Správní řízení

Kácení dubu v k.ú.: Votice

31.05.2012

Dne 27.3.2012 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Města Votice, se sídlem Komenského náměstí 700, 259 17 Votice, o vydání povolení ke kácení 1 duhu s obvodem kmene117 cm rostoucího na pozemku parc. Č. 975/45 v katastrálním území Votice. Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení. Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny. v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedené dřeviny podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny nesouhlasíme.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks olší v k.ú. Broumovice

31.05.2012

Dne 27.3.2012 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Města Votice, se sídlem Komenského náměstí 700, 259 1 7 Votice. o vydání povolení ke kácení dubu červeného s obvody rozvětveného kmene 96. 67, 109 a 126 cm rostoucího na pozemku parc. č. 1938/2 v katastrálním území Votice. Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád") zahájeno správní řízení. Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny"). uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedené dřeviny podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S ostraněním dřeviny souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu páchník hnědý v k.ú.: Vlašim

31.05.2012

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu páchník hnědý (Osmoderma eremiža) — kácení duhu a jasanu na pozemku part:. č. 374/3 v k. ú. Vlašim — oznámení o zahájení řízení Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody") kompetentní podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 114/1992 Sb.") oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu") zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu páchník hnědý (Osmoderma eremita) konrétně je rušit, zraňovat nebo usmrcovat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla při kácení dvou kusů dřevin (dub, jasan) na pozemku parc. č. 374/3 v k. ú. Vlašim. Správní řízení bylo zahájeno na základě žádosti Diakonie ČCE — Střediska ve Vlašimi, IČO: 73633674, se sídlem Benešovská 507, 258 01 Vlašim, kterou krajský orgán ochrany přírody obdržel dne 1. 2. 2012. Krajský orgán ochrany přírody poskytuje podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a to do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení na Krajském úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, kancelář č. 4019, v úřední dny t. j. v pondělí a ve středu od 8.m hod. do 17.°° hod. příp. v ostatní dny po telefonické domluvě na tel. č 257 280 932 (Sýkora). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – páchník hnědý souhlasíme s následujícími podmínkami. 1) při kácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 374/3 v k. ú. Vlašim bude ponecháno torzo stromu o min. výšce 3 m, které poslouží jako biotop pro živočichy a to zejména pro páchníka hnědého. 2) 1 ks jasanu rostoucí na pozemku p. č. 374/3 v k. ú. Vlašim, bude na místě ponechán s možností provedení zdravotního řezu.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks bříz v k.ú. Kouty

31.05.2012

Dne 18. 10. 2011 byla Obecnímu úřadu Smilkov, doručena žádost pí. Zdeňky Šmejkalové trvale bytem Jabloňová 880. 259 01 Votice o vydání povolení ke kácení 2 ks břízy bělokoré rostoucí na pozemku č. kat. 778/3 (PK) v katastrálním území Kouty. Vzhledem k tornu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti. byla žadatelka vyzvána dopisem ze dne 22. 11. 2011 k doplnění žádosti. Dne 23. 3. 2012 byla obecním úřadem Smilkov přijata doplněná žádost. Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád-) zahájeno správní řízení. Obecní úřad Smilkov, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny-), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci povolení kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks bříz bělokorých rostoucích na pozemku p. č. 778/3 (PK) v k. ú. Kouty nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a v korunách není viditelné závažnější proschnutí. Doporučujeme pouze ošetření korun stromů v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Smilkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin v k.ú. benešov u Prahy

31.05.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj¬ších předpisů obdržel dne: 26.03.2012 pod č.j. MUBN/20526/2012 žádost od: H.A.N.S. stavby, a.s., Holušická 2253/1, 148 OO Praha 4 — Chodov (1Č 271 24 355) na základě zmocnění od vlastníka pozemku Česká pošta, s.p.. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 (1Č 471 14 983) ve věci povolení kácení dřevin: 4 ks bříza bílá (Betula verrucosa) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 174, 155, 142, 137 cm na pozemku parc.č. 2203/1 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 150 cm na po-zemku parc.č. 2203/1 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks ořešák královský (Juglans regia) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 250 cm na pozemku parc.č. 2203/1 k.ú.Benešov u Prahy Všechny stromy rostou v areálu depa České pošty, v ulici Pod lihovarem č.p. 2203/1 v Benešově. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místním šetření bylo zjištěno, že k pokácení dřevin již došlo. OS ČSOP Benešov požaduje důsledné prošetření této situace a vyvození patřičných důsledků.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Drachkov

31.05.2012

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 1 6. 11.2011 žádost pana Václava Vojtíška. nar. dne ----, ti-v. bytem Drachkov 96, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 1 ks břízy — s obvodem kmene 200 cm Tato dřevina se nachází na pozemku parc. č. 371/5, k.ú. Drachkov. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks břízy rostoucí na pozemku parc. č. 371/5 v k.ú. Drachkov nesouhlasíme. Strom byl v době prohlídky v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a v koruně nebylo vidět závažnější proschnutí koruny. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu. Rozhodnutí o odvolání Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako odvolací orgán příslušný podle ust. § 89 odst. 1 a ust. § 178 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě odvolání ze dne 25.1.2012 pana Václava Vojtíška, bytem Drachkov 96, 257 51 Bystřice, přezkoumal rozhodnutí č.j. ŽP/2355-48/11 ze dne 6.1.2012 Městského úřadu Bystřice, se sídlem Dr. E.Beneše 25, 257 51 Bystřice, ve kterém je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu Václav Vojtíšek (nar. ----), bytem Drachkov 96, 257 51 Bystřice. Podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu rozhodl takto: Odvolání ze dne 25.1.2012 pana Václava Vojtíška, bytem Drachkov 96, 257 51 Bystřice se zamítá a napadené rozhodnutí Městského úřadu Bystřice, se sídlem Dr. E.Beneše 25, 257 51 Bystřice č.j. ŽP/2355-48/11 ze dne 6.1.2012 (panu Václavu Vojtíškovi dle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. nepovolení pokácení 1 ks břízy na pozemku parc.č. 371/5 v k.ú. Drachkov) se potvrzuje.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů

31.05.2012

Správa CHKO Blaník jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon"), oznamuje na základě žádosti Jiřího Krouzy, Dománovice 11, 280 02 Dománovice (dále jen „žadatel"), postoupené Správě CHKO Blaník Krajským úřadem Středočeského kraje zahájení správního řízení podle ustanovení § 44 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád), ve věci povolení výjimky podle § 56 odst. 1) a 2) zákona — výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, stanovených v ustanovení § 50, odst. 1) a 2) zákona. Konkrétně jde o výjimku ke sběru, determinaci a držení uhynulých zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a), b), c) zákona ve znění § 14 a přílohy III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška") Postoupená žádost byla doručena na Správu CHKO Blaník dne 19.3.2013, kromě vlastní žádosti Jiřího Krouzy bylo přiloženo usnesení KU Středočeského kraje čj. 038031/2012/KUSK a kladné rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje čj. 23502/ZP/2011-Br-7 z 31.21.2012. Konkrétně se žádost týká neinvazivního sběru uhynulých jedinců vybraných kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených druhů bezobratlých do soukromé sbírky a současně i mapování výskytu zvláště chráněných druhů bezobratlých. Jak uvádí ve své žádosti žadatel, výjimka je požadována na 5 let, sbírka nebude využívána komerčně, výsledky o nálezech budou sdělovány jednou ročně. Konkrétně se jedná o výjimku ke sběru pouze uhynulých jedinců následujících druhů: tesařík alpský (Rosalia alpina), tesařík broskvoňový (Purpuricenus kaehleri), roj áček (Ceruchus chrysomelinus), krasec (Capnodis tenebrionis), krasec (Eurythyrea quercus), krasec (Sphaeoptera antiqua), listonoh jarní (Lepidurus apus), listonoh letní (Triops cancriformis), chrobák (Belbelasmus unicornis), chrobák pečlivý (Copris lunaris), zdobenec (Gnorimus spp.). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – vybraných druhů bezobratlých souhlasíme s podmínkou, že budou OS ČSOP Benešov poskytnuty výsledky mapování.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 

Kanalizace a ČOV Strojetice v k.ú. Strojetice

31.05.2012

Dne 23.4.2012 doplnil investor akce, t.j. Obec Strojetice , zastoupená : společností : PROJEKT IV., s.r.o., Jilemnická707, 197 00 Praha, zdejšímu odboru ŽP žádost o vydání stavebního povolení na stavbu : „ Kanalizace a ČOV Strojetice K návrhu na vydání povolení byly předloženy : projekt stavby., vypracovaný : Projekční kanceláří PROJEKT IV, s.r.o., Jilemnická 707, 197 OO Praha 9, č.z.100/11, doklady o vlastnických, či jiných právech k pozemkům dotčených stavbou, vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, územní rozhodnutí a souhlas stavebního úřadu se stavbou dle § 15 stavebního zákona, snímek kat. mapy. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích ppč.: je umístěna na pozemcích p.p.č. 3335, 1268/26, 3337, 132/1, 3206/3, 1268/4, 3192, 3206/2. 64/4, 119, 3196, 104, st.10, 103, 3198, 84/2, 87, 3202, 3204, 3207/5, 364/6, 3215/2, 363/6, 3218, (63/6 dle PK), 3207/2, (368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 PK), 1, (307/4 PK), (63/7, 63/13, 63/12, PK). 3334, st.44/1, 549/13, 3187, (808, 807/1 PK), 3230, 3326, a (3326 PK) vše v k.ú. Strojetice Seznam pozemků číslo bez závorky = katastr nemovitostí KN (EN) číslo v závorce = pozemkový katastr PK (ZE) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním a povolením stavby „Kanalizace a ČOV Strojetice“ v k.ú. Strojetice souhlasíme s následujícími obecnými podmínkami: 1. Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. 2. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. 3. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. 4. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. 5. Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). 6. Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Vlašim ] [ Voda - ČOV ]
 

Odvolání proti rozhodnutí MÚ Sedlec-Prčice

31.05.2012

ROZHODNUTÍ Městský úřad Sedlec-Prěice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 61 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody) a ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu (dále jen správní řád) ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) rozhodl v řízení vedeném o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala dne 2. 12. 2012 Jana Hnojská, nar. ----, trvale bytem Smetanova čp. 475, 259 01 Votice, a po zhodnocení všech shromážděných podkladů rozhodnutí ve smyslu odst. 1 § 8 zákona o ochraně přírody povoluje pokácení: 1 ks vrby bílé na pozemku p.č. 1177, v Chotěticích. katastrální území Divišovice, za těchto podmínek: 1. Dřevina bude pokácena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a to v době vegetačního klidu, tj. do 31. 3.2012. případně od I. II. 2012 do 31.3. 2013. 2. Kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí. 3 Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů, ani zdraví osob. a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, v rozsahu: 2 ks lípy nebo javoru na pozemku p.č. 1 177, katastrální území Divišovice, a to nejpozději do jednoho roku po pokácení. Dřeviny budou o min. výšce 150 cm, o šířce kmínku 4-6 cm, včetně následné péče o nč po dobu pěti let (zálivka, nahrazení v případě úhynu, ochrana proti škůdcům a mechanickému poškození). O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel Městský úřad Sedlec-Prčice, odbor životního prostředí nejpozději do 14 dnů od její realizace. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Městského úřadu Sedlec-Prčice Č.j.: ŽP/2086/2011-9 ve věci povolení kácení 1 ks vrby rostoucí na pozemku parc. č. 1177 v k.ú. Chotětice. V rámci správního řízení vedeného MÚ Sedlec-Prčice jsme nesouhlasili s kácením 1 ks vrby rostoucí na pozemku p.č. 1177 v k.ú. Chotětice a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Dle posudku, který vypracovala AOPK ČR je na stromu možné provedení stabilizačního řezu, který vrby velice dobře snášejí. Tento řez sice s největší pravděpodobností způsobí urychlené napadení stromu dřevokaznými houbami, ale v tomto případě je tento postup obhajitelný. Stabilizační řez eliminuje nebezpečí pádu silných větví, jak se tomu děje v současné době a prodlouží dobu ponechání tohoto stromu na místě o mnoho let. Strom je svou velikostí ojedinělý v širokém okolí o čemž svědčí také uvedení stromu Mgr. Václavem Kovaříkem na seznamu navržených památných stromů na Sedlec-Prčicku. Takto významný strom by měl být zachován po co možná nejdelší dobu. Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako odvolací orgán příslušný podle ust. § 89 odst. 1 a ust. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě odvolání č.j. 142- 5327/12 ze dne 27.2.2012 občanského sdružení Český svaz ochránců přírody, okresní sdružení Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. přezkoumal rozhodnutí č.j. ŽP/2086/2011-9 ze dne 14.2.2012 Městského úřadu Sedlec-Prčice, odboru životního prostředí, se sídlem nám. 7. května 62. 257 91 Sedlec-Prčice, ve kterém je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu Jana Hnojská (nar. 30.4.1968), bytem Smetanova 475, 259 01 Votice. Podle ust. § 90 odst. 5 správního řádu rozhodl t a k t o Odvolání č.j. 142-5327/12 ze dne 27.2.2012 občanského sdružení Český svaz ochránců přírody, okresní sdružení Benešov, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim se zamítá a napadené rozhodnutí Městského úřadu Sedlec-Prčice, odboru životního prostředí, se sídlem nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice č.j. ŽP/2086/2011-9 ze dne 14.2.2012 (paní .laně Hnojské dle ust. § 8 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. povolení pokácení 1 ks vrby bílé na pozemku parc.č. 1 177 v Chotěticích, k.ú. Divišovice) se potvrzuje.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 50 ks topolů v k.ú. Chlum u Vlašimi

24.05.2012

Obecní úřad obce Chlum. jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje. že na základě žádosti Obce Chlum, Chlum 42. 257 63 Trhový Štěpánov, IČ 00473529. ze dne 23.4.2012, č.j. 2/2012, ve věci povolení skácení 50 kusů topolů (obvody: 190 cm) na pozemcích parc. č. 1790/1.1453/1, 1453/7, v kat. území Chlum u Vlašimi. bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Žádost Obce Chlum byla odůvodněna tím, že shora uvedené stromy, které byli dle pamětníků obce vysázeny v 50. letech minulého století a na nichž provedla arboristická firma záchranné práce v roce 2006, jsou vyhnilé a ztrouchnivělé a svým pádem ohrožují obyvatele obce. Stromy se nachází v blízkosti hřiště a při veřejných cestách. kde se pohybují zejména děti. Po konzultaci s panem Ing. Markem Lempochnerem bylo starostovi obce sděleno, že stromy tohoto stáří a druhu představují značné nebezpečí spočívající v jejich nečekaném (spontánním) pádu, a to i v případě, že na ně nebudou působit povětrnostní vlivy. Dále pan Ing. Marek Lempochner sdělil, že tyto stromy již nelze zachránit. Obec se k pokácení předmětných topolů rozhodla po nečekaném pádu jednoho z těchto stromů. Havarijní stav stromů si vynucuje jejich bezodkladnou porážku, a to i přes fakt, že již skončila doba vegetačního klidu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 50 ks topolů souhlasíme s následujícími podmínkami: 1) Maximálně do dvou let od pokácení bude provedena náhradní výsadba min. 50 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). 2) Kácení bude provedeno v mimovegetační době, tak jak je doporučeno v přiloženém posudku.

[ Chlum ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>