Správní řízení

Kácení javoru Hulice

25.01.2017

Kácení javoru Hulice
Kácení javoru Hulice

[ Hulice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení Trhový Štěpánov jírovce

25.01.2017

Kácení jírovce Trhový Štěpánov
Kácení jírovce Trhový Štěpánov

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Chráněné druhy - Olbramovice přeložka I/3

23.01.2017

Ohrožené druhy Olbramovice
Ohrožené druhy Olbramovice

[ Krajský úřad Stř. kraje ] [ Ochrana druhů ]
 

Kácení lípa a třešeň Votice

23.01.2017

Kácení lípa třešeň Votice
Kácení lípa třešeň Votice

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení bříza Benešov

19.01.2017

Kácení bříza Benešov
Kácení bříza Benešov

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení javor a lípa Pravonín

19.01.2017

Kácení lípa javor Pravonín
Kácení lípa javor Pravonín

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vodovod Struhařov

19.01.2017

Vodovod Struhařov
Vodovod Struhařov

[ Struhařov ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Vodovod Měšetice

19.01.2017

Vodovod Měšetice
Vodovod Měšetice

[ Sedlec-Prčice ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Kácení podél silnice Bystřice

16.01.2017

Kácení podél silnice Bystřice
Kácení podél silnice Bystřice

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Stanovení dobývacího prostoru - lom Lešany

7.11.2016

Obvodní báňský úřad pro území

Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

Č.j.: 160-2163/2016 Datum: 7. 11. 2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: SBS 31263/2016/OBÚ-02

Jako účastníci správního řízení ve věci návrhu organizace G E T s.r.o., se sídlem Perucká 2540/11a, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 497 02 904, na stanovení dobývacího prostoru Lešany nad Sázavou na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany (B 3 026 400), situovaného v chráněném ložiskovém území Lešany pod č.j. SBS 31263/2016/OBÚ-02 se vyjadřujeme následovně:

S navrhovaným záměrem stanovení dobývacího prostoru nesouhlasíme, a to z náledujících důvodů:

1. Záměr bude mít řadu negativních vlivů na životní prostředí a zdraví. Tyto vlivy buď v posouzení dopadů chybí, nebo jsou posuzovány účelově jako méně závažné, nebo přímo jako pozitivní, než odpovídá skutečnosti.

2. Hodnocení posuzování dopadů na životní prostředí dle zákona 100 / 2001 Sb. vypracovaná Ing. Danielem Bubákem, Ph.D. je nedostatečné a s použitím zkreslených a nepravdivých údajů je účelově manipulováno ve prospěch záměru.

3. Záměr se nachází v Přírodním parku Střední Čechy, svou povahou ale do tohoto území nepatří.

4. Dopravní infrastruktura regionu, v němž se záměr nachází, je problematická a expedice kameniva negativně zatíží obce a dopravní infrastrukturu. Tomuto vlivu nezabrání ani výstavba D3.

5. Záměr se nachází v oblasti, kde je dostatek fungujících lomů na kamenivo. Potřeba kameniva pro výstavbu dálnice D3 je spekulativní – projekt dálnice s tímto lomem nepočítá. Lze předpokládat, že zdrojem kameniva pro dálnici budou také horniny vytěžené při budování zářezů a tunelů.

6. O záměr je požádáno předčasně. Dálnice D3 se nachází v raném stadiu projekční činnosti, oficiálně je jen zakotven její koridor v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Územní řízení ještě ani nebylo zahájeno. Podle oficiálního sdělení Ředitelství silnic a dálnic se s výstavbou počítá po r. 2023.

Detailní důvody k některým výše uvedným bodům uvádíme níže.

Správní řízení je vedeno na základě podkladové Dokumentace s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 podle § 8 Zákona č. 100 / 2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí na Záměr Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku stavebního kamene Lešany, kterou vypracoval Ing. Daniel Bubák, Ph.D. v srpnu 2016.

Tato dokumentace vykazuje značné nedostatky v následujících bodech:

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

Posouzení počítá s tím, že po uvedení dálnice D3 do provozu bude veškerá doprava kameniva probíhat po dálnici. Vzhledem k tomu, že produkce lomu bude určena, vzhledem k povaze nákladu a cenám za dopravu, spíše pro místní nebo regionální účely, lze očekávat, že značná část produkce bude dopravována po stávající silniční síti, zejména ve směrech na jih a západ. Silniční síť v této oblasti není v dostatečné kvalitě a dimenzi, aby přijali expedici kameniva a tyto vlivy na dopravní obslužnost nebyly vyhodnoceny.

Záměr počítá již v době výstavby dálnice D3 s expedicí kameniva přes obce Kamenný přívoz, Hostěradice a Netvořice: „Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici II/105 a dále buď na staveniště dálnice D3 nebo na nejbližší mimoúrovňovou křižovatku na D3.“ (str. 22). Nicméně dodržování povinnosti využívat nejbližší nájezd nelze účinně kontrolovat. V různých fázích výstavby navíc nemusí být staveniště D3 pro vozidla s kamenivem průjezdné (zejména před vybudováním mostů a propustků, při jejichž zakládání již bude kamenivo potřeba).

Expedice tak bude zatěžovat obce Kamenný přívoz, Hostěradice a Netvořice. Vlivy na tyto obce záměr opomíjí.

Po dobudování D3 počítá záměr s využitím přeložky silnice II/105 a II/106. Ačkoli jedno z opatření k prevenci nepříznivých vlivů zní: „Před zprovozněním úseků 0301 a 0302 dálnice D3 (Praha – Hostěradice) včetně MÚK Hostěradice a související přeložky silnic II/105 a II/106 (obchvat Kamenného Přívozu) expedovat kamenivo či skrývku z lomu jen pro účely výstavby této dálnice.“, záměr nepředjímá situaci, kdy dojde k vybudování dálnice D3 ale nikoli přeložky silnice II/105, která není součástí výstavby D3 (není přímým přivaděčem, naopak díky dálnici klesne provoz a význam silnice II/105 a tudíž i důvod pro tuto investici). V takovém případě by opět kontolovatelnost výše zmíněného opatření byla velmi problematická a expedice kameniva by výrazně negativně ovlivnila obce Kamenný přívoz a Hostěradice.

Potřeba stavebního kamene pro případnou dálnici D3 by představovala pouze 15 % kapacity ložiska, negativní vlivy na dopravní obslužnost regiony by tak trvaly dlouho po ukončení výstavby D3, pro jejíž zásaobování je primárně určen. Navíc ani projekt D3 v tomto místě s kamenolomem nepočítá, neboť v okolí je dostatek dalších lomů.

Vliv na ekosystémy a biotopy, Likvidace nebo poškození populací či jedinců vzácných a zvláště chráněných druhů živočichů

Průzkum, který byl proveden za účelem stanovení vlivů na biotu je v uvedeném rozsahu nedostatečný. Není uveden rozsah průzkumu – zejména četnost a období návštěv v terénu, které má zásadní vliv na nalezení chráněných druhů. Není uvedeno, proč byli vybráni za bioindikační skupinu právě Formicidae.

Vlivy na krajinný ráz

Záměr se nachází na území Přírodního parku Střední Čechy. Posouzení vlivů sice uvádí, že prak „chrání rozsáhlé lesní porosty jako významné krajinotvorné systémy, významně spoluurčující ráz krajiny, projevující se v krajinných panoramatech na úrovni oblastí krajinného rázu i v dílčích scenériích na úrovni míst krajinného rázu.“ a že „pozornost soustředěna na ochranu terénních horizontů a okrajů lesů“, nevyvozuje nicméně z těchto skutečností žádné závěry.

Posouzení dopadů na krajinný ráz, zejména pohledovou situaci je záměrně podceněno a jsou uvedeny chybné údaje. Posouzení v části B.I.4. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry tvrdí: „Tímto způsobem je navržen v podstatě jámový lom, který sice zasahuje nejvyšší partii návrší, snižuje ale jeho kótu o pouhých 12 m, zároveň však neotevírá lomové stěny v žádném směru přímému pohledu.“ uvádí chybný údaj (snížení o 12 m), skutečné snížení bude o 22 metrů (kóta Holé vršky 347 m.n.m. - kóta horní hrany lomu 325 m.n.m.). Z tohoto chybného údaje vyvozuje záměr chybné posouzení vlivu na krajiný ráz – snížení o 22 m a lomovou jámu o hloubce 30 m vyhodnocuje v části D.I.9 následovně„Vliv je hodnocen jako nevýznamný, dlouhodobý, částečně vratný.“ Toto hodnocení není založeno na reálných údajích a je silně tendenčně ovlivněno ve prospěch záměru.

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP

Záměr zcela zlikviduje významný krajinný prvek – lesní porost a vrchol kopce Holé vršky. Z hlediska současného VKP je tak vliv jednoznačně významně negativní a nevratný. Hodnocení vlivu jako vratného je umožněno pouze spekulativním dohade o vzniku nového krajinotvorného prvku. Vznik nových biotopů vlivem těžby nebo rekultivace je sekundárním vlivem a z hlediska existujícího VKP je irelevantní. Hodnocení vlivu na VKP jako „nevýznamný“ a ve fázi po ukončení záměru „příznivý“ jeví znaky účelové manipuace.

Kumulace vlivů

Ačkoli posouzení v kapitole Kumulace vlivů vágně mluví o tom, že „při hodnocení každého vlivu je

s eventuelní kumulací počítáno“, a konstatuje prostorovou a časovou kumulaci s výstavbou D3, v kapitole D.IV.8 Vlivy na krajinu ani se kumulaci vůbec nevěnuje, ačkoli je již z hlediska určení záměru a napojení na dopravní infrastrukturu jasné, že oba zásahy se budou dít současně. Výstavba D3 bude probíhat v těsné blízkosti ze západní strany, tím záměr otevře ze západu jak z hlediska pohledového, tak z hlediska šíření hluku a prachu z lomu.

V části D.IV.1 Závěr posouzení ve vztahu k působení hluku dokonce hodnocení paradoxně uvádí, že v oblasti okolo silnice II/105 současná hluková „nepříznivá situace se změní po výstavbě a zprovoznění dálnice D3.“ Takový závěr je zcela v rozporu s plánovanou realitou, kdy kumulovaný hluk z dopravy z dálnice D3, zvýšená intenzita dopravy na II/105 díky těžbě a hluk samotné těžby mohou přinést negativní dopady na zdraví.

 

 

[ Lešany ] [ Stavby, ostatní ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>