Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Všebořice

11.02.2014

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o Dovolení skácení dřeviny rostoucí mimo les

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona Č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost p. ing. Františka Tůmy bytem Bystřice Líštěnecká 446 o pokácení 1 ks lípy na pozemku č. parc.40/1 v kat.úz. Všebořice. Uvedený vlastník žádá o povolení k pokácení z důvodů havarijního stavu uvedeného stromu.Strom stojí v těsné blízkosti obytné budovy a dalších nemovitostí. V případě zhoršení klimatických podmínek může dojít ke zřícení stromu a k poškození okolních nemovitostí.
Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád)
oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 10.2.2014 v 10.00.hod. ve Všebořicích.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy na pozemku p. č. 40/1 v k. ú. Všebořice souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 3 ks u nás původních listnatých dřevin. Lípa roste v bezprostřední blízkosti budovy. Dochází tak k narušování základů domu kořeny, trhání zdiva a ničení střechy. Lípa je téměř součástí domu i střechy, při pohybu za větru dochází k opírání kmene a větví o zdi i střechu.  Stromy náhradní výsadby budou o min. výšce 150 cm, upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 41 ks dřevin na pozemku p.č. 1633/1 v k.ú. Tehov

11.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad Tehov, na základě žádosti Obce Tehov, Tehov č.2, 258 01 Vlašim, ze dne 15.1.2014, podle 44 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
oznamuje
všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). a to:

Jalovec prostřední llks 30,25.42,30m2 1633/1
Smrk pichlavý 5ks 97,110,151,110,126 cm 1633/1
Lípa srdčitá 13ks 97,135,151,144,166.210,336 cm 1633/1
Borovice černá 4ks 129,122,107,85 cm 1633/1
Javor klen lks 182cm 1633/1
Cypřišek Lawsonův lks 4m2 1633/1
Jalovec lks 2m2 1633/1
Bříza bělavá lks 151cm2 1634/1
Tavolník lpás 0,5*10m 1633/1
Zerav západní lks 2m2 1633/1
Smrk ztepilý lks 4m2 1633/1
Jedle lks   1633/1
Borovice kleč lks 32m2 1633/1

 
na pozemku p.č. 1633/1 a p.č.1634/1 ve vlastnictví Obce Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim.
Obecní úřad vyzývá tímto občanské sdružení ČSOP Vlašim, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, aby v souladu s termínem stanoveným v 70 odst. 3 zákona — tzn. Do 8 dnů od doručení tohoto dopisu — oznámilo svoji účast v tomto řízení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 41 ks dřevin rostoucích na pozemku p. č. 1633/1 a p. č. 1634/1 v k. ú. Tehov podle projektu souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Tehov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy, 1 ks kaštanu a 1 ks javoru v k.ú. Javorník

11.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Javorníku jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle .§ 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Obce Javorník , Javorník čp. 15, Trhový Štěpánov , 257 63, ze dne 02.12.2013 č.j.97/12/2013 ve věci pokácení 1 ks lípa, 1 ks kaštan na pozemku pč.1648/14 a 1 ks javor na pozemku pč. 1649 v k.ú. Javorník u Vlašimi
bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí : mohou účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do : 10.2.2014.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy, 1 ks kaštanu rostoucích na pozemku p. č. 1648/14 a 1 ks javoru rostoucího na pozemku p.č. 1649 v k.ú. Javorník u Vlašimi nesouhlasíme. Při venkovním šetření bylo zjištěno, že všechny stromy jsou vitální, zcela zdravé, bez viditelných známek poškození či napadení dřevokaznými houbami.

[ Javorník ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

11.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty

Obecní úřad Chocerady jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje na základě žádosti paní Jitky Salkiniové, bytem Jeremenkova 75, 140 00 Praha 4 (dále jen žadatelka), ze dne 24.1.2014, č.j. 00088/14/01), zahájení správního řízení dle * 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 1 lípa na pozemku pč.2/2, k.ú. Chocerady, Jedná se o jednu ze dvou lip rostoucích před jižním průčelím domu čp. 64, ve vzdálenosti cca 3 —4 metry od domu. Žadatelka se obává poškození střechy.

Usnesení
Obecní úřad Chocerady rozhodl podle § 36, odst.1 správního řádu, že účastníci řízení ve věci správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vedeného pod spisovou značkou 00088/14/01), mohou podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do 17. února 2014. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Odůvodnění
V uvedeném řízení byly získány dostatečnépodklady pro rozhodnutí a správní orgán ustanovil tuto lhůtu jako přiměřenou k uplatnění práv účastníků.

Poučení o odvolání
Proti tomuto usnesení se lze podle * 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Chocerady. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Chocerady souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks udbu a 1 ks borovice v k.ú. Čerčany

11.02.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Hany Platilové, ze dne 27.1.2014,č.j. OUCE/172/2014, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks dubu obvod kmene ve výšce 130 cm je300 cin 1 ks borovice obvod kmene ve výšce 130 cm je 240 cm na pozemku parc.č. 1974,-S-o-vé Městečko v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Jelikož jsou provoznímu odboru OÚ Čerčany dobře známy skutečnosti a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného kácení stromů, upouští se od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit námitky nejpozději do 8 dnů ode dne doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska orgány státní správy.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Obecním úřadě v čerčanech (návštěvní dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod., čtvrtek 8.00— 12.00 hod.)

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením  1 ks dubu o obvodu kmene ve výšce 130 cm 300 cm rostoucího na pozemku p.č. 1974, Nové Městečko v k.ú. Čerčany nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu, s pravidelnou korunou bez viditelných poškození a bez viditelných defektů kmene, ani kosterních větví. V koruně není patrné závažnější proschnutí koruny. V tomto případě lze doporučit provedení zdravotního řezu v podobě odstranění suchých větví. 
 
S pokácením 1 ks borovice o obvodu kmene 240 cm rostoucí na pozemku parc.č. 1974, Nové Městečko v k.ú. Čerčany souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks dubu, 30 ks jírovců a 1 ks břízy na pozemku p.č.351/1 v k.ú. Vlašim

21.01.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
na základě žádosti Sellier Bellot, se sídlem: Lidická 667, Vlašim 258 13, ze dne 27.9.2013 č.j. ZIP 18915/13-3933/2013 SVO ve věci povolení skácení
4 ks dubu (Quercus)— obvod kmene ve 130cm nad zemí (100cm, 200cm, 220cm, 190cm) 30 ks jírovce mad'ala (Aesculus hippocastanum)- obvod kmene ve 130cm nad zemí (190cm, 230cm, 135cm, 115cm, 75cm, 220cm, 85cm, 160cm, 170cm, 185cm, 215cm, 225cm, 215cm, 210crn, 200cm, 165cm, 200cm, 215cm, 205cm, 245cm, 180cm, 210cm, 220cm, 180cm, 220cm, 160cm, 240cm, 250cm, 260cm, 230cm) 1 ks bříza (Betula) — obvod kmene ve 130cm nad zemí (145cm)

na pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Vlašim mezi oborní zdí a příkopem komunikace. Součástí oznámení jsou přílohy - mapka,, Sellier Bellot — duby, jírovce, bříza" - mapka „Katastrální mapa s pozemkem p.č. 351/1 v k.ú. Vlašim
Odůvodnění žádosti: Jedná se o stromy, které jsou v těsné blízkosti oborní zdi, která je ničena kořenovým systémem a padajícími větvemi. Na pokácení má zájem i správce komunikace, neboť stromy zasahují do komunikace a padající větve ohrožují projíždějící vozidla. Stromy jsou částečně poškozeny vichřicí. Kácení bude prováděno v období vegetačního klidu. Na místo pokácených stromů budou vysazeny jiné na jiném vhodném místě.
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:

Při místním šetření bylo zjištěno, že stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, pouze některé stromy mají proschlé větve a jen tři stromy byly výrazně poškozeny vichřicí.  Jedná se o historickou alej, která byla pravděpodobně vysázena spolu se vznikem obory. Oborová zeď nemá klasické základy, tudíž nemůže docházet ke značnému poškození zdi kořeny stromů nehledě na to, že z druhé strany oborní zdi má majitel pozemku les. Výrazné poškození zdi nebylo na místě patrné. Padající větve nejsou důvodem k pokácení stromů, ale důvodem k jejich ošetření a péči. Podle zákona je majitel pozemku povinen o stromy na něm rostoucí pečovat. Ani poničení některých stromů vichřicí není důvodem k pokácení celé aleje. Z výše uvedených důvodů s pokácením 4 ks dubů, 26 ks jírovců a 1 ks břízy rostoucích na pozemku p. č. 351/1 v k.ú. Vlašim nesouhlasíme. Souhlasíme pouze s pokácením 4 ks jírovců za podmínky náhradní výsadby 4 ks jírovce maďalu na stejné místo. Tyto stromy byly pravděpodobně dříve poškozeny vichřicí a mají ulomené hlavní části koruny stromu. Jedná se o stromy v pořadí 3., 6., 17., a 21. směrem z Vlašimi (v pořadí není počítáno s již poraženým stromem v nedávné době). K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Na základě zjištěných skutečností doporučujeme provést u stromů zdravotní řez.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 2 ks javoru v k.ú. Přestavlky u Sedlce

21.01.2014

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Dne 18. 12. 2013 bylo usnesením Městského úřadu Sedlčany č.j. ŽP/2446/2013-2 postoupeno oznámení Základní školy a Dětského domova, IČ 70843538, se sídlem Přestavlky čp. 1, 257 91 Sedlec-Prčice, o kácení dřevin rostoucí mimo les na pozemcích v katastrálním území Přestavlky u Sedlce. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet:
1 ks lípa na stp.č. 1/1, k.ú. Přestavlky u Sedlce obvod: 280 cm
2 ks javoru na ppč. 1, k.ú. Přestavlky u Sedlce obvody: 170 cm, 170 cm
Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádal o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Podle odst. 3 § 70 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.
Účastníci řízení jsou oprávnění činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36,37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. Zdejší správní orgán předpokládá, že shromažd'ování podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí k datu 21. 1. 2014, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro jeho vydání.

Vyjádření ČSOP Benešov
S pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku stp.č.1  v k.ú. Přestavlky u Sedlce a s pokácením 2 ks javoru rostoucích na pozemku ppč.1 v k.ú. Přestavlky u Sedlce souhlasíme za podmínky náhradní výsadby v počtu 3 ks u nás původních listnatých stromů. Stromy budou o min. výšce 150 cm, upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.
 

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy na pozemku p.č. 673 v k.ú. Skalice u Benešova

21.01.2014

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad Struhařov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti podané panem Ladislavem Drábem, nar. 30. 9. 1967, Dolní Podhájí 2, 256 01 Benešov, ze dne 9. 12. 2013. č.j. KAC-1/5/2013/ST, ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parcelní číslo 673 v katastrálním území Skalice u Benešova, lípa 2 ks. obvod kmene ve 130 cm: 402 em, 438 cm, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Práva a povinnosti účastníků správního řízení stanoví správní řád. Účastník řízení má podle správního řádu právo namítat podjatost úřední osoby, která provádí úkony ve správním řízení. jakmile se o podjatosti dozví (§ 14), na poskytnutí informace o tom. kdo je v daném správním řízení oprávněnou úřední osobou (§ 15) a právo zvolit si zmocněnce pro správní řízení (§ 33 - zmocnění zastoupení se prokazuje písemnou pinou mocí). Dále má právo navrhovat důkazy a Činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, nestanoví-li správní orgán usnesením jinak, vyjádřit v řízení své stanovisko a na požádání být iníbrmován o řízení, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 1, 2 a 3), nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci, právo činit si výpisy a právo na pořízení kopie spisu nebo jeho části správním orgánem (§ 38 odst. 1 a 4). Rovněž muže požádat o prodloužení lhůty určené správním orgánem k provedení úkonu (§ 39) nebo o prominutí zmeškání úkonu (§ 41).
Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 4). V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat i v jazyce slovenském a v tomto jazyce také lze předkládat písemnosti. Písemnosti vyhotovené v jiném cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Správní orgán může účastníkovi řízení sdělit, že takový překlad nevyžaduje (§ 16 odst. 1 a 2).
K podkladům rozhodnutí se můžete vyjádřit písemně nebo ústně do protokolu na Obecním úřadu Struhařov, v úředních hodinách. a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Po uplynutí této doby bude ve věci rozhodnuto.

Vyjádření ČSOP Benešov
Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, již dříve na nich byl proveden nevhodný řez, jsou napadeny dřevokaznými houbami, konce dříve uřezaných větví jsou shnilé, proto s pokácením 2 ks lip rostoucích na pozemku p.č. 673 v k.ú. Skalice u Benešova souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby v počtu 4 ks stromů. K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.) o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Umístění náhradní výsadby bude stanoveno po dohodě s obecním úřadem.
 

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Dolní Borek

19.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 , písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě' žádosti Městyse Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Míličín ze dne 4.12.2013 č.j 444/2013, ve věci pokácení 1 ks jasanu, par.č. : 436/3, k.ú.: Dolní Borek, osada Záhoříčko - bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 12.12.2013 v 10.00 hod
(kde) v kanceláří městyse
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce; který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov
Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o strom s vidličnatým větvením, který je jinak zcela zdráv, bez viditelných známek poškození nebo napadení dřevokaznými houbami. V místě větvení je zřetelný korní hřebínek, tudíž je zde předpoklad, že se nejedná o nebezpečné tzv. tlakové větvení. Jasan tvoří nejvýraznější krajinnou dominantu osady a okolí. S pokácením 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p. č. 436/3 v k. ú. Dolní Borek, osada Záhoříčko z těchto uvedených důvodů nesouhlasíme. Doporučujeme však provést bezpečnostní řez stromu k odstranění suchých větví a umístit bezpečnostní vazbu.

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Křešice u Olbramovic

19.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Ing. Jana Habarta, bytem Musilkova 31, 150 00 Praha 5 ze dne 2.12.2013, čj. 606/2013 ve věci:
povolení kácení 1 ks lípy na pozemku pě. 348/2 v k.ú. Křešice u Olbramovic bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 17. prosince 2013 v 9,30 hodin
v kanceláři starosty obce
Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění prohlašuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004., správní řád, že účastníci řízení ve věci povolení kácení 1 ks lípy na pozemku pč. 348/2 v k.ú. Olbramovice u Votic mohou podávat své návrhy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Odůvodnění:
Vzhledem k tornu, že v uvedeném řízení byly shromážděny dostatečné podklady pro rozhodnutí a účastníci řízení mají možnost se k nim vyjádřit, navrhovat důkazy a činit další návrhy, bylo rozhodnuto podle zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení je možno se odvolat u Obecního úřadu Olbramovice ke Krajskému úřadu Středočeského kraje do patnácti dnů ode dne oznámení usnesení. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácení lípy souhlasíme. Strom není v dobrém zdravotním stavu. Na bázi kmene je zřetelná prasklina až do výše 2 m, dále je strom napaden dřevokaznými houbami a částečně proschlý v koruně. Doporučujeme náhradní výsadbu 1 ks u nás původní listnaté dřeviny.

 

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>