Správní řízení

Kýácení 37 ks dřevin v k. ú.: Měchnov

3.05.2012

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Miroslava Huliciuse, bytem Měchnov 26, 257 26 Divišov, ze dne 22.2.2012, č.j. 288/2012, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku KN 194/3 v k.ú. Měchnov (32 ks- třešeň, obvod od 80 cm do 125 cm, bříza 2ks 115 a 165 cm, dub 3 ks — 120cm, 133cm a 143cm — z důvodu zpevnění pozemku) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb. správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místním šetření bylo majitelem upřesněno, že na předmětném pozemku roste pouze jeden dub. S odstraněním dřevin rostoucích na pozemku 194/3 souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 10 ks vzrostlých dubů. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks bříz a 1 ks jasanu v k.ú.: Zderadice

3.05.2012

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 23. 2. 2012 žádost pana Václava Jirouška, Zderadice 1. 257 56 Neveklov ve věci povolení pokácení 2 ks. stromu břízy (obvod kmenů ve výšce 1,3 m nad zemí cca 140 cm) a 1 ks stromu jasanu (obvod kmene ve výšce 13 ni nad zemí cca 220 cm) na pozemku p.č. 28 v k.ú. Zderadice. Úřad městyse Maršovice ,jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76, odst. 1. písm a) zákona č. 114/92 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění oznamuje podle § 47 zák. Č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8 zák. č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. v platném znění. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 2 ks bříz a 1 ks jasanu rostoucích na pozemku p. č. 28 v k.ú.: Zderadice nesouhlasíme břízy byly v době místního šetření ve výborném zdravotním stavu bez suchých větví v koruně a bez viditelných defektů na kmenech stromů. Oba stromy jsou naprosto vitální. U jasanu nebylo možné přesně určit rozsah proschnutí koruny a v tomto případě doporučujeme provedení místního šetření ve vegetační době.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Odvolání proti rozhodnutí MÚ Benešov

3.05.2012

Rozhodnutí Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 76 odst. I písm. a) zákona č. 114/1992 Sh., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. I 14/1992 Sb."). na základě provedeného správního řízení vedeného dle zákona č.500/2004., správní řád ve znění poz¬dějších předpisu žadateli Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, I Č: 002 31 401 (účastník řízení dle § 27, odst.1 zákona č.500/2004.. správní řád ve znění pozdějších předpisů) A) Podle § 8, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení tUnkčního a estetického významu dřeviny povoluje pokácení strom U: 1 ks javor mléě (Acer platanoi(les) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 95 cm na po-zemku pare.č.1482126 k.ú.Benešov u Prahy (strom na sídlišti Pražská cca 4 metry od .17 rohu bytového domu č.p. 1610v ulici Jana Švermy) za těchto podmínek: 1) Kácení bude zabezpečeno tak, aby při něm nedošlo k ohrožení majetku ani zdraví osob. 2) Kácení bude provedeno v mimovegetačním období tj. nejdříve den po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (bude na požádání žadateli vyznačeno na originál rozhodnutí) a nejpozději do 31.3.2012). B) Podle 9, odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedené dřeviny náhradní výsadbu: minimálně 3 ks zapěstovaných odrostkii listnatých stromů velikostní kategorie minimálně 14/16 o mi¬nimální výšce 150 cm na pozemku na pozemku parc.ě.1482/26 k.ú.Benešov u Prahy za těchto podmínek: 1) Termín náhradní výsadby je určen nejpozději do 30.06.2012. 2) Stromy budou upevněny ke kůlu nebo stabilizovány trojnožkou. 3) O vysazené dřeviny bude pečováno po dobu 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). 4) Spinění náhradní výsadby bude do 14 dnů od provedení ohlášeno Mět) Benešov, OŽP. 5) V odůvodněných případech, které by znemožňovali výsadbu na uvedeném pozemku je po předchozí dohodě s orgánem ochrany přírody možné výsadbu v uvedeném minimálním rozsahu realizovat na náhradních pozemcích v majetku města Benešov v rámci uvedeného sídliště. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Městského úřadu Benešov Č.j.: MUBN/656/2012/OOPLH ve věci povolení kácení 1 ks javoru rostoucího na pozemku parc. č. 1482/26 v k. ú. Benešov u Prahy. V rámci správního řízení vedeného MÚ Benešov jsme nesouhlasili s kácením 1 ks javoru a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Výše zmiňovaný javor mleč byl v době posouzení v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a bez výrazného proschnutí koruny. Na jedné z kosterních větví je patrné poranění způsobené odlomením boční větve. Toto poranění strom prozatím dobře zavaluje a regeneruje. S tímto vyjádřením se MÚ Benešov ztotožňuje. Strom může na svém místě plnit ekologické a estetické funkce ještě mnoho let a to bez ohrožení jak majetku tak zdraví. To zda strom ohrožuje nebo bude v budoucnu ohrožovat nemovitost nelze bez znaleckého posudku jednoznačně určit. Dle námi dostupných informací takto zpracovaný posudek nebyl doložen. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat pouze ze závažných důvodů. Za závažný důvod nelze stínění oken (lze řešit ořezem), omezení výhledu na protější panelový dům ani budoucí (možné) ohrožení statiky domu považovat. Jak je napsáno v odůvodnění rozhodnutí estetický a funkční význam stromu je vysoký, neboť se jedná o součást cenné sídlištní zeleně. Z tohoto důvodu je nutné strom na svém místě udržet co nejdéle a to například za zdravotního řezu. Stažení odvolání: Stažení odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Benešov Č.j.: MUBN/656/2012/OOPLH Žádáme o stažení odvolání č.j. 132-5118/12 proti rozhodnutí Městského úřadu Benešov Č.j.: MUBN/656/2012/OOPLH. Po dodatečné schůzce na místě s odstraněním 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. č. 1482/26 v k. ú. Benešov u Prahy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks u nás původních listnatých dřevin o obvodu kmínku min 12/14 cm. Stromy budou vysazeny na stejném pozemku podél jižní hrany panelového domu č. p. 1610. Stromy budou upevněny ke kůlům, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min 5 let.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Odvolání proti rozhodnutí MÚ Benešov

3.05.2012

Rozhodnutí Městský úřad v Benešově, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle usta-novení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před¬pisu (dále jen „zákon č.114/1992 Sb."), na základě provedeného správního řízení vedeného dle zákona č.500/2004., správní řád ve znění pozdějších předpisu žadateli Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Benešov, Nová Pražská 1657, 256 01 Benešov (IČ 697 81 591) (účastník řízení dle § 27, odst.1 zákona č.50012004.. správní řád ve znění pozdějších předpisů) A) Podle § 8 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin povoluje pokácení stromu: I ks dub (Quercus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 249 cm (nakloněný strom označený v žádosti č.2 — druhý strom v řadě počítáno od zhora - od západu) na pozemku parc.č.4107/3 k .ú. Benešov u Prahy lokalita Černý les za těchto podmínek: 1) Kácení bude zabezpečeno tak. aby při něm nedošlo k ohrožení majetku ani zdraví osob. 2) Kácení bude provedeno v mimovegetačním období tj. od nabytí právní moci rozhodnutí do 31.3.2012 nepovoluje pokácení stromů: 2 ks dub (Quercus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 em nad zemí 262,340 cm 1 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 202 cm na pozemku parc.č.4107/3 k .ú. Benešov u Prahy (stromy označené v žádosti č.1, 3 a 4= první, třetí a čtvrtý strom v řadě počítáno od zhora — od západu) v lokalitě Černý les. B) Podle § 9 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. ukládá ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením uvedené dřeviny náhradní výsadbu: 4 ks odrostkii místně původních druhů listnatých stromu (např. lípa, javor, buk, dub, jilm) o mini-mální výšce 150 cm (optimálně velikostní kategorie 14/16) na pozemcích ve vlastnictví žadatele na LV Č. 3924 za těchto podmínek: Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Městského úřadu Benešov Č.j.: MUBN/14201/2012/OOPLH ve věci vydání rozhodnutí o povolení kácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 4107/3 v k. ú. Benešov u Prahy. V rámci správního řízení vedeného MÚ Benešov jsme nesouhlasili s kácením 3 ks dubů a 1 ks jasanu a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. U dubu, který byl MÚ Benešov povolen, byly sice na místním šetření nalezeny drobné defekty s plodnicemi hub, jak je popsáno v odůvodnění. Plodnice hub ovšem nebylo možné vzhledem k jejich stavu určit a nelze proto jednoznačně rozhodnout, zda tyto houby napadají zdravé dřevo a narušují tím stabilitu předmětného stromu. Stromy jsou pozůstatkem stromořadí a dosahují stáří přes 100 let. V dnešní době tvoří významnou přírodní dominantu, a mají velký estetický a funkční význam. Doporučujeme změnu návrhu geometrického plánu tak, aby stávající vzrostlé stromy byly zakomponovány do budoucího rozmístění zahrádek a odborné ošetření všech stromů. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat pouze ze závažných důvodů. V tomto případě lze nalézt i jiné řešení a to v podobě jiného rozmístění budoucích zahrádek.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení náletových dřevin v k.ú. Zvěstov

3.05.2012

Na základě žádosti obce Zvěstov zastoupené místostarostou panem Karlem Novotným ohledně prořezání stromů /lípy/ u kostela v Libouni a prořezání a prosvětlení náletových dřevin v mezi nad autobusovou zastávkou také v Libouni svolávám místní šetření na den 7. března 2012 v 16. hod. před kostelem v Libouni. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S prořezáním náletových dřevin nad zastávkou v Libouni souhlasíme bez dalších podmínek. Budou odstraněny stromy, které byly označeny na místním šetření. Souhlasíme s provedením zdravotního a redukčního řezu na lípách před kostelem. Při redukčním řezu budou odstraněny větve do průměru max. 10 cm. Celý zásah bude proveden odbornou arboristickou firmou, tak aby nedošlo k poškození stromů. Dále souhlasíme s provedením zdravotního řezu u stromů (lip a jasanů) před čekárnou ve Zvěstově. Řez bude proveden odbornou firmou tak aby nedošlo k poškození stromů. Rozsah řezů byl na místě konzultován s odborným arboristou, který bude řezy na stromech provádět.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 12 ks dřevin a keřového porostu v k.ú.: Vrchotovy Janovice

3.05.2012

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Městyse Vrchotovy Janovice, ič 00233005, se sídlem Vrchotovy Janovice 2. ze dne 6.1.2012, ve věci žádosti o povolení pokácení 12 ks dřevin (olše lepkavá a vrby s obvody kmenů od 12 do 300 cm) a cca 60 m2 keřových porostů (zejména bezu černého) bylo na základě vydaného Závazného stanoviska kladného Odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Votice s č.j. 1908/2012/2P-Po ze dne1.2.2012 zahájeno správní řízení podle § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. -poz Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks topolů v k. ú. Neustupov

3.05.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 , písma) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Městyse Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín ze dne 27.2. 2012 č.j 75/2012, ve věci pokácení 2 ks topolů, par.č. : 40/1 a 40/7, k.ú.: Broumovice , osada Vlčkovice - bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks topolů rostoucích na pozemku p. č. 40/1 a 40/7 v k. ú.: Broumovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Na místním šetření byl doporučen ke kácení navíc 1 ks topolu, který byl na místě označen.

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lip v k. ú. Neustupov

3.05.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1 , písma) zákona 6.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Městyse Neustupov, Neustupov 94, 257 86 Miličín ze dne 27.2. 2012 č.j 76/2012, ve věci pokáceni 2 ks lip, pane-. : 606/1, k.ú.: Neustupov, - bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks lípy (rozlomený a odumírající jedinec) rostoucí na pozemku p. č. 606/1 v k. ú.: Neustupov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks lípy o obvodu kmínku 12-14 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlům, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 606/1 v k. ú.: Neustupov nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Doporučujeme provedení zdravotního řezu odbornou firmou, tak, aby nedošlo k poškození stromu.

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks bříz v k. ú. Neustupov

29.03.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti TJ- Sokol Neustupov, Neustupov 71, 257 86 Miličín ze dne 27.2. 2012 ď.'.j 74/2012, ve věci pokácení 4 ks bříz, par. č. : 656/2, k. ú.: Neustupov, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 4 ks bříz rostoucích na pozemku p. č. 656/2 v k. ú.: Neustupov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 4 ks dubů o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Trhový Štěpánov

29.03.2012

Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje. že na základě žádosti Ing. Marka Musila, nar. ----, bytem Nádražní 326, 257 63 Trhový Štěpánov, ve věci pokácení dřeviny rostoucí mimo les, a to 1 kusu jasanu na pozemku p. Č. 169/3 v kat. území Trhový Štčpánov, ze dne 28. 2. 2012 bylo tímto dnem zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Trhový Štěpánov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. I písm. a) zákona č. 1114/1992 Sh., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks jasanu souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks u nás původního listnatého stromu.

[ Trhový Štěpánov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>