Správní řízení

Odvolání proti rozhodnutí MÚ Benešov

4.05.2012

Rozhodnutí Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle usta¬novení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před¬pisů (dále jen „zákon č.114/1992 Sb."), na základě provedeného správního řízení vedeného dle zákona č.50012004., správní řád ve znění pozdějších předpisů žadateli MO ČRS, Vlašimská 1927, 256 01 Benešov (IČ 185 95 626) (účastník řízení dle § 27, odst. I zákona č.500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisů) A) Podle § 8, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny povoluie pokácení stromu: 1 ks bříza bradavíčnatá (Betula pendula) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 162 cm na pozemku parc.č.4042 k .ú. Benešov u Prahy (nakloněný strom na vzdušné straně hrázky malé vod¬ní nádrže pod hrází Černoleského rybníka) za těchto podmínek: 1) Kácení bude zabezpečeno tak, aby při něm nedošlo k ohrožení majetku ani zdraví osob. 2) Kácení bude provedeno v mimovegetačiům období tj. nejdříve den po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (bude na požádání žadateli vyznačeno na originál rozhodnutí) a nejpozději do 31.3.2012, ne¬bo pak od 01.11.2012 do 31.03.2013. 13) Podle § 9, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedené dřeviny náhradní výsadbu: minimálně 5 ks odrostků listnatých stromu druhu vrba, olše nebo jasan o minimální výšce 100 cm na pozemku na pozemku parc.č.4042 k.ú. Benešov u Prahy Vyjádření OS ČSOP Benešov: V rámci správního řízení vedeného MÚ Benešov jsme nesouhlasili s kácením 1 ks břízy a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Bříza rostoucí na pozemku 4042 v k.ú. Benešov u Prahy je naprosto vitální a bez viditelných příznaků poškození. Na bříze není patrné žádné onemocnění ani houbová nákaza. Tento stav je také potvrzen v odůvodnění MÚ Benešov. U takto zdravého stromu nelze předpokládat ani narušenou statiku stromu což je v rozhodnutí hlavním důvodem k povolení kácení. Tento strom může na svém místě plnit ekologické funkce ještě řadu let bez výrazného ohrožení sousedních nemovitostí či zdravý osob. Bříza je vzhledem ke svému věku naprosto standartní výšky a rozložení koruny. Konstatování MÚ Benešov, že je strom nadměrně výškově narostlý je naprosto neopodstatněné. Doporučujeme zachování tohoto stromu na místě a provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat pouze ze závažných důvodů. V tomto případě nebyla tato podmínka naplněna.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Dubějovice

4.05.2012

Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. I písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti Města Trhový Štěpánov, Dubě jovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov. ič 00232874, ve věci pokácení 1 kusu lípy na pozemku parc. Č. 501/1 v katastrálním území Dubčjovice, ze dne 14. 3. 2012 bylo tímto dnem zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 501/1 v k. ú. Dubějovice souhlasíme. Na bázi kmene je parná dutina o rozměrech cca 40 x 50 cm. Dutina zasahuje do celého kmene, a je velice pravděpodobné, že zbytková stěna kmene je velmi oslabena. Strom se nachází v zástavbě a u poměrně frekventované komunikace. V tomto případě lze s odstraněním stromu souhlasit s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks lip o obvodu kmínku 12/14 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejných pozemcích.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení topolů v k.ú.: Tehov

4.05.2012

Obecní úřad Tehov na žádost občanů obce Tehov (Petříny) rozhodl o skácení aleje topolů podél MOK směr Petříny u sportovního hřiště. Stromy jsou přestárlé, jejich proschlé větve svým nekontrolovaným padáním ohrožují bezpečnost a zdraví kolemjdoucích i sportovců a jejich kořeny narušují přilehlou vozovku. Po skácení samozřejmě ihned obnovíme alej novým stromořadím. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním aleje topolů rostoucích podél MOK směr Petřiny u sportovního hřiště souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 15 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Při kácení nebude pokácen ani poškozen dub rostoucí uprostřed kácené aleje.

[ Tehov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 11 ks ořešáků v k.ú.: Tehov

4.05.2012

Obecní úřad Tehov na žádost občana obce Tehov rozhodl o skácení 11 stromů ořešáků při vjezdu do obce Tehov od dálnice na silnici II.třídy č.125. Na přilehlém pozemku p.č.1618/3 v souladu s UP obce Tehov započne jeho majitel s výstavbou rodinných domu, oplocením pozemku a zajištění bezpečného vjezdu a výjezdu z plánované MOK. Při skácení zajistíme, aby výška pařezů byla pod úrovní okolní plochy. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 11 ořešáků rostoucích při vjezdu do obce Tehov od dálnice souhlasíme s následujícími podmínkami: 1) Ke kácení stromů dojde, až po vydání platného stavebního povolení na plánovanou zástavbu. O zahájení kácení bude OS ČSOP Benešov předem informováno. 2) Bude provedena náhradní výsadby min 22 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Stromy mohou být vysázeny na pozemcích plánované zástavby.

[ Tehov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks bříz v k. ú. Neustupov

4.05.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 , písma) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti p. Jiřího Vyskočila, Kloknerova 2212, 148 00 Praha —4, ze dne 8.3. 2012, č.j 91/2012, ve věci pokácení 3 ks bříz, par.č. 1547, 1661/18, k.ú.: Neustupov, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řad. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks bříz souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks dřevin v k.ú. Hulice

4.05.2012

Obecní úřad v Hulících, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě „Žádosti o povolení pokácení tří stromu na pozemku par. č. 951/7", podanou Pražskou vodohospodářskou společností a.s., se sídlem žatecká 2/110. 110 01 Praha 1, ve věci kácení 3 (tří) stromu 1 „osika" obvod 108 cm, topol obvod 92 cm, břízy bělokoré obvod 100 cm na pozemcích Úpravny vody Želivka ( parc. č. 951/7 v k. ú. Hulice), bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Místní šetření proběhne dne 20 3 2012 v 8.00 hod na uvedeném pozemku. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks dřevin souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks u nás původních listnatých dřevin.

[ Hulice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks třešně v k. ú. Neustupov

4.05.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 , písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Městyse Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín ze dne 8.3. 2012, č.j 88/2012, ve věci pokácení 1 ks třešně par. č. : 1466/4, k.ú.: Neustupov, , v Neustupově - bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb.. správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks třešně rostoucí na pozemku p. č. 1466/4 v k. ú.: Neustupov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks vrb v k. ú. Neustupov

4.05.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 , písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Aichelburg Company s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha - 10 ze dne 8.3. 2012, č.j 87/2012, ve věci pokácení 2 ks vrb, par.č. 648, k.U.: Neustupov, ostatní plocha, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks vrb rostoucích na pozemku p. č. 648 v k. ú.: Neustupov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Převod splaškových vod v k.ú. Benešov u Prahy

4.05.2012

Dne 20. 02. 2012 podalo město Benešov, zastoupené správou majetku, investic a dotací, se sídlem Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, IČ: 00231401, u zdejšího Odboru ŽP Měú Benešov žádost o povolení stavby - „Převod splaškových vod ulice K Přeložce do kanalizace ulice 'Šímova" na pozemcích parc. č. 3390/1, 3389/1, 2016/3, 3386 v kú. Benešov u Prahy. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Měť1 Benešov — stavební úřad čj.: VÝST/79403/2011/ZV dne 11. 01. 2012. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Jan Šinták - ČKAIT — 0300286. Stávající kanalizace v ulici K Přeložce vede jihovýchodním směrem do areálu Danone, a. s. Převod splaškových vod do ulice Šímova pomocí čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) a kanalizačního výtlaku. Stávající kanalizace bude přepojena potrubím DN 250 do nové čerpací stanice, která je umístěna na konci ulice K Přeložce na pozemku parc. č. 3390/1 v kú. Benešov u Prahy. Jedná se o podzemní železobetonovou jímku o průměru 1650 mm s novou elektropřípojkou. Z ČSOV je navržen kanalizační výtlak PE dn 75, který pokračuje severovýchodním směrem v komunikaci po pozemku p. Č. 3390/1, 3389/1 a 2016/3 v kú. Benešov u Prahy a je ukončen ve stávající šachtě splaškové kanalizace DN 300 v ulici Šímova. Stavba se skládá z níže uvedených stavebních objektů: SO 01 Přepojení kanalizace do ČSOV Sběrač A Sběrač B SO 02 Vytlačné potrubí SO 03 Čerpací stanice odpadních vod včetně Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním a povolením stavby „Převod splaškových vod ulice K Přeložce do kanalizace ulice Šímova“ na pozemcích parc. č. 3390/1, 3389/1, 2016/3, 3386 v k.ú.: Benešov u Prahy souhlasíme s následujícími podmínkami: - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 

Vodovod a kanalizační řád v k.ú. Benešov u Prahy

4.05.2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení Dne 29. 02. 2012 podal Jaroslav Kubeš (nar.: 11. 03. 1961), bytem Jiráskova 477, 257 22 Čerčany, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o povolení stavby - „Vodovodní a kanalizační řad" na pozemcích parc. č. 3256/21, 3256/85, 3257 a 3325/1 v kú. Benešov u Prahy. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí MěÚ Benešov — stavební úřad čj.: VÝST/65649/2011/H dne 16. 11. 2011. Projektovou dokumentaci zpracoval ing. Petr Datel - ČKAIT — 0003315. Nově navrhovaný kanalizační řad je napojen na stávající řad v ulici Černoleská. Nová jednotná stoka „J" bude sloužit k odvedení splaškových odpadních vod od pěti stavebních parcel a dešťových vod z nově vzniklé místní komunikace. V místě napojení nové stoky na stávající kanalizaci je navržena revizní šachta Šl a dále je nová stoka vedena přes revizní šachty Š2 a Š3 až ke koncové šachtě Š4. Část stoky mezi šachtami Š I až Š3 je navržena v profilu DN 300, délky 39,05 m a část stoky mezi šachtami Š3 a Š4 je navržena v profilu DN 250, délky 42,45 m. Do stoky DN 250 budou zapojeny přípojky pěti RD a dvě uliční vpustí. Veřejné části kanalizačních přípojek pro RD budou vybudovány až k revizním šachtám. Revizní šachty jsou navrženy od výrobce BETA Olomouc. K odvedení dešťových vod z komunikace jsou určeny uliční vpustí Vl a V2 (výrobce Betonika). Nový vodovodní řad „1" — L DN 80 délky cca 88 m bude napojen na stávající vodovodní řad „K2" — L 200 v ulici Černoleská. Nový řad je navržen v nově projektované místní komunikaci v souběhu s novým kanalizačním řadem. K napojení nového řadu bude použito univerzálního navrtávacího pasu č. 3510 firmy Hawle a uzavíracího šoupátka č. 4700E2 — DN 80 k uzavření nového řadu „1". Šoupátko bude označeno tabulkou a bude opatřeno zemní soupravou s poklopem. Na odběr vody k požárním účelům a k údržbě vodovodu je určen podzemní hydrant H — DN 80, který je osazen na konci řadu na nejnižším místě. Nový řad bude zásobovat pět stavebních parcel určených pro rodinné domy. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S umístěním a povolením stavby „Vodovodní a kanalizační řád“ na pozemcích parc. č. 3256/21, 3256/85, 3257, a 3325/1 v k.ú.: Benešov u Prahy souhlasíme s následujícími podmínkami: - Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. - Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. - V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. - Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. - Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). - Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Voda - ČOV ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>