozemku parc. č. 971/8 v k. ú. Chotýšany ve věci povolení odstranění dřevin/dvou kusů lip.

Obecní úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajinjy v platném znění

oznamuje

podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadewm vedeno dle § 8 zák. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks lip rostoucích na pozemku 971/8 v k.ú. Chotýšany nesouhlasíme. Jedná se o stromy bez viditelných známek poškození nebo snížení stability. Na místě nebyl zjištěn výskyt žádných dřevokazných hub ani jiných závažných poranění stromů. V minulosti byl proveden ořez 1/3 koruny každé z nich, na který stromy dobře zareagovaly. Lípy rostou na svahu bývalého náhonu, z jedné strany k nim přiléhají kůlny, žádné poškození kořenů ani snížení stability však nebylo patrné. Stromy nejsou výrazně vykloněny z osy růstu. Jedna z lip je sice mírně nahnutá, ale toto je způsobeno pouze tím, že stromy rostou v těsné blízkosti.

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Bezmíř

20.10.2014

Kácení dřevin rostoucích mimo les - uvědomění o zahájení správního řízení.
Dne 15.9.2014 podal p. Jiří Tymeš, Křenovice 20, 259 01 Votice, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozm. p. č. 37 v k. ú. Bezmíř. Žadatel je vlastníkem pozemku.
Dnem 29.9.2014 bylo zahájeno správní řízení ve věci smyslu přísl. ust. zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci.
Žádost byla doložena:
- informačním výpisem z KN
- výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin
- specifikací dřevin, které mají být káceny (1 ks lípy, obvod kmene 270 cm ve výšce 
  130 cm)
Důvodem kácení je, že strom je celý proschlý, napadený hnilobou. Nachází se v blízkosti nemovitosti (stodoly) a hrozí, že poškodí tutop nemovitost v případě rozlomení či odlomení částí velkých větvích. Může ohrozit projíždějící vozidla i procházející obyvatele na zdraví či životě při pádu větví. Jelikož je zdejšímu úřadu dobře známá situace, upouští se od místního šetření.
Účastníci řízení mohou své připomínky a návrhy k věci podat do 15ti dnů od doručení tohoto oznámení na OÚ ve Vojkově, Vojkov 16, 257 53, kde je možno nahlédnout do podkladů souvisejících s předmětnou žádostí.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy (obvod kmene ve výšce 130 cm – 270 cm)  rostoucí na stavebním poz.č. 37 v k.ú. Bezmíř souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks lípy na místo nebo v nejbližším okolí stávající lípy určené k pokácení. Strom je ve špatném zdravotním stavu, s hnilobou kmene, navíc jsme na kořenových nábězích zaznamenali výskyt dřevokazné houby dřevomoru kořenového, jehož přítomnost znamená značné snížení stability stromu.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Bezmíř

20.10.2014

Kácení dřevin rostoucích mimo les - uvědomění o zahájení správního řízení.
Dne 24.9.2014 podala obec Vojkov, Vojkov 16, 257 53 Vrch. Janovice, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz. p. č. 1356/1 v k. ú. Bezmíř. Žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku.
Dnem 29.9.2014 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle §44 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci.
Žádost byla doložena:
- informačním výpisem z KN
- výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin
- specifikací dřevin, které mají být káceny (1 ks lípy, obvod kmene 190 cm ve výšce 
  130 cm)
Důvodem kácení je, že dřevina je přerostlá a nachází se v blízkosti druhé lípy, které zamezuje v jejím růstu.V okolí těchto dřevin jsou další lípy, takže nedojde k ekologické újmě ani estetickému vzhladu veřejného panství. Jelikož je zdejšímu úřadu dobře známa situace, upouští se od místního šetření.
Účastníci řízení mohou své připomínky a návrhy k věci podat do 15ti dnů od odručení tohot oznámení na OÚ ve Vojkověm Vojkov 16, 257 53, kde je možno nahléhnout do podkladů souvisejících s předmětnou žádostí.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy (obvod kmene ve výšce 130 cm – 190 cm)  rostoucí na pozemku 1356/1 v k.ú. Bezmíř nesouhlasíme. Lípa roste v dostatečné vzdálenosti od sousedního stromu, je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných známek poranění či napadení dřevokaznými houbami. Doporučujeme u ní zkrátit o 1/3 až ½ jednu ze dvou hlavních korunních větví (tu, která je blíže k sousednímu stromu) a dále doporučujeme ořezat spodní výmladkové větve a při sekání trávy v jejím okolí zamezit poškozování jejích kořenových náběhů. U druhé lípy doporučujeme umístit bezpečnostní vazbu.   

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení v sadu Sadovka, k. ú. Týnec nad Sázavou

20.10.2014

OZNÁMENÍ o zahájení řízení
Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), obdržel dne 01.10.2014 žádost Města Týnec nad Sázavou, IČ 00232904, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ke kácení dřevin rostoucí mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. městský úřadTýnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v paltném znění (dále jen "správní řád")

oznamuje

účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 12 ks třešně ptačí, 1 ks javoru jasanolistého, 1 ks břízy bělokoré, 3 ks jabloně domácí, 1 ks ořešáku královského, 1 ks topolu a 1 ks smrku pichlavého na pozemku pozemková parcela č. 3077/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle § 8 odst. 1 zákona a nařizuje se ústní jednání a místní šetření na den
8.října /středa/ se srazem na místě ve 13,00 hodin.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Stromy určené ke kácení mají značně sníženou vitalitu. Jedná se o přestárlé nebo jinak poškozené jedince s výskytem hniloby kmene. Všechny stromy jsou neperspektivní. S kácením souhlasíme.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jírovce, 1 ks jilmu, 1 ks ořešáku a 2 ks lip v k.ú. Benešov u Prahy

26.09.2014

Oznámení zahájeni správního řízení dle § 47, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj­ších předpisů obdržel dne: 30. 06. 2014 pod č. j. MUBN/45260/2014
žádost od:
Město Benešov, SID, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401)
ve věci povolení kácení dřevin:
1 ks jírovec madál (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 232 cm na pozemku parc. č. 3313/1 k. ú. Benešov u Prahy (strom u budovy v Táborské ulici v blízkosti přechodu pro chodce)
1 ks jilm horský (Ulrinus glabra) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 289 cm na pozemku parc. č. 533/2 k. ú. Benešov u Prahy (strom v Táborské ulici naproti čerpací stanici pohonných hmot)
1 ks ořešák královský (Juglans regia) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 298 cm na po­zemku parc. č. 1895/1 k. ú. Benešov u Prahy (strom u hřiště v sídlišti Na Tržišti)
1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 239 cm na pozemku parc. č. 1895/1 k. ú. Benešov u Prahy (proschlý strom v sídlišti Na Tržišti poblíž křižovatky ulic Máchova a Hodějovského)
1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 239 cm na pozemku parc, č, 195 k. ú. Benešov u Prahy (62 lípa ze stromořadí u silnice od Benešova ke Konopišti s rozsáhlým defektem pa rozlomení tlakové vidlice).
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst. 1, zákona 500/2004 Sb., správní řád.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks jírovce maďalu, rostoucího na pozemku p.č. 3313/1, 1 ks ořešáku královského rostoucího na pozemku p.č. 1895/1, 1 ks lípy srdčité rostoucí na pozemku p.č. 1895/1 a 1 ks lípy srdčité rostoucí na pozemku p.č. 195, všechny pozemky jsou v k.ú. Benešov u Prahy, souhlasíme bez dalších připomínek. Stromy jsou neperspektivní, ve špatném zdravotním stavu se sníženou stabilitou. 
 
Jilm horský rostoucí na pozemku p.č. 533/2 dlouhodobě známe a sledujeme. Jedná se o statný strom, s mírně sníženou vitalitou, u kterého bylo nutné provést obnovu vazby a redukci koruny. Podíleli jsme se na přípravě projektu na ozelenění, proto je nám znám stav dřeviny v době přípravy projektu. Při venkovní obchůzce bylo zjištěno, že stav jedince se od této doby výrazně nezměnil. Na stromu se nenacházejí žádné nové defekty, poranění, poškození či napadení dřevokaznými houbami. Vzhledem k těmto skutečnostem s pokácením jilmu nesouhlasíme. Doporučujeme provést statické zajištění stromu a strom nadále sledovat. 
 

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Odstranění dřevin při stavebních úpravách rybníka Smikov v k.ú. Městečko u Chotýšan

26.09.2014

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SRÁVNÍ110 ŘÍZENÍ
Obecní úřad v Chotýšanech obdržel dne 09.07.2014 žádost od Stavební firmy Dráb a spol., s.r.o.. F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov, která je zpinomocněna vlastníkem pozemku p.č. 124 a 126/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan společností Líšno, a.s., Konopiště 24, 256 01 Benešov k zastupování při stavebním řízení na opravu rybníka Smikov. ve věci povolení odstranění dřevin /olše, vrby/ na výše uvedených pozemcích.
Obecní úřad , jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76,odst. 1, písm. a) zákona č.114/92 Sb.. o ochraně přírody a krajina, v platném znění
oznamuje
podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vyjádření ČSOP Benečov:
K odstranění souvislých porostů dřevin se v současné době bez znalosti velikosti usazovací nádrže a podrobností projektu nelze objektivně vyjádřit. Není známa přesná velikost ani umístění nádrže a neproběhlo ani územní řízení, takže není jasné, zda bude vůbec možné nádrž umístit. S pokácení stromů a keřů rostoucích na pozemcích p.č. 124 a 126/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan proto zatím nesouhlasíme. Navrhujeme správní řízení přerušit do doby nabytí právní moci územního řízení nebo ukončit a následně vypsat znovu.

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks javorů na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Vlašim

26.09.2014

Oznámení o náhradní výsadbě
Městský úřad Vlašim, odbor Životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, na základě žádosti Římskokatolické farnosti Vlašim, I lusovo nán-1.46, 258 01 Vlaširn, IČO: 47084341, ze dne 14.4.2014 č.j.ZIP: 7827/14-1369/2014Svo ve věci o povolení skácení dřevin:
- 3 ks javoru (Acer) (obvody kmenů 150 cm ve 130 cm výšky kmene), na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Vlašim, ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Vlašim, Husovo nám.46, 258 01 Vlašim
shromáždil všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí a na základě toho informuje dle § 9 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, o navržené náhradní výsadbě: 4 ks javoru (Acer) o minimální velikosti obvodu kmene sazenice 12-14cm v 1,3 m od země, na pozemky p.č. 91/2, p.č. 2301/12 v k.ú. Vlašim, ve vlastnictví Města Vlaširn, sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim. Vlastník pozemků p.č. 91/2, 2301/12 v k.ú. Vlašim v protokolu č.j. ZIP:13057/14-1369/2014Svo souhlasí s umístěním náhradní výsadby, 4 ks dřevin na jeho pozemku. Náhradní výsadba zahrnuje i následnou pětiletou péči o tyto dřeviny. Náhradní výsadba bude provedena do jednoho roku od pokácení předmětných dřevin.
Umístění dřevin náhradní výsadby - viz mapka „Náhradní výsadba — p.č. 91/2, 2301/12 v k.ú. Vlašim" v příloze tohoto oznámení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
V souvislosti s žádostí o pokácení javorů  u kostela ve Vlašimi jsme provedli místní šetření a  kontrolu zdravotního stavu 3 ks javorů rostoucích na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Vlašim. Na místě bylo zjištěno, že se jejich stav od posledního šetření změnil. U dvou stromů byly nalezeny plodnice dřevokazné houby dřevomoru kořenového (Ustulina deusta). Jedná se o nebezpečnou houbu, která napadá listnaté stromy a způsobuje tzv. bílou hnilobu kořenů. Příznaky jejího výskytu ve vyšších částech kmene se vyskytují výjimečně, špatně se hledá a identifikuje, často zůstává houba zcela skrytá. Plodnice se většinou vyskytují až po několikaletém napadení stromu. Je tedy vysoce pravděpodobné, že stromy mají již vážně poškozen kořenový systém, proto z bezpečnostních důvodů s jejich pokácením souhlasíme. Třetí z javorů má na kmeni rozsáhlé poškození kmene, proto s jeho pokácením rovněž souhlasíme.
S plánovanou náhradní výsadbou souhlasíme za podmínky, že se nebude jednat o malokorunné kultivary.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks olše a skupiny 5 jasanů v k.ú. Arnoštovice

26.09.2014

Uvědomění o zahájení řízení
Dne 19.6.2014 byla Obecnímu úřadu Heřmaničky doručena žádost o vydání povolení ke kácení 1olše dvojkmen o obvodu 1,27 m a 122 m dále 2 olše o obvodu 1,75 m a skupina 5 jasanů s obvodem 0.81 m , 0,87 m, 0.72 m, 0,73 m a (1.61 m rostoucích na pozemcích parc.č. 1043 a 1044 v katastrálním území Arnoštovice.
Jako zdůvodnění žádosti bylo uvedeno, že se jedná o souvislost s realizací stavby : 111/1240, most ev.č. 12140-1 - Arnoštovice

Vyjádření ČSOP Benešov:
Jedná se o stromy rostoucí poblíž mostku na silnici mezi Arnoštovice a Heřmaničky. Mostek je ve špatném stavu. S pokácením 1 ks olše (dvojkmen o obvodu 1,27 m a 1,22 m), 2 ks olše (1,75 m) a skupiny 5 ks jasanů (0,81 m, 0,87 m, 0,72 m, 0,73 m, 0,61 m) rostoucích na pozemcích parc.č. 1043 a 1044 v k.ú. Arnoštovice souhlasíme za podmínky, že stromy budou pokáceny až po vydání stavebního povolení na opravu mostku a že bude provedena náhradní výsadba v počtu 4 ks domácích listnatých dřevin (nejlépe olše lepkavé). Sázené stromy budou o min. výšce 150 cm, upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.  Nebude se jednat o malokorunné kultivary. Umístění náhradní výsadby bude provedeno po dohodě s OÚ Heřmaničky. S pokácením souhlasíme z důvodu, že stromy rostou v bezprostřední blízkosti mostku a bez jejich odstranění nelze provést jeho opravu, skupina jasanů je navíc ve špatném zdravotním stavu, stromy mají polámané kmeny.

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - rorýs obecný a netopýrů - Revitalizace panelového domu v ulici Prokopova 1640-1641, Vlašim

26.09.2014

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus apus) a netopýrů podřádu Microchiroptera - ,Revitalizace panelového domu v ulici Prokopova 1640 — 1641, Vlašim — oznámení o zahájení řízení
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody") kompetentní podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.") oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu") zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona Č. l 14/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb. škodlivé zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus apus) a netopýrů podřádu Microchiroptera, konkrétně je rušit, poškozovat a ničit jimi užívaná sídla při „Revitalizaci panelového domu v ulici Prokopova 1640 — 1641, Vlašim". Zateplení je naplánováno na začátek září 2014. Dále žadatel plánuje umístění jednocestných uzávěr na větrací otvory po postavení lešení (v průběhu měsíce září 2014). Jednocestné uzávěry ponechá na domě 7 dní. Při vylepování izolantu budou jednocestné uzávěry odstraněny. Zachovány zůstanou všechny větrací otvory, které jsou vhodné k průniku živočichů do střešeních prostor. Na tyto větrací otvory budou umístěny větrací mřížky s vylámanými spodními lamelami. V případě, že bude nutné pokračovat v pracech na exteriéru po 20. 4. 2015, budou na lešení odstraněny sítě a to 6 m od zprůchodněných větracích otvorů.
Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti společnosti HOLBORN GROUP s.r.o., IČO: 26429403, se sídlem Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9, která byla krajskému orgánu ochrany přírody doručena dne 17. 7. 2014.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů rorýs obecný (Apus apus) a netopýrů podřádu Microchiroptera – „Revitalizace panelového domu v ulici Prokopova 1640 – 1641, Vlašim souhlasíme za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené v žádosti.

[ Vlašim ] [ Ochrana druhů ]
 

Odkanalizování objektu Mořská panna VZ Měřín

26.09.2014

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČO 00000582, Magnitogorská č.p. 1494/12, Vršovice, 101 00 Praha 101,
které zastupuje RNDr. Václav Dubánek, nar. 7.12.1957, Tréglova č.p. 795/2, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
(dále jen "žadatel") podal dne 16.7.2014 žádost o vydáni územního rozhodnutí o umístění stavby:
VZ Měřín - odkanalizování objektu Mořská panna
Rabyn
č, Mčřín
na pozemku st. p. 260, 261, part. č. 1298/1, 148611, 1487/9 v katastrálním území Blaženice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S umístěním stavby VZ Měřín – odkanalizování objektu Mořská panna Rabyně, Měřín na pozemku st.p. 260, 261, parc.č. 1298/2, 1486/1, 1487/9 v k.ú. Blažejovice souhlasíme za následujících podmínek:
-          Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.
-          Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
-          V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.
-          Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.
-          Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.).
-          Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Liniové stavby ostatní ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>