Správní řízení

Kácení 3 ks javorů v k.ú. Pravonín

31.05.2012

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 • písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Agrodružstva Vyšetice se sídlem v Pravoníně, sídlem Pravonín 44. 257 09 Pravonín, IČO 25664531, ze dne 7.3. 2012, č.j. 4/2012/228 ve věci pokácení 2ks lip na pozemku parc.č. 1/8 v k.ú. Pravonín a lks javoru na pozemku parc.č. 2192/2 v k.ú. Pravonín Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení stromů rostoucích na jižní straně pozemku 102/10 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 5 ks u nás původních listnatých dřevin. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Stromy je možné vysadit i na jiném pozemku. Nesouhlasíme s odstraněním 1 ks lípy rostoucí nejdále od hranice pozemku 102/10 a 121/2 v k. ú. Pravonín. Strom je v dobrém zdravotním stavu a v terénu je díky své vzdálenosti od tarasu dobře ukotven.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks dřevin v k.ú.: Pravonín

31.05.2012

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 . písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Agrodružstva Vyšetice se sídlem v Pravoníně, sídlem Pravonín 44, 257 09 Pravonín. IČO 25664531. ze dne 7.3. 2012. č.j. 3/2012/228 ve věci pokácení 2ks lip a 2ks javorů na pozemku parc.č. 102/10 v k.ú. Pravonín Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení stromů rostoucích na jižní straně pozemku 102/10 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 5 ks u nás původních listnatých dřevin. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Stromy je možné vysadit i na jiném pozemku. Nesouhlasíme s odstraněním 1 ks lípy rostoucí nejdále od hranice pozemku 102/10 a 121/2 v k. ú. Pravonín. Strom je v dobrém zdravotním stavu a v terénu je díky své vzdálenosti od tarasu dobře ukotven.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jasanů v k.ú.: Benešov u Prahy

31.05.2012

Městský úřad Benešov. odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. I písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 28.02.2012 pod či. MUBN/15346/2012 žádost od: Město Benešov, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 2 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 122 a 158 cm na pozemku parc.č.430.,1 k .ú. Benešov u Prahy (stromy u pomníku obětem první světové války v parku před budovou gymnasia). Vyjádření OS ČSOP Benešov: Vzhledem k okolnostem na místě s pokácením souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby minimálně 4 ks osrostků listnatých dřevin o min. výšce 150 cm.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú. Benešov u Prahy

31.05.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 02.03.2012 pod č.j. MUBN/16095/2012 žádost od: Město Benešov, OFM, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 4 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 87. 103. 85 cm a dvojkmen 82+102 cm 2 ks habr obecný (Carpinus betulus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 110 a 120 em Vše na pozemku parc.č.4266/1 k.ú.Benešov. Stromy v okolí pódia letního divadla na Konopišti. na pozemku parc.č.430/1 k .ú. Benešov u Prahy (stromy u pomníku obětem první světové války v parku před budovou gymnasia). Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst. I zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst. I a § 9. odst.l zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov Souhlasíme s pokácením označeních stromů s podmínkou, že neoznačené stromy 1 javor a 1 lípa zůstanou zachovány.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú.: Benešov u Prahy

31.05.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj¬ších předpisů obdržel dne: 29.02.2012 pod č.j. MUBN/15622/2012 žádost od: Markéta Lípová, (nar. 26.10.1978), bytem Nezvalova 1815, 256 01 Benešov ve věci povolení kácení dřevin: 1 ks lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 143 cm 6 ks bříza bradavičnatá (Betula pendula) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 117, 86, 85, 93, 100, 88 cm 3 ks vrba bílá (Salix alba) o obvodu kmene ve výšce 130 em nad zemí 150, 100, 115 cm vše na pozemku parc.č.4915 k.ú.Benešov u Prahy (stromy na soukromém oploceném pozemku v cha-tové osadě Pilátka mezi Dlouhým polem a Okrouhlicí) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č.: 4915 v k. ú.: Benešov u Prahy nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků jakéhokoliv onemocnění. Strom je naprosto vitální a v koruně nejsou patrné žádné suché větve. Stav stromu naprosto odpovídá jeho věku a v tomto případě nejsou žádné důvody k jeho pokácení. S odstraněním 6 ks bříz a 3 ks vrb rostoucích na pozemku p.č.: 4915 v k. ú.: Benešov u Prahy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 6 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks olší na pozemku v k.ú. Benešov u Prahy

31.05.2012

Zahájení správního řízení dle § 47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj¬ších předpisů obdržel dne: 05.03.2012 pod č.j. MUBN/16424/2012 žádost od: Ludmila Čeňková, (nar. 20. 10. 1957), bytem Dlouhé pole 25, 256 01 Benešov ve věci povolení kácení dřevin: 6 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 175 cm na pozemku pare.č.4893/1 k.n. Benešov u Prahy (stromy ze SV strany u malé vodní nádrže na pozem¬ku pare.č. 4898/3) Vyjádření OS ČSOP Benešov: Po místním šetření s odstraněním stromů souhlasíme.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks javorů v k.ú. Pravonín

31.05.2012

Obecní úřad v Pravonině jako V čcně á místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.l. písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody. a krajiny. v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti nájemníku bytového domu Pravonín 134. 257 09 Pravonín, ze dne 14.3. 2012, Č.j. 5,2012.'228 ve \ ěci pokácení 2ks javorú na pozemku parc.č. 102/4 v k.ú. Pravonín bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb.. správní řád. Obecní úřad Právonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. pism.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 2 stromů rostoucích na jižní straně pozemku 102/4 v k. ú. Pravonín (sousedící s pozemkem 102/4) souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks u nás původních listnatých dřevin. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Stromy je možné vysadit i na jiném pozemku.

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Připojení nocvého vodního zdroje v k.ú. Čechtice

31.05.2012

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ městys Čechtice, IČ : 00231550, nám. Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice (dále jen "žadatel") podal dne 22.3.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Čechtice - Připojení nového vodního zdroje na pozemku parc. Č. 555 553 536, 2121, 500/1, 2144, 494/ l , 463/3, p. p. k. 535, 504, 503, 502, 2128, 379, 436/1 , st. p. Č. 560 v katastrálním území Čechtice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad městyse čechtice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. I písm. g) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním a povolením stavby „Čechtice – Připojení nového vodního zdroje“ na pozemcích parc. č. 555, 553, 536, 2121, 500/1, 2144, 494/1, 463/3, p. p. k 535, 504, 503, 502, 2128,379, 436/1, st. p. č. 560 v k.ú.: Čechtice souhlasíme s následujícími podmínkami: - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Čechtice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jasanů v k.ú.: Chlum u Vlašimi

31.05.2012

Obecní úřad obce Chlum, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75. odst. 1 písm. a) zákona či 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Ing. Ladislava Vondráka a paní llany Vondrákové, oba bytem Chlum 25, PSČ 257 63 Trhový Štěpánov ze dne 16.3.2012, č.j. 1/2012, ve věci povolení skácení 2 kusů jasanů (obvody: 140 cm. 140 cm) na pozemku parc. č. 4/2, v kat. území Chlum u Vlašimi. bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Žádost manželu Vondrákových byla odůvodněna tím. že shora uvedené stromy rostou nad obecní kanalizací, jejich větve zasahují do elektrického vedení a dále. že tyto stromy brání vjezdu na pozemek parc. Č. 4/2, na němž plánují provést výstavbu rodinného domu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks jasanů rostoucích na pozemku p. č. 4/2 v k. ú.: Chlum u Vlašimi souhlasíme s následujícími podmínkami: 1) Kácení bude povoleno po předložení platného územního rozhodnutí na výstavbu plánovaného rodinného domu. O této skutečnosti bude informováno OS ČSOP Benešov. 2) Kácení bude povoleno v období vegetačního klidu, a to od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013. 3) Bude provedena náhradní výsadba min 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Chlum ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks jívy, 2 ks smrků, 1 ks břízy a redukce korun 2 ks lípy

31.05.2012

Dne 25.2.2011 obdržel Obecní úřad Mrač žádost od Obce Mrač, se sídlem Mrač 14, 257 21 Poříčí nad Sázavou o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcách p.č. 1436/1, 58, 110/3 a redukci koruny 2 ks lípy na pozemku parc.č. 2506/2 u čp. 3 v k.ú. Mrač. Dne 2.3.2011 bylo ve věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov ke správnímu řízení: Souhlasíme s pokácením 3 ks jívy a 2 ks smrků bez dalších podmínek. S pokácením 1 ks břízy na pozemku parc.č. 110/3 (u požární nádrže) nesouhlasíme. Tento strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a v místě větvení není viditelná žádná prasklina. Doporučujeme pouze ošetření koruny v podobě odstranění suchých větví. Souhlasíme s redukcí korun 2 ks lípy, u obou stromů o 1/3. Rozhodnutí Výroková část: Obecní úřad v Mračí podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon"), na základě provedeného správního řízení vydává Povolení ke kácení 1 ks břízy na pozemku parc.č. st. 808 v katastrálním území Mrač, za těchto podmínek: Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tzn. do 31.3.2012, popřípadě v dalších letech mezi 1. listopadem - 31. březnem. Za pokácenou dřevinu se v souladu s § 9 zákona ukládá povinnost provést náhradní výsadbu 1 ks listnatého stromu, která bude provedena v termínu do 31.12.2013. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): Obec Mrač. IČ: 00232271, zastoupena starostou Františkem Zvolským, Mrač 14 Odůvodnění Dne 8.2.2012 podala Obec Mrač žádost o povolení kácení 1 ks stromu břízy na pozemku parc.č. st. 808 v katastrálním území Mrač. Správní orgán přezkoumal žádost a shledal ji úplnou. V provedeném správním řízení bylo zjištěno, že dřevina není významným krajinným prvkem ve smyslu ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podklady pro rozhodnutí: žádost ze dne 8.2.2012, místní šetření na samém Z uvedených důvodu bylo rozhodnuto tak jak je uvedeno ve výroku. Ke správnímu řízení se v zákonem stanovené lhůtě přihlásilo dle § 70 zákona občanské sdružení Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Uvedená organizace v daném případě nesouhlasí s pokácením. Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu): OS ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim Obecní úřad v Mračí v průběhu správního řízení vyhodnotil všechny dostupné informace s ohledem na funkční a estetický význam dřevin a na základě uvedeného rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Mrač Č.j.: 42/3/2012 Odvoláváme se proti rozhodnutí Obecního úřadu Mrač Č.j.: 42/3/2012 ve věci vydání rozhodnutí o povolení kácení 1 ks břízy rostoucí na pozemku parc. č. st. 808 v k. ú. Mrač. V rámci správního řízení vedeného OÚ Mrač jsme nesouhlasili s povolením pokácení 1 ks břízy a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Bříza je naprosto vitální a bez viditelných příznaků onemocnění. Na bázi kmene není patrné žádné poškození a v době místního šetření nebyly nalezeny žádné plodnice hub. Strom je dostatečně vzdálen od přilehlé nemovitosti a mírně vykloněn na opačnou stranu. Strom zde roste již řadu let a je proto dobře přizpůsoben svému životnímu prostoru. V tomto případě nejsou patrné, žádné důvody ke kácení této naprosto zdravé dřeviny.

[ Mrač ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>