Správní řízení

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Jírovice

14.01.2013

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 12.11.2012 žádost pana Jiřího Richtera, nar. dne 11.09.1967, trvale bytem Semovice 5, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to: 1 ks jasanu, s obvodem kmene 260 cm (ve výšce 130 cm) Tato dřevina se nachází na pozemku parc. č.1279/2, k.ú. ,Iírovice, osada Semovice Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. Důvod žádosti: Strom je ve špatném zdravotním stavu a ohrožuje zdraví lidí padajícími větvemi s průměrem až 20 cm, zároveň ohrožuje majetek souseda pana Františka Páva. Městský úřad Bystřice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1, písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny oznamuje podle 47, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení zahájení správního řízení, ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, zákona Č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znční pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov S odstraněním 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p. č. 1279/2 v k. ú. Jírovice nesouhlasíme. V mimovegetční době nelze jednoznačně prokázat rozsah proschnutí koruny. Doporučujeme přerušení správního řízení do doby, kdy bude strom olistěn a bude možné lépe posoudit jeho zdravotní stav.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Domašín

9.01.2013

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. .114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od pana Františka Nerada a paní Jaroslavy Neradové, bytem: Domašín 138, Vlašim 25801. ze dne 5.11.2012 č.j. ZIP 21786/12-3671/2012 CeJ ve věci povolení skácení: 1 ks dubu (průměr kmene 65 cm), který roste na pozemku p.č. 1602 v k.ú. Domašín. Žádost je odůvodněna polohou dřeviny v blízkosti plynového odběrového místa, dále je odůvodněna výstavbou kanalizační přípojky a vodovodní přípojkou (dub je nebezpečný a brání výstavbě a dále hrozí nebezpečí výbuchu), bylo zahájeno správní řízení Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku p.č. 1602 v k.ú. Domašín nesouhlasíme. Strom je naprosto vitální a ve výborném zdravotním stavu. Doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú.Benešov u Prahy

9.01.2013

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení * 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 17.10.2012 pod Čj. MUBN/64655/2012 žádost od: Město Benešov, OFM, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ. 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 1 ks javor stříbrný (Acer saccharinum) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 188 cm na pozemku parc.ě. 4316/3 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks dub červený (Quercus rubra) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 141 em na pozemku pare.ě. 4325/1 k.ú.Benešov u Prahy 9 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 188 - 345 cm na pozemku parc.ě. 4325/1 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks jírovec mad'a1 (Aesculus hippocastanum) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 283 cm na po-zemku parc.ě. 4325/1 k.ú.Benešov u Prahy Jedná se o stromy ve vlastnictví města Benešov podél silnice na Konopišti vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle * 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle * 47, odst.1 zák.ě.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle * 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle * 8, odst.1 a * 9, odst.1 zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. vyjádření OS ČSOP Benešov Souhlasíme s kácením stromů uvedených pod čísly 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 36, 37, 38. Nesouhlasíme s pokácením stromů uvedených pad číslem: 6, 24, 26, 27. Tyto stromy je třeba sledovat, případně u nich doporučujeme provést zdravotní prořez suchých větví, ale podle našeho názoru je není nutné ještě kácet.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Odlochovice

9.01.2013

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti p. Pavla Škramlíka, nar. 5.6.1956, bytem Odlochovice 44, doručené spr. orgánu dne 1.11.2012.2012, 4409/2012, ve věci povolení kácení 1 ks dubu na pozemku č. parc. 238 v k.ú. Odlochovice bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání spojené s ()hledáním ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v pondělí 26. listopadu 2012 v 9 hodin se srazem účastníků na Obecním úřadu v Jankově ( z důvodu zajištění bezpečného přístupu k pozemku č. parc. 238 v závislosti na počasí). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením uvedených dřevin souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby u nás původních listnatých dřevin.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Zalesnění nelesních pozemků v k.ú. Černičí

9.01.2013

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin}, ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od Ing. Ludvíka Veselého, Na Lázni 276, 257065 Čechtice, ve Věci: udělení závazného stanoviska k zalesnění pozemků : p.č. 1471 (PK) a 1532/1 v k.ú. Černičí, z důvodu zalesnění nelesních půd (dřeviny — smrk, buk. jedle, viz.přiloha). Vyjádření OS ČSOP Benešov: Tímto oznamujeme, že naše vyjádření je v tomto případě bezpředmětné, a to z následujícího důvodu: Na místě bylo zjištěno, že k zalesnění dotčených pozemků již došlo dle předloženého výsadbového plánu.

[ Vlašim ] [ Lesnictví (vč. zalesňování) ]
 

Vodovodní řád v k.ú. Pyšely

13.12.2012

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Dne 19. 06. 2012 podala firma SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov, IČ: 46356886, u zdejšího Odboru 2P Měú Benešov žádost o povolení stavby - „Vodovodní řad na pozemku parc. Č. 698/189, 698/184, 698/188, 698/187, v kú. Pyšely, kanalizační řad na pozemcích parc. Č. 698/184, 698/185, 702/7, 698/186, 698/186, 698/185 698/187, 698/188 v kú. Pyšely a dešťová kanalizace na pozemku parc. č. 698/184, 698/189, 698/80, 702/7, 698/16 v kú. Pyšely. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí MčÚ Benešov — stavební úřad čj.: VÝST/11706/2012/BA dne 29. 03. 2012. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Zdeněk Pytelka - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT — 0001620. Jedná se o stavby: Vodovod: Nově projektovaný vodovodní řad z PE D63 bude vybudován za účelem zásobování vodou čtyř parcel, které jsou určeny pro výstavbu RD. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad na pozemku parc. Č. 698/189 v kú. Pyšely. V místě napojení bude osazeno šoupě DN50 se zemní zákopovou soupravou. Nový vodovodní řad v délce cca 124 ni bude ukončen podzemním hydrantem. Kanalizace: Nová gravitační splašková kanalizace z PVC DN250 o délce cca 175,5 ni bude napojena do stávající splaškové kanalizace z PVC DN250, která se nachází v ul. Čtyřkolská. Napojení bude do stávající revizní šachty. Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty z PP DN600, které budou kryté litinovým poklopem. Kanalizace bude zhotovena za účelem odkanalizování čtyř projektovaných R D. Dešťová kanalizace: Nová dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z nové komunikace a ze stávajícího příkopu, který bude v místě zájmové stavby nahrazen dešťovou kanalizací. Nová gravitační dešťová kanalizace z PVC DN300 o délce cca 155 ni bude napojena do stávající dešťové kanalizace v ul. Čtyřkolská. Napojení do stávající revizní Šachty. Na pozemku parc. Č. 698/80 bude ukončen stávající otevřený odvodňovací příkop. Ukončení příkopu bude provedeno novou horskou vpustí, která bude napojena na novou dešťovou kanalizaci do koncové šachty. Další horská vpusť bude osazena v nejnižším místě na pozemku parc. č. 698/16. Tato horská vpusť bude napojena na novou dešťovou kanalizaci pomocí kanalizační odbočky DN300/200. Odvodnění komunikace „P1 bude přes kanalizační šachty DN600 kryté vtokovou litinovou mříží. Odvodnění komunikace „P2" bude pomocí uliční vpustí. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby: „Vodovodní řád na pozemku parc. č. 698/189, 698/184, 698/188, 698/187, 698/186, 698/185 v k. ú. Pyšely, kanalizační řád na pozemcích parc. č. 698/184, 698/185, 702/7, 698/186, 698/187, 698/188 v k.ú. Pyšely a dešťová kanalizace na pozemku parc. č. 698/184, 698/189, 698/810, 702/7,698/16 v k.ú. Pyšely“ souhlasíme za těchto podmínek. - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Zahrádka

13.12.2012

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Úřad městyse Maršovice obdržel dne 11. 7. 2012 žádost pana Pavla Sekala. Jakobiho 330, 109 00 Praha 10 ve vě'ci povolení pokácení 1 ks. stromu lípy srdčité (obvod kmene ve výšce 1,3 in nad zemí cca 280 cm i na pozemku st. p.č. 5/2 v k.u. Zahrádka. Úřad městyse Maršovice jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76. odst. písm a) zákona č. 114/92 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění oznamuje podle § 47 zák. č. 500/2004 Sb.. o správním řízení, v platném znění. zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. které je zdejším úřadem Jťedeno dle § 8 zák. Č. 114792 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vzhledem k všeobecné znalosti stavu stromu nevypisujeme místní šetření. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 5/2 v k.ú.: Zahrádka souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks lípy srdčité a to na stejném pozemku. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí nebo okrasný kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Vzhledem ke špatnému stavu stromu a významnému narušení jeho stability doporučujeme odstranění stromu v co nejbližším možném termínu, a to i ve vegetační době. Tímto se zároveň, v tomto správním řízení, vzdáváme práva odvolání.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Rekonstrukce vodovodu Jablonná

13.12.2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení MčÚ Benešov — odbor -713 obdržel 27.08.2012 od právnické osoby - města Neveklov, zastoupeného starostou ing. Janem Slabým, se sídlem Nám. Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov, 002 32 386 (dále jen „stavebník"), žádost o povolení stavby vodního díla „Rekonstrukce vodovodu Jablon-, na nad Vltavou" na pozemcích p. č. 45/3, 138/9, 146, 147/1, 161/3 a pozemek p. Č. PK 145 vše v k. ú. Jablonná nad Vltavou. Na výše uvedenou stavbu bylo Měli Neveklov — stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí Č. j.: 00885/2012/SÚ z 16.07.2012, které nabylo právní moci 16.08.2012. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Popis stavby': SOČ. 02— Vodovod - je navržen z potrubí PE 100, SDR 11, De 90. Potrubí bude ukládáno v paže¬ných rýhách. Lože pod potrubí bude provedeno ze štěrkopísku v ti. min. 100 mm. Současně s potru¬bím bude uložen signální vodič. Součástí stavby jsou veřejné části domovních přípojek (4 ks) o cel¬kové délce cca 16 m. Řad „1" — bude napojen v areálu vodárny na stávající venkovní rozvod vody (DN 50) a následně povede jižně do prostoru místní nezpevněné komunikace a dále touto komunikací až do prostoru ukončení ve stávající vodoměrné šachtě v km 0,190 u objektu Č. p. 44. Napojení na stávající rozvod se provede osazením přechodky FFR 80/50 a speciální přírubou. Na navrhovaném řadu bude osazen podzemní hydrant - kalník DN 80 (km 0,1205), koleno elektrosvařovací PE 100, SDR 11, De 90 — 45 ° (km 0,0206) a koleno elektrosvařovací PE 100, SDR 11, De 90 — 90° (km 0,1835). Celková délka řadu je 190,0 m. Ostatní podrobnosti — projektová dokumentace zpracovaná firmou Projektová kancelář Petr Datel, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČ: 674 27 324. zak. 2-2012, v termínu únor 2012, kterou autori¬zoval ing. Petr Datel autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby — ČKAIT — 0003315. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu 106 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona Č. 128/2000 Sb., oznamuje v souladu s § 115 citovaného zákona o vodách, k podanému návrhu zahájení vodopráv¬ního řízení. Jelikož jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a návrh poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby: „Rekonstrukce vodovodu Jablonná nad Vltavou“ na pozemcích p.č. 45/3, 138/9, 146, 147/1, 161/3 a pozemek p.č. PK 145 v k.ú.: Jablonná nad Vltavou souhlasíme za těchto podmínek. - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Zvěstov

13.12.2012

Obecní úřad Zvěstov jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupeny místostarostou obce Karlem Novotným oznamuje zahájení správního řízení - na základě žádosti rodiny Janouškovy ze dne 12.9.2012 dle § 42 a § 44 zák.č. 500/2004 Sb., /správní řád/, ve věci prověření stavu stromu /lípy/ a jeho zajištění proti pádu usnesení Obecní úřad Zvěstov na základě výše jmenované žádosti svolává místní šetření na den 21.9.2012 v 17.00 hod. před kostelem ve Šlapánově Odůvodnění Vichřice dne 28.7.2012 poškodila lípy a další stromy ve Šlapánově. Rodina Janouškova žádá provedení prořezání, případné jiné zajištění / svázání/ lípy mezi farskou zahradou a jejich nemovitostí, protože se obávají poškození střechy, plotu i možného zranění osob. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks lípy rostoucí v obci Šlapánov nesouhlasíme. Doporučujeme vypracování posudku od AOPK ČR.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Vlašim

13.12.2012

Věc : Věc:1) Oznámení o zahájení správního řízení Městský úřad Vlašim. odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Tělocvičné jednoty Sokol Vlašim, (IČ: 14799901), se sídlem: Sportovní 618, Vlašim 25801, ze dne 10.10.2012 č.j. ZIP 19835/12-3367/2012 CeJ ve věci povolení skácení - 1 ks lípa ( Tilia ) - obvod kmene 160 cm, která roste na pozemku p.č. 1696/1 v k.ú. Vlašim, která je odůvodněna špatným zdravotním stavem — riziko polomu, úrazu kolemjdoucích a poškození vozidel, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks lípy rostoucí na pozemku 1696/1 v k.ú. Vlašim, souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks lípy a to na stejném pozemku co nejblíže kácenému stromu. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí či okrasný kultivar. Strom bude upevněn ke kůlu, bude opatřen ochranou a bude o něj pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>