Správní řízení

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Radošovice u Vlašimi

15.08.2013

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad Radošovice obdržel dne 11. 3. 2013 žádost pana Františka Kaňky o pokácení 1 ks jasanu (na p.č. St.3() v k.ú. Radošovice u Vlašimi).
Důvodem podání žádosti je: strom je suchý, opadávají suché větve, strom ohrožuje okolní stavbu
Dnem 11. 3. 2013 bylo v této věci zahájeno správní řízení.
Obecní úřad Radošovice podle § 44 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení
oznamuje všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve výše uvedené věci.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S odstraněním 1 ks jasanu rostoucího na pozemku parc. č. St. 30 v k.ú. Radošovice u Vlašimi souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks u nás původního listnatého stromu o min. výšce 150 cm. Strom bude upevněn ke kůlu, bude opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Radošovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Skácení 1 ks buku v k.ú. Vlašim

15.08.2013

Oznámení o zahájení správního řízení
Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje,
že na základě žádosti od Mgr. Alena Hejná, Lidická 1598, 258 01 Vlašim; Pavel Holý, K.H.Máchy 750, 258 01 Vlašim: Dana Holá, K.H.Máchy 750, 258 01 Vlašim; Ladislav Jíša, V Sadě 1501, 258 01 Vlašim; Daniela Kolářová, Lidická 869, 258 01 Vlašim; Luděk Kolář, Dobrovského 786, 258 01 Vlašim; Petr Lajda, Dačického 1009/9, 140 00 Praha 4 a Jaroslava Lajdová, Longenova 1251, 258 01 Vlašim
zastoupené Pavlem Holým, bytem: K.H.Máchy 750, Vlašim 25801, ze dne 5.3.2013 č.j. ZIP 4587/13-994/2013 CeJ ve věci povolení skácení 1 ks buk (obvod kmene 180 cm), který roste na pozemku p.č. 1787111 v k.ú. Vlašim. Žádost je odůvodněna výstavbou příjezdové komunikace, kterou je již vydané stavební povolení (č.j. ODSH 4474/13 LuE),
bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S povolením pokácení 1 ks buku rostoucího na pozemku p.č. 1787/11 v k.ú. Vlašim zásadně nesouhlasíme s následujícím odůvodněním:
1)      Strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků onemocnění. V koruně není viditelné proschnutí ani jiné poškození.
2)      Strom se nachází na pozemku, který je veden v územním plánu města Vlašimi jako veřejná zeleň a proto není důvod ke kácení tohoto stromu. Naopak, v  minulosti došlo na předmětném pozemku k vykácení velkého množství stromů, a to bez řádně vydaného povolení. Zeleně je proto na tomto pozemku minimální množství a bylo by třeba zde spíše uvažovat o její výsadbě.
3)      K současně stojící nemovitosti lze vybudovat přístupovou komunikaci ve stopě původní, tak aby došlo k zachování současné zeleně na pozemku.
 
Závěrem chceme upozornit, že event. stavební povolení na komunikaci neopravňuje ke kácení stromu ani nemůže být pro povolení kácení argumentem, naopak posouzení stromu mělo být provedeno předem, jde o rozhodnutí v předběžné otázce.
V tomto případě je to ještě umocněno krokem před několika lety, kdy byla na původním pozemku bez povolení vykácena velká část zeleně, zřejmě aby se usnadnilo následné rozparcelování a zástavba. V tomto případě však ani plánování zástavby nemůže být argumentem pro kácení, když územní plán Města na pozemku uvažuje veřejnou zeleň.

[ Vlašim ] [ Kácení stromů ostatní ]
 

POražení náletových dřevin v k.ú. Ješetice

15.08.2013

Oznámení o zahájení správního řízení
Obecní úřad Ješetice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti p. Petra Marka bytem Ješetice 27 ze dne 2.1. 2013 č.j. 2/2013 ve věci poražení náletových dřevin 2 ks javor klen, 1 ks jasan a 1ks lípa, jejichž kořeny narušují původní opěrnou zídku
Bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 1 ks javoru (druhého v pořadí směrem od vesnice) a 1 ks lípy (výrazně vykloněné z osy růstu) souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 2 ks u nás původních listnatých dřevin. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).
 
S povolením pokácení 1 ks javoru a 1 ks jasanu nesouhlasíme, stromy jsou v dobrém zdravotním stavu. V tomto případě doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu v podobě odstranění suchých a poškozených větví.

[ Ješetice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zateplení bytového domu Komenského 1467-1469, Vlašim

15.08.2013

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
Dne 19.12.2012 podali výše uvedení stavebníci zastoupeni Stavební bytové družstvo Vlašim. lidická č.p. 1601, 258 01 Vlašim žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu pod názvem: „Zateplení bytového domu Komenského 1467-1469, Vlašim" na pozemku stavební parcela číslo 1872/1, 1872/2, 1872/3 v katastrálním území Vlašim. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský úřad Vlašim. odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). v platném znění (dále jen "stavební zákon") oznamuje zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Současně stavební úřad upouští při projednání žádosti od ústního projednání podle § 112 odstavec 2 stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečné podklady k posouzení stavby.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Dne 27. 06. 2011 bylo provedeno mapování hnízdišť rorýse obecného ve Vlašimi. Na panelovém domě v ulici Komenského číslo popisné č.p. 1467, 1468 a 1469 bylo hnízdění rorýsů prokázáno. Rorýs obecný (Apus apus) je podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů kategorie ohrožený. Jeho hnízdiště by tedy nemělo být zničeno. Se zateplováním souhlasíme, za následujících podmínek:
1)      Budou zachovány podmínky pro hnízdění rorýsů i v následujících letech dosazením hnízdních budek anebo zachováním a vhodnou úpravou ventilačních otvorů, například vylámáním lamel ve spodní polovině krytu otvoru a zdrsněním spodní části vložené trubky. Zbylé lamely na krytu větracího otvoru by přitom měly být v celém svém rozsahu (tj. v horní polovině otvoru) zevnitř opatřeny jemnou síťkou zabraňující uvíznutí křídla couvajícího rorýse mezi lamelami.
2)      V době hnízdění, pokud rorýsi na lokalitě skutečně zahnízdí, cca od 20. dubna až 10. srpna nesmí být do jejich hnízdění rušivě zasahováno.
3)      Pro zabránění hnízdění v době stavebních prací bude provedeno dočasné zaslepení větracích otvorů. Větrací otvory budou dočasně zaslepeny jednostranně odklopitelnou kovovou mřížkou nebo opatřeny hladkou PVC trubkou vyčnívající v určitém sklonu nad fasádu, tak aby zvířata využívající panelový dům k zimování mohla uniknout ven, ale zároveň se nemohla vracet zpět nebo zde hnízdit. Toto konstrukční řešení eliminuje riziko uvěznění zimujících netopýrů, kteří také s oblibou využívají nejen prostory pod fasádou panelových domů, ale také různé škvíry ve fasádě, dutiny mezi panely anebo mezery pod oplechováním střechy.

[ Vlašim ] [ Stavby, ostatní ]
 

Pokácení dubu (o obvodu kmene cca 280 cm) na pozemku p.č. 1067/4 v k.ú. Neveklov

15.08.2013

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad v Neveklově obdržel dne 8. března 2013 žádost p. Ing Antonína Duška a Mgr. Aleny Duškové, Tloskov 26 p. Neveklov ve věci povolení pokácení 1 ks stromu (dubu o obvodu kmene cca 280 cm) na pozemku p. Č. 1067/4 v k.ú. Neveklov.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. I. písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Oznamuje
podle § 47 zák č. 500/2004 Sb., o správním řízení. v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Současně v této věci vypisuje ústní jednání a obhlídku místa k projednání žádosti na den 21. března 2013 (čtvrtek) v 9:30 se srazem účastníků na místě samém (před domem Čp. 26 v Tloskově).

Vyjádření ČSOP Benešov:
Souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu na pozemku parc.č. 4107/121 k.ú. Benešov u Prahy

15.08.2013

Oznámení zahájení správního řízení dle §47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano­vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 18.03.2013 pod č.j. MUBN/17183/2013
žádost od:
Eichler Zdeněk, Dukelská 2192, 256 01 Benešov
Eichlerová Olga,Dukelská 2192, 256 01 Benešov
ve věci povolení kácení dřevin:
1 ks dub (Quercus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 340 cm na pozemku parc.č. 4107/121 k.ú. Benešov u Prahy v zahrádkářské osadě Černý les.
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona

Řízení přerušeno MěÚ Benešov.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks dubů na pozemku p.č. 6072/3 v k.ú. Neveklov

15.08.2013

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Městský úřad v Neveklově obdržel dne 6. března 2013 žádost p. Josefa Luxemburka a pí Marie Luxemburkové, Borovka 10. p. Neveklov ve věci povolení pokácení 6 ks stromů (dubů o obvodu kmene cca 150 - 250 cm) na pozemku p. Č. 6072/3 v k.ú. Neveklov.
Městský úřad, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm a) zákona Č. 114/92 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
O znamuje
podle § 47 zák č. 500/2004 Sb.. o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením dubů nesouhlasíme, všechny stromy jsou v dobrém zdravotním stavu.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Pokácení 3 ks lípy na ppč. 1009/2 v k.ú. Prčice

15.08.2013

Oznámení
o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením
Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Římskokatolické farnosti, IČ 61660299, se sídlem náměstí 7. května čp. 1,257 91 Sedlec-Prčice, ze dne 5.4. 2013 ve věci pokácení:
3 ks lípy na ppč. 1009/2,ostatní plocha, způsob využití hřbitov, urnový háj, v katastrálním území Prčice, obvody kmenů 300 cm, 230 cm, 280 cm, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením dřevin souhlasíme s podmínkou realizace projektu na řešení veřejné zeleně.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks topolů na pozemku p.č. 180/3 v k.ú. Jankov

15.08.2013

Oznámení
o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání spojeného s ohledáním
Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Jankov, Na Náměstí 14, IČ 00231916, doručené spr. orgánu dne 18.3.2013, 4122/2013, ve věci povolení kácení 3 ks topolů na pozemku č. parc. 180/3 v k.ú. Jankov bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S pokácením 3 ks topolů rostoucích na pozemku č. parc. 180/3 v k. ú. Jankov souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javor mléč na pozemku parc. č. 4277/1 k. ú. Benešov u Prahy

15.08.2013

Oznámení zahájení správního řízení dle 47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj­ších předpisů obdržel dne: 09.01.2013 pod č.j. MUBN/2087/2013
žádost od:
BOHEMIA PLAZA DEVELOPMENT s.r.o., Žitná 1577/50, 120 00 Praha 2, IČ 281 87 598 ve věci povolení kácení dřevin:
1 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 300 cm na po­zemku parc.č. 4277/1 k.ú.Benešov u Prahy. Jedná se o strom u hotelu Na Zámecké t.č. v rekonstrukci.
Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád.
Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle 70 zákona č. I 14/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle 8, odst.1 a 9, odst.1 zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších před­pisů.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S kácením 1 ks javor mléč souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>