Správní řízení

Odstranění stavby, kterou se upravuje koryto vodního toku na pozemcích v k.ú. Ctiboř

26.09.2014

Oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zák. Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 citovaného správního řádu, zahájení řízení podle § 129 odst. 2 citovaného stavebního zákona o odstranění stavby, kterou se upravuje, mění nebo zřizuje koryto vodního toku na pozemcích p.č.110, 111, 114, 115, 118/42, 118/38, 118/37, 118/36, 118/35, 118/26, 126 vše v k.ú. Ctiboř. Stavba byla provedena bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, dle § 129 odst. 1 písm. b).
K projednání této záležitosti současně nařizuje ústní jednáni spojené s místním šetřením na den
11.9.2014 od 9,00 hod.
se schůzkou pozvaných na místě stavby
Účastníci řízení jsou oprávněni ve smyslu § 36 správního řádu navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Se stavbou, kterou se upravuje koryto vodního toku na pozemcích p.č. 110, 111, 114, 115, 118/42, 118/38, 118/37, 118/36, 118/35, 118/26, 126 vše v k.ú. Ctiboř, zásadně nesouhlasíme. Jedná se o tzv. černou stavbu bez stavebního povolení. Zasažené pozemky se nacházejí v údolní nivě, jsou tedy součástí významného krajinného prvku. Domníváme se, že by se mohlo jednat i o prvek, který je součástí prvků ÚSES. Stavebními úpravami, které se zde nepovoleně provádí, dochází postupně k trvalému zničení údolní nivy. Pozemky jsou navíc zaváženy stavebním odpadem a jiným materiálem, jedná se o nepovolenou skládku nebezpečného odpadu. Žádáme o okamžité zastavení stavby, odstranění jejích všech součástí a bezprostřední navrácení krajiny do původního stavu.  Údolní niva je rovněž biotopem několika druhů obojživelníků a její zavážení proto likviduje biotop zvláště chráněných druhů.

[ Vlašim ] [ Stavby, ostatní ]
 

Přístavba skladu Sedlec

26.09.2014

Žádost o stanovisko k projektu stavby
„PŘÍSTAVBA SKLADU SEDLEC"
Stavba: PŘÍSTAVBA SKLADU SEDLEC
Investor : FLOSMAN a.s. , Chýnovská 1917 , 39002 TÁBOR
V zastoupeni stavebníka , Vás žádám o stanovisko k projektu na přístavbu skladu u prodejny potravin FLOP v Sedlci . nám.7 května č.p. 8.
Jedná se o přístavbu skladu k prodejně potravin do zadní dvorní části a vnitřní úpravy dispozice prodejny.Do průčelí na náměstí bude pouze vyměněna vstupní prosklená stěna s automatickými posuvnými dveřmi a proveden nátěr fasády.
Děkuji za brzké vyřízení a těším se na další spolupráci.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S přístavbou skladu Sedlec prodejny FLOP v Sedlci, nám. 7 května č.p. 8 na pozemku st.p.č. 139 v k.ú. Sedlec u Votic souhlasíme za podmínky dodržení zaslané projektové dokumentace včetně barvy fasády.

[ Sedlec-Prčice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení dřevin v rámci regenerace zeleně veřejných ploch Městyse Čechtice

26.09.2014

Oznámení o zahájeném správním řízeni ve věci žádosti o povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les
Úřad Městyse Čechtice jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle
61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 11411992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve zněni pozdějších předpisů žádá ve věci povolení pokácení: k.ú. Čechtice lokalita hřbitov 16 ks lípa srdčitá, 3ks borovice kleč (parcel .ě. 421/1, 416/2, 417/2, 418/3), skupina ,čtyř lip" lks lípa srdčitá (p.č. 2085/1), okolí zámku 2ks lípa srdčitá, 4ks smrk pichlavý ( p.č. 100/1, 2138/3, 2138/5, 2138/4), dětské hřiště lks buk lesní, lks javor, 2 ks smrk sivý (p.č. 1105113, 1105/22) , lokalita „památné lípy" 2ks vrba bílá ( 1055, 2102, 210311, 1070), K Vojtěchu 3ks lípa srdčitá, lks buk lesní, 7ks topol ( p.č. 2093/1, 1136/1, 1136/2). Kácení těchto dřevin je z důvodu regenerace zeleně veřejných ploch Městyse Čechtice. Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadě městyse Čechtice. Městys Čechtice podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád)
oznamuje
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8. odst.1, zak.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Doplnění k Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o  povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les
Úřad Městyse Čechtice jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 12812000 Sb.. o obcích ve zněni pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů doplňuje ve věci povolení pokácení tyto dřeviny: vše k.ů. Čechtice lokalita hřbitov 2 ks borovice, 1 ks smrk omorika, 1 ks borovice černá, 3 ks smrk pichlavý, lokalita okolí zámku 1 ks lipa srdčitá, I ks jedle. dětské hřiště 1 ks jabloň, lokalita _památné lípy" 110 m2 trnka, růže, bez černý, 1 ks vrba bílá, 1 ks jasan ztepilý, 2 ks bez černý, 5 ks vrba bílá, „ K Vojtěchu" 2 ks třešeň ptačí, 1 ks lípa srdčitá a 160 m2 trnka, dub, lípa, bez, šeřík.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Souhlasíme s pokácením následujících dřevin, uvedených ve správním řízení: lokalita hřbitov 16 ks lípa srdčitá, 3 ks borovice kleč (parcel .č. 421/1, 416/2, 417/2, 418/3), skupina „čtyř lip" 1 ks lípa srdčitá (p.č. 2085/1), okolí zámku 2 ks lípa srdčitá, 4 ks smrk pichlavý (p.č. 100/1, 2138/3, 2138/5, 2138/4), dětské hřiště l ks buk lesní, l ks javor, 2 ks smrk sivý (p.č. 1105/13, 1105/22) , lokalita „památné lípy" 2 ks vrba bílá (1055, 2102, 2103/1, 1070), K Vojtěchu 3 ks lípa srdčitá, l ks buk lesní, 7 ks topol (p.č. 2093/1, 1136/1, 1136/2).
 
Nesouhlasíme s pokácením 1 ks lípy srdčité na lokalitě hřbitov – strom č. 58 dle projektu. Strom je částečně proschlý, nikoliv však z 50 %, jak uvádí projekt, jedná se o vzrostlou lípu, s několika proschlými větvemi v koruně, s drobnou dutinou kmene. Doporučujeme tento strom pouze ošetřit. Dále nesouhlasíme s kácením2 ks vrb na lokalitě „památné lípy (pozemky p.č. 1055, 2102, 2103/1, 1070), stromy jsou sice napadeny dřevokaznými houbami, ale jedná se o významný biotop, zejména pro zvěř a ptactvo, a v této lokalitě stromy nikoho neohrožují, lokalita je mimo jakoukoliv zástavbu.
V projektu jsou uvedeny k odstranění ještě další stromy, které nejsou uvedeny v tomto správním řízení a mají obvod kmene ve výšce 1,3 m větší než 80 cm. Pokud je v plánu tyto stromy vykácet je nutné je do správního řízení doplnit, či na ně vypsat správní řízení nové.

Vyjádření ČSOP Benešov k doplnění oznámení :
Souhlasíme s pokácením následujících dřevin doplněných ke správnímu řízení: lokalita hřbitov: 2 ks borovice, 1 ks smrk omorika, 1 ks borovice černá, 3 ks smrk pichlavý, lokalita okolí zámku: 1 ks lípa srdčitá, 1 ks jedle, lokalita dětské hřiště 1 ks jabloň, lokalita památné lípy: 110 m2 trnka, růže, bez, 1 ks vrba bílá, 1 ks jasan ztepilý, 2 ks bez černý, 5 ks vrba bílá, lokalita K Vojtěchu: 2 ks třešeň ptačí, 1 ks lípa srdčitá, 160 m2 trnka, dub lípa, bez, šeřík.
 
Dále přehodnocujeme naše dosavadní stanovisko k tomuto správnímu řízení a to následovně:
S pokácením 2 ks vrb na lokalitě „Památné lípy“ souhlasíme. V době vyjádření nám nebylo známo, že v rámci projektu dojde k obnovení celé staré cesty. S přihlédnutím, že bude obnovena původní cesta i s výsadbou nové aleje, s pokácením vrb souhlasíme.
S pokácením 1 ks lípy srdčité na lokalitě hřbitov – strom č. 58 dle projektu i nadále nesouhlasíme. Strom jsme opětovně prohlédli. Zdravotní stav stromu je dobrý, nemá žádná vážná poškození ani není napaden dřevokaznými houbami. Lípa má pouze menší dutinu v kmeni, proschlou jednu z hlavních větví a prasklinu v koruně. Její celkový stav je obdobný, jako u ostatních lip rostoucích v této aleji.
 

[ Čechtice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřečvin v areálu VZ Měřín, v k.ú. Blaženice

23.09.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., o správním řádu
Obecní úřad Rabyně obdržel dne 30.7. 2014 žádost od LUCIDA s.r.o. IČO 25651099 Marie Cibulkové 356134, 140 OO Praha 4- Nusle,
ve věci: povolení kácení stromů
na pozemku v areálu VZ Měřín v k.ú. Blaženice, osada Méřín.
Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení.
Obecní úřad Rabyně, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1, písm. b, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny oznamuje podle § 47 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a současně ve věci vypisuje ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na den 22. záři 2014 ve 14.00 hodin.  Sraz pozvaných účastníků řízení bude před areálem VZ Měřín v k.ú. Blaženice, osada Měřín

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření došlo ke změně dřevin určených ke kácení. Předmětem řízení byly následující dřeviny:
- lokalita "rozšíření odstavné plochy" - 2 švestky, 2 borovice
- lokalita "odvodnění areálu" - 2 vrby a 1 osika
- lokalita "rekonstrukce plotu" - 1 borovice, 1 smrk pichlavý
S pokácením výše uvedených stromů souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 6 ks domácích listnatých dřevin.
 

[ Rabyně ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jírovců na pozemku p.č. 3024/2 v k.ú. Týnec nad Sázavou

23.09.2014

Oznámení o zahájení řízení
Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení 5 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 01.09.2014 žádost Města Týnec nad Sázavou, IČ 00232904, K Náklí 404,257 41 Týnec nad Sázavou ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájena správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád")
oznamuje
účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 2 ks KAŠTANU na pozemku pozemková parcela 3024/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle zákona § 8 odst. 1 zákona a na základě znalosti situace bez místního šetření
Návrh na skácení dvou kaštanů byl podán na základě předložení dendrologického průzkumu a.s. Waldstain.cz, jako nájemce pozemku pozemková parcela 3024/2 , na kterém se kaštany nacházejí. Stromy jsou plošně poškozeny škůdci a chorobami. V předešlých letech byly odstraněny kosterní větve stromů a v současné době zde probíhá masívní hniloba kmenů a kosterních větví. Stromy jsou nestabilní. Jsou vážně poškozeny jejich kořenová místa, bazální části i koruny. Je zde riziko ohrožení života a zdraví osob pohybujících se v blízkosti stromů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks kaštanu na pozemku p.č. 3024/2 v k.ú. Týnec nad Sázavou souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.). Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, napadeny dřevokaznými houbami, s výskytem trhlin na kmeni a hniloby kmene. Je porušena jejich stabilita. K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jírovců na pozemku p.č. 2190/1 v k.ú. Pravonín

10.07.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje. že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín, ze dne 28.4.2014, č.j. 15/2014/228, ve věci pokácení 2ks jírovce na pozemku parc.č. 2190/1 v k.ú. Pravonín bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.50012004 Sb.. správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 15.5.2014 v 8.30 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle §33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření OS ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks jírovců rostoucích na pozemku p.č. 2190/1 v k.ú. Pravonín souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 2 ks jírovce maďalu na místo stávajících stromů. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, kmeny jsou naprasklé, hrozí rozlomení stromů, koruny prosychají. Sázené stromy budou o min. výšce 150 cm, upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. 

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1 ks jasanu na pozemku p.č. 953/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem

10.07.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě
Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona či 14/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Dany Smetanové, bytem Karhule 13, 257 08 Načeradec, ze dne 28.3. 2014, č.j. 13120141228, ve věci pokácení 1 ks lípy a 1 ks jasanu na pozemku parc.č. 953/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.50012004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.50012004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 15.5.2014 v 8.30 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle §33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření OS ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks jasanu a 1 ks lípy rostoucích na pozemku p.č. 953/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem souhlasíme. Jasan má jednostrannou korunu a roste v cestě, tudíž dochází k opakovanému poškozování jeho kmene zemědělskou technikou. Lípa má rozdvojený kmen, na bázi kmene je prasklina, roste na valu cesty, strom má sníženou stabilitu.  Za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu 2 ks u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.). K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lip na pozemku p.č. 1234 v k.ú. Křížov pod Blaníkem

10.07.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě
Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona či 14/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Dany Smetanové, bytem Karhule 13, 257 08 Načeradec, ze dne 28.3. 2014, č.j. 13120141228, ve věci pokácení 2 ks lípy na pozemku parc.č. 1234 v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.50012004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednáni
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.50012004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 15.5.2014 v 8.30 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle §33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks lip rostoucích na pozemku p.č. 1234 v k.ú. Křížov pod Blaníkem nesouhlasíme. Stromy jsou vitální, s pravidelnými korunami, ve zdravotním stavu odpovídajícím jejich věku. V korunách není patrné závažnější proschnutí koruny či nějaké houbové onemocnění.  Na stromech se sice vyskytují malé dutiny, jejich rozsah však není veliký a výskyt takovýchto dutin je v tomto věku stromů běžný.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1 ks vrby v k.ú. Hulice, Rýzmburk

10.07.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad v Hulicích, jako věcné a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že ve věci kácení 1 stromu lípy srdčité (Tilia cordata), nacházející se na pozemku p. č. 1809/1 v k.ú. Hulice, Rýzmburk (viz foto mapy) a jívy na pozemku p. č. 807/1 (viz foto mapy), který dorostl do značné výše a během větrů ohrožuje okolní nemovitosti a dále jeho kořeny narušují okolní kanalizační a vodovodní řád, a porušují majetek majitele sousedních nemovitostí. Místo tohoto stromu, budou vysazeny 2 nové na vhodném místě v části Rýzmburk. Na základě těchto důvodů bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb., správní řád.

Vajádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 1809/1 v k.ú. Hulice nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Doporučujeme zkrátit korunu stromu pro snížení jeho těžiště.

[ Hulice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 14 ks olší ve významném krajiném prvku na hrázi rybníka Peklov v k.ú. Zdislavice

10.07.2014

Oznámení o zahájeném správním řízení
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti od Saint-Prex Real Estate a.s., sídlem: Lišnice 192, Lišnice 252 10, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.
Oznamuje zahájení správního řízení ve věci vydání souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku dle §4 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je břehový porost hrázi rybníka Peklov na pozemku p.č. 2802/1 v k.ú. Zdislavice. Plánovaný zásah spočívá v pokácení 14 ks olší v břehovém porostu na hrázi rybníka Peklov v k.ú. Zdislavice.
V oznámení o zahájení správního řízení č.j.Z1P 7136/14-1196/2014Svo byla opravena nesprávnost v psaní v údaji o žadateli. Proto oznámení o zahájení správního řízení č.j.ZIP 7136/14 -1196/2014Svo pozbývá platnosti a je vydáno nové oznámení o zahájení správního řízení č.j.ZIP 10093/14-1196/2014Svo

Vyjádření OS ČSOP Benešov:

S pokácením 11 ks olší na hrázi rybníka Peklov rostoucích na pozemku p.č. 2802/1 v k.ú. Zdislavice nesouhlasíme. Jedná se o vitální stromy, zcela zdravé, tvořící významný krajinný prvek na hrázi rybníka.
Souhlasíme s pokácením 3 ks olší rostoucích na pozemku p.č. 2802/1 v k.ú. Zdislavice a to v pořadí č. 7., 9. a 12 od bezpečnostního přelivu. Tyto stromy nejsou v dobrém zdravotním stavu, strom č. 7 má zlomený hlavní kmen, strom č. 9 má zaschlý vrchol kmene a strom č. 12 má uhnilé kořenové náběhy, čímž je výrazně snížena jeho stabilita.

 

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>