Správní řízení

Kácení 1 ks dubu letního v k.ú. Benešov

19.12.2013

Oznámení zahájení správního řízení dle 47 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano­vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 25. 11.2013 pod č. j. MUBN/71417/2013 žádost od:
Auto Michálek, s.r.o., Táborská 2119, 256 01 Benešov (IČ 27109569) ve věci povolení kácení dřeviny: 1 ks dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 197 cm na pozemku parc.č. 2140/1 k.ú. Benešov u Prahy.
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., sprámí řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona Či 14/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9, odst.1 zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení, není ve věci svo­láváno ústní jednání spojené s ohledáním místa. Důvodem žádosti o povolení kácení je, že strom roste v místě plánovaného vjezdu a výjezdu z Hodějovského ulice ke stavbě na stejném pozemku.

Vyjádření ČSOP Benešov
Pokud je platné stavební povolení a s přihlédnutím k předchozímu vyjádření ohledně kácení tohoto stromu z let předchozích, s pokácením 1 ks dubu rostoucího na pozemku p. č. 2140/1 v k. ú. Benešov souhlasíme pouze s podmínkou náhradní výsadby a to v počtu 5 ks u nás původních listnatých dřevin o výšce min. 130 cm, které budou připevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Jedná se o mladý, zdraví a perspektivní strom, stavba by neměla být důvodem k jeho kácení.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Revitalizace panelového domu č.p.1463, 1464 a 1465 v ul. Komenského ve Vlašimi

19.12.2013

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus apus) — revitalizace panelového domu č.p. 1463, 1464, 1465 v ul. Komenského ve Vlašimi - oznámení o zahájení řízení

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody") kompetentní podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 114/1992 Sb.") oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu") zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus apus) zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná sídla při zateplení panelového domu č.p. 1463, 1464 a 1465 v ul. Komenského ve Vlašimi. Na větrací otvory budou umístěny plastové krytky s vylámanými spodními lamelami tak, aby vznikl otvor dostatečně velký k průniku rorýsů do střešních prostor domu.
Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1463, 1464, 1465 ve Vlašimi, IČO: 75102731, se sídlem: Komenského 1463, 258 01 Vlašim v zastoupení panem Tomášem Černým, Okružní 1846, 258 01 Vlašim, která byla krajskému orgánu ochrany přírody doručena dne 21. 11. 2013.
Krajský orgán ochrany přírody poskytuje podle ust. § 36 odst. 2 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, které jsou přístupné na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, kancelář č. 4019, v úřední dny t. j. v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod. příp. v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č 257 280 932 (Sýkora). Zároveň krajský orgán ochrany přírody účastníkům řízení sděluje, že dle ust. .§ 36 odst. 1 správního řádu jsou oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy k předmětnému řízení. To vše mohou účastníci řízení konat po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, přičemž rozhodnuto bude nejdříve dne 20. 12. 2013.

Vyjádření ČSOP Benešov
Rorýs obecný (Apus apus) je podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů kategorie ohrožený. Jeho hnízdiště by tedy neměla být zničena. Se zateplováním souhlasíme, za následujících podmínek:
1)      Budou zachovány podmínky pro hnízdění rorýsů i v následujících letech dosazením hnízdních budek anebo zachováním a vhodnou úpravou ventilačních otvorů, například vylámáním lamel ve spodní polovině krytu otvoru (jak je uvedeno v žádosti) a zdrsněním spodní části vložené trubky. Zbylé lamely na krytu větracího otvoru by přitom měly být v celém svém rozsahu (tj. v horní polovině otvoru) zevnitř opatřeny jemnou síťkou zabraňující uvíznutí křídla couvajícího rorýse mezi lamelami.
2)      Pro zabránění hnízdění v době stavebních prací bude provedeno dočasné zaslepení větracích otvorů. Větrací otvory budou dočasně zaslepeny jednostranně odklopitelnou kovovou mřížkou nebo opatřeny hladkou PVC trubkou vyčnívající v určitém sklonu nad fasádu, tak aby zvířata využívající panelový dům k zimování mohla uniknout ven, ale zároveň se nemohla vracet zpět nebo zde hnízdit. Toto konstrukční řešení eliminuje riziko uvěznění zimujících netopýrů, kteří také s oblibou využívají nejen prostory pod fasádou panelových domů, ale také různé škvíry ve fasádě, dutiny mezi panely anebo mezery pod oplechováním střechy.

[ Vlašim ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 5 ks jasanů v k.ú. Soutice

19.12.2013

OZNÁMENÍ o zahájení správního řízení ústního jednání spojené s místním šetřením
Obecní úřad v Souticích, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.!, písm a), zákona č.114/1992.Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění oznamuje, že na základě žádosti paní Yvony Vilímovské, bytem Soutice čp.128, ve věci pokácení 5 ks stromů na pozemku p.č.57/1 o obvodu kmene:
5 ks dub — 170 em, 130 cm, 240 cm, 170 cm, 140 cm
z důvodu: stromy jsou proschlé — hrozí zřícení větví ohrožující zdraví a životy lidí a poškození sousední nemovitosti, bylo zahájeno správní řízení dle §44, zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Soutice jako věcně a příslušný orgán přírody dle § 75, odst.!, písm a), zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 16.prosinee 2013 v 9,30 hodin na předmětném pozemku.
V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocnčncc, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dlc §33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o vzrostlé stromy se značným množstvím proschlých větví rostoucí ve svažitém terénu. Jeden ze stromů je prasklý, se známkami hniloby, ostatní stromy jsou značně proschlé. Souhlasíme s pokácením prvních čtyř stromů v pořadí shora. S pokácením posledního stromu shora nesouhlasíme. S pokácením souhlasíme za podmínky náhradní výsadby 8 ks u nás původní listnaté dřeviny. O vysázené stromy bude pečováno min. po dobu 5 let.
 

[ Soutice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k.ú. Hulice

19.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad v Hulicích, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že ve věci kácení 2 stromů lípy srdčité (Tíha cordata), nacházející se na pozemku p. Č. 1776/1 v k. Ú. Hulice (viz foto mapy) a který dorostl do značné výše a během větrů ohrožuje okolní nemovitosti a hrozí značné poškození soukromého majetku přilehlých nemovitostí. Místo této vzrostlé lípy bude vysazena nová na vhodném místě v obci .Na základě těchto důvodu bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov
Při místním šetření bylo zjištěno, že stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, proto s pokácením 2 ks lip rostoucích na pozemku p.č. 1776/1 v k.ú. Hulice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby v počtu 3 ks u nás původních listnatých dřevin (lípa, dub, jasan, javor apod.). K náhradní výsadbě požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí či okrasný kultivar. Dřeviny budou vysazeny v prostoru na návsi.

[ Hulice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu a 3 ks lip v k.ú. Chlum u Vlašimi

12.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení

Obecní úřad obce Chlum, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Chlum, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov, IČ 00473529, ze dne 9.11.2013, č.j. 1/2013, ve věci povolení skácení 1 kusu jasanu (obvod 205 cm) a 3 ks lip (obvody: 280, 250 a 250 cm) na pozemcích parc. Č. 901/2, 552 a 1806, v kat. území Chlum u Vlašimi, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Žádost Obce Chlum byla odůvodněna tím, že shora uvedené stromy jsou vyhnilé a ztrouchnivělé. Stromy se nacházejí v blízkosti frekventovaných komunikací ve směru na Trhový Štěpánov a Javorník. Představují značné nebezpečí spočívající v jejich nečekaném (spontánním) pádu, kdy tak mohou ohrozit obyvatele obce a projíždějící vozidla. Havarijní stav stromů si vynucuje jejich bezodkladnou porážku.


Vyjádření ČSOP Benešov

S pokácením v pořadí první a třetí lípy ve směru od Trhového Štěpánova rostoucích na pozemcích p.č. 552 a 1806 v k. ú. Chlum u Vlašimi souhlasíme. První lípa je značně proschlá, ve velmi špatném zdravotním stavu, třetí lípa je prasklá, hrozí riziko rozštípnutí. Dále souhlasíme s pokácením jasanu rostoucího na pozemku p.č. 901/2 v k. ú. Chlum u Vlašimi, který je z velké části proschlý. Za pokácení těchto stromů požadujeme náhradní výsadbu 3 ks lípy o min. výšce 150 cm. Stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Dvě lípy z náhradní výsadby doporučujeme vysadit do mezery, která vznikne po pokácení v pořadí třetí lípy, a do prostoru stávajícího pařezu od dřívějšího kácení, který se nachází hned vedle. Třetí strom náhradní výsadby doporučujeme vysadit na začátek stromořadí ve směru příjezdu od Trhového Štěpánova.
S pokácením v pořadí druhé lípy nesouhlasíme, strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných známek poškození nebo napadení dřevokaznými houbami.

[ Chlum ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jilmu v k.ú. Němčice

12.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona Č. 114/1992 Sb. a vyhlášky Č. 189/2013 o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost p. Marie Švábenické trvale bytem Pavlíkova 604/10 Kamýk o pokácení 1 ks jilmu na pozemku č. parc 591/4 v kat. úz. Němčice. Uvedený vlastník žádá o povolení k pokácení z důvodů výstavby rodinného domku na parc.591/4 v kat.úz. Němčice.
Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) oznamuje
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1, zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 2.12. ve 14.00 hod. v Němčicích.

Vyjádření ČSOP Benešov
S odstraněním 1 ks jilmu rostoucího na pozemku p. č. 591/4 v k. ú. Němčicenesouhlasíme. Strom je naprosto vitální a ve velmi dobrém zdravotním stavu. Nachází se na úplné hranici pozemků ve stráni, tudíž plánované výstavbě rodinného domu by neměl vadit.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubu rostoucích v k.ú. Vrchotovy Janovice

12.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Státního pozemkového úřadu. IČ 01312774. se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora, adresa: Benešova 97. 284 01 Kutná Hora, doručené dne 14.11.2013, č.j.: 551/2013, ve věci žádosti o povolení pokácení 2 ks dubů s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 320 a 323 cm, rostoucích na pozemku p.č. 1364/2 v k.ú. Vrchotovy Janovice, bylo zahájeno správní řízení podle § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád.
Úřad městyse Vrchotovy JanoVice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle .§ 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením, které se koná dne 6. prosince 2013 od 9,30 hodin,se shromážděním pozvaných na místě samém.

Vyjádření ČSOP Benešov
 

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks lip rosoucích v k.ú. Miličín

12.12.2013

Oznámení o zahájení správního řízení

Dne 14.11.2013 podala Dana Dostálová, Miličín 297, 257 86 Miličín,vlastník pozemku Sokol Miličín(sohlas vlastníka) p.č.1293/16 v Miličíně, žádost o povolení pokácení 1 ks lípy na pozemku parc.č. 1293/16 v katastrálním území Miličín. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.Dále dne 27.11.2013 podala Dana Šlejmarová, Miličín 303, 257 86 Miličín žádost o povolení pokácení 2 ks lípy (obvody kmene v prsní výšce 235 cm, 240 cm) na pozemku p.č. 1293/10 v k.ú. Miličín.
Obecní úřad Miličín jako příslušný orgán ochrany přírody podle §, 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení.
Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou v průběhu řízení nejpozději do 15 ti dnů ode dne obdržení tohoto oznámení, nahlédnout do spisu tohoto řízení a ve stejné lhůtě uplatnit své připomínky a námitky. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Vyjádření ČSOP Benešov

S pokácením 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 1293/16 v k. ú. Miličín nesouhlasíme, strom je v dobré zdravotním stavu, bez viditelných známek poškození či napadení dřevokaznými houbami. Není zde žádné zvýšené riziko ohrožení obyvatel. Důvody, že opadané listí znemožňuje bezpečnou chůzi nebo jízdu autem, nejsou opodstatněné k pokácení stromu.   
 
S pokácením lípy rostoucí u silnice na hraně pozemku p.č. 1293/10 v k. ú. Miličín souhlasíme, nikoliv však z důvodů uvedených v žádosti. Jedná se o bývalý dvoják, u kterého byla část koruny odstraněna. Strom je teď nestabilní a je zde zvýšené riziko jeho pádu na okolní budovy.
S pokácením lípy ve středu pozemku p.č. 1293/10 nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelného poškození, či napadení dřevokaznými houbami. Strom je tedy vitální, není zde zvýšené riziko ohrožení obyvatel. Důvody uvedené v žádosti o pokácení těchto stromů, že se jedná o exotický strom nevhodný pro naši krajinu, opadané listí, plody a jinovatka způsobují nesjízdnost silnice a že strom ničí čmeláky, jsou neopodstatněné.

[ Miličín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Stavba energetické distribuční sítě společnosti ČEZ v obcích Křížov, Hradiště, Tehov

3.12.2013

Žádost o vyjádření ke stavbám energetické distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce,a.s.

V rámci připojení pozemků na stávající distribuční sítě společnosti CEZ Distribuce a.s. v obcích Křížov,Hradiště a Tehov bude započato s realizací výše uvedených staveb
V obci Křížov bude ze stávajícího podpěrného bodu (betonového sloupu) umístěném na pozemku č.parc.st.2/11zrealizována pokládka nového zemního kabelového vedení NN typu 1-AYKY4x25 mm2 pro nemovitost na pozemku parc.č.2/1 Trasa pokračuje po pozemku č.pare.st.2/11.křížipřekopern cestu umístěnou na pozemku parc.č.1173 a na pozemku č.parc.st.2/1je ukončena v novém distribučním rozvaděči typu SS 100.
V obci Hradiště bude ze stávající skříně SR402 umístěné na pozemku č.parc.1403/5 vyvedeno nové zemní kabelové vedení NN typu 1-AYKY3x120+70 mm2.Trasa pokládky je vedena překopem stávající komunikace a v souběhu s touto komunikací umístěné na pozemcích č.parc.1403/1,č.parc.1392/1 a č.parc.899/2. Na pozemku parc.č.900/2 je ukončena v novém distribučním rozvaděči typu SS 100.
V obci Tehov bude ze stávající skříně SS200 umístěné na pozemku č.parc.1315/56 vyvedeno nové zemní kabelové vedení NN typu 1-AYKY4x70 mm2.Trasa pokládkn,/ je vedena překopem stávající komunikace umístěné na pozemku č.pare.1351/57.Na pozemku parc.č.PK1390 (budoucí parc.č.1315/69) je ukončena v novém distribučním rozvaděči typu SS200.
Kabelové vedení NN bude ukládáno do kabelového lože s písku a bude kryto speciální folií,která je odolná vůči mechanickému poškození nebo bude ukládáno do betonových či plastových žlabů.Hloubka krytí kabelů NN ve volném terénu je 0.7 m a pod komunikacemi 1 m. Zemní práce a pokládka kabelů budou provedeny v souladu s ČSN 736005„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a dle CSN 33 2000-5-52 _Hloubka uložení silových kabelů a způsob provedení kabelového lože".
Žádáme Vás tímto v zastoupení investora o vyjádření k výše uvedené stavbě
z hlediska Vašeho zájmu pro potřeby vydání územního souhlasu.Rozsah navrhované výstavby je vyznačen na přiložených mapový podkladech.


Vyjádření ČSOP Benešov:
S umístěním následujících staveb:
Křížov – kNN – st.2/1, číslo stavby: IP-12-6006551 v k.ú.: Křížov
Tehov – kNN – parc.č.1315/69, číslo stavby: IP-12-6006330 v k.ú. Tehov
 
souhlasíme bez dalších podmínek.
 
 

S umístěním stavby
Hradiště – kNN – parc.č. 900/2, číslo stavby: IV-12-6016956 v k.ú. Hradiště
Souhlasíme s následujícími podmínkami:
-          Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. Jedná se o stromy v druhé polovině projektované trasy, především stromu před pozemkem p.č. 57/2.
-          Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
-          V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.
-          Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod.

[ nová obec ] [ Venkovní el. vedení ]
 

Kácení 1 ks lípy rostoucí v k.ú. Votice a 1 ks jírovce maďalu rostoucího v k.ú. Hory u Votic

22.11.2013

Uvědomění o zahájení řízení a pozvánka k ústnímu jednání

Dne 1.11.2013 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Města Votice, se sídlem Komenského náměstí 700, 259 17 Votice, IČ: 00232963, o vydání povolení ke kácení 1 ks jírovce mad'alu (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene 261 cm, rostoucího na pozemku parc.č. 146/3 v katastrálním území Hory u Votic a 1 ks lípy (Tilia) o obvodu kmene 160 cm, rostoucí na pozemku stp.č. 285 v katastrálním území Votice.
Jako zdůvodnění žádosti bylo v případě jírovce mad'alu uvedeno, že se jedná o neperspektivní. přestárlý strom, ohrožující sousední nemovitost a silniční provoz, lípa je proschlá a ohrožuje bezpečnosti dětí u sousedící základní školy.
Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen ,správní řád") zahájeno správní řízení.
Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušnýorgán ochrany přírody podle §. 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platnémznění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Orgán ochrany přírody současně podle 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den 20. 11.2013 (středa) v 9:30 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Votice.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením lípy souhlasíme s podmínkou uložení náhradní výsadby. K náhradní výsadbě doporučujeme využít listnatý taxon vhodný do městského prostředí. S pokácením jírovce maďalu v sídle Hory nesouhlasíme. Dřevina je v dobrém zdravotním stavu, nejeví známky poškození. Doporučujeme pravidelné sledování jejího dalšího vývoje.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>