Správní řízení

Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Skladový areál D1 E34 na pozemcích v k.ú. Bělčice u Ostředka

15.08.2013

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 17.10.2012 podala D1 E34 s.r.o. (IČ - 27878538), Krkonošská 1511/5, Praha - Vinohrady, 120 00 Praha prostřednictvím zástupce: PALLADIO PROGETTI spol. s.r.o., architektonická a projekční kancelář, Za Poříčskou Branou 16, 186 00 Praha 8 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"Skladový areál D1 E34"
na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 216/21 (orná půda), 216/15 (orná půda), 216/20 (orná půda), PK 232, PK 902, 216/19 (orná půda), 216/22 (orná půda), 904/1 (ostatní plocha), 904/2 (ostatní plocha), 935 (ostatní plocha) v kat. území Ostředek, pozemkové parcely parcelní číslo 553 (ostatní plocha), 349/14 (orná půda), 349/9 (ostatní plocha), PK 516, 349/12 (orná půda), 349/11 (orná půda), 349/5 (ostatní plocha), PK 349, PK 340, PK 345, PK 542, PK 492, PK 541, 556/1 (ostatní plocha), PK 339, 349/8 (ostatní plocha), 346 (ostatní plocha), 349/3 (ostatní plocha), 349/7 (ostatní plocha), PK 347, PK 337/4 a 349/6 (ostatní plocha) v kat. území Bělčice u Ostředka.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Vyjádření ČSOP Benešov:
S výstavbou souhlasíme za následujících podmínek, které budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení:
Sadové úpravy:
1.   Na severní straně podél dálnice bude z 50 O/9 nahrazena výsadba jedlí a modřínů listnatými stromy ( lípa, dub, javor, jasan ) - nikoliv málokorunné kultivary, velikost jako původní výsad ba
2.   Na severní straně budovy SO 2 a SO 3 a dále na jižní straně SO 1,2,3 bude vysazena stromová zeleň ve sponu cca 10 m od sebe- složení jako izolační zeleň podél dálnice vyjma ochranného pásma studní.
3.   Jednotlivé druhy popínavých rostlin budou umístěny dle svých stanovištních nároků vůči světovým stranám a vzájemné kombinaci z důvodu rychlého pokrytí stěn budov.
4.   Severní strana vyššího patra haly SO 1 bude ozeleněna popínavou zelení ( břečťan ).
Retenční nádrž:
SO 07 musí být zajištěna proti pádu zvířat do prostoru nádrže.
SO 06 bude funkčně spojena s původním mokřadem s tím, že na západní straně bude vytvořen svah max. ve sklonu 1:5 a dále s tím, že na dně retenční nádrže bude zajištěna stálá hladina ve výšce min. 40 cm. Dno i západní šikmá stěna budou pokryty štěrkem nebo zeminou.
Navrženou komunikaci pro pěší ( chodník ) změnit na smíšený provoz pěší + cyklo.

[ Sázava ] [ Stavby, ostatní ]
 

Obnova MVE Nové Mlýny - Ostrov

15.08.2013

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Dne 30.4.2013 podal Miroslav Tůma, Strženec 1, 257 51 Bystřice návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:
„Obnova MVE Nové Mlýny - Ostrov"
na pozemku: pozemková parcela číslo 1057, 710/2, 1060. stavební parcela číslo 30/1 v katastrálním území Ostrov u Veliše. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání.

Vyjádření ČSOP Benešov:
Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.

[ Vlašim ] [ MVE, ostatní energetika ]
 

Kácení 2 ks lip v k.ú. Trhový Štěpánov

14.08.2013

OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání
spojeného s místním šetřením

Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle
75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Města Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov, le 00232874. ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les,
a to 2 kusů lip na pozemku p. Č. 1708v kat. území Trhový Štěpánov
(lokalita Štěpánovská Lhota),
ze dne 29. 5. 2013 bylo tímto dnem zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004  Sb.. správní řád.
Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle 75 odst. 1 písm. a) zákona č. I 1 14/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
nařizuje ústní jednání
ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. spojené s místním šetřením
na den: pátek 14. června 2013 v 09.00 hodin se srazem účastníků na Městském úřadě v Trhovém Štěpánově.

Vyjádření ČSOP Benešov

Přihlašujeme se ke správnímu řízení č. j. 118/2013 ve věci povolení kácení 2 ks lip na pozemku parc. č. 1708 v k. ú. Trhový Štěpánov. S povolením pokácení 2 ks lip rostoucích na pozemku p. Č. 1708 v k. ú. Trhový Štépánov nesouhlasíme. Stromy jsou vitální bez známek napadení hnilobou. V době obhlídky nebyly na bázi kmene nalezeny žádné plodnice dřevokazných hub. Doporučujme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví. Na místě nebyl shledán žádný závažný důvod ke kácení. Dále upozorňujeme na poškození kořenového systému jedné z lip, které vzniklo při realizaci výkopu těsně u kmene tohoto stromu. Při tomto výkopu byly poškozeny kořeny stromu a tím i porušen zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lip v k.ú. Roubíčkova lhota

28.01.2013

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením Obecní úrad Postupice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Ing. Renaty Jiříkové, bytem Velké Kunratické 1406/26, 148 OO Praha 4, ze dne 16.10.2012 č.j. 819 ve věci kácení stromu rostoucího mimo les na poz. parc.č. 603/3 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 sb.. správní řád. Obecní úřad Postupice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1. písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. spojené s místním šetřením dne 18.12.2012 (úterý) v 14.45 hodin na poz. parc. Č. 603/3 v k.ú. Roubíčkova Lhota, osada Dobřičkov. Vyjádření OS ČSOP Benešov Přihlašujeme se ke správnímu řízení ve věci povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les. S povolením pokácení 2 ks lip vyznačených na mapě v příloze tohoto vyjádření souhlasíme.

[ Postupice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú.: Roubíčkova Lhota

28.01.2013

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením Obecní úrad Postupice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. L písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, 2e na základě žádosti Obce Postupice, Školní 154, 257 01 Postupice, ze dne 6.12.2012 č.j. 991 ve věci kácení stromu rostoucího mimo les na poz. parc.č. 863/3 —2 ks. lípy bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 sb.. správní řád. Obecní úřad Postupice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. . písm. a) zákona 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, spojené s místním šetřením dne 18.12.2012 (úterý) v 14.45 hodin na poz. parc. č. 863/3 v k.ú. Roubíčkova Lhota. osada Dobříčkov. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p.č. 603/3 souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks lip o obvodu kmínku 15 cm na pozemku p. č. 863/3. Stromy budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno min. po dobu dvou let.

[ Postupice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 8 ks dřevin v k.ú. Soutice

17.01.2013

OZNÁMENÍ o zahájení správního řízení ústnílio_jednání spojené s místním šetřením. Obecní úřad v Souticích, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm a), zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění oznamuje, že na základě žádosti paní Vlasty Horáčkové, bytem Soutice čp.117, ve věci pokácení 8 ks stromů na pozemku p.č.68 o obvodu kmene: 5 ks dub - 170 cm, 130 cm, 120 cm, 150 cm, 135 cm 3 ks jasan — 140 cm, 130 cm. 165 cm z důvodu: stromy jsou proschlé — hrozí zřícení větví na telefonní vedení a na silnici, bylo zahájeno správní řízení dle §44, zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad Soutice jako věcně a příslušný orgán přírody dle § 75, odst.1, písni a), zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, Spojené s místním šetřen Mi dne 15.1edna 2013 v 9,00 hodin na p ře(l ničt né poze ni ku. V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle §33 a 34 zákona č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov S odstraněním 8 ks stromů rostoucích na pozemku p.č. 68 v k.ú. Soutice nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků onemocnění. Doporučujeme provedení ožezu spodních větví zasahujících do vedení a případně provedení zdravotního řezu.

[ Soutice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu a 9 ks akátů v k.ú. Vlašim

15.01.2013

Věc: Oznámení o zahájení správního řízení Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od pana Lubomíra Jíši, bytem: Čechov 336, Vlašim 25801, ze dne 15.11.2012 č.j. ZIP 21182/12-3557/2012 CeJ ve věci povolení skácení - 1 ks dubu (Quercus )- obvod kmene 160cm - 9 ks akátu (Robinia pseudoacacia) — obvod kmenů 140, 110, 120, 82, 85, 160, 150, 170, 150cm. které rostou na pozemku p.č. 553/11 v k.ú. Vlašim, která je odůvodněna plánovanou stavbou, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. 2)Usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.!, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, prohlašuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že účastníci řízení ve věci povolení skácení 1 ks dubu a 9 ks akátu č.j. ZIP 21182/12-3557/2012 CeJ: Lubomír Jíša, OS ČSOP Benešov, Svaz ochrany přírody a krajiny (účastníci řízení podle 27 odst. 1 správního řádu) mohou podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnii ode dne obdržení tohoto usnesení. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k pokladům rozhodnutí. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení: 1 ks dubu ( č. 1) 4 ks akátů (č. 7, 8, 9, 10) souhlasíme bez dalších podmínek. S povolením pokácení 5 ks akátů (č. 2, 3, 4, 5 a 6) nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a tvoří významnou hlukovou a pohledovou bariéru.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú Benešov u prahy

14.01.2013

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47 zák.č.50012004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano¬vení ,§ 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 30.11.2012 pod Č. MUBN/74166/2012 žádost od: Město Benešov, SID, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 1 ks javor mléč (Acer platanoides) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 100 cm na pozemku parc.č. 659/15 k.ú.Benešov u Prahy Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47. odst.! zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle .§ 8, °Jsi.] a § 9, odst.1 zák.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se ve věci nařizuje podle 49 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád ústní jednání spojené s ohledáním místa. Jednání se uskuteční dne 3.1.2013 od 10:00 hodin se srazem zúčastněných Měť.1 Benešov, odbor životního prostředí, č.dveř-í 324 (Ing.Beran). Vyjádření OS ČSOP Benešov s pokácením 1 ks javoru nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu a v dostatečné vzdálenosti od nemovitosti.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 k javorů v k.ú. Zdiměřice

14.01.2013

Úřad městyse v Načeradci, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost p.Vladimíra Růžka,bytem Pacov 1040, ve věci povolení kácení stromů — javorů/2 kusy/, na pozemku parc.č.2 a 56/3 v k.ú. Zdiměřice, obvod kmene ve výšce 130 cm — 280 cm a 290 cm. Žádost byla odůvodněna tím, že stromy ohrožují obyvatele přilehlých objektů (kmeny stromů jsou duté). Úřad městyse Načeradec, podle § 44, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. 1, zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Současně ve věci vypisujeme ústní jednání a místní šetření k projednání žádosti na úterý 18. prosince 2012 ve 14.00 hodin Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks javorů) rostoucích na pozemku p.č.: 56/3 v k.ú.: Zdiměřice nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a u takto vzrostlých stromů je dutý kmen naprosto přirozený. Z mechanického hlediska dutina v kmeni nesnižuje stabilitu. Doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví a instalaci volné bezpečnostní vazby.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Benešov u Prahy

14.01.2013

Městský úřad Benešov. odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano¬vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 06.12.2012 pod č.j. MUBN/75339/2012 žádost od: Město Benešov, SID, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (1Č 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 155 cm na pozemku parc.č. 3351 k.ú.Benešov u Prahy Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9. odst.1 zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se ve věci nařizuje podle § 49 odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád ústní jednání spojené s ohledáním místa. Jednání se uskuteční dne 3.1.2013 od 10:00 hodin se srazem zúčastněných Mě1-1 Benešov, odbor životního prostředí, č.dveří 324 (Ing.Beran). Vyjádření OS ČSOP Benešov S odstraněním 1 ks břízy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby listnatého stromu.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>