Správní řízení

Kácení 3 ks lip v k.ú. Nová Ves

6.03.2014

Žádost o vyjádření k žádosti

Na základě četných stížností obyvatel osady Nová Ves, zejména pak vlastníků
nemovitosti č.p. 14, žádáme o pokácení 3 lip na poz. parc. č. 1143/1, ostatní plocha v k.ú. Nová Ves. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, poškozují majetek (nemovitost na poz. parc. č. st. 18) a ohrožují bezpečnost silničního provozu a zdraví občanů.
Poz. parc. č. 1143/1 je ve vlastnictví KSÚ Středočeského kraje.


Vyjádření ČSOP Benešov:

Jedná se o stromy, které tvoří dominantu návsi, v minulosti byl u nich zanedbán hlavový řez a větve sekundárních korun narostly do velkých rozměrů. Vzhledem k jejich stavu a umístění s  pokácením 3 ks lip rostoucích na pozemku p. č. 1143/1 v k. ú. Nová Ves nesouhlasíme, ale doporučujeme zkrácení jejich korun o 1/3 její výšky, aby došlo ke stabilizaci jejich korun.

[ Postupice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v "Oboře" v k.ú. Vlašim

6.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že na základě žádosti od Sellier & Bellot a.s., sídlem: Lidická 667, 258 13 Vlašim, IČO: 28982347 ze dne 24.2.2014 č.j. ZIP 3921/14-737/2014 SVO ve věci povolení skácení:
- 1 ks bříza bělokorá (Bežula pendula) (obvod kmene 120 cm ve 130 cm výšky kmene)
            1 ks topol osika (Populus iremula) (obvod kmene 85 cm ve 130 cm výšky kmene)
            1 ks vrba jíva (Salix caprea) (obvod kmene 145 cm ve 130 cm výšky kmene) - 1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) (obvod kmene 180 cm ve 130 cm výšky kmene) - I ks modřín opadavý (Larix deciduct) (obvod kmene 230 cm ve 130 cm výšky kmene)
na pozemku p.č. 2291/309 v k.ú. Vlašim („Sídliště Obora"), pozemek je ve vlastnictví Sellier & Bellot a.s., sídlem: Lidická 667, 258 13 Vlašim.
Odůvodnění žádosti: Důvodem kácení je oprava oplocení na ujíždějícím svahu a zajištění bezpečnosti prostoru.
Součástí oznámení je příloha - mapka „Sellier & Bellot — Sídliště Obora„
bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:

S pokácením všech výše uvedených stromů rostoucích na pozemku p.č. 2291/309 v k.ú. Vlašim souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks kaštanu v k.ú. Tisek

6.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75, odst.!, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín, ze dne 20.2. 2014, č.j. 12/2014/228, ve věci pokácení 1 ks jírovce na pozemku parc.č. 218/1 v k.ú. Tisek
bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §, 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
spojené s ohledáním na místě dne 7.3.2014 v 9.00 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Vzhledem k zdravotnímu stavu stromu a plánované výstavby dětského hřiště s jeho pokácením souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 2 ks lip po stranách kapličky a 1 ks dubu doprostřed travnatého trojúhelníku uprostřed návsi.  Stromy budou o velikosti 12/14,nebude se jednat o malokorunný kultivar, budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Brzotice

4.03.2014

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona Č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost p.Petra Vošického bytem Brzotice č.p. 13 o pokácení 1 ks lípy na pozemku Č. parc. 46 v kat.úz Brzotice. Uvedený vlastník žádá o povolení k pokácení z důvodů výstavby rodinného domku na parc Č. 19 v kat.úz. Brzotice, která je vlastnictví jiného vlastníka.
Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1, zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 10.2.2014 v 9.00. v Brzoticích.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že lípa byla v minulosti výrazně silně a nevratně poškozena nevhodným radikálním řezem, tudíž s pokácením 1 ks lípy na pozemku p. č. 46 v k.ú. Brzotice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 3 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Pozemky k náhradní výsadbě určí obecní úřad.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Křížov pod Blaníkem

4.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě
Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Františka Brejdy, bytem Karhule 15, 257 08 Načeradec ze dne 10.2. 2014, č.j. 7/2014/228 ve věci pokácení lks lípy na pozemku parc.č. 912/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.50012004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 28.2.2014 v9.00 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o vzrostlý strom se dvěma hlavními větvemi. Na kmeni stromu je znatelných několik prasklin vedoucích až na bázi kmene, které naznačují zhoršenou stabilitu stromu. Kmen stromu pravděpodobně není plno dřevný. Jelikož se strom nachází v blízkosti nemovitosti, s pokácením 1 ks lípy na pozemku parc. č. 912/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm nejlépe pokud možno na místo stávajícího stromu. Vysazený strom bude upevněn ke kůlu, opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let. 

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Odbahnění rybníka Mlýnský v k.ú. Pavlovice u Vlašimi

4.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3, zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Bc. Michala Janaty, bytem: Jemniště 3, Postupice 257 01 (zastupující Mgr. Petra Korbela, bytem: Lipová 37, Tynec nad Sázavou 257 41), o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.
Oznamuje, zahájení správního řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2, zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je rybník Mlýnsky v k.ú. Pavlovice u Vlašimi, pro žadatele Bc. Michala Janatu, bytem: Jemniště 3, Postupice 257 01 (zastupující Mgr. Petra Korbela, bytem: Lipová 37, Týnec nad Sázavou 257 41).
Jedná se o udržovací práce - odbahnění rybníka, které spočívá v odstranění sedimentu a následné úpravě pláně dna, s minimálními zásahy do břehů. bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S provedením odbahnění rybníka Mlýnský v k.ú. Pavlovice u Vlašimi souhlasíme za následujících podmínek:
-          Pokud budou při udržovacích pracích nalezeni následující volně žijící živočichové (obojživelníci, raci, mlži) okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Vlašim ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Kácení 4 ks javorů v k.ú. Vlašim

4.03.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje, že na základě žádosti od Římskokatolické farnosti Vlašim, sídlem: Husovo nám. 46, 258 01 Vlašim, IČO: 47084341, ze dne 16.12.2014 č.j. ZIP 24782/13-3932/2013 SVO ve věci povolení skácení:
- 4 ks javorů (Acer) (obvody kmenů 150 cm ve výšce 130 cm), na pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Vlašim.
Odůvodnění žádosti: Dle názoru žadatele se jedná o stromy na hranici životnosti, stromy mají poškozenou kůru a proschlé větve. Dochází k padání velkých větví na přilehlé stavby (farní kostel a farní besídku), dále do volného prostoru kolem kostela, kde má přístup široká veřejnost. Hrozí zde nebezpečí úrazu od pádu odlamovaných větví, zvláště za větrného počasí. Jeden javor je nakloněn na stavbu farní besídky, kterou ohrožuje svým případným pádem na tuto stavbu.
Součástí oznámení je příloha - mapka „Římskokatolická farnost Vlašim - javory".
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Zdravotní stav stromů nám je znám dlouhodobě, protože zde probíhalo již několik správních řízení na pokácení předmětných stromů. Na základě této znalosti a na základě šetření na místě proto konstatujeme, že tři javory jsou i nadále v dobrém zdravotním stavu bez známek poškození kmene či větví. S jejich pokácení proto nesouhlasíme. Stromy navíc tvoří dominantu Města viditelnou z mnoha kilometrů. Jeden javor mléč  (druhý od vchodu do kostela) má sníženou vitalitu a pomalu usychá. V minulosti u něj byla z tohoto důvodu redukována koruna, ale usychání stále pokračuje. S pokácením tohoto stromu proto souhlasíme. Zároveň požadujeme umístění náhradní výsadby
1 ks javoru klenu nebo mléče, a to na stejném pozemku v řadě se stávajícími stromy. Sazenice bude o obvodu kmene 12/14 cm a nebude se jednat o malokorunný kultivar.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Žádost o vyjádření ke stavbě Benešov ul. Nádražní

4.03.2014

Žádost o vyjádření ke stavbě : „Benešov ul.Nádražní — kNN — p.č. 241/5„
Dovolujeme si Vás oslovit v zastoupení stavebníka ČEZ Distribuce, a.s., z důvodu přípravy projektové dokumentace stavby el. přípojky NN, s plánovaným zásahem do terénu se žádostí :
• o vyjádření ke stavbě z hlediska vašeho zájmu
Název stavby : Benešov ul. Nádražní — kNN — p.č.241/5
Číslo stavby : IP-12-6006786
Důvod žádosti : příprava projektové dokumentace výstavby nové el. přípojky, vybudování nové pflpojkové skříně NN .
Obec : Benešov
Ulice/Osada : Nádražní
Okres : Benešov
Kat.území : Benešov u Prahy
Dotčené pozemky : 239/1, 241/4, 241/5
Plánovaná stavební Činnost:
uložení nového kNN, výstavba nové poj. skříně NN (viz.pfIloha)
žadatel :              Elmoz Czech, s.r.o.
Dr.E.Beneše 137
257 51 Bystřice u Benešova
ičo : 47544929, DIČ CZ47544929
Stavebník :          CEZ Distribuce,a.s.
Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV Podmokly
IČO : 24729035, DIČ : CZ24729035

Vyjádření ČSOP Benešov:
S umístěním stavby „Benešov ul. Nádražní – kNN –p.č. 241/5“
souhlasíme s následujícími podmínkami:
-          Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.
-          Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
-          V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.
-          Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.
-          Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti).

[ Benešov ] [ MVE, ostatní energetika ]
 

Kácení 16 ks dřevin v k.ú. Týnec nad Sázavou

4.03.2014

OZNÁMENÍ o zahájení řízení

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 10.02.2014 žádost METAZU Týnec a.s., lč 24759597, Ing. Fr. Janečka 147, 257 41 Týnec nad Sázavou ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád")
oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 9 ks BŘÍZ, 6 ks JAVORU a 1 ks VRBY na pozemku pozemková parcela 3077/59 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle zákona § 8 odst. 1 zákona a nařizuje se ústní jednání a místní šetření na den 13. února 2014 /čtvrtek/ se srazem na místě ve 13,30 hodin.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Stromy jsou zdravé, ale viditělně rostou na ose kanalizace, čímž dochází k jejímu poškozování. S pokácením stromů souhlasíme a navrhujeme náhradní výsadbu 32 ks listnantých dřevin.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Týnec nad Sázavou

4.03.2014

OZNÁMENÍ o zahájení řízení

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 04.02.2014 žádost Marie Kerplové, nar. 07.03.1941, Chrást nad Sázavou 217,257 42 Krhanice ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád")
oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 1 ks BŘÍZY na pozemku pozemková parcela 912 v k. ú. Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou. Řízení je zdejším úřadem vedeno podle zákona § 8 odst. 1 zákona a nařizuje se ústní jednání a místní šetření na den 13. února 2014 /čtvrtek/ se srazem na místě ve 12,30 hodin.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o zdraví a vitální strom, bez viditelného poškození enbo napadení dřevokaznými houbami. V minulosti byl strom nevhodně ořezán a na míste řezu došlo k uschnutí zbytků pahýlů a větví. Doporučujeme proto ořez pouze suchých větví.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>