Správní řízení

Kácení 1 ks lípy na pozemku p.č. 824/28 v k.ú. Vrchotovy Janovice

10.07.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání
Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §75. odst.l. písma) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje. že na základě žádosti Městyse Vrchotovy Janovice. IČ 00233005, se sídlem: Vrchotovy Janovice 2, ze dne 05.05.2014, č.j. 261/2014, ve věci žádosti o povolení káceni 1 ks lípy s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí 190 cm, která roste na pozemku p.č. 824/28 v k.ú, Vrchotovy Janovice, vpravo od schodů ke hřbitovu, bylo zahájeno správní řízení dle §44 zák.č.500/2004 Sb.. správní řád . Správní řízení je zahájeno v souvislosti s možným ohrožením sousední kulturní památky č. 41998/2-233 —areál kostela sv. Martina.
Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcné a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §75, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním místa samého dne 27.05.2014 v 09.00 hod se schůzkou pozvaných na místě samém.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 824/28 v k.ú. Vrchotovy Janovice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 3 ks lípy. Strom výrazně narušuje hřbitovní zeď, má nerušenou stabilitu, je vykloněn z osy růstu.

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks lip v k.ú. Vlašim

2.05.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že na základě žádosti od společnosti Pentar a.s., IČO: 24840351, sídlem: Lidická 1690, Vlašim 258 01 (zastupující vlastníka: Slavkov Immo a.s., IČO: 28144384, sídlem: Radniční 133/1, České Budějovice 1, České Budějovice 370 01, ze dne 12.2.2014 č.j. ZIP 3174/14-856/2014 SVO ve věci povolení skácení:
- 3 ks lípy (obvody kmenů 89, 90, 97cm ve 130 výšky kmene), na pozemku p.č. 2940 v k.ú. 'v'iaŠim.
Odůvodnění žádosti: Jedná se o vzrostlé stromy, které zasahují do oplocení objektu — dochází k poškozování oplocení.
Součástí oznámení je příloha - mapka „3 lípy — Vlašim, Lidická ul., p.č.2940".

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 3 ks lip rostoucích na pozemku p.č. 2940 v k.ú. Vlašim souhlasíme bez dalších podmínek. Jedná se o stromy se sníženou vitalitou, v růstu potlačené, neperspektivní.

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Kácení 30 ks olší v k.ú. Krusičany

2.05.2014

OZNÁMENÍ o zahájení řízení
Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písni. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 13.03.2014 žádost Města Týnec nad Sázavou, IČ 0023290.4, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádostí bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále len správní rád")
oznamuje
učastníkůn řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 30 ks OLS na pozemku pozemková parcela 3842 v k. u. Krusičany. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle zákona § 8 odst. 1 zákona a na základě znalosti místní situace se nenařizuje místní šetření
Návrh na skácení 30 OLŠÍ je podán z důvodu protipovodňového opatření, které je potřeba k plánované stavbě víceúčelového sportoviště. Dalším důvodem je vyčištění koryta potoka.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že se jedná o břehovy porost olší podél Tloskovského potoka. Vzhledem k tomu, že součástí správního řízení nebyl zákres ani přesná specifikace olší, nebylo možné určit o které stromy se jedná, protože parcela prochází celou obcí Krusičany. Každopádně tok a jeho břehový porost je významným krajinným prvkem se zákona a jakýkoliv zásah do něj je nutné povolit orgánem ochrany přírody. Vzhledem k tornu, že nám není známo vydání takového povolení, předpokládáme, že vydáno nebylo. Rovněž nebyl předložen projekt na plánované protipovodňové opatření, které je důvodem ke kácení stromů. S pokácením olší proto nesouhlasíme. Navrhujeme svolat místní šetření za účasti naší, investora a orgánu ochrany přírody a prodiskutovat případný zásah do toku a břehových porostů a teprve následně určit případný nezbytný rozsah kácení.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú. Týnec nad Sázavou

2.05.2014

OZNÁMENÍ o zahájení řízení
Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 13.03.2014 žádost Města Týnec nad Sázavou, IČ 00232904, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44
1 zá:.:ona          500/2004 Ltá., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád")
oznamuje
účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 1 ks JAVORU na pozemku pozemková parcela 3007/2 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle zákona § 8 odst. 1 zákona a na základě znalosti místní situace se nenařizuje místní šetření .
Návrh na skácení 1 JAVORU je podán z důvodu, že strom roste ve svahu a je nestabilní. Při podmáčení svahu nebo větších poryvech větru by mohlo dojít k jeho vyvrácení. Je nebezpečný, neboť se na tomto pozemku pohybují děti. Jde o pozemek školy ul. Benešovská 23.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením javoru souhlasíme bez připomínek.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 23 ks stromů v k.ú. Týnec nad Sázavou a Krusičany

2.05.2014

OZNÁMENÍ o zahájení řízení
Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 13.03.2014 žádost Města Týnec nad Sázavou, IČ 00232904, K Náklí 404. 257 41 Týnec nad Sázavou ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád")
oznamuje
účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 2 ks LÍPY na pozemku pozemková parcela 73/1 a 2 ks LÍPY na pozemku pozemková parcela 146 vše v k. ú. Krusičany, 4 ks JEDLE a 4 ks SMRKU na pozemku pozemková parcela 3865/75, 3 ks BOROVICE A 3 ks TŘEŠNĚ na pozemku pozemková parcela 3916/1, 1 ks AKÁTU na pozemku pozemková parcela 2995 a nálety dubu na pozemku pozemková parcela 3089/4 vše v k.ú. Týnec nad Sázavou, dále pokud bude vypsán vhodný dotační titul na údržbu, tak je plánována obnova městského sadu v Sadové ulici, kde dojde k vykácení starých stromů, ořezání suchých větví a vysazení stromů nových. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle zákona § 8 odst. 1 zákona a na základě znalosti místní situace se nenařizuje místní šetření .

Vyjádření ČSOP Benešov:
Na základě místního šetření ve věci kácení stromů dle spisu č.j. MUTnS-1862/2014 vydáváme následující stanovisko:
Souhlasíme s pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 146 v k.ú. Krusičany, blíže k přilehlé nemovitosti, 2 ks lip na pozemku p.č. 73/1 v k.ú. Krusičany, dále 4 ks smrku a 4 ks jedle na pozemku p.č. 3865/75 v k.ú. Týnec nad Sázavou, dále 3 ks borovice, 3 ks třešně na pozemku p.č. 3916/1 v k.ú. Týnec na d Sázavou, dále 1 ks akátu na pozemku p.č. 2995 v k.ú. Týnec nad Sázavou a náletu dubů na pozemku p.č. 3089/4 v k.ú. Týnec nad Sázavou.
Nesouhlasíme s pokácením
- 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 146 v k.ú. Krusičany, dále od přilehlé nemovitosti (blíže ke komunikaci). Lípa je v dobrém zdravotním stavu. Napadení patogenními houbami, které jako jeden z důvodů uvedeno v žádosti nelze v tomto ročním období spolehlivě zjistit (navíc nebyl ani specifikován druh patogenu) a nebyly ani nalezeny stopy po takovýchto patogenech. Vlastník sousedního pozemku, který je uveden jako druhý z důvodů, byl kontaktován a pokácení této lípy nepožaduje.
Nevyjadřujeme se k pokácení stromů v ovocném sadu, protože není specifikována parcela, kde se stromy mají nacházet ani jejich druh, počet, velikost, proto je nelze zařadit do tohoto správního řízení.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Stavba Hnojiště a skladovací jímky v k.ú. Olešná u Načeradce

2.05.2014

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ,
NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Dne 10.2.2014 podala společnost Farma Olešná s.r.o., IČ 29142202, Průmyslová č.p.1852, 258 01 Vlašim žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu pod názvem: „Hnojiště a skladovací jímka" na pozemku: (dle PK) pozemková parcela číslo 585 v katastrálním území Olešná u Načeradce. Dnem podání žádost bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci.
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 94a stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Současně nařizuje podle § 94a odst. 3 stavebního zákona k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den
22. dubna 2014 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v budově MěÚ Vlašim, odbor výstavby a ÚP, kanc.č.dv.
206C.
Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popř. důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout ve lhůtě shora uvedené v budově Městského úřadu Vlašim, odbor výstavby a územního plánování v kanceláři č.dv. 206 C v úřední dny Po a St 8:00-11:30 a 12:30-17:00h, Pá 9:00-11:30 a 12:30- 14:00h.
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují níže uvedený rozsah, stanovený v § 89 odst. 4 a § 114 odst. 1 stavebního zákona, se nepřihlíží.
Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2, písm. a) b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S umístěním jímky souhlasíme za podmínky, že stavba bude řádně zabezpečena proti únikům do okolí
 

[ Vlašim ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 6 ks jírovců v k.ú. Vlašim

2.05.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že na základě žádosti od Sellier & Bellot, a.s., sídlem: Lidická 667, 258 01 Vlašim, ze dne 20.3.2014 č.j. ZIP 5883/14-1139/2014 SVO ve věci povolení skácení:
- 4 ks jírovec mad'al (Aesculum hippocastanum) (obvody kmenů 220 cm, 215 cm. 185 cm, 195 cm ve 130 výšky kmene), na pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Vlašim.
Odůvodnění kácení: důvodem kácení je rekonstrukce přilehlého objektu.
- 2 ks jírovec mad'al (Aesculum hippocastanum) (obvody kmenů 160 cm, 205 cm ve 130 cm výšky kmene), na pozemku p.č. 2952 v k.ú. Vlašim.
Odůvodnění kácení: důvodem kácení je výstavba parkoviště u přilehlého objektu.
Součástí oznámení je příloha - mapka „4+2 jírovce, Sellier & Bellot, Vlašim, p.č.351/1, 2952".
bylo zahájeno správní řízení
dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 4 ks jírovců rostoucích na pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Vlašim nesouhlasíme. Jedná se o vitální stromy, zdravé, bez viditelných známek poškození, rostou v dostatečné vzdálenosti od objektu plánovaného k přestavbě. Podle našeho názoru stromy nebrání výstavbě, stavbě lešení ani přístupu k budově. V případě stavebních prací je nutno zabezpečit stromy a jejich kořenový proti případnému poškození (např. bedněním kolem kmene a zamezením výkopů a pohybu mechanismů pod korunou stromů).
S pokácením 2 ks jírovců rostoucích na pozemku p.č. 2952 v k.ú. Vlašim nesouhlasíme. Jedná se o vitální stromy, zdravé, bez viditelných známek poškození. Z plánované výstavby parkoviště je lze vyjmout, v okolí budovy je dostatečný volný prostor pro výstavbu parkoviště. V případě stavebních prací je nutno zabezpečit stromy a jejich kořenový proti případnému poškození (např. bedněním kolem kmene a zamezením výkopů a pohybu mechanismů pod korunou stromů).

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Stavby energetické distribuční sítě ČEZ

2.05.2014

Žádost o vyjádření ke stavbám energetické distribuční sítě společnosti ČEZ

Stavba:

Trhový Štěpánov Sokolská - kNN — p.č.944 Trhový Štěpánov — kNN — p.č.484/1 Štěpánovská Lhota - kNN — p.č.1738/1 Štěpánovská Lhota — NN do kNN — p.č.1768 Bolina Šebíř- kNN - p.č.966/6
Bernartice - kNN - p.č.1683/1
Bernartice - kNN - p.č.2158
Zdislavice - NN - čp. 127

Olešná Jizbice - TS, kNN - p.č.63711
 
- číslo
stavby: IV-12-6017151 - číslo stavby: IP-12-6006760 - číslo stavby: IP-12-6006662
- číslo stavby: 11.12-6000357 - číslo stavby: IP-12-6006849 - číslo stavby: IV-12-6017158 - číslo stavby: IP-12-6006897 - číslo stavby: 1E-12-6005050 - číslo stavby: EP-12-6002420

Vyjádření ČSOP Benešov:
S umístěním stavby Trhový Štěpánov Sokolská – kNN – p.č. 944, Trhový Štěpánov – kNN – p.č. 484/1, Štěpánovská Lhota – NN – do kNN – p.č. 1768, Bolina Šebíř – kNN – p.č. 966/6, Zdislavice – NN – č. p. 127 a Olešná – Jizbice – TS,kNN – p.č. 637/1 souhlasíme bez dalších podmínek.
 
S umístěním stavby Štěpánovská Lhota – kNN – p.č. 1738/1, Bernartice – kNN – p.č. 1683/1, Bernartice – kNN – p.č. 2158 souhlasíme za následujících podmínek:
-          Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.
-          Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
-          V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.
-          Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.

[ Trhový Štěpánov ] [ MVE, ostatní energetika ]
 

Obnova krajinné struktury - aleje komunikace Smilkov - Oldřichovec

2.05.2014

Uvědomění o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání
Dne 20. 3. 2014 byla Obecnímu úřadu Smilkov, doručena žádost Obce Smilkov, Smilkov 46, 257 89 Heřmaničky, IČ: 00232688, o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a to na základě projektu „Obnova krajinné struktury — aleje komunikace Smilkov — Oldřichovec". Předmětné dřeviny rostou na pozemku parc.č. KN 1175 v katastrálním území Smilkov a na pozemku parc.č. KN 1126 v katastrálním území Kouty u Smilkova. Parametry kácených dřevin jsou uvedeny v příloze. Za pokácené dřeviny bude provedena podél komunikace nová výsadba v celkovém počtu 203 ks (lip srdčitých, bříz bělokorých a buků lesních).
Výsadba aleje přímo souvisí s akcí „Obnova místní komunikace na Oldřichovec", která bude finančně podpořena z dotačního programu.
Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení.
Obecní úřad Smilkov, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Orgán ochrany přírody současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den
17.4. 2014 (čtvrtek) v 16:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Obecního úřadu Smilkov.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S kácením souhlasíme za naásledujících podmínek:
1) Kácení bude provedeno pouze v případě rekonstrukce komunikace v kilometráži dle projektu
2) Následná péče o vysázené dřeviny bude zajištěna po dobu 5 let.
 

[ Smilkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení stromů v trase přivaděče pitné vody Benešov - Sedlčany

2.05.2014

Oznámení o zahájení správního řízení bez místního šetření
Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje. že na základě žádosti Městyse Vrchotovy Janovice. IČ 00233005, se sídlem: Vrchotovy Janovice 2, ze dne 28.3.2014, č.j.: 216/2014 ve věci povolení pokácení stromů a keřů v trase stavby _Přivaděč pitné vody Benešov—Sedlčany'. a to:
15 ks olše lepkavá s obvody kmenů vevýšce 130 cm nad zemí 11x62 cm. lx78 cm. 3x109 cm 2 ks javor s obvodem kmenů 62 cm.
1 ks dub letní s obvodem kmene 307 cm.
250 m2keřového porostu tvořeného trnkou obecnou a jasanem ztepilým,
všechny na pozemku p.č. 518 v k.ú.Rudoltice. bylo zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád.
Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zahajuje správní řízení bez místního šetření z toho důvodu, že situace na pozemku p.č. 518 v k.ú. Rudoltice je orgánu ochrany přírody známa a upouští od provedení místního šetření.
Úřad městyse Vrchotovy Janovice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny). uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedené dřeviny podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu má účastník řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Své právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí může uplatnit na úřadu městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, až do doby vydání rozhodnutí. Vydání rozhodnutí se předpokládá v termínu nejdříve 7 dní poté, kdy obdržíte toto uvědomění. Zároveň informujeme, že účastník řízení je podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Jelikož není umožněn posun trasy a v případě podvrtu by kvůli nízké hloubce uložení došlo k výraznému poškození kořenového systému dřevin, s jejich pokácením souhlasíme za podmínky náhradní výsadby v počtu 3 ks dubů.

 

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>