Správní řízení

Zateplení panelového domu č.p. 1467, 1468 a 1469 v ul. Komenského

13.12.2012

Věc: Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus apus) — zateplení panelového domu č.p. 1467, 1468 a 1469 v ul. Komenského ve Vlašimi - oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody") kompetentní podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona Č. 114/1992 Sb.") oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. I zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu") zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus apus) zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná sídla při zateplení  panelového domu č.p. 1467. 1468 a 1469 v ul. Komenského ve Vlašimi. Předpokládany termín zahájení stavebních prací je naplánován na měsíc březen roku 2013. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Dne 27. 06. 2011 bylo provedeno mapování hnízdišť rorýse obecného ve Vlašimi. Na panelovém dvojdomě v ulici Komenského číslo popisné č.p. 1467, 1468 a 1469 bylo hnízdění rorýsů prokázáno. Rorýs obecný (Apus apus) je podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů kategorie ohrožený. Jeho hnízdiště by tedy nemělo být zničeno. Se zateplováním souhlasíme, za následujících podmínek: 1) Budou zachovány podmínky pro hnízdění rorýsů i v následujících letech dosazením hnízdních budek anebo zachováním a vhodnou úpravou ventilačních otvorů, například vylámáním lamel ve spodní polovině krytu otvoru a zdrsněním spodní části vložené trubky. Zbylé lamely na krytu větracího otvoru by přitom měly být v celém svém rozsahu (tj. v horní polovině otvoru) zevnitř opatřeny jemnou síťkou zabraňující uvíznutí křídla couvajícího rorýse mezi lamelami. 2) Pro zabránění hnízdění v době stavebních prací bude provedeno dočasné zaslepení větracích otvorů. Větrací otvory budou dočasně zaslepeny jednostranně odklopitelnou kovovou mřížkou nebo opatřeny hladkou PVC trubkou vyčnívající v určitém sklonu nad fasádu, tak aby zvířata využívající panelový dům k zimování mohla uniknout ven, ale zároveň se nemohla vracet zpět nebo zde hnízdit. Toto konstrukční řešení eliminuje riziko uvěznění zimujících netopýrů, kteří také s oblibou využívají nejen prostory pod fasádou panelových domů, ale také různé škvíry ve fasádě, dutiny mezi panely anebo mezery pod oplechováním střechy.

[ Krajský úřad Stř. kraje ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 

Kácení dřevin v k.ú.Vlašim

13.12.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Technických služeb s.r.o., se sídlem: K Borovičkám 1732, 25801 Vlašim. ze dne 17.10.2012 č.j. ZIP 20290/12-3389/2012CeJ ve věci povolení skácení: - 2 ks břízy (obvod kmenů 90 cm a 180 cm) 1 ks třešeň ( obvod kmene 113 cm) na pozemku p.č. 1014/2 v k.ú. Vlašim. Žádost je odůvodněna tím, že jsou stromy proschlé a brání výstavbě oplocení sousedního pozemku, Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks břízy a 1 ks třešně souhlasíme za následujících podmínek: 1) Povolení bude vydáno po vydání územního rozhodnutí na stavbu oplocení, které vede přes předmětné stromy. 2) Bude provedena náhradní výsadba min ks 5 ks u nás původních listnatých dřevin o u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 1 ks lípy v k.ú. Loket

13.12.2012

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb.. o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost Obce Loket o přehodnocení stavu 1 ks lípy na pozemku 2519/1 v kat.úztoket Uvedený strom je velmi vzrostlý a stojí v nebezpečné blízkosti rodinných domů.Občané Lokte si na možnost ohrožení uvedeným stromem písemně stěžují a obávají se při zhoršených povětrnostních podmínkách zřícení tohoto stromu a tím ohrožení jejich majetku a zdraví. Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) O znamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8. odst.1, zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 22.11.2012 v 9.30 hod.v Lokti u kapličky. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 2519/1 v k. ú. Loket nesouhlasíme. Doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění suchých a poškozených větví. Dále doporučujeme instalaci volné bezpečnostní vazby.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks jasanů v k.ú. Všebořice

13.12.2012

Oznámení o zahájeném správním řízení ve věci žádosti o povolení skácení dřeviny rostoucí mimo les Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb.. o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. I. zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. obdržel žádost Obce Loket o pokácení 3 ks Jasanů na pozemku 1369/6 v kat.úz. Všebořice. Uvedené stromy jsou značně suché a hrozí jejich zřícení a dále možnost napáchání škody na soukromém majetku a možnost ohrožení zdraví osob. Obecní úřad Loket podle § 47 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8. odst.1 zák.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 22.11.2012v 10.00 hod. ve Všebořicích. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks jasanů na pozemku p.č. 1369/6 v k. ú. Všebořice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 3 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení j ks jasanu v k.ú. Alberovice

13.12.2012

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. obdržel žádost pana Ing. Jiřího Málka bytem Podvinný mlýn 2126/1 Praha 9 o pokácení 1 ks jasanu na pozemku č. par.78/1 v kat. úz. Alberovice. Uvedeny strom je ve značné blízkosti obvodové zdi přilehlé stavby a tuto zeď narušuje. Padající větve poškozují krytinu stavby. Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) Oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. I. zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Obecní úřad v Lokti svolává místní šetření na den 22.11.2012 v 9.00 hod v Alberovicích u č.p.9 Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p. č. 2123/1 v k. ú. Alberovice nesouhlasíme. Strom je naprosto vitální a v dobrém zdravotním stavu doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých a poškozených větví.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Č Šternberk

13.12.2012

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením Úřad městyse Č. Šternberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Ivany Kafkové, Za Drahou 185, 281 02 Cerhenice č.j.:220/9/12, ve věci kácení stromů rostoucích mimo les — duho obvodu přes 3 in ve výši 130 cm nad terénem - bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Úřad městyse Č. Šternberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád spojené s místním šetřením dne 12.10.2012( pátek) v 10:00 hod Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o 1 ks dubu o obvodu kmene cca 150 cm. V koruně stromu je patrné částečné proschnutí koruny a strom je celkově vykloněn z osy růstu nad přilehlou louku. Vyklonění stromu je způsobeno zastíněním jedince přilehlým porostem, který byl v nedávné minulosti odstraněn. Zdravotní stav stromu odpovídá věku a růstovým podmínkám. S odstraněním tohoto stromu rostoucího na pozemku p. č. 112/10 v k. ú. Český Šternberk nesouhlasíme. Doporučujeme provedení zdravotního a redukčního řezu. Při redukci koruny souhlasíme s odstraněním větví do průměru max. 15 cm.

[ Český Šternberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jírovce v k.ú. Křížov pod Blaníkem

13.12.2012

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1 . písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Augustina Kronuse. bytem Křížov 38. 257 08 Načeradec, ze dne 2.2. 2012. č.j. 2/2012/228 ve věci pokácení 1 ks kaštanu na pozemku parc.č. 31/2 v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody. dle § 75, odst. 1. pism.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 1 ks jírovce rostoucího na pozemku p. č. 31/2 v k. ú. Křížov pod Blaníkem nesouhlasíme. Doporučujeme odložení správního řízení do doby vypracování odborného posudku Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, o který může zažádat obec Pravonín. Naše konečné vyjádření bude předloženo po vyhotovení posudku. Rozhodnutí OU Pravonín Výrok: Obecní úřad Pravonin. jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76. odst.1, pism.a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. na základě provedeného správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád. k žádosti pana Augustina K ronuse. bytem Křížov 38. 257 08 Načeradec. č.j. 2/2012/228. povoluje panu Augustinu Kronusovi. nar. 7.12. 1923, bytem Křížov 38. 257 08 Načeradee kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8. odst.1 zákona č.114/1992 sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění v termínu od 1.10. do 15.4. a v rozsahu : 1 ks jírovce na pozemku parc.č. 31/2 v k.ú. Křížov pod Blaníkem Platnost tohoto povolení je stanovena do 31.12.2013. a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst.1 zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu: 5ks stromů (dub. lípa, javor, jasan) na pozemcích parc.č. 3/1, 4, 233 a 265/3 v k.ú. Křížov pod Blaníkem. Dřeviny budou upevněny ke kůlům. budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu minimálně 5 let. jedná se o zálivku a nahrazení v případě úhynu. 257 08 Načeradec Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Pravonín Č.j.: 2/2012/228 Odvoláváme se proti rozhodnutí Obecního úřadu Pravonín Č.j.: 2/2012/228 ve věci vydání rozhodnutí o povolení kácení 1 ks jírovce rostoucího na pozemku parc. č. 31/2 v k. ú. Křížov pod Blaníkem. V rámci správního řízení vedeného OÚ Pravonín jsme nesouhlasili s povolením pokácení 1 ks jírovce a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Jírovec je naprosto vitální a bez viditelných příznaků onemocnění. Na bázi kmene není patrné žádné poškození a v době místního šetření nebyly nalezeny žádné plodnice hub. Tento stav několikrát ve svém rozhodnutí podpořil i obecní úřad Pravonín. Od roku 2007 kdy bylo OÚ Pravonín vydáno nesouhlasné rozhodnutí se zdravotní stav stromu takřka nezměnil. Obavy o ohrožení majetku a života lze eliminovat vhodným ošetřením a statickým zabezpečením koruny stromu.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jírovců v k.ú. Pravonín

13.12.2012

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s ohledáním na místě Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.!. písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín. sídlem Pravonín 156. 257 09 Pravonín, ze dne 1.10. 2012, č.j. 6/2012/228 ve věci pokácení 2ks jírovce na pozemku parc.č.'. 2150/5 a 2190/1 v k.ú. Pravonín bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb.. správní řád. Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, spojené s ohledáním na místě dne 16.10.2012 v 8.30 hod. před Obecním úřadem v Pravoníně. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks jírovců rostoucích na pozemku parc. č. 2190/5 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks jírovců o min. výšce 150 cm. Stromy budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno minimálně po dobu 5 let.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú.: Bernartice

13.12.2012

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a pozvání ke správnímu řízení spojenému s místním šetřením Obecní úřad Bernartice. jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 11411992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 114/1992 Sb:') oznamuje, že bylo dne 12. 09. 2012, podáním žádosti Jiřího Moravce. Bernartice č.p. 2, 257 65 Čechtice, o vydání povolení k pokácení 1 ks jasanu o obvodu 270 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Na pozemku KN st.p.č. 92 v katastrálním území Bernartice u Dolních Kralovic, zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.správní řád"). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení stromu nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu.

[ Bernartice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Splašková kanalizace v k.ú. Tehov

13.12.2012

Dne 13.8.2012 podala Obec Tehov, Tehov 2, 258 01 Vlašim, IČ 00508501 u Odboru životního prostředí Měť.1 Vlašim žádost o vydání stavebního povolení k vodnímu dílu „Bytové domy č.p. 36-38, odkanalizování splaškových odpadních vod" na pozemcích: 1569/199, 1569/206, 1657/1 vše v k.ú. Tehov Jedná se o výstavbu čerpací stanice jako podzemní kruhové akumulační jímky o průměru 1,5 ni s litinovým poklopem DN 600 mm o objemu jednodenního nátoku odpadních vod a výtlačného potrubí PE 100 HD 50/4,6 mm v celkové délce 119,4 m uložené do podsypu a obsypu písku v paženém výkopu. Napojené bude na kanalizační potrubí Střední odborné školy a SOU Vlašim na pozemku p.č. 1657/1 v k.ú. Tehov. Na výtlaku bude osazena zpětná armatura a v místě zaústění do stávající kanalizace dojde k vybudování nové revizní šachty. Zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 1569/199 v k.ú. Tehov. Městský úřad ve Vlašimi, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje dle § 112 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 citovaného vodního zákona zahájení vodoprávního řízení a svolává ústní jednání na den 9.10.2012 od 10 30 hod. na OÚ Tehov a zároveň stanovuje lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a dotčených orgánů. Tyto mohou byt uplatněny nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Do dokladů rozhodnutí lze nahlédnout a případné připomínky uplatnit na odboru ŽP Měl:J Vlašim, Dvůr 413,1. patro, úřední dny pondělí, středa od 9.00 — 17.00 hod. a pátek od 13,00 — 14.00 hod. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením stavby „Bytové domy č.p. 36-38, odkanalizování splaškových odpadních vod“ na pozemcích parc. č. 1569/199, 1569/206, 1657/1 v k.ú.: Tehov souhlasíme s následujícími podmínkami: - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Tehov ] [ Voda - ČOV ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>