Správní řízení

Kácení 1 ks jírovce v k.ú. Benešov

2.05.2014

Zahájení správního řízení dle § 47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano­vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 27.03.2014 pod č.j. MUBN/20654/2014
žádost od:
Tělocvičná jednota Sokol, Tyršova 438, 256 01 Benešov (1Č 708 92 032)
ve věci povolení kácení dřeviny:
1 ks jírovec mad'ar (Aesculus hippocastanum) na pozemku parc. Č. 3308 k. ú. Benešov u Prahy (strom ve svahu nad parkovištěm u sokolovny pod ulicí Nádražní).
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44,odst. I zákona 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení, není ve věci svo­láváno ústní jednání spojené s ohledáním místa.
Důvodem žádosti o povolení kácení je, že strom je značně přerostlý a přestárlý a neustále z něj padají velké suché větve.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks jírovce maďalu rostoucího na pozemku p.č. 3308 v k.ú. Benešov u Prahy nesouhlasíme. Jedná se o vitální dospělý strom, bez viditelného poškození nebo napadení dřevokaznými houbami, který určitě není přestárlý, jak je uvedeno v žádosti. Padání suchých větví není důvodem k jeho pokácení, ale k provedení bezpečnostního řezu, při kterém jsou odstraňovány suché nebo jinak poškozované větve.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 14 ks olší ve VKP hráz rybníka Peklov v k.ú. Zdislavice

2.05.2014

Oznámení o zahájeném správním řízení
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3, zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti od Města Vlašim, se sídlem: Jana Masaryka 302, Vlašim 25801, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.
Oznamuje zahájení správního řízení ve věci vydání souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je břehový porost hrázi rybníka Peklov na pozemku p.č. 2802/1 v k.ú. Zdislavice. Plánovaný zásah spočívá v pokácení 14 ks olší v břehovém porostu na hrázi rybníka Peklov v k.ú. Zdislavice.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 11 ks olší na hrázi rybníka Peklov v k.ú. Zdislavice nesouhlasíme. Jedná se o vitální stromy, zcela zdravé, tvořící významný krajinný prvek na hrázi rybníka.
Souhlasíme s pokácením 3 ks olší a to v pořadí č. 7., 9. a 12 od bezpečnostního přelivu. Tyto stromy nejsou v dobrém zdravotním stavu, strom č. 7 má zlomený hlavní kmen, strom č. 9 má zaschlý vrchol kmene a strom č. 12 má uhnilé kořenové náběhy, čímž je výrazně snížena jeho stabilita.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks javorů v k.ú. Vlašim

2.05.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle §. 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že na základě žádosti od Římskokatolické farnosti Vlašim, sídlem: Husovo nám. 46, 258 01 Vlašim, IČO: 47084341, ze dne 14.4.2014 č.j. ZIP 7827/14-1369/2014Svo ve věci povolení skácení:
- 3 ks javorů (Acer) (obvody kmenů 150 cm ve výšce 130 cm), na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Vlašim.
Odůvodnění žádosti: Dle mého názoru se jedná o stromy na hranici životnosti, stromy mají poškozenou kůru, jsou uvnitř napadlé hnilobou a mají proschlé větve. Dochází k padání velkých větví na přilehlé stavby (farní kostel a farní besídku), dále do volného prostoru kolem kostela, kde má přístup široká veřejnost. Hrozí zde nebezpečí úrazu od pádu odlámaných větví, zvláště za větrného počasí. Dle vyjádření odborníků se jedná o stromy, které svým stavem jsou nebezpečné nejen pro stavby, ale hrozí zde ohrožení zdraví a životů osob, které mají přístup na tento veřejně přístupný pozemek. Je známý případ ze Zlína, kdy v centru Zlína zabil dva školáky a několik dalších lidí zranil. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je obecně zodpovědný jejich majitel, tedy vlastník pozemku, na němž dřeviny rostou. Teprve následně expertní posudky sice naznačí, jestli se naštěstí dalo předejít, zda někdo nezanedbal své povinnosti při kontrole zeleně, anebo šlo o nešťastnou náhodu, ale žít byť jen z vědomí možného rizika obecného ohrožení a nebezpečí pro okolí nechci. Jeden javor je nakloněn na vchod farního kostela, který ohrožuje svým případným pádem tuto stavbu.
Součástí oznámení je příloha - mapka „Římskokatolická farnost Vlašim — 3 javory".
bylo zahájeno správní řízení
dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Zdravotní stav stromů nám je znám dlouhodobě, protože zde probíhalo již několik správních řízení na pokácení předmětných stromů. Poslední proběhlo v únoru letošního roku, kdy bylo povoleno pokácení 1 ks javoru, který měl sníženou vitalitu a redukovanou korunu. Pokácení zbývajících třech javorů nebylo povoleno vzhledem k tomu, že nevykazují významné poškození a tvoří výraznou dominantu města, jak je uvedeno v rozhodnutí MěÚ Vlašim č.j. ZIP 24782/13-3932/2013SVO. Na základě této znalosti a na základě šetření na místě proto konstatujeme, že tři javory jsou i nadále v dobrém zdravotním stavu bez známek poškození kmene či větví. Jejich stav se od posledního správního řízení nijak nezměnil. S jejich pokácením proto nesouhlasíme. Stromy navíc tvoří dominantu Města viditelnou z mnoha kilometrů, v místě mají funkční i estetický význam.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Stanovisko k dokumentaci Výrobní hala a kancelářské prostory AssemTech s.r.o.

2.05.2014

Věc: Stanovisko k dokumentaci„Výrobní hala a kancelářské prostory
AssemTech s.r.o.."
V souvislosti s žádostí o stavební povolení Vás žádáme o stanovisko k uvedené stavbě:
Identifikace stavby:                               název stavby: „Výrobní hala a kancelářské prostory AssemTech s.r.o. "

místo:
Město: kraj:
Identifikace investora:                       Stavebník:
Adresa :

Sedlec-Prčice, Uhřice 10,kat. úz.Uhřice u Sedlce • č.parcel 54, 104/32
Sedlec-Prčice StÚ: Sedlec-Prčice Středočeský
AssemTech s.r.o.
Uhřická 10 , Sedlec-Prčice 257 91

Vyjádření včetně dokumentace prosím zašlete na naši adresu, případně si vyzvednu po telefonické dohodě.
Děkuji
Ing. Michaela Hockeová


Vyjádření ČSOP Benešov:
Se stavbou „Výrobní hala a kancelářské prostory AssemTech s.r.o.“ souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Sedlec-Prčice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Oznámení o odvolání ve věci kácení 5 ks lip v k.ú. Vlašim

2.05.2014

Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí ve věci kácení dřeviny rostoucí mimo les
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 10.4.2014 odvolání, které podali tři z účastníků řízení, (kopie odvolání je v příloze tohoto oznámení). Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, podle § 86 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) tímto ostatním účastníkům správního řízení
O znamuje, že bylo podáno odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí č.j. ZIP 6298/14-2825/2013 CeJ ve věci kácení mimolesní zeleně—5 ks lip (Tilia) (obvod kmenů více než 80 cm) na pozemku p.č. 1694/4 v k.ú. Vlašim. Podané odvolání má odkladný účinek. Prosíme o Vaše vyjádření do 5 dnů od převzetí.

Vyjádření ČSOP Benešov:

Naše stanovisko ke kácení 5 ks lip rostoucích na pozemku p.č. 1694/4 v k.ú. Vlašim zůstává stejné. S pokácením těchto stromů nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných známek poškození a tvoří významnou hlukovou a pohledovou bariéru. Důvody ke kácení uvedené v žádosti, jako poškozování a zastínění nemovitostí, byly vyvráceny, jak je uvedeno v rozhodnutí MěÚ Vlašim č.j. ZIP 6298/14-2825/2014Svo. Stav stromů ani jejich okolí se od té doby nezměnil, tudíž nám nejsou známy žádné pádné důvody k pokácení stromů. Padání větví taktéž není důvodem ke kácení, ale k provedení zdravotního řezu stromů. V řadě těchto stromů byly vysázeny dvě nové lípy, které jsou však neustále poškozovány a je tak bráněno jejich růstu a vývoji. Až budou tyto nové lípy dostatečně odrostlé a plnit plnohodnotnou náhradu stávajících stromů, potom lze uvažovat o možnosti postupné obnovy celé aleje.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Struhařov

30.04.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Struhařov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1,písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě podané panem Miroslavem Vašíčkem, nar. 30. 3. 1985, Na Bezděkově 1781, 256 01 Benešov, ze dne 4. 3. 2014, Č.j. KAC-1/2/2014/ST, ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, bříza bělokorá 1 ks (obvod kmene ve výšce 130 cm: 142 cm), na pozemku parcelní číslo 421/1 v katastrálním území Struhařov, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Práva a povinnosti účastníků správního řízení stanoví správní řád. Účastník řízení má podle správního řádu právo namítat podjatost úřední osoby, která provádí úkony ve správním řízení, jakmile se o podjatosti dozví (§ 14), na poskytnutí informace o tom, kdo je v daném správním řízení oprávněnou úřední osobou (§ 15) a právo zvolit si zmocněnce pro správní řízení (§ 33-zmocnění zastoupení se prokazuje písemnou pinou mocí). Dále má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní orgán usnesením jinak, vyjádřit v řízení své stanovisko a na požádání být informován o řízení, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 1, 2 a 3), nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části správním orgánem (§ 38 odst. 1 a 4). Rovněž může požádat o prodloužení lhůty určené správním orgánem k provedení úkonu (§ 39) nebo o prominutí zmeškání úkonu (§ 41).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat i v jazyce slovenském a v tomto jazyce také lze předkládat písemnosti. Písemnosti vyhotovené v jiném cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Správní orgán může účastníkovi řízení sdělit, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2).
K podkladům rozhodnutí se můžete vyjádřit písemně nebo ústně do protokolu na Obecním úřadě Struhařov, v úředních hodinách, a to do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks břízy rostoucí na pozemku p. č. 421/1 v k. ú. Struhařov nesouhlasíme. Jedná se o vitální strom, bez viditelných známek poškození nebo napadení houbami.
 

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Vrchotice

30.04.2014

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Dne 7. 3. 2014 podal žádost Ing. Otto Srb, nar. 5. 11. 1940, trvale bytem Ke Kozím hřbetům 11, 165 00 Praha — Suchdol, o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemku
v katastrálním území Vrchotice. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet:
1 ks dubu na pozemku p.č. PK 1094/1, k.ú. Vrchotice obvod: 290 cm
Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádal o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Podle odst. 3 § 70 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.
Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36,37 a 38
správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší správní orgán předpokládá, že shromažd'ování podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí k datu 26. 3. 2014, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením dubu rostoucího na pozemku PK 1094/1 v k.ú. Vrchotice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 1 ks dubu o min. výšce 150 cm, strom bude upevněn ke kůlu, opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let. 
 

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Černičí

30.04.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Úřad Městyse čechtice jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle * 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů žádá ve věci povolení pokácení 1 kusu jasanu , který roste na pozemku obce p.č.2685/1 k.ú.Černičí. Městys Čechtice podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád)
O znamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle * 8, odst.1, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p.č. 2685/1 v k.ú. Černičí nesouhlasíme. Strom roste v dostatečné vzdálenosti od okolních nemovitostí, je vitální, bez viditelných známek poškození.

[ Čechtice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 11 ks jasanů v k.ú. Dolní Kralovice

30.04.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním
šetřením

Obecní úřad Dolní Kralovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 4.3.2014 pod č.j. 285/2014 žádost od :
Obec Dolní Kralovice, nám.Ludvíka Svobody 6, 257 68 Dolní Kralovice IČO 00231711 ve věci povolení kácení dřevin:
11 ks jasanů o stáří 70-75 let a o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nad 80 cm na pozemku parc.č. 1567/1 v k.ú. Dolní Kralovice (náves v části Střítež).
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Dolní Kralovice podle § 47, odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň se ve věci nařizuje podle § 49 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ústní jednání spojené s místním šetřením.
Jednání se uskuteční dne 18.3.2014 od 14.00 hodin se srazem zúčastněných na místě požadovaného kácení tj. pozemek parc.č.1567/1 v k.ú. Dolní Kralovice (náves v části Střítež).
Účastníci řízení jsou oprávnění činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, pořizovat si výpisy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, zvolit si svého zpinomocněného zástupce (§ 33 správního řádu). Účastníci řízení mají možnost seznámit se se spisovým materiálem založeným k projednávané věci v budově Obecního úřadu Dolní Kralovice, nám.L.Svobody 6, vždy v úřední dny - Po a St od 7.00 do 17.00 hodin, nebo v jiné pracovní dny v týdnu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 317856223. Práva vyplývající z procesních ustanovení správního řádu mají účastníci řízení právo uplatnit až do vydání rozhodnutí — nejpozději v termínu nařízeného ústního jednání 18.3.2014. Po této lhůtě bude ve věci rozhodnuto.

ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o dvoustrannou alej na návsi v místní části Střítež S pokácením 6 ks jasanů rostoucích na pozemku p.č. 1567/1 v k.ú. Dolní Kralovice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby. Jedná se o stromy potlačené, neperspektivní, svými korunami zasahujícími do elektrického vedení. Souhlasíme s pokácením následujících stromů: po pravé straně aleje směrem od návsi s 2. stromem v pořadí, který je ve špatném zdravotním stavu, a na levé straně souhlasíme s prvními pěti v pořadí. S pokácením zbylých 5 ks stromů nesouhlasíme. Za pokácení požadujeme náhradní výsadbu v počtu 18 ks stromů. Část z nich bude umístěna na pravou stranu silnice na místo pokácených stromů. Sem doporučujeme umístit nízkorostoucí kultivary nebo takové druhy, aby svou výškou nezasahovaly do elektrického vedení. Zbylý počet plánované výsadby budou představovat domácí druhy listnáčů, nebude se však jednat o nízkorostoucí kultivary. Vysázené dřeviny budou o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Dolní Kralovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení stromů v k.ú. Heřmaničky

30.04.2014

Uvědomění o zahájení řízení
Dne 14.2.2014 byla Obecnímu úřadu Heřmaničky doručena žádost paní Ing. Fejksové Aleny, bytem Aiiráska 189, 261 01 Příbram IV o vydání povolení ke kácení 90 ks stromů o obvodech kmenů 83cm 5ks, 85cm 3ks, 87cm 5 ks, 90cm lks, 94cm 7ks, 99cm 6ks, 100cm lks, 102cm 4ks, 105cm 5ks, 112cm 2ks, 115cm 4ks, 118cm lks, 120cm 2ks, 123cm 3ks, 125cm 4ks, 128cm 2ks, 130cm 4ks, 135cm 4ks, 140cm 3ks, 145cm 5ks, 150cm 4ks, 155cm lks, 160cm 1 ks, 173cm lks, 177cm 3ks, 197cm lks, 207cm 1 ks, 225cm 1 ks, 245cm 1 ks, 267cm lks, 280cm 1 ks, 302cm 2ks, 336cm lks rostoucích na pozemku parc.č. 493 v katastrálním území Heřmaničky.
Dále byla žádost dne 3.3.2014 dopiněna o pokácení 15ks stromů požkozených a zlomených. Jedná se především o břízy, duby, jívy, modříny, jasany, borovice a smrky.
Jako zdůvodnění žádosti bylo uvedeno, že se jedná o přestárlé stromy, které byly po prohlídce polesným panem Čichovským doporučeny vytěžit.
Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení.
Obecní úřad Heřmaničky, jako věcné a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Účastníci řízení jsou oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením stromů rostoucích na pozemku p.č. 493 v k.ú. Heřmaničky souhlasíme za podmínky ponechání stromů rostoucích v nejbližším okolí vodního toku a to přibližně v pásmu 5 m od břehu potoka. 

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>