Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Lštění

30.04.2014

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 6. 2. 2014 podala Romana Viragová a Alena Mrázková, Zlenice 25, 257 22 Čerčany (dále „žadatelky") žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 1 lípa srdčitá — ve výšce 130 cm obvod kmene nad zemí- 270 cm, který dodaly žadatelky řízení dne 3.3.2014 (špatný zdravotní stav), uvedené žadatelky doložily k žádosti fotodokumentaci na pozemku parcelní číslo 230/22 včetně výpisu z KN v k.ú. Lštění.
Zdůvodnění žádosti a popis situace: jedná se o kácení prostřední lípy, která je prasklá a totálně suchá a provedení bezpečnostního řezu sousedních dvou lip (suché větve) obci Zlenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci kácení 1 lípy srdčité.
Obec Lštění, jako příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 76 odst. 1 písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějších zněních a v souladu s 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád uvědomuje všechny známé účastníky řízení o zahájení uvedeného řízení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 230/22 v k.ú. Lštění nesouhlasíme. Lípa není „totálně suchá“, jak je uvedeno v žádosti. V koruně se sice suché větve nacházejí, ale je to pouze díky nedostatečné údržbě. Žádné větší proschnutí koruny nebylo zaznamenáno. Mimo praskliny v kůře kmenu není patrné jiné poškození nebo napadení houbami. Suché větve doporučujeme odstranit v rámci zdravotního řezu.

[ Lštění ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin na pozemku p.č.301/9 v k.ú. Votice

23.03.2014

Uvědomění o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání

Dne 19.2.2014 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Ing. Bc. Jána Somsedíka, MBA, datum narození: 15.7.1964, bytem U Parku 1223, 256 01 Benešov, o vydání povolení ke kácení 4 ks javorů (Acer) s obvody kmenů 90, 100, 120, 130 cm, 1 ks dubu (Quercus) s obvodem kmene 100 cm, 1 ks topolu (Populus) s obvodem kmene 140cm, 1 ks vrby (Salix) s obvodem kmene 100 cm a 1 ks jasanu (Fraxinus) s obvodem kmene 90 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 301/9 v katastrálním území Votice.
Jako zdůvodnění žádosti bylo uvedeno nebezpečí pádu dřevin na sousední rodinný dům a místní komunikaci, ve spojení s možnou újmou na zdraví.
Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,správní řád") zahájeno správní řízení.
Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Orgán ochrany přírody současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den 11. 3. 2014 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných na místě samém.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou pinou moc dle § 33 správního řádu.
Účastníci řízení jsou oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutía mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci nahlédnout při ústním jednání a dále na Městském úřadě Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského náměstí čp. 700, 259 17 Votice, v úřední dny, t. j. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, nebo po předchozí telefonické dohodě v ostatní pracovní dny.

Vyjádření ČSOP Benešov:
ČSOP Benešov souhlasí s pokácením 1 ks topolu, 14 ks vrby a 1 ks javoru rostoucích na pozemuk p.č. 301/9 v k.ú. Votice. Jedná se o neperspektivní dřeviny.
Nesouhlasíme s pokácením 1 ks buku, 2 ks javorů, 1 ks jasanu a 1 ks dubu rostoucích na pozemku p.č. 301/9 v k.ú. Votice. Tyto dřeviny jsou zdravé a vitální. Za pokácení dřeviny požadujeme náhradní výsadbu v počtu 4 ks dřevin.
 

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lip z aleje Konopiště - Václavice

6.03.2014

Oznámení zahájení správního řízení dle 47 zák. č.500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano­vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 07.02.2014 pod Č. j. MUBN/9138/2014
žádost od:
Město Benešov, SID, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401)
ve věci povolení kácení dřevin: 2 ks lípa srdčitá (Tíha cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 257 a 339 cm na pozemku parc.č. 4325/1 k.ú. Benešov u Prahy (2 stromy z aleje Konopiště — Václavice označené číslem 6 a 24).
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., sprámí řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9, odst. I zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení, není ve věci svo­láváno ústní jednání spojené s ohledáním místa.
Důvodem žádosti o povolení kácení je, že stav uvedených stromů od posouzení v roce 2013 dále zhoršil. Lípa číslo šest má cca 1 metr nad zemí velkou dutinu s hnilobou kmene a je vykloněná do profilu silnice, lípa Č. 24 má ulomený vrchol koruny, hnilobu na bázi kmene s dutinou a hnilobou v polovině kmene.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout na MěÚ Benešov, odbor životního prostředí Č. dveří 324 (Ing. Beran) v návštěvní dny pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Na místě bylo zjištěno, že lípy nejsou v dobrém zdravotním stavu, jedná se o přestárlé jedince v pokročilém stádiu odumírání, které jsou napadeny dřevokaznými houbami.  Z výše uvedených důvodů s pokácením 2 ks lip rostoucích na pozemku p. č. 4325/1 v k. ú. Benešov u Prahy souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 2 ks lip o min. výšce 150 cm nejlépe na místo stávajících stromů. Vysazené stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.
 

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy a 1 ks dubu v k.ů. Mrač

6.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Mračí obdržel dne 10.2.2014 žádost manželu Perglerových k povolení kácení 1 ks břízy a 1 ks dubu na pozemku parc.č. 1418/10 a 1418/11 v katastrálním území Mrač. Manželé zažádali o pokácení z důvodu obavy o zdraví a majetek. Stromy jsou nakloněné nad chatu. Dub byl již jednou redukován.
Obecní úřad v Mračí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci účastníkům řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky do 10 dnů od doručení tohoto oznámení
Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do podkladů v kanceláři obecního úřadu v Mračí, v úřední dny pondělí od 8,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin a středa 8,00 do 12,00 hodin a od 14,00 do 18,00 hodin.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks dubu rostoucího na pozemku p. č. 1418/10 a 1418/11 v k. ú. Mrač souhlasíme. Dub byl v předchozích letech silně poničen radikálním řezem.
 
S pokácením 1 ks břízy rostoucí na pozemku p. č. 1418/10 a 1418/11 v k. ú. Mrač nesouhlasíme, strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných známek poškození.

[ Mrač ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k.ú. Chrášťany

6.03.2014

Zahájení správního řízení

Obecní úřad Chrášťany obdržel dne 29.01.2014 od Ing. Jany Bermannové, bytem Černoleská 2053, Benešov žádost o povolení k pokácení vzrostlých stromů —2 ks dubů. Stromy se nachází na pozemcích par.č. 1851/1 a 1851/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova, které jsou ve vlastnictví žadatelky, v osadě Čemíkovice.
Obecní úřad Chrášťany podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9, odst.1 zák.! 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň ve věci nařizuje podle § 49 odst.! zák.č.500/2004 Sb., ústní jednání spojené s ohledáním místa.
Jednání se uskuteční v pátek dne 28.02.2014 v 15.00 hod se srazem zúčastněných na místě — v Černíkovicích.

Vyjádření ČSOP Benešov:

Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o zcela zdravé jedince, bez viditelných známek poškození, prasklin nebo napadení dřevokaznými houbami. Stromy nejsou v blízkosti stavebních parcel nebo stavebních pozemků, jsou ve velmi dobrém zdravotním stavu, proto s pokácením 2 ks dubů rostoucích na pozemcích p. č. 1851/1 a 1851/2 v k. ú. Chrášťany u Benešova nesouhlasíme. U jednoho z dubů doporučujeme provést ořez suchých větví.

[ Chrásťany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení náletových dřevin v k.ú. Městečko u Chotýšan

6.03.2014

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad v Chotýšanech obdržel dne 15.02.2014 žádost od pana Ing Tomáše Horáčka, Mánesova 13, 120 00 Praha 2, který je majitel pozemku parc.č 857/7v k.ú. Městečko u Chotýšan, ve věci povolení k pokácení náletových dřevin.
Obecní úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst 1, písm. a) zákona Č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Oznamuje Podle 47 zák. Č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Současně v této věci vypisuje ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na den 4. března 2014 v 10.00 hod. Se srazem účastníků na místě samém, na vlakové zastávce Věžníky v Městečku u Chotýšan. Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit dle § 36, odst. 1 zák. č.500/2004Sb., o správním řízení, do doby vydání rozhodnutí v této věci. Na pozdější podání nebude přihlédnuto.
Do dokladů je možno nahlédnout na Obecním úřadě v Chotýšanech v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou pinou moc.

Vyjádření ČSOP Benešov:

Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná se o starý remízek, který se nachází uprostřed pole. S plánovaným odstraněním náletových dřevin a odvodněním pozemku parc. č. 857/7 v k.ú. Městečko u Chotýšan nesouhlasíme. Odvodňování není vhodný nástroj pro hospodaření v krajině. Remízy jsou velmi důležitým ekostabilizačním prvkem v krajině, který v rozlehlých lánech zemědělské půdy často chybí. Jsou nezbytné pro život drobné zvěře, slouží jako úkryt a potravní nabídka pro zvěř, ptactvo a jiné živočichy. Mohou eliminovat půdní erozi nebo sloužit jako větrolam. Lze pouze doporučit dostředu remízu vysadit 1 -2 ks domácích listnatých dřevin (dub, hrušeň apod.).

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení jilmu a ovocných dřevin v k.ú. Křivsoudov

6.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Úřad městyse Křivsoudov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §, 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Dagmar Minaříkové, bytem Komenského 1412, 258 01 Vlašim a paní Dagmar Smítkové, bytem Smetanova 193, 257 65 čechtice ze dne 12.2.2014, č.j.: 57/2014, ve věci pokácení vybraných dřevin —jilm a ovocné stromy na pozemku p.č. 1900/1 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Úřad městyse Křivsoudov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 3.3.2014 v 10.00 hod. (kde) před Úřadem městyse Křivsoudov
V případě nepřítomnosti si může účastník ůť-ízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34
zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o jasan, nikoliv jilm. S pokácením jasanu nesouhlasíme, jedná se o zcela zdraví strom, s pravidelnou korunou, bez jakýchkoliv známek poškození.
S pokácením ovocných stromů souhlasíme, jedná se o přestárlé dožívající jedince.

[ Křivsoudov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení v areálu NKP Zámek Konopiště

6.03.2014

Oznámení zahájení správního řízení dle 47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano?
vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 20.02.2014 pod č.j. MUBN/11921/2014
žádost od:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(IČ 00069825) s příslušností hospodařit s majetkem státu Česká republika
ve věci povolení kácení dřevin v k. ú. Benešov u Prahy, v areálu NKP Zámek Konopiště: (pořadové číslo vychází z Dendrologického průzkumu, tabulková část):
2. Habr obecný - Carpinus betulus (obvod kmene v 1,3m - 206cm, pozemek par. Č. 4262), 5. Tis červený - Taxus baccata (obvod kmene v 1,3m - 82cm, pozemek par. Č. 4262),
10.  Smrk ztepilý - Picea abies (obvod kmene v 1,3m - 94cm, pozemek par. Č. 4262),
11.  Smrk ztepilý - Picea abies (obvod kmene v 1,3m - 160cm, pozemek par. Č. 4262),
12.  Smrk ztepilý - Picea abies (obvod kmene v 1,3m - 115cm, pozemek par. Č. 4262), 38. Jilm habrolistý Ulmus minor (obvod kmene v 1,3m - 91cm, pozemek par. Č. 4262), 42. Javor mléč - Acer platanoides (obvod kmene v 1,3m - 123cm, pozemek par. Č. 4262),
47.  Dub Červený- Quercus rubra (obvod kmene v 1,3m - 147cm, pozemek par. Č. 4262),
48.  Dub červený - Quercus rubra (obvod kmene v 1,3m - 160cm, pozemek par. Č. 4262),
49.  Dub červený - Quercus rubra (obvod kmene v 1,3m - 256cm, pozemek par. Č. 4262), 51. Dub červený - Quercus rubra (obvod kmene v 1,3m - 138cm, pozemek par. Č. 4262), 56. Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior (obvod kmene v 1,3m - 124cm, pozemek par. Č. 4262), 63. Javor mléč - Acer platanoides (obvod kmene v 1,3m - 334cm, pozemek par. Č. 4262), 65. Topol bílý - Populus alba (obvod kmene v 1,3m - 223cm, pozemek par. Č. 4262), 71. Jedle obrovská - Abies grandis (obvod kmene v I,3m - 113cm, pozemek par. Č. 4262),
74.Tis červený - Taxus baccata (obvod kmene v 1,3m - 83cm, pozemek par. Č. 4262),
75.Tis červený - Taxus baccata (obvod kmene v 1,3m - 95, 90cm, pozemek par. Č. 4262),
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědo­muje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9, odst.I zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Zároveň se ve věci nařizuje podle § 49 odst. 1 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád ústní jednání spojené s ohledáním místa. Jednání se uskuteční dne 11. 03. 2014 od 13:00 hodin se srazem zúčastněných na malém parkovišti pro svatby u závory na okraji aleje k východní bráně zámku Konopiště.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout na MěÚ Benešov, odbor životního prostředí č.dveří 324 (Ing. Beran) v návštěvní dny pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 17 ks dřevin rostoucích v areálu NKP Zámek Konopiště souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 8 ks lip a 1 k sjírovce v areálu Nemosnice Benešov

6.03.2014

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano­vení § 76 odst. I písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 10.02.2014 pod č.j. MUBN/9262/2014 žádost od:
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov Ič 272 53 236 ve věci povolení kácení dřevin u spalovny v areálu nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově:
8 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 130 - 240 cm na pozemku parc.č.1836/1 k.ú.Benešov u Prahy
1 ks jírovec mad'al (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 130 cm na po­zemku parc.č. 1836/1.
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb, správní řád.
Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení, není ve věci svo­láváno ústní jednání spojené s ohledáním místa.
Důvodem žádosti o povolení kácení je, že se jedná o přestárlé stromy, ze kterých padají větve, které ohrožují bezpeč­nost osob a majetku.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst. I zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědo­muje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9, odst. I zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout na Měť1 Benešov, odbor životního prostředí č.dveří 324 (Ing.Beran) v návštěvní dny pondělí a středa 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 8 ks lip a 1 ks jírovce rostoucích na pozemku p. č. 1836/1 v k. ú. Benešov u Prahy nesouhlasíme. Stromy nejsou na hranici své životnosti, jak je uvedeno v žádosti, jsou vitální, množství suchých větví není nijak velké. U stromů doporučujeme provést bezpečnostní nebo zdravotní řez. 

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks javorů v k.ú. Postupice

6.03.2014

Obec jako správce hřbitova na poz. parc. Č. 400/2 v k.ú. Postupice podala žádost Obecnímu úřadu tamtéž o vydání povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Žádáme o Vaše stanovisko k výše uvedené žádosti.

Vyjádření ČSOP Benešov:

S pokácením 2 ks javorů rostoucích na pozemku p.č. 400/2 v k.ú. Postupice nesouhlasíme. Jedná se o poslední dva cenné staré stromy, které se na území hřbitova a jeho okolí nacházejí a tvoří tak dominantu oblasti. S pokácením bychom souhlasili pouze v případě nové koncepce ozelenění hřbitova s vysázením nových stromů. Chápeme, že nová výsadba uvnitř hřbitova je složitá, může být ale umístěna z venkovní strany hřbitova kolem zdí apod. Stromy doporučujeme pouze ošetřit.

[ Postupice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>