Správní řízení

Kácení 1 ks javoru a 3 ks olše v k.ú. Louňovice pod Blaníkem

27.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 75 odst. la zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č.460/2004 Sb.), dále jen "zákon" oznamuje
zahájení správního řízení
dle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve věci žádosti Václava Nerada o pokácení 1 ks klenky a 3 ks olše na pozemku č.par. PK 1121, 1120, 1111 Louňovice pod Blaníkem.
K věci:
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem obdržel dne 10.-2.2014 od Václava Nerada žádost o pokácení 1 ks klenky 3 ks olší na pozemku č. par. PK 1121,1120,111 Louňovice pod Blaníkem. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.
Účastníci řízení se mohou seznámit s dokumentací na Úřadu městyse v Louňovicích pod Blaníkem v úřední dny (Po a Stř 8.00-16.30), případně i mimo ně po předchozí domluvě. V souladu s § 70, odst. 3 se mohou občanská sdružení písemně přihlásit do tohoto řízení do osmi dnů od obdržení tohoto dopisu.
Městys Louňovice pod Blaníkem nenařizuje ústní jednání z důvodu obeznámení se situací.
K předmětné akci je možno se vyjádřit do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po této stanovené lhůtě bude ve věci rozhodnuto.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Spokácením 1 ks javoru a 3 ks olše na pozemku p.č. PK 1121, 1120, 1111 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem souhlasíme bez dalších podmínek. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a značně proschlé.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ů. Myslíč

27.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Struhařov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1,písm. a) zákona Č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti podané obcí Struhařov, Struhařov 75, IČO 00232751, zastoupenou ing. Liborem Matouškem, starostou, ze dne 17. 2. 2014, č.j. KAC-1/1/2014/ST, ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, jasan 1 ks (obvod kmene ve výšce 130 cm: 196 cm), na pozemku parcelní číslo 664/1 v katastrálním území Myslíč, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Práva a povinnosti účastníků správního řízení stanoví správní řád. Účastník řízení má podle správního řádu právo namítat podjatost úřední osoby, která provádí úkony ve správním řízení, jakmile se o podjatosti dozví (§ 14), na poskytnutí informace o tom, kdo je v daném správním řízení oprávněnou úřední osobou (§ 15) a právo zvolit si zmocněnce pro správní řízení (§ 33 - zmocnění zastoupení se prokazuje písemnou pinou mocí). Dále má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní orgán usnesením jinak, vyjádřit v řízení své stanovisko a na požádání být informován o řízení, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 1, 2 a 3), nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části správním orgánem (§ 38 odst. 1 a 4). Rovněž může požádat o prodloužení lhůty určené správním orgánem k provedení úkonu (§ 39) nebo o prominutí zmeškání úkonu (§ 41).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat i v jazyce slovenském a v tomto jazyce také lze předkládat písemnosti. Písemnosti vyhotovené v jiném cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Správní orgán může účastníkovi řízení sdělit, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2).
K podkladům rozhodnutí se můžete vyjádřit písemně nebo ústně do protokolu na Obecním úřadě Struhařov, v úředních hodinách, a to do 5 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Jedná se o vzrostlý jasan, který je v místě větvení třech kosterních větví napaden hnilobou a začíná se v těchto místech tvořit dutina. Jelikož se jasan nachází v blízkosti obytných domů, s jeho pokácením souhlasíme za podmínky náhradní výsadby na hrázi rybníka v počtu 3 ks u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.). K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 26 ks smrků, 6 ks jasanů a 1 ks modřínu v k.ú. Křížov pod Blaníkem

27.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě
Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Františka Vosátky, bytem Křížov 3, 257 08 Načeradec ze dne 11.2. 2014, č.j. 8/2014/228 ve věci hromadného pokácení 26 smrků, 6 ks jasanů a 1 ks modřínu na pozemku parc.č. 6 v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 28.2.2014 v9.00 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 26 ks smrků, 6 ks jasanů a 1 ks modřínu na pozemku parc. č. 6 v k.ú. Křížov pod Blaníkem souhlasíme za podmínky náhradní výsadby min 12 ks u nás původních listnatých dřevin. K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.) o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Hulice

13.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad v Hulicích, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že ve věci kácení 1 stromu lípy srdčité (Tilia cordata), nacházející se na pozemku p. č. 1809/1 v k. ú. Hulice, Rýzmburk (viz foto mapy) a který dorostl do značné výše a během větrů ohrožuje okolní nemovitosti a dále jeho kořeny narušují okolní kanalizační a vodovodní řád, a porušují majetek majitele sousední nemovitosti. Místo tohoto stromu, budou vysazený 2 nové na vhodném místě v části Rýzmburk. Na základě těchto důvodu bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy srdčité rostoucích na pozemku p.č. 1809/1 v k.ú. Hulice, Rýzmburk souhlasíme za podmínky náhradní výsadby v počtu 3 ks stromů. K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.) o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Hulice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy a 5 ks smrku v k.ú. Mrač

13.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Mračí obdržel dne 14.1.2014 žádost Obce Mrač k povolení kácení 2 ks lip a 5 ks smrku na pozemku parc.č. 58 v katastrálním území Mrač.
Obecní úřad v Mračí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisu, oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci účastníkům řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu a současně nařizuje ústní jednání spojené na den 4.2.2014 v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných na pozemku parc.č. 58 v katastrálním území Mrač.
Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři obecního úřadu v Mračí, v úřední dny pondělí od 8,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin, středa 8,00 do 12,00 hodin a od 14,00 do 18,00 hodin.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce jeho písemnou plnou moc.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 2 ks lip a 5 ks smrků rostoucích na pozemku p. č. 58 v k. ú. Mrač souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby. Za 2 lípy určené k pokácení požadujeme vysadit 2 ks lip nových, za smrky doporučujeme provést náhradní výsadbu minimálně 2 ks u nás původních listnatých dřevin, nejlépe taktéž lip. Nové stromy budou vysazeny na pozemku stávající výsadby. K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Mrač ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy a 2 ks javorů v k.ú. Pravonín

13.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín ze dne 10.1. 2014, č.j. 4/2014/228 ve věci pokácení 1 ks břízy a 2ks javoru na pozemku parc.č. 2190/1 v k.ú. Pravonín bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 6.2.2014 V 9.00 hod před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks břízy a 2 ks javoru na pozemku p. č. 2190/1 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 3 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, značně proschlé, bříza je již pokročilého stáří, spodní větve koruny byly v minulosti nevhodně ořezány.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Pravonín

13.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě
Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.!, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09 Pravonín ze dne 10.1. 2014, č.j. 2/2014/228 ve věci pokácení !ks dubu na pozemku parc.č. 2219 v k.ú. Pravonín bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 6.2.2014 V 9.00 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že dub je na bázi prasklý s  vyhnilou dutinou, napaden dřevokaznými houbami, v koruně začíná prosychat. Jsme si vědomi, že dub není v dobrém zdravotním stavu, ale jedná se o vzrostlý strom, na který jsou vázány četné druhy organizmů, a lze předpokládat, že je biotopem vzácných druhů. Dub roste na staré cestě mezi polem a loukou, která se již dnes nepoužívá, tudíž obyvatelé nejsou ohroženi případným pádem suchých větví. Z hlediska podpory a zachování biodiverzity s pokácením dubu nesouhlasíme. Doporučujeme do blízkosti dubu vysadit duby nové, které v budoucnosti tento strom nahradí.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Pravonín

13.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti nájemníků bytového domu č.p. 133, bytem Pravonín 133, 257 09 Pravonín ze dne 10.1. 2014, č.j. 5/2014/228 ve věci pokácení 1 ks lípy na pozemku parc.č. 102/10 v k.ú. Pravonín bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 6. 2. 2014 v 9.00 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy na pozemku parc. č. 102/10 v k.ú. Pravonín souhlasíme. Lípa je zcela suchá, doporučujeme ji pokácet co nejdříve.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Křížov pod Blaníkem

13.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Luboše Melichara, bytem Karhule 14, 257 08 Načeradec ze dne 21.1. 2014, č.j. 6/2014/228 ve věci pokácení lks lípy na pozemku parc.č. 55v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.5C0/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 6.2.2014 v 9.00 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy na pozemku parc. č. 55 v k.ú. Křížov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 3 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zahradnické a údržbové práce v areálu zámek Konopiště

13.02.2014

Oznámení o zahájení řízení

V návaznosti na 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, zahájil dne 14.1.2014 správní řízení ve věci žádosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 — Žižkov, IČO 75032333, o vydání rozhodnutí k návrhu zahradnických údržbových prací (na pozemcích parc. č. 4257, 4258, 4281, k.ú. Benešov u Prahy) v areálu národní kulturní památky zámek Konopiště.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S návrhem zahradnických údržbových prací na pozemcích parc.č. 4257, 4258, 4281 v k.ú. Benešov u Prahy v areálu národní kulturní památky zámek Konopiště souhlasíme bez dalších podmínek.

[ nová obec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>