Správní řízení

Kácení dřevin v k.ú.Vlašim

13.12.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Města Vlašim (Správa parku), (IČ: 00232947) se sídlem: Jana Masaryka 302, 25814 Vlašim, ze dne 19.09.2012 č.j. ZIP 18377/12-3123/2012CeJ ve věci povolení skácení dřevin dle přílohy žádosti na pozemcích p.č. 361/1, 357, 354, 370/1, 374/1, (vše dle KN) k.ú. Vlašim (areál zámeckého parku). bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním ani ořezáním 1 ks dubu rostoucího, dle seznamu k těžbě, na lokalitě „průhled od Sam. na Čínský Pavilon“ nesouhlasíme strom je v dobrém zdravotním stavu a vytvoření průhledu nelze považovat za závažný důvod ke kácení dřeviny rostoucí mimo les. S ostatními stromy navrženými ke kácení souhlasíme, s podmínkou ponechání mrtvého dřeva v porostech dle dohody na místním šetření a min. 1/3 stromů v lokalitě „cesta kolem ohradní zdi k Samsonovi“.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 10 ks dubů v k.ú. Vlašim

6.11.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. I zákona č. -114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od paní Ivety Kuklíkové, bytem: Bílkovice 69, 25726 Divišov, ze dne 22.08.2012 č.j. ZIP 16525/12-3010 /2012 CeJ ve věci povolení skácení - 10 ks dubů - obvod kmenů více než 80 cm, které rostou na pozemku p.č.T734/1 v k.ú. Vlašim, která je odůvodněna změnou pozemku na stavební a budoucí výstavbou, Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 10 ks dubů rostoucích na pozemku 1734/1 v k.ú. Vlašim, nesouhlasíme stromy jsou v dobrém zdravotním stavu.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k.ů. Nesperská Lhota

6.11.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č: 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od pana Petra Mařince, bytem: Tylova 1491, Benešov 25601a pana Františka Račanského, bytem: Polánka 3, Vlašim 25801, zastoupených panem Milanem Rajmanem, bytem: 131anická 1299, 25801 Vlašim ze dne 22.08.2012 č.j. ZIP 16526/12-3001/2012 CeJ ve věci povolení skácení 1 ks dubu - obvod kmene 155 cm, 1 ks dubu — dvojkmen 2x 145 cm, které rostou na pozemku p.č. (PK) 1230 v k.ú. Nesperská Lhota, která je odůvodněna pádem větví, ohrožením majetku a osob ( v terénu označeno barvou). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks dubů) na pozemku parc. č. PK 1230 v k. ú. Nesperská Lhota nesouhlasíme. Při místní obhlídce bylo zjištěno, že se stromy nacházejí na hranici pozemku. U dubu obvod kmene 155 cm, byla nalezena částečně zacelená rána po odříznuté silné větvi. Strom je vychýlen ze svislé osy růstu nad přilehlé pole. Strom je vychýlen z důvodu nepříznivých růstových podmínek a je proto na toto vychýlení dobře přizpůsoben. Lze konstatovat, že vychýlení není způsobeno nestabilitou stromu. U druhého dubu nebylo zjištěno žádné poškození a strom je naprosto vitální. V obou případech lze doporučit provedení zdravotního řezu v podobě odstranění suchých větví.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú. Zvěstov

6.11.2012

Obecní úřad Zvěstov jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupený místostarostou obce Karlem Novotným oznamuje zahájení správního řízení - na základě žádosti pana pana Karla Svobody, ze dne 13.8.2012 dle § 42 a § 44 zák. č. 500/2004 Sb., /správní řád/, ve věci povolení pokácení 1 ks listnatého stromu /javor/ na pozemku u nemovitosti čp. 11 v Libouni - tento strom ohrožuje nemovitost čp. 11 a zdraví osob pohybuj ícíh se v jeho blízkosti. - na základě žádosti pí Radky Petříčkové, ze dne 6.9.2012 , která žádá o povolení pokácení 1 ks vzrostlé břízy na pozemku p.č. 1039 v k.ú. Zvěstov, která je nakloněná a ohrožuje sousední nemovitost. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks javoru na pozemku p.č. 11 v k. ú. Libouň souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby výsadby min. 6 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním 1 ks břízy rostoucí na pozemku p.č. 1039 v k. ú. Zvěstov nesouhlasíme. Strom byl v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků poškození či onemocnění. Strom byl naprosto vitální.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Maršovice

31.10.2012

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 17. 8. 2012 žádost pana Martina Luňáka. Benešova 1279. 252 19 Rudná ve věci povolení pokácení 2 ks. stromu borovice (obvod kmenů ve výšce 1,3 m nad zemí cca 140 a 180 cm) a 1 ks. stromu břízy (obvod kmenů ve výšce h3 ni nad zemí cca 90 cm) na pozemku p.č. 505/4 v k.ú. Maršovice. Úřad městyse Maršovice jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76. odst. I. písm a) zákona Č. 114/92 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění oznamuje podle § 47 zák. Č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění. zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks břízy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks dubu.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, Studený

31.10.2012

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Dne 17.5.2012 podala společnost T-Mobile Czech Republic a.s.. Tomíčkova č.p.2144/1. 149 00 Praha 4, zastoupená společností STANB BY. s.r.o., Užocká 962/6, 100 OO Praha 10, žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavební povolení pro stavbu pod názvem: Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, Studený na pozemku: pozemková parcela číslo 1698 v katastrálním území Studený. Uvedeným dnem bylo stavební řízení spojené s územím řízením zahájeno. Městský úřad Vlašim. odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). v platném znění (dále jen "stavební zákon") usnesením ze dne 24.5.2012 rozhodl podle § 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. S jeho obsahem a odůvodněním se mohou účastníci řízení seznámit nahlédnutím do spisu. Stavební úřad oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkem řízení. Současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den 26. června 2012 v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných v kanceláři MěU Vlašim, odbor výstavby a ÚP, dveře č.206A, II. patro. Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním a povolením stavby pod názvem: Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, Studený zásadně nesouhlasíme s tímto odůvodněním. Jedná se o stavbu významně narušující krajinný ráz širokého okolí. Stavba je umístěna na kopci a bude proto viditelná z velké vzdálenosti. V těsné blízkosti navržené stavby se již jedna základnová stanice nachází (pozemek p.č. 1717). Navrhujeme proto nainstalovat nové zařízení na již vystavěnou základnovou stanici. ROZHODNUTÍ Dne 17.5.2012 podala společnost T-Mobile Czech Republic a.s.. se sídlem Tomíčkova č.p.2144/1, Praha 4, zastoupená společností STAND BY. s.r.o., Užocká č.p.962/6, 100 00 Praha 10. žádost na vydání územního rozhodnutí na umístění stavby a stavebního povolení na dočasnou stavbu pod názvem: Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, Studený (dle jen ..stavba") na pozemku: pozemková parcela číslo 1698v katastrálním území Studený Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). v platném znění (dále jen "stavební zákon"). ve spojeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 90, 110 a 111 stavebního zákona žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: pozemková parcela číslo 1698 v katastrálním území Studený a na základě tohoto přezkoumání a vedeného řízení vydává, pro shora uvedenou stavbu, podle § 92 stavebního zákona územní rozhodnutí O umístění stavby Popis stavby: Jedná se o stavbu telekomunikační infrastruktury „základnové stanice mobilních telefonu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ZS 38901, APOLLO 30T. č.parc. 1698. k.ú.Studeny. okres Benenv“ Stavba se bude skládat 7 objekt ir nnelnvá prihradov věž typu Apollo 30T výšky 30,75m, nosného rámu pro vnější technologické jednotky při patě věže, oplocení základnově stanice (Pudorysné rozměry budou 12 x 8m) a napojení délky cca. 107m na stávající elektropřipojku umístěnou na přědrneinen) požemku (stávající elektropřipojk.a byla zkolaudována rozhodnutím Č.j.: Vyst.330-248/2005 H ze dne 16.3.2005). Stavba bude dočasná na dobu 25Iet. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí MěÚ Vlašim č.j.: VYST 10094/12-PEH ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, Studený umístěné na pozemku p.č. 1698 v k.ú.: Studený. V rámci správního řízení vedeného MěÚ Vlašim jsme nesouhlasili s vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Základnová stanice mobilní telekomunikační sítě T-Mobile, Studený umístěné na pozemku p.č. 1698 v k.ú.: Studený a i nadále s rozhodnutím nesouhlasíme. Stavba bude mít výrazný negativní vliv na krajinný ráz širokého okolí. Odbor výstavby shledal tuto námitku jako neopodstatněnou a odvolává se na závazné stanovisko vydané odborem životního prostředí č.j. ZIP 2590/12-1239/2012Cej. V tomto stanovisku je potvrzeno, že výstavba stožáru je negativním zásahem. Vzhledem k situaci okolí nelze konstatovat, že je tento negativní vliv přípustný. V okolí plánované stavby se nachází pouze jedna stavba, která vyčnívá nad své okolí a tou je stávající sousední vysílač, na který možné nechat novou technologii nainstalovat. V případě potvrzení stavebního povolení budou dva vysílače v těsné blízkosti. V takovém případě zajisté dojde k narušení krajinného rázu a porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, který tento prvek chrání. Celý záměr je navíc v rozporu s Koncepcí ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2006 – 2016, kde je v návrhové části v kapitole 2.6. Krajina výslovně uvedeno: Dílčím cílem ochrany krajiny je: Harmonická krajina a její ochrana jako jeden z cílů ÚP. Tohoto cíle má být dosaženo: důsledným prosazováním ochrany krajiny s jejími přírodními a kulturními dominantami a tradiční strukturou. Dále se v této koncepci uvádí, že Harmonická krajina a její ochrana, je jedno z hlavních kritérií při zásazích do krajiny.

[ Vlašim ] [ Krajina obecně, stožáry ]
 

kácení 1 ks lípy v k.ú. Čerčany

31.10.2012

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. I. písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oz n a m u j e, že na základě žádosti: Blanky Stehlíkové CSc, ze dne 5.9.2012 č.j. OÚČ/4026/2012, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení I ks lípy obvod kmene ve výšce 130 cm je 187 cm, na pozemku parc.č.. 1436/20v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 1436/20 v k. ú. Čerčany nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků jakékoliv choroby či houbového onemocnění. Dále upozorňujeme, že nadzvedávání plotu, jak je uvedeno v žádosti, není závažným důvodem k pokácení dřeviny rostoucí mimo les.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Manipulační řádMlýnského rybníka

31.10.2012

Městský úřad v Sedlčanech, odbor životního prostředí — vodní hospodářství jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst.2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001Sb.. o vodách a o změně některých zákonu (dále jen „vodní zákon") ve znění pozdějších předpisu, oznamuje že zahajuje vodoprávní řízení podle § 115 odst. 17 vodního zákona a ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve znění pozdějších předpisu o schválení manipulačního řádu na základě žádosti výše uvedeného žadatele ze dne 27.08.2012. Žadatel žádá o schválení: • „Manipulačního a provozního řádu Mlýnského rybníka" na pozemcích parc.č. 114, 390 a 273 v kraji Středočeském. okres Příbram. katastrální území Úhřice u Sedlce, obec Sedlec — Prčice, účel : vzdouvání a akumulace, vodní tok Sedlecký potok, říční kilometr ř.km. 15,1, ČHP : 1-08-05-052, ČHR 632. Odbor životního prostředí — vodní hospodářství Městského úřadu v Sedlčanech oznamuje dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu. zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení. kteří mohou být schválením manipulačního řádu dotčeni a dotčeným orgánum. Současně stanoví k uvedené žádosti ústní jednání spojené s místním šetřením ve smyslu ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu. Vyjádření OS ČSOP Benešov Se schválením manipulačního a provozního řádu souhlasíme s následující podmínkou: 1. Rybník bude moci být vypouštěn pouze v období mimo zimování a rozmnožování obojživelníků (tzn. od poloviny srpna do poloviny října)

[ Benešov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Komunikace k.ú. Týnec nad Sázavou

31.10.2012

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, obdržel dne 27.08.2012 žádost o stavební povolení na stavbu: Komunikace — Týnec nad Sázavou na pozemku p.č. 3825/2, vše k.ú. Týnec nad Sázavou, od stavebníků: Ing. Katarína Petříková, nar. 03.12.1975, Brodce 21, 257 41 Týnee nad Sázavou, Ing. Pavel Petřík, nar. --, Brodce 21, 257 41 Tynec nad Sázavou, zastoupeni za základě plné moci Magdalenou Jiráskovou, nar. ----, Pecerady 1 7 1, 257 41 Týnce nad Sázavou. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, který je podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") speciální stavební úřad pro silnice II. a III. tříd, místní komunikace a veřejné účelové komunikace, oznamuje v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současné svolává ústní jednání spojené s místním šetřením na den 25.09.2012 (úter-V) v 09:00 hodin se schůzkou pozvaných v místě plánované stavby (u pozemku p.č. 3115/8, k.ú. Týnee nad Sázavou). Vyjádření OS ČSOP Benešov S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Komunikace – Týnec nad Sázavou“ na pozemku p.č. 3825/2 v k.ú. Týnec nad Sázavou souhlasíme s následujícími podmínkami. - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod v k.ú. Pyšely

31.10.2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení změna stavby před jejím dokončením Dne 14. 06. 2012 podala firma LORETA Invest a. s., se sídlem Národní 60/28, 110 OO Praha 1, IČ: 273 93 739, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o změnu stavby před dokončením - „Splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod pro golfový areál Pyšely na pozemcích parc. č. 906, 910 (PK 908, 909), 1236, 1238, 944/1, 967/1, 1237/1, 943, 901, 1239, 904, 903/2, 947, 940/1 (PK 942/2, 941, 936/1, 936/2), 946/2, 962/4, 944/2 v kú. Pyšely." Na výše uvedenou stavbu bylo MěÚ Benešov, odborem životního prostředí vydáno stavební povolení čj.: Vod. 235- 19239,31994/2009 dne 30. 07. 2009. Dešťová kanalizace je navržena pro provozní objekt a přilehlé zpevněné plochy parkoviště a komunikace. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny přes odlučovač ropných látek typ EKOSTAR QN 50 a retenční nádrž do stávající vodoteče. Vzhledem k nedořešeným vlastnickým vztahům na dotčených pozemcích v době vydání stavebního povolení bylo umístění nevýhodné a technicky náročné. Z důvodu špatného geologického podloží bylo parkoviště posunuto a proto se změnilo vyústění dešťové kanalizace do vodoteče a to z pozemku parc. č. 909 na pozemek parc. 912 v kú. Pyšely. Z důvodu změny místa vyústění došlo k celkové úpravě dešťové kanalizace včetně přesunu retenční nádrže a odlučovače ropných látek. Nově navržený objem retenční nádrže je 49,2 m3 (celkový retenční objem je 50,8 m3). Dále je navržen nový ORL osazený za redukovaným odtokem z retenční nádrže o hodnotě 10 1/s. Pro zajištění převedení velkých dešťových vod je navržen z retenční nádrže bezpečnostní přepad o dimenzi DN400. Bezpečnostní přepad bude zajištěn proti úniku ropných látek do vodoteče nornou stěnou.Vyústění je posunuto o cca 80 m níže po proudu. Veškeré další stavby uvedené ve stavebním povolení a jejich parametry zůstávají nezměněny. Vyjádření OS ČSOP Benešov S vydáním stavebního povolení stavby „Splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod pro golfový areál Pyšely na pozemcích parc. č. 906, 910 (PK 908, 909), 1236, 1238, 944/1, 976/1, 1237/1, 943, 901, 1239, 904, 903/2, 947, 940/1, (PK 942/2, 941, 936/1, 936/2), 946/2, 962/4, 944/2 v kú. Pyšely.“ souhlasíme s následujícími obecnými podmínkami: 1. Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. 2. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. 3. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. 4. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. 5. V případě nutnosti protnout výkopem liniovou zeleň (alej, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cesta apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. 6. Pokud by výkop protínal vodní tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby, a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. 7. Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). 8. Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>