Správní řízení

Kácení 2 ks lípy v k.ú. Mrač

29.03.2012

Obecní úřad v Mračí obdržel dne 8.2.2012 žádost Obce Mrač k povolení kácení 1 ks břízy na pozemku parc.č. st. 808 a 2 ks lip na pozemku parc.č. 2531/5 v katastrálním území Mrač. Obecní úřad v Mračí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci účastníkům řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisu a současně nařizuje ústní jednání. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks lip rostoucích na pozemku parc.č. 2531/5 v katastrálním území Mrač souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 2 ks listnatých dřevin. S ostraněním 1 ks břízy rostoucí na pozemku parc.č. st. 808 nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu.

[ Mrač ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení vrbového porostu v k. ú. Libouň

28.03.2012

Na základě žádosti pana Zdeňka Otradovce, ohledně prořezání vrbového porostu, zejména hynoucích a uhynulých kmenů na vlastním pozemku v k. Ú. Libouň, svolávám místní šetření na den 22. února 2012 v 16.00.hod., před kostelem na návsi v Libouni. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S prořezáním vrbových porostů na pozemku ve vlastnictví pana Zdeňka Otradovce souhlasíme s podmínkou, že bude provedena probírka přednostně odumřelých, zlomených a neperspektivních jedinců. Probírka bude provedena maximálně v rozsahu 40%. Na druhé lokalitě u rybníku na okraji obce Libouň souhlasíme s odstraněním 1 ks jasanu (obvod kmene cca 110 cm) a 2 ks dubů (obvod kmene cca 85 cm). S odstraněním ostatních dřevin nesouhlasíme.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k. ú. Pravonín

28.03.2012

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1 . písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156. 257 09 Pravonín, ze dne 6.2. 2012. č.j. 1/2012/228 ve věci pokácení 1 ks lípy na pozemku parc.č. 1165/1 v k.ú. Křížov pod Blaníkem bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad Pravonín jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1. písma) zákona či 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nařizuje ústní jednání Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 1165/1 v k. ú. Křížov pod Blaníkem souhlasíme s následujícími podmínkami: 1) OS ČSOP Benešov bude předloženo platné územní rozhodnutí o rekonstrukci a přístavbě místní hasičárny. 2) Bude provedena náhradní výsadby 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení náletových dřevin v k.ú. Zvěstov

28.03.2012

Na základě žádosti p. ing. Aloise Jaroše v zastoupení p. Vladimíra Kukačky, Uhřice Čp. 18, 257 91 Sedlec ohledně povolení pokácení náletových dřevin na hrázi budoucího rybníka p.č. 1441/2 v k.ú. Zvěstov svolávám místní šetření na den 22. února 2012 v 16.45.hod. na obecním úřadě ve Zvěstově. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích na hrázi rybníka p.č. 1441/2 v k.ú. Zvěstov souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubbuků a 1 ks dubu v k.ú. Vlašim

28.03.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od pana Pavla Holého, bytem: K.H.Máchy 750, Vlašim 25801, ze dne 8.2.2011 č.j. ZIP 2877/12-770/2012 CeJ ve věci povolení skácení 2 ks buk (obvod kmenů více než 80 cm) a 1 ks dub ( obvod kmene více než 80cm), které rostou na pozemku p.č. 1787/13 v k.ú. Vlašim. Žádost je odůvodněna výstavbou rodinného domu ( dřeviny ji2 byly řešeny v rozhodnutí č.j. ZIP 25688/10-644/2010 Ce.l. v kterém již propadl termín— viz příloha), bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 2 ks buků a 1 ks dubu rostoucích na pozemku parc. č. 1787/13 v k. ú. Vlašim nesouhlasíme, jedná se o naprosto vitální stromy bez viditelného poškození a bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. Na pozemku byla již v minulosti provedena těžba a z předchozího porostu na místě zůstaly pouze jednotlivé stromy. S pokácením lze souhlasit pod podmínkou, že majitel dodá podklady, které prokáží, že pozemek 1787/13 v k. ú. Vlašim je určen, v územním plánu, pro výstavbu a zároveň předloží minimálně platné územní rozhodnutí pro stavbu.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Nakvasovice

28.03.2012

Úřad Městyse Čechtice jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů žádá ve Věci povolení pokácení 1 kus lípy stříbrolisté která roste na pozemku p.č. 3479/10 k.ú. Nakvasovice, jehož majiteli a zároveň žadateli jsou pan Antonín Dotlačil a paní Blanka Malá. Městys Čechtice podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku č. parc. 3479/10 v k. ú. Nakvasovice nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků jakéhokoliv onemocnění. V koruně také není viditelné závažnější proschnutí. Doporučujeme provedení zdravotního řezu, v podobě odstranění případných suchých větví a instalace volné bezpečnostní vazby.

[ Čechtice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Řimovice splašková kanalizace a ČOV k.ú. Římovice

28.03.2012

Dne 24.10.2012 podala Obec Řimovice, Řimovice 57, 258 01 Vlašim, 1Č 00508497 u Odboru životního prostředí Mč1:1 Vlašim žádost o povolení k nakládání s vodami - odběr podzemních vod na pozemku p.č. 1532/15 v k.ú. Římovice za účelem zásobování provozního objektu ČOV, pro pitné účely a pro průmyslovou technologii, dále o vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových - do toku kimovického potoka na pozemku p.č 2356/1 (PK2356) v k.u. Řimovice a stavbě vodního díla pod názvem „Řimovice splašková kanalizace a ČOV". Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Vlašim ] [ Voda - ČOV ]
 

Uzemní řízení na Seník v k.ú. Martinice u Votic

28.03.2012

Radovan Kuchař, IČ 45324760, Bučovice 9, 259 01 Votice (dále jen „ žadatel") podal dne 09.11.2011 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „ seník o půdorysných rozměrech 24 x 11 m, výšce '7,85 ni na pozemcích parc.č. st. 48, 764/1, 764/2, 879 a 1644v k.ú. Martinice u Votic " Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme s podmínkou, že bude zachován a ochráněn vzrostlý strom rostoucí JV od budoucí stavby.

[ Votice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 1 ks topolu v k.ú. Blažejovice

28.03.2012

Obracíme se na Vás ohledně stanoviska k pokácení nemocného stromu topol, na cestě číslo parcely 914 KÚ Blažejovice. Parcela místní komunikace je ve vlastnictví obce Blažejovice Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les (1 ks topolu) na pozemku parc. č. 914 v k. ú. Blažejovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu.

[ Blažejovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Benešov u Prahy

22.03.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 06.02.2011 pod č.j. MUBN/10315/2012 žádost od: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, 1Č 002 31 401 ve věci povolení kácení dřeviny: 1 ks bříza bradavičnatá (Betula pendula) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 120 cm na pozemku parc.č.751/1 k.ú. Benešov u Prahy (strom v ulici Zapova u rohu domu č.p. 1366) Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov. odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.50012004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o informování dle § 70 zákona Č.114/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci. které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9. odst. I zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Jelikož jsou správnímu orgánu známy poměry v místě a žádost poskytuje dostatečné podklady k řízení. není ve věci svoláváno ústní jednání spojené s ohledáním místa. Důvodem žádosti o povolení kácení je ohrožení nemovitosti vzrostlým stromem. Kácení tohoto stromu bylo povoleno rozhodnutím č.j. MUBN/7428/2008, ale k jeho poražení ve stanovené lhůtě nedošlo. Byla proto vlastníkem podána nová žádost o povolení kácení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks břízy rostoucí na pozemku p.č.: 751/1 v k. ú.: Benešov u Prahy nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků jakéhokoliv onemocnění. Na bázi kmene není přítomná žádná známka hniloby a koruna stromu též není významně proschlá. Strom se jeví jako naprosto vitální a není důvod k jeho kácení. V tomto případně lze doporučit provedení zdravotního řezu, v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>