Správní řízení

Kácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku v k.ú. Minartice

22.11.2013

Uvědomění o zahajéní správního řízení:

Dne 4.11.2013 podal p. Karel Křehlík, Sledovice 2, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz. p.č. 446 v k.ú. Minartice. Žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku.
Dnem 6.11.2013 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle *44 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák.č. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci.
Žádost byla doložena:
        informačním výpisem z KN,
        výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin,
- specifikací dřevin, které mají být káceny ( 1 ks.lípa, obvod kmene 195 cm ve výšce 130 cm.
Důvodem kácení je, že strom je celý proschlý, nebezpečí pádu jeho silných větví, mohou ohrozit bezpečnost kolemjdoucích. Jelikož je zdejšímu úřadu dobře známa situace, upouští se od místního šetření.
Účastníci řízení mohou své připomínky a návrhy k věci podat do 15ti dnů od doručení tohoto oznámení na OÚ ve Vojkově. Vojkov 16, 257 53, kde je možno nahlédnout do podkladů souvisejících s předmětnou žádostí.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks lípy (obvod kmene 195 cm) rostoucí na pozemku p.č. 446 v k.ú. Minartice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby v počtu 3 ks u nás původního listnatého stromu.  Strom není v dobrém zdravotním stavu, více než polovina koruny lípy je zcela suchá. K náhradním výsadbám požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlu, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let. Dřeviny budou vysazeny na stejném pozemku.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálních územích na Sedlec-Prčicku

22.11.2013

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny


Dne 4. 11. 2013 podalo žádost Město Sedlec-Prčice, IČ 00232645, se sídlem náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice, o povolení kácení dřeviny rostoucí mimo les na pozemcích v katastrálním území Sedlec u Votic, Přestavlky u Sedlce a Jetřichovice. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny veznění pozdějších předpisů (dále jen zákon).


Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet:
1 ks jilm, na ppč. 88, k.ú. Sedlce u Votic - obvod: 180 cm
1 ks jírovec na ppč. 714/4, k.ú. Sedlec u Votic - obvod: 170 cm
4 ks lípy na ppč. 553, k.ú. Přestavlky u Sedlce - obvody: 260 cm, 350 cm, 390 cm, 220 cm
2 ks jírovec na ppč. PK 508, k. ú. Přestavlky u Sedlce - obvod: 160 cm, 110 cm
1 ks javor na ppč. PK 508, k.ú. Přestavlky u Sedlce - obvod: 130 cm
1 ks lípa na ppč. PK 509, k.ú. Přestavlky u Sedlce - obvod: 230 cm
2 ks lípy na ppč. 746/5, k.ú. Jetřichovice - obvody: 110 cm, 230 cm
1 ks akát na ppč. 746/5, k.ú. Jetřichovice - obvod: 290 cm

Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádal o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Podle odst. 3 § 70 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S povolením pokácení:
 
1 ks jilmu na pozemku p.č. 88 v k.ú. Sedlec u Votic souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks lípy.
 
1 ks jírovce na pozemku p.č. 714/4 v k. ú. Sedlec u Votic souhlasíme s podmínkou provedení náhradní výsadby min 2 ks u nás původního listnatého stromu.
 
4 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 553 v k.ú. Přestavlky u Sedlce – s pokácením 2 ks lípy rostoucích první v pořadí souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby v počtu 3 ks u nás původních listnatých stromů na jeden poražený. S pokácením dvou dalších lip v pořadí nesouhlasíme, stromy jsou v dobrém zdravotním stavu, bez viditelné hniloby na bázi stromu, nejsou patrná žádná napadení dřevokaznými houbami, nebo jiná vážná poškození.
 
2 ks jírovce a 1 ks javoru na pozemku p.č. PK 508 v k.ú. Přestavlky u Sedlce souhlasíme s podmínkou provedení náhradní výsadby 3 ks lip na stejném pozemku v místě stávajících stromů určených k pokácení. Stromy nejsou v dobré fyziologické kondici, jsou značně proschlé a napadené dřevokaznými houbami, což bylo nejvíce patrné u javoru.  
 
1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. PK 509 v k. ú. Přestavlky u Sedlce souhlasíme s podmínkou výsadby 1 ks  lípy na stejném pozemku, avšak dále od silnice a dále od drátů elektrického vedení. Lípa je nevhodně umístěna, roste do drátů, je to dvoják s nebezpečným tlakovým větvením.
 
2 ks lip a 1 ks akátu rostoucích na pozemku p.č. 746/5 v k.ú. Jetřichovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks  lípy. Výsadbu doporučujeme provést až po opravě kapličky, kdy bude vidět, kam nový strom vhodně umístit.
 
K náhradním výsadbám požadujeme použít stromy o min. výšce 150 cm, stromy budou upevněny ke kůlům, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks kaštanu na pozemku p.č. 1258/5 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem

15.11.2013

Oznámení o zahájení správního řízení
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 75 odst.l a zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č.460/2004 Sb.), dále jen "zákon" oznamuje zahájení správního řízení dle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve věci
žádosti Městyse Louňovice pod Blaníkemo pokácení stromu (lks kaštanu)na pozemku parc. č.1258/5 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem.
K věci:
Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem obdržel dne 23.10..2013 od Městyse Louňovice pod Blaníkemžádost o pokácení stromu (1ks kaštanu)na pozemku parc.č. 1258/5 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při místním šetření bylo zjištěno, že strom je poškozen a má ulomenu jednu z kmenových větví, koruna je tím pádem symetrická, nahnutá na jednu stranu. S pokácením stromu souhlasíme, ale jelikož se nachází na veřejném prostranství na návsi, požadujeme náhradní výsadbu 1 ks u nás původního listnatého stromu o min. výšce 150 cm a to na stejném pozemku v blízkosti káceného stromu. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí či okrasný kultivar. Strom bude upevněn ke kůlu, bude opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let.
 
V souvislosti s kácením a náhradní výsadbou doporučujeme taktéž pokácet lípu uprostřed návsi na stejném pozemku a na jejím místě vysázet strom nový. Stávající strom má silně redukovanou a několikrát seřezávanou korunu, není v dobrém zdravotním stavu. Nový strom doporučujeme vysadit na stejný ostrůvek ale dále od elektrického vedení.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu na pozemku p.č. 20 v k.ú. Chocerady

15.11.2013

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením
Obecní úřad Chocerady jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Jaroslava Böhma, bytem Olbramovická 708/16, 142 00 Praha 4, ze dne 16.10.2013, č.j. 00968/13/OÚ), ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v rozsahu 1 jasan na pozemku pč.20, k.ú. Chocerady, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb., správní řád.
Obecní úřad Chocerady jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 12.11.2013 v 10.00 hodin na pozemku pč.20, k.ú. Chocerady

Vyjádření ČSOP Benešov:
Při venkovním šetření bylo zjištěno, že strom je ve velmi dobrém zdravotním stavu bez známek poškození. Jedná se o jeden z mála dominantních stromů v obci. S pokácením nesouhlasíme, navrhujeme prořezat suché větve.

[ Chocerady ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks dubu na pozemku p.č. 1314/11 a p.č. 1314/17v k.ú. Mrač

8.11.2013

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad v Mrači obdržel žádost Martina Piláta k povolení pokácení 6 ks dubů na pozemcích parc. č. 1314/11 a parc.č. 1314/17 v katastrálním území Mrač. 
Obecní úřad v Mrači jako věcně a místně příslušný orgán oachrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 SB. o ochraně přírody a krajiny, oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci účastníkům řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Jedná se o stromy rostoucí na okraji lesního porostu, které tvoří porostní plášť. Všechny stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a nebyly u nich zjištěny žádné defekty, poškození apod. Pouze dub číslo 2 byl vyvětven téměř až do horní třetiny koruny, takže mu dnes chybí všechny spodní větve, pouze na vrcholu se nachází zbývající část koruny. Ve správním řízení není uveden důvod k pokácení stromu, ale předpokládáme, že důvodem je obava z jejich pádu na přilehlé chaty. Obavy majitelů chápeme, na druhou stranu nemovitosti zde byly postaveny v době, kdy zde stromy již rostly a jejich majitelé je tedy stavěli s vědomím, že budou stát v těsné blízkosti vzrostlých stromů. Jelikož jsme u stromů nenašli žádný defekt ani jiné poškození s jejich pokácením nesouhlasíme, protože by se jednalo o tzv. preventivní kácení. Stromy by měly být ze zákona káceny pouze v odůvodněných případech, což tento není.

[ Mrač ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 5 ks lip v k.ú. Vlašim

20.09.2013

Oznámení o zahájení správního řízení

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Města Vlašim, 1Č: 00232947, se sídlem: Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, ze dne 16.8.2013 č.j. ZIP 16138/13-2825/2013CeJ ve věci povolení skácení 5 ks lip (Tilia) (obvodykmenů větší než 80 cm), na pozemku p.č. 11694/4 v k.ú. Vlašim, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov

Na základě místních znalostí a místního šetření ve věci správního řízení č.j. ZIP 17187/13- 2825/2013CeJ, za účelem rozhodnutí o kácení 5ks lip na pozemku p.č. 1694/4 v k.ú. Vlašim jsme dospěli k následujícímu stanovisku.
Ve stejné lokalitě jsou vedena správní řízení na pokácení předmětných lip v průběhu posledních 20 let opakovaně, takže nám je znám zdravotní stav všech stromů v delším horizontu. Jedná se o stromy zdravé, středně vitální, bez závažných defektů nebo jiných viditelných zdravotních komplikací. Tento stav se v průběhu posledních 20 let příliš nezměnil. Jediným důvodem ke kácení tak zůstává obava majitelů přilehlých nemovitostí z pádu stromů nebo větví na jejich majetek nebo na osoby na jejich zahradě. Vzhledem k tornu, že se jedná o poměrně mezematou alej, souhlasili jsme již před několika lety s řešením, kdy se do mezer mezi stromy vysadí nové lípy a po několika letech, když se výsadba stabilizuje, se stávající stromy pokácí a případně dosadí ještě nějaká vzniklá mezera. Toto řešení bohužel bylo realizováno jen částečně a navíc u lip, které se zde vysadili, někdo opakovaně odstranil terminál (pravděpodobně za účelem zamezení růstu do výšky). Tyto stromy jsou tak znehodnoceny a nemohou stávající lípy nahradit.
S pokácením lip proto zásadně nesouhlasíme do doby, než bude realizována náhradní výsadba v mezerách a vysazené stromy částečně odrostou (cca 3-5 let po výsadbě). K výsadbě navrhujeme opět lípy, ale kultivar "GREENSPIRE", což je vyšlechtěný kultivar do prostředí měst, který dorůstá 12-15 m výšky. Stávající poničená výsadba se odstraní a místo ní se rovněž vysadí navrhované stromy.
Oproti žádosti naopak doporučujeme letos pokácet nejspodnější lípu v aleji, která je ze dvou stran zaasfaltována a z jedné strany je vedle ní betonový vjezd. Strom je v těsné blízkosti nemovitosti a vzhledem k podmínkám ve kterých roste není možné zaručit jeho stabilitu.

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Lštění

15.08.2013

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 14. 1.2013 podali Bc.Václav Brácha, Lucie Popálená, trvale bytem 7. května 1146/62, 149 00 Praha 4 - Chodov, (dále „žadatel") žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 1 smrk — ve výšce 130 cm obvod kmene nad zemí- 160 cm(špatný zdravotní stav), 1 líska — ve výšce 130 cm obvod kmene -170 cm (špatný zdravotní stav), 1 dub — ve výšce 130 cm obvod kmene - 110 cm (špatný zdravotní stav), 1 třešeň - ve výšce 130 cm obvod kmene - 150 cm (špatný zdravotní stav) , lsmrk - ve výšce 130 cm obvod kmene - 100 cm (špatný zdravotní stav) uvedené v žadateli doložené žádosti a zakreslené na přiloženém snímku z katastrální mapy na pozemku parcelní číslo 453/16 a 454 v k.ú. Lštění. Zdůvodněním žádosti a popis situace: žádost o povolení ke kácení výše uvedených stromů zakreslených v katastrální mapce, která je přílohou žádosti. Z důvodu úpravy pozemku na výstavbu RD, první dva stromy, tj. smrk a líska brání vjezdu na pozemek. Dále žádáme o povolení pokácení dubu, který se nachází hned u budoucí stavby našeho domu a mohl by při nepříznivých povětrnostních podmínek (bouře, silný vítr) ohrozit padáním křehkých větví na dům, a dále pak prosíme přihlédnout k tomu, že máme dvě malé děti a plody dubu jsou pro ně velkým lákadlem, tudíž hrozí nebezpečí spolknutí a udušení dětí. Zbylé dva stromy jsou velmi vzrostlé, které hodně stíní pozemek a zároveň máme strach z možnosti jejich vyvrácení a pádu na pozemek, dům atd. Na zahradě plánujeme výsadbu nových zdravých jak okrasných jehličnanů tak i ovocných stromů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks dubu souhlasíme s následujícími podmínkami:
1)      Povolení bude vydáno až po předložení platného stavebního povolení na budoucí stavbu.
2)      Bude provedena náhradní výsadba min 1 ks u nás původního listnatého stromu o min. výšce 150 cm. Strom bude upevněn ke kůlu, bude opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let. Při výsadbě nebude použit nízkorostoucí či okrasný kultivar.

[ Lštění ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 9 ks listnatých dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Benešov u Prahy

15.08.2013

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47 zák. č.500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 10.01.2013 pod č.j. MUBN/2390/2013
žádost od:
Město Benešov, SID, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401)
ve věci povolení kácení dřevin:
1 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 123 cm na pozemku parc.č. 4325/2 k.ú.Benešov u Prahy (strom vrůstající kořeny do zdi přelivu hráze)
1 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 95 cm na pozemku parc.č. 4325/2 k.Ú.Benešov u Prahy (strom vrůstající kořeny do zdi přelivu hráze)
1 ks dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 350 cm na pozemku parc.č. 4285 k.ú.Benešov u Prahy (silné proschly strom rostoucí z kamenné rovnaniny na návodní straně hráze)
2 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 105 a 100 cm na pozemku parc.č. 4285 k.ú.Benešov u Prahy (stromy na hraně břehu vykloněné nad rybník hrozící vyvrácením)
1 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 90 cm na pozemku parc.č. 4284 k.il.Benešov u Prahy (strom na hraně břehu vykloněný nad rybník hrozící vyvrácením)
1 ks topol kanadský (Populus x canadensis) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 95 cm na pozemku parc.č. 4284 k.U.Benešov u Prahy (velké torzo kmene po odlomení kosterních větví) 1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 140 cm na pozemku parc.č. 4280 kil.Benešov u Prahy (proschlý strom silně vykloněný nad cestu od přírodního divadla) 1 ks dub letní (Quercus robur ) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 200 cm na pozemku parc.č. 4285 k.Ú.Benešov u Prahy (téměř suchý strom na břehu rybníka za ostrůvkem)
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle * 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S povolením pokácení 9 ks listnatých dřevin v k.ú.: Benešov u Prahy souhlasíme s podmínkou ponechání torza topolu kanadského o výšce cca 3m.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Odbahnění a mokřady - vodní nádrž Jemniště - dolní v k.ú. Jemniště

15.08.2013

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
MěÚ Benešov — odbor ŽP obdržel 21.01.2013 od fyzické osoby — Jiřího Sternberga, trvale bytem Jemniště 1, 257 01 Postupice (dále jen „stavebník"). žádost o prodloužení stavebního povolení na stavbu vodního díla — „Odbahnění a mokřady — vodní nádrž Jemniště — dolní" na pozemcích p. Č. 103, 107, 98/4, 109/5 v k. ú. Jemniště. Stavba byla povolena rozhodnu­tím MěÚ Benešov odborem ŽP Č. j.: Vod. 235-1248,1249/2011 (MUBN/1248,1249/2011) z 03.02.2011, které nabylo právní moci 25.02.201 L Stavba nebyla zrealizována z finančních důvo­dů. Stavební povolení bude prodlouženo o 2 roky. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona C. 128/2000 Sb., oznamuje v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení vodopráv­ního řízení.
Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a návrh poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny. upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S povolením stavby vodního díla – „Odbahnění a mokřady – vodní nádrž Jemniště - dolní“ na pozemcích p.č. 103, 107, 98/4, 109/5 v k. ú. Jemniště souhlasíme za těchto podmínek:
 
1)      Před započetím prací na odbahňování dojde k průzkumu lokality, zda se na dotčených pozemcích nenacházejí živočichové, které by provádění zemních prací mohlo ohrozit. Tyto živočichy je nutné před započetím prací přemístit na jinou vhodnou lokalitu.
2)      Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému okolních vzrostlých stromů, tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.
3)      Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
4)      V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.

[ Benešov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>