Správní řízení

Kácení dřevin v k.ú. Zvěstov

18.10.2012

Odstranění polámaných větví a částí stromů způsobených vichřicí dne 28.7.2012 Obecní úřad Zvěstov jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastoupeny místostarostou Karlem Novotným oznamuje zahájení správního řízení z moci úřední dle § 46 zák Č. 500/2004 Sb., / správní řád/, ve věci povolení prořezání nebo odstranění polámaných větví a odstranění částí, v případě nutnosti i celých stromů llípa, javor, ořech, túje/. Tento kalamitní stav byl způsoben vichřicí dne 28.7.2012 kol. 18.00 hod. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 1145/2 v k.ú.: Libouň (strom u zastávky v Libouni) souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks lip a to na stejném pozemku. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasný kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). V lokalitě Šlapánov souhlasíme s odstraněním 4 ks lip, 1 ks ořešáku a 1 ks javoru. Stromy byly označeny s panem Píseckým na místním šetření. Jedná se o torza stromů, která na místě zůstala po vichřici dne 28.7.2012. Po pokácení bude provedena náhradní výsadba, která byla domluvena na místním šetření. S odstraněním ostatních stromů v lokalitě nesouhlasíme a doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu. Rozsah řezu byl na místě domluven s p. Píseckým. S odstraněním 1 ks lípy rostoucí v části obce Laby nesouhlasíme. Poškození stromu vichřicí ze dne 28.7.2012 se nijak významně neprojevilo na statice stromu. Strom nejeví, známky onemocnění a je v dobrém zdravotním stavu. Doporučujeme ošetření v podobě zdravotního řezu a začištění odlomené větve.

[ Zvěstov ] [ Kácení stromů ostatní ]
 

Skladový areál Alemas

18.10.2012

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Dne 31.1.2012 podal ALEMAS s.r.o. (IČ - 27084566), Krkonošská 1511/5, 120 00 Praha 2 prostřednictvím zástupce: Ing. arch. Lumír Berčík, Za Poříčskou branou 16, 186 OO Praha 8 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Skladový areál Alemas" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 187/1 (orná půda), 187/13 (orná půda), 930 (ostatní plocha), PK 758/2 a PK 879 v kat. území Ostředek. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S celkovým řešením celé stavby souhlasíme, s následujícími podmínkami: - barevné provedení stěn haly bude v opticky nevýrazných barvách (různé odstíny šedé). - ozelenění v jZ a SZ části areálu bude tvořené odrostky domácích dřevin, budou použity listnaté i jehličnaté dřeviny, podíl list. dřevin bude min. 50% - aby se zamezilo světelnému znečištění budou použita svítidla s rovným spodním krytem, tak, aby vyzářené světlo dopadalo pouze na oblast pod svítidlem. Zároveň budou svítidla instalována tak, aby krycí sklo bylo vodorovně s terénem.

[ Sázava ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 3 ks břízy

17.09.2012

Oznámení o zahájení správního řízení Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oz n a lin u j e, že na základě žádosti: MUDr. Miloše Ledviny, ze dne 4.7.2012 č.j. OÚČ/3551/2012, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 3 ks břízy obvod kmene ve výšce 130 cm ,je 145, 180 a 213 cm, na pozemku parc.č. 1450/8 v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks bříz rostoucích na pozemku p. č. 1450/8 v k. ú. Čerčany souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby minimálně 3 ks u nás původních listnatých dřevin. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vodní nádrž Myslíč

17.09.2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Obec Struhařov, IČ 002 32 751, se sídlem Struahř-ov 75, 256 01 Benešov, zastoupená starostou Ing. Liborem Matouškem podala dne 29.05.2012 u Odboru ŽP Mě13 Benešov žádost o povolení stavby vodního díla — Vodní nádrž „Myslíč", odbahnění, na pozemcích parc. č. 36, 598/5 a 664/1 v k. ú. Myslíč a o povolení k nakládání s vodami a to ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením stavby vodního díla – Vodní nádrž „Myslíč“ odbahnění na pozemcích p.č. 36, 598/5 a 664/1 v k. ú. Myslíč souhlasíme za těchto podmínek: 1) Před započetím prací na odbahňování dojde k průzkumu lokality, zda se na dotčených pozemcích nenacházejí živočichové, které by provádění zemních prací mohlo ohrozit. Tyto živočichy je nutné před započetím prací přemístit na jinou vhodnou lokalitu. 2) Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému okolních vzrostlých stromů, tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. 3) Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. 4) V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody.

[ Benešov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

O NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STRUHAŘOV

17.09.2012

OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STRUHAŘOV Obecní úřad Struhařov, jako pořizovatel územního plánu obce Struhařov. Vám, jako dotčenému orgánu státní správy v souladu s § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že společné jednání o návrhu změny č.5 územního plánu obce Struhařov se bude konat dne 20.čemia (středa) 2012 od 14:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Struhařov Dotčené orgány mohou nahlédnout do dokumentace k návrhu změny po dobu 30-ti dnů ode dne společného jednání na obecním úřadu Struhařov, tj. od 20.6.2012 do 21.7.2012 (v pracovních dnech, mimo úřední dny jen po telefonické domluvě) Zpracovatelem návrhu změny č. 5 UP Struhařov je Doc. Ing. arch. Eva Vodičková, CSC. a Ing. arch. Simona Dr,ú.'ková, Ph.D, Výkonným pořizovatelem návrhu zadání změny č.5 UP je Ing. Jana Beranová. Spolupracujícím zastupitelem je pan starosta Ing. Libor Matoušek. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Se změnou č. 5 územního plánu obce Struhařov nesouhlasíme s následujícím odůvodněním: 1) Obec Skalice, které se změna týká, má již v současném územním plánu dostatečné množství ploch k výstavbě (jedná se o prostor o velikosti současného zastavěného území), které nejsou do současné době téměř zastavěny. Z tohoto hlediska je v současné době rozšíření zastavitelného území naprosto zbytečné a jeví se spíše jako účelové. 2) Zájmové území se nachází na kopci, kde bude zástavba viditelná ze širokého okolí a dojde tak k významnému narušení krajinného rázu, který je chráněn dle zákona 114/1992 Sb. 3) Navrhovaný obytný soubor je řešen formou „satelitního městečka“. Je tedy v rozporu se současným urbanistickým řešením obce, která má charakter klasické vesnické zástavby se záhumenky.

[ Struhařov ] [ Územní plán, KPÚ ]
 

Kácení 1 ks jilmu v k.ú. Ješetice

17.09.2012

Obecní úřad Ješetice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obec Ješetice .bytem Ješetice 22 ze dne 15.12.2011 ve věci pokácení jilmu. bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les (1 ks jilmu) rostoucího na pozemku p.č.: 979/2 v k.ú.: Ješetice nesouhlasíme. V době mimo vegetaci nelze jednoznačně určit stav stromu. Doporučujeme přerušení správního řízení a vyhodnocení stavu stromu v době olistění. Rozhodnutí o povolení kácení a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1, zákona ě.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Výrok: Obecní úřad Ješetice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném zněni, na základě provede ho správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, k žádosti pana Obec ješetice kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v termínu od 1.11. 200. do 31.3. 200. ( tzv období vegetačního klidu) a v rozsahu : (přesná specifikace dřevin) JILM na pozemcích k.ú. .Ješetice parc.č. 979/2 a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. I zákona č 14/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu (počet a druh dřevin) - na - pozemku k.ú. .Ješetice parc.č. včetně následné péče o ně po dobu tří let. Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les a uložení náhradní výsadby dle § 9, odst.1, Zákona .114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění Výrok: Obecní úřad Ješetice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném zněni, na základě provede ho správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, k žádosti pana Obec ješetice kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst.1 zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v termínu od 1.11. 200. do 31.3. 200. ( tzv období vegetačního klidu) a v rozsahu : (přesná specifikace dřevin) JILM na pozemcích k.ú. .Ješetice parc.č. 979/2 a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. I zákona č 14/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu (počet a druh dřevin) - na - pozemku k.ú. .Ješetice parc.č. včetně následné péče o ně po dobu tří let. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Obecního úřadu Ješetice Č.j.: ŽP 5/2012 ve věci vydání rozhodnutí o povolení kácení 1 ks jilmu rostoucího na pozemku parc. č. 979/2 v k. ú. Ješetice. V rámci správního řízení vedeného OÚ Ješetice jsme nesouhlasili s povolením pokácení 1 ks jilmu a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Jilm je naprosto vitální a bez viditelných příznaků onemocnění. Na bázi kmene není patrné žádné poškození a v době místního šetření nebyly nalezeny žádné plodnice hub. Poškození přilehlé nemovitosti nelze jednoznačně prokázat. Strom zde roste již řadu let a je proto dobře přizpůsoben svému životnímu prostoru. V tomto případě nejsou patrné, žádné důvody ke kácení této naprosto zdravé dřeviny.

[ Ješetice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

CHODNÍK PODÉL SILNICE 11/114 JÍROVICE-JARKOVICE, I etapa

17.09.2012

CHODNÍK PODÉL SILNICE 11/114 JÍROVICE-JARKOVICE, I etapa SO 101 Chodník pro pěší, SO 301 Dešťová kanalizace, S() 701 Opěrná zed', vč. změny č.1 (změna šířky chodníku kolem pozemku parc.č. 92 k. ú. Jírovice), na pozemcích parc.č. 1635, 313/3, 14/21, 1624, 14/27, 14/23, 1604/1, 8/1, 96/3, 96/2, 101/2, 102/2, 108/2, 1506/1, 109/2, st. 90 k. ú. Jíroviee. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silničního správního úřadu, který je podle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) speciální stavební úřad pro silnice II. a III, tříd, místní komunikace a veřejné úče¬lové komunikace, oznamuje v souladu s § 112 odst.] stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kte¬rém podle § 112 odst.2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním stavby „Chodník podél silnice II/114 Jírovice – Jarkovice I. etapa " souhlasíme s následujícími podmínkami: • Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. • Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. • V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. • Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. • V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. • Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Zalesnění pozemku v k.ú. Všechlapy

31.05.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody dle §. 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od Zdeněk Stemberg ( IČ: 45127468), Český Šternberk 1, Český Šternberk 25727, zastoupeného I ng. Václavem Aubrechtem ( nar. 27.2.1973), ve věci : udělení závazného stanoviska k zalesnění pozemku : p.č. 679/1 a 680/1 v k.ú. Všechlapy, z důvodu zalesnění nelesních půd ( dřevina — smrk ztepilý), lokalita Louka Vodolán. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, podle § 44, odst.2 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním kladného závazného stanoviska k zalesnění souhlasíme po dodržení následujících podmínek. a) Na ploše bude vysázeno a následně zajištěno alespoň 30 % dřevin, které odpovídají stanovišti a tvoří podobnou dřevinnou skladbu jako původní zde se vyskytující lesní společenstva, b) v dřevinné skladbě se budou vyskytovat pouze domácí druhy dřevin, s výjimkou modřínu opadavého.

[ Vlašim ] [ Lesnictví (vč. zalesňování) ]
 

Zalesnění pozemku v k.ú. Všechlapy

31.05.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od Zdeněk Sternberg ( IČ: 45127468), Český Šternberk 1, Český Šternberk 25727, zastoupeného I ng. Václavem Aubrechtem ( nar. 27.2.1973), ve věci : udělení závazného stanoviska k zalesnění pozemků : p.č. 864/2 a 881/2 v k.ú. Všechlapy, z důvodu zalesnění nelesních půd ( dřevina — smrk ztepilý), lokalita Pole Plechatá. Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, podle § 44, odst.2 zákona č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místě bylo zjištěno, že k zalesnění dotčených pozemků již došlo a pozemek byl zalesněn 100% smrkem ztepilým. S navrhovanou a vysázenou dřevinou skladbou zásadně nesouhlasíme. S vydáním kladného závazného stanoviska k zalesnění souhlasíme za dodržení následujících podmínek. a) Na ploše bude dodatečně vysázeno a následně zajištěno alespoň 30 % dřevin, které odpovídají stanovišti a tvoří podobnou dřevinnou skladbu jako původní zde se vyskytující lesní společenstva, b) V dřevinné skladbě se budou vyskytovat pouze domácí druhy dřevin, s výjimkou modřínu opadavého.

[ Vlašim ] [ Lesnictví (vč. zalesňování) ]
 

Kácení 1 ks vrby v k.ú. Zvěstov

31.05.2012

Na základě žádosti občanů části obce Roudný Svolávám místní šetření na den 21.3.2012 od 16.00 hod. se srazem na Roudném u domu čp. 13. Jedná se o přerostlé vrby. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním vrb rostoucích u domu č. p. 13 v části obce Roudný souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks u nás původních listnatých dřevin. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>