Správní řízení

Kácení dřevin v k.ú.Vracovice

31.10.2012

Obecní úřad Vracovice, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle 76, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. obdržel žádost od 1) Paní Markéty Štanderové. Vracovice 89, 258 01 Vlašim. -ve věci povolení skácení 1 kusu břízy, obvod kmene 91 cm a 1 ks břízy (dvoják) obvod kmene 69 a 73 cm na pozemku p.č. 2197/8 v k.ú. Vracovice. Žádost je zdůvodněna nebezpečím padajících větví na silnici, u které stromy stojí. Kořeny stromu prorůstají do dešťové kanalizace, která je v blízkosti. 2) Pana Antonína Nováka. Vracovice 25. 258 01 Vlašim ve věci povolení skácení 1 ks borovice černé, obvod kmene 160 cm na pozemku p.č. 104v k.ú. Vracovice. Žádost je zdůvodněna nebezpečím odlomení větví, které spadnou na místní komunikaci, elektrické a telefonní vedení. 3) Obce Vracovice. Vracovice 31, 258 01 Vlašim ve věci povolení skácení 1 ks kaštanu, obvod kmene 190 cm na pozemku p.č. 2241/1 v k.ú. Vracovice. Strom stojí u hospody ve Vracovicích. 70 - 80% koruny stromu jsou suché větve, padající větve ohrožují bezpečnost silničního provozu. Obecní úřad Vracovice. podle §, 47. odst. (2), zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) O znamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle 8, odst. (1) zák. Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les, uvedených v oznámení o zahájení správního řízení č.j. souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 3 ks u nás původních listnatých dřevin o min výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasný kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Náhradní výsadba je požadována za listnaté dřeviny.

[ Vracovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú.Vlašim

31.10.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Sportovně střeleckého klubu, se sídlem: 1.01brachta 491, Vlašim 25801.zastoupeného panem Jakubem Hostkem, bytem : Obora 671, Vlašim 25801 ze dne 06.08.2012 č.j. ZIP 15513/12-2829/2012 CeJ ve věci povolení skácení - 57 ks topol kanadský ( Populu,s canadensis) ( viz příloha č.2), - 2 ks bříza bělokorá ( Betula pendula) (viz příloha č.2 ), - 1 ks javor mléč (Acer platanoides), (viz příloha č.2), které rostou na pozemcích p.č. 2276/184 a 2276/185 v k.ú. Žádost je odůvodněna obnovou střeleckého areálu a tím, že většina stromů ohrožuje bezpečnost provozu, stromy nezajišťují odhlučnění střelnice (zároveň je plánována nová výsadba), bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les, uvedených na seznamu přílohy oznámení o zahájení správního řízení souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 60 ks habrů obecných, které budou tvořit protihlukovou ochranu.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 1 ks lípy v k.ú. Vlkonice u Neveklova

31.10.2012

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad v Křečovicích obdržel dne 17.srpna 2012 žádost od Obce Křečovice, se sídlem Křečovice 9, p. Neveklov ve věci povolení pokácení 1 ks stromů (1 lípa obvod kmene cca 197cm, strom je z velké části suchý) na pozemku p. č 1020/1 v k.ú. Vlkonice u Neveklova. Obecní úřad Křečovice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění O znamuje podle § 47 zák č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Současně v této věci vypisuje ústní jednání a místní setření k projednání žádosti na den 31. srpna 2012 (pátek) v 10:00 hod. se srazem účastníků na místě samém ( na OÚ v Křečovicích). Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 1020/1 v k. ú.: Vlkonice u Neveklova souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí nebo okrasný kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 2 ks lip v k.ú. Vlkonice u Neveklova

31.10.2012

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad v Křečovicích obdržel dne 2.března 2012 žádost od ing. Marcely Pacákové, Pod Třebešínem 6, 100 OO Praha 10 ve věci povolení pokácení 2 ks stromů (2x lípa o obvodu kmene 260 a 300cm) na pozemku p. Č. 68 a 581/3, v k.ú. Vlkonice u Neveklova. Obecní úřad Křečovice, jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76, odst. 1, písm a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění oznamuje podle § 47 zák Č. 500/2004 Sb.. o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Současně v této věci vypisuje ústní jednání a místní setření k projednání žádosti na den 31.srpna 2012 (pátek) v 10:30 hod. se srazem účastníků na místě samém ( na OÚ v Křečovicích). Vyjádření OS ČSOP Benešov S povolením pokácení 2 ks lip rostoucích na pozemku p. č. 68 a 581/3 v k.ú.: Vlkonice u Neveklova souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 6 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks dubů v k.ú. Poříčí nad Sázavou

18.10.2012

na základě žádosti vlastníka pozemku parc.č. 848 v k. ú. Poříčí nad Sázavou o pokácení šesti kusů dubů (o=100-138 cm), zahájil správní orgán Obecní úřad Poříčí nad Sázavou jako věcně a místně příslušný ve výše uvedené věci správní řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Dle Vaší žádosti o poskytnutí informace § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů Vás o tomto infOrmujeme a na základě § 70 odst. 3 citovaného zákona Vás žádáme o oznámení Vaší účasti ve lhůtě do osmi dnů ode dne obdržení této informace. Vyjádření OS ČSOP Benešov Žadatel na místním šetření změnil svou žádost na pokácení 2 ks dubů, které byly označeny na fotografijích přiložených k žádosti. S odstraněním 2 ks dubů souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby u nás původních listnatých dřevin.

[ Poříčí nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany

18.10.2012

Žádost o vyjádření, stanovisko Žádáme Vás o vyjádření, stanovisko k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení na akci: Přivaděč pitné vody — Benešov Sedlčany Na uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Městským úřadem v Benešově. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ souhlasíme s následujícími podmínkami: - Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. - Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. - Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro handicapované živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Sedlčany ] [ Voda - ČOV ]
 

Ošetření habru rostoucího v předdvoří zámku

18.10.2012

Oznámení o zahájení správního řízení dle § 47 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 19. 7. 2012 žádost Městyse Vrchotovy Janovice se sídlem Vrchotovy Janovice 2, PSČ 257 53, zastoupeného starostou JUDr. Miroslavem Synkem, o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky zámek ve Vrchotových Janovicích, vedené ü ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18748/2-234, spočívající ü provedení pěstebního zásahu — ošetření habru rostoucího v předdvoří zámku na pozemku stp. 54/1 ü katastrálním území a obci Vrchotovy Janovicc. K žádosti byl doložen znalecký posudek č. 56-1 530/12 zpracovaný Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D. Dnem doručení žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeno správní řízení. Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tímto uvčdomuje všechny jemu známé účastníky řízení o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Účastníci řízení jsou oprávnění navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci nahlédnout na Městském úřadě Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského náměstí 700, Votice, v úřední dny, t. j. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, nebo po předchozí telefonické dohodě v ostatní pracovní dny. Orgán státní památkové péče tímto současně informuje o zahájení správního řízení občanská sdružení, která požádala o informování dle § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S navrhovaným pěstebním zásahem – ošetření habru v předdvoří zámku na pozemku stp. č. 54/1 v k.ú. Vrchotovy Janovice souhlasíme za dodržení následujících podmínek: 1) Ošetření provede odborná firma, která má dostatečné množství zkušeností v tomto oboru. 2) Obvodová redukce bude provedena tak, aby byly řezány větve o maximálním průměru 5 cm.

[ Votice ] [ Zeleň ostatní ]
 

Kácení 1 ks dubu v k. ú. Dolní Rápotice

18.10.2012

Obecní úřad Šetějovic, jako věcně a místně příslušný orgán v přenesené působnosti obce podle § 61 a 66 zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel žádost od: I. Paní Heleny Vosátkové, bytem Marie Kudeříkové 1604,Benešov na povolení kácení l ks dubu rostoucího na pozemku p.č.73,v k.ú. Dolní Rápotice. Obvod kmene je 2,90 m. Žádost je odůvodněna - uschlý strom — padající suché větve,b1ízkost venkovního elektrického vedení, rodinných domů. veřejné komunikace a možnost vyvrácení. Obecní úřad Šetějovice, podle § 47,odst. 2 zákona č.500/2004 Sb.,o správním řízení O znamuje zahájení správního řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku p.č. 73 v k.ú.: Dolní Rápotice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks dubu a to na stejném pozemku. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí nebo okrasný kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Šetějovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú. Roubíčkova Lhota

18.10.2012

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením Obecní úřad Postupice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní ing. Renaty bytem Velké Kunratické 1406/26, 148 OO Praha 4, ze dne 9.7.2012. čj. 597, ve věci povolení kácení stromů bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad Postupice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením dne 2.8.2012 v 15.00 hodin na poz. 1121 k.ú. Roubíčkova Lhota, osada Dobříčkov. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 2 ks jasanů rostoucích na pozemku 603/3 v k.ú. Roubíčkova Lhota. S povolením pokácení 1 ks jasanu (jedince z 80 % suchého) souhlasíme s následujícími podmínkami: 1) Maximálně do dvou let od pokácení bude provedena náhradní výsadba min. 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebude použit nízko rostoucí nebo okrasný kultivar. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). 2) Kácení bude provedeno v mimovegetační době. S povolením pokácení 1 ks jasanu (rostoucího u místní komunikace) nesouhlasíme strom je v dobrém zdravotní stavu a nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Doporučujeme provedení zdravotního řezu.

[ Postupice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú.Vlašim

18.10.2012

Věc:1) Oznámení o zahájení správního řízení Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. oznamuje, že na základě žádosti od Města Vlašim, IČ: 00232947, se sídlem: Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, ze dne 09.07.2012 č.j. ZIP 13795/12-2628/2012 CeJ ve věci povolení skácení dřevin ( viz příloha) (správní řízení se týká dřevin s obvodem kmenů více než 80cm a keřů s plochou větší než 40 m2 ) na pozemcích viz příloha v k.ú. Vlašim (Akce : Komunikační napojení sportovního areálu Na Lukách na sil.II/112), bylo zahájeno správní řízení Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú. Vlašim (Akce: Komunikační napojení sportovního areálu Na Lukách na sil. II/112) souhlasíme s podmínkou provedení náhradní výsadby v téže lokalitě. Náhradní výsadba bude řešena s projektantem Ing. Lukášem Kaprálem, který navrhoval v dané lokalitě výsadby v rámci projektu Obnova veřejné zeleně ve Vlašimi I. - III. etapa.

[ Benešov ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>