Správní řízení

Zatrubnění vodoteče v k.ú. Bystřice u Benešova

14.01.2013

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Město Bystřice, IČ 002 31 525, se sídlem Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice podala dne 04.10.2012 u Odboru ŽP Měú Benešov žádost o povolení stavby vodního díla — zatrubnění vodního toku Bystřice, na pozemcích parc. Č. 1368, 1622/2, 1622/4 v k. ú. Bystřice u Benešova. ZATRUBNĚNÍ VODOTEČE BYSTŘICE, ulice Ke Trati, stavba, jíž se upravuje koryto vodního toku dle 55, odst. I písm. b) vodního zákona pozemky parc. č. 1368, 1622/2, 1622/4 Bystřice u Benešova Město Bystřice, Středočeský bezejmenný levostranný přítok Konopišfského potoka, 1-09-03-148 Povodí Vltavy, s.p.‘ Grafická 36, Praha 5 0,45 km2 2,4 ni3/s 184,0 m 4 ks 53,0 ni 1,50 m3/s, tj. cca Q40 1,88 m/s,3 tj. cca Q50 cca 0,4 ni Popis úprav koryta vodního toku: Stavba řeší zatrubnění a pročištění koryta bezejmenného levostranného přítoku Konopišťského potoka v ulici Ke Trati, které bude provedeno z důvodů rozšíření stávající komunikace a zřízení chodníku. Zatrubnění je navrženo ze železobetonových osmihranných rour TZP-Q 1000/1000. Nově provedené úseky v celkové délce 184 m budou spojovat starší části zatrubnění toku. V celkové délce bude mít zatrubněný úsek vodního toku 236 in a bude začínat cca 53,0 m nad silničním propustem silnice č. 111/1111 v ulici Ke Trati. V úseku mezi silničním propustem a začátkem zatrubnění (cca 53 m) bude provedeno pročištění a částečné prohloubení koryta. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením stavby vodního díla – zatrubnění vodního toku Bystřice, na pozemcích parc.č. 1368, 1622/2, 1622/4 v k.ú. Bystřice u Benešova nesouhlasíme. - Zatrubnění bezejmenného levostranného přítoku Konopišťského potoka v ulici ke trati bude mít negativní vliv na životní prostředí okolí této části obce. - V celé délce zatrubnění prokazatelné dojde k vymizení všech živočichů a na vlhko vázaných rostlin, řada z nich jako například obojživelníci jsou chráněny zákonem 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny - V dnešní době je takovýto zásah naprosto nevhodným řešením, naopak je třeba hledat takové řešení které je co nejvíce šetrné k přírodě. - Ve smyslu zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny se jedná o významný krajinný prvek a zatrubněním dojde k jeho likvidaci. - Doporučujeme zvážení jiného řešení, které bude šetrné k životnímu prostředí.

[ Benešov ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 

Kácení 3 ks lip v k.ú. Vlašim

14.01.2013

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí. jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od ASTRO spol. s r.o., se sídlem: Divišovská 328, Vlašim 25801, ze dne 22.11.2012 č.j. ZIP 23096/12-4024/2012 CeJ ve věci povolení skácení - 3 ks lip ( )- obvod kmenů 188, 150 a 165 cm, které rostou na pozemku p.č. St.389/5 v k.ú. Vlašim. Žádost je odůvodněna špatným zdravotním stavem (při velkých poryvech větru jsou tyto dřeviny nebezpečné) a tím, že rostou nad chodníkem, kde procházejí občané ( blízkost zastávky MHD), bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. 2)Usnesení o stanovení lhůty pro podávání návrhů a o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, prohlašuje podle § 36 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, že účastníci řízení ve věci povolení skácení 3 ks lip č.j. ZIP 23096/12-4024/2012 CeJ: ASTRO spol. s r.o., OS ČSOP Benešov, Svaz ochrany přírody a krajiny ČR (účastníci řízení podle ý 27 odst. 1 správního řádu) mohou podávat své návrhy ve lhůtě nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení tohoto usnesení. V této lhůtě mají zároveň možnost vyjádřit se k pokladům rozhodnutí. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 1 ks lípy (nejblíže trafice) souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby. S odstraněním 2 ks lip nesouhlasíme stromy jsou v dobrém zdravotním stavu doporučujeme provedení zdravotního řezu.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Zvěstov

14.01.2013

Obecní úřad Zvěstov jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupený místostarostou obce Karlem Novotným oznamuje zahájení správního řízení - na základě žádosti rodiny Šachovy ze dne 22.10.2012 dle § 42 a § 44 zák.č. 500/2004 Sb., /správní řád/, kde dle zákona č. 114/92 Sb. § 8 odst.1 . o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Č. 395/1992 Sb. žádají o povolení pokácení 1 ks stromu - Jasan ztepilý - na st.p. Č. 38 v k.ú. Libouň /čp.40/ z důvodu, že podstatnou část vegetačního období zůstává bez olistění a v koruně je množství suchých větví, existuje podezření, že je dřevina napadena houbovým patogenem. - na základě žádosti pana Marka Vlacha ze dne 5.11.2012, /viz. zákony výše!, který žádá o povolení pokácení 1 ks jasanu na hranici pozemků p.č. 20/2 a 320/1 v k.ú. Zvěstov na zahradě u domu čp, 13 ve Šlapánově - z důvodů, že vzrostlý strom ohrožuje okolní nemovitosti usnesení Obecní úřad Zvěstov na základě výše jmenované žádosti svolává místní šetření na den 5.12.2012 v 16.00 hod. před domem čp. 40 v Libouni a v 16.20 hod. před domem čp. 13 ve Šlapánově. Vyjádření OS ČSOP Benešov Při místní obhlídce bylo zjištěno, že jasan rostoucí na pozemku p. č. 38 v k.ú. Libouň je z velké části proschlý a napadený dřevokaznými houbami. S povolením pokácení tohoto jasanu souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks u nás původního listnatého stromu o min. výšce 150 cm. Strom bude upevněn ke kůlu, bude opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let. S odstraněním 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p. č. 20/2 a 320/1 v k. ú. Zvěstov nesouhlasíme. V mimovegetční době nelze jednoznačně prokázat rozsah proschnutí koruny. Doporučujeme přerušení správního řízení do doby, kdy bude strom olistěn a bude možné lépe posoudit jeho zdravotní stav.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 dubu a 1 jasanu v k.ú. Louňovice pod Blaníkem

14.01.2013

Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně-a věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 75 odst.la zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úpiné znění pod č.460/2004 Sb.), dále jen "zákon" oznamuje zahájení správního řízení dle 44 odst.1 zákona č.50012004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve věci žádosti Městyse Louňovice pod Blaníkem o pokácení stromů (lks dubu) na pozemku pare. č.1271 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem a (lks jasanu)na pozemku PK 1052 v ki."1. Louřiovic pod Blanikern K věci: Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem obdržel dne 27.11.2012 od Městyse Louňovice pod Blaníkem žádost o pokácení stromů ( 1 ks dubu ) na pozemku parc.č. 1271 v k.ú. LOUňOViCe pod Blaníkem a (1 ks jasanu) na pozemku PK 1052 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov Při místní obhlídce bylo zjištěno, že na pozemku PK 1052 není předmětem žádosti 1 ks jasanu, ale 1 ks javoru. S povolením pokácení tohoto javoru souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks u nás původního listnatého stromu o min. výšce 150 cm. Strom bude upevněn ke kůlu, bude opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let. Při výsadbě nebude použit nízkorostoucí či okrasný kultivar. S odstraněním 1 ks dubu rostoucího na pozemku p. č. 1271 v k. ú. Louňovice pod Blaníkem nesouhlasíme. V mimovegetční době nelze jednoznačně prokázat rozsah proschnutí koruny. Doporučujeme přerušení správního řízení do doby, kdy bude strom olistěn a bude možné lépe posoudit jeho zdravotní stav.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení aleje topolů v k.ú. Tehov

14.01.2013

Obecní úřad Tehov, na základě žádosti Obce Tehov, Tehov č.2, 258 01 Vlašim, ze dne 1.10.2012, podle § 47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") oznamuje všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a to alej topolů ve stáří 60 let na pozemku p.č. 1309/45 ve vlastnictví Obce Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim. Obecní úřad vyzývá tímto občanské sdružení ČSOP Vlašim, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, aby v souladu s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 zákona — tzn. Do 8 dnů od doručení tohoto dopisu — oznámilo svoji účast v tomto řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení aleje topolů rostoucích na pozemku p.č. 1309/45 ve vlastnictví Obce Tehov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby u nás původních listnatých dřevin

[ Tehov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 5 ks lip v k.ú. Tehov

14.01.2013

Obecní úřad Tehov, na základě žádosti Obce Tehov, Tehov č.2, 258 01 Vlašim, ze dne 1.10.2012, podle § 47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") Oznamuje všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a to 5ks lípy o průměru 120-130cm na pozemku p.č. 1569/206 ve vlastnictví Obce Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim. Obecní úřad vyzývá tímto občanské sdružení ČSOP Vlašim, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. aby v souladu s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 zákona — tzn. Do 8 dnů od doručení tohoto dopisu — oznámilo svoji účast v tomto řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 5 ks lípy o průměru 120 – 130 cm rostoucích na pozemku p.č. 1569/206 ve vlastnictví Obce Tehov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby u nás původních listnatých keřů.

[ Tehov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks lip v k.ú. Tehov

14.01.2013

Obecní úřad Tehov, na základě žádosti Obce Tehov, Tehov č.2, 258 01 Vlašim, ze dne 8.10.2012, podle § 47 odst. 1 zákona č.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") oznamuje všem známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a to 4 ks lípy o průměru 110-120cm na pozemku p.č. 1569/236 ve vlastnictví Obce Tehov, Tehov 2,258 01 Vlašim. Obecní úřad vyzývá tímto občanské sdružení ČSOP Vlašim, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, aby v souladu s termínem stanoveným v § 70 odst. 3 zákona — tzn. Do 8 dnů od doručení tohoto dopisu — oznámilo svoji účast v tomto řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 6 ks lip o průměru kmene 110 – 120 cm rostoucích na pozemku p.č. 1569/236 ve vlastnictví Obce Tehov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 10 ks hlohů.

[ Tehov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jilmu v k.ú. Vrchotovy Janovice

14.01.2013

Oznámení o zahájení správního řízení (1 nařízení ástního jednání s místním šetřením Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje. že na základě žádosti pana Františka Zbírala. bytem Velká Lhota 4. ze dne 29.10.2012. č.j.616/2012. ve věci povolení pokácení 1 ks jilmu s obvodem kmene ve výšce 130 cm cca 340 cm na pozemku stp.č. 132 v k.ú. Vrchotovy Janovice. bylo dnem doručení žádosti zahájeno správní řízení podle § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením, a to dne 3. prosince 2012 ve 13.00 hodin, se srazem účastníků na místě samém. V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocnence. který se pro zastupování prokazuje pinou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, podle § 33 a 34 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov S kácením souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks u nás původní listnaté dřeviny.

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k. ú. Dvorce u Sedlce

14.01.2013

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Jana Běfáka, nar. 29. 1. 1952, trvale bytem Staré Mitrovice čp. 2, 257 91 Sedlec-Prčice, ze dne 3. 10. 2012 ve věci pokácení: I ks dubu na ppč. 763, katastrální území Dvorce u Sedlce, obvod kmene 650 cm, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místní příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 26. 10. 2012 (pátek) v 10:00 hodin se srazem u pozemku p.č. 763, katastrální území Dvorce u Sedlce Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks dubu rostoucího na pozemku p. č. 763 v k.ú. Dvorce u Sedlce nesouhlasíme. Na stromu je patrné poškození na bazální části kmene, které je u takto starých stromů přirozené. Dutina je evidentně v kmeni již delší dobu a zbytková stěna kmene je prozatím dostatečně silná. Navíc strom neroste v zastavěném území, kde by mohl při pádu způsobit značnou škodu na majetku a zdraví osob. Doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých a poškozených větví. ROZHODNUTÍ Městský úřad Sedlec-Prčice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody) a ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále .jen správní řád) rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podal dne 3. 10. 2012 Jan Běťák, nar. 29. 1. 1952, trvale bytem Staré Mitrovice čp. 2, 257 91 Sedlec-Prěice, a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 zákona o ochraně přírody povoluje pokácení: 1 ks dubu na pozemku p.č. 763, katastrální území Dvorce u Sedlce, za těchto podmínek: 1. Dřevina bude pokácena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a to v době vegetač.ního klidu, tj. do 31. 3. 2013, případně od 1. 11.2013 do 31. 3. 2014. 2. Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. 3 Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení životů nebo poškození sousední krajské komunikace a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, v rozsahu: 1 ks lípy a 1 ks dubu na pozemku pč. 763. katastrální území Dvorce u Sedlce, a to nejpozději do jednoho roku po pokácení. Dřeviny budou o min. výšce 150 cm, o šířce kmínku 4-6 cm, včetně následné péče o ně po dobu pěti let (zálivka, nahrazení v případě úhynu, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Sedlec-Prěice. odbor životního prostředí. nejpozději do 14 dnů od její realizace. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Městského úřadu Sedlec-Prčice Č.j.: ŽP/1967/2012-8 ve věci povolení kácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 763 v k.ú. Dvorce u Sedlce. V rámci správního řízení vedeného MÚ Sedlec-Prčice jsme nesouhlasili s kácením 1 ks dubu rostoucího na pozemku p.č. 763 v k.ú. Dvorce u Sedlce a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Strom s dostatečně silnou zbytkovou dřevní stěnou vykazuje dobré statické vlastnosti. Strom je vykloněn z horizontální osy růstu v důsledku růstových podmínek a je proto na tento stav dobře přizpůsoben. Jedná se o jedince, který svými rozměry a stářím tvoří dominantu oblasti a má proto velký estetický a funkční význam. Strom s takovouto dutinou je vhodným biotopem pro velké množství živočichů a to jak obratlovců tak i bezobratlých. Tyto významné biotopy je třeba v krajině chránit a udržovat co možná nejdéle.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú.Benešov u Prahy

14.01.2013

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení * 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 17.10.2012 pod Čj. MUBN/64655/2012 žádost od: Město Benešov, OFM, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ. 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 1 ks javor stříbrný (Acer saccharinum) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 188 cm na pozemku parc.ě. 4316/3 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks dub červený (Quercus rubra) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 141 em na pozemku pare.ě. 4325/1 k.ú.Benešov u Prahy 9 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 188 - 345 cm na pozemku parc.ě. 4325/1 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks jírovec mad'a1 (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 283 cm na po-zemku parc.ě. 4325/1 k.ú.Benešov u Prahy Jedná se o stromy ve vlastnictví města Benešov podél silnice na Konopišti vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle * 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle * 47, odst.1 zák.ě.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle * 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle * 8, odst.1 a * 9, odst.1 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se ve věci nařizuje podle * 49 odst.1 zák.ě.500/2004 Sb., správní řád ústní jednání spojené s ohledáním místa. Jednání se uskuteční dne 23.11.2012 od 9:00 hodin se srazem zúčastněných MčÚ Benešov, odbor životního prostředí, č.cheří 324 (Ing.Beran). Vyjádření OS ČSOP Benešov S kácením topolů a vrby souhlasíme. U stromů na hrázi rybníka papírna souhlasíme pouze s kácením jírovce pod č. 11 s velkou dutinou, který může ohrožovat sousední nemovitost. Kácení ostatních stromů na hrázi považujeme v současné době za zbytečné.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>