Správní řízení

Vyjádření k odvolání k.ú. Bystřice

22.03.2012

Dne 06.01.2012, bylo pod čj.: ŽP/2355-48/11,vydáno Městským úřadem Bystřice zamítavé rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les — 1 ks břízy, na pozemku parc. Č. 371/5, Lú. Drachkov. O povolení kácení požádal pan Václav Vojtíšek, nar. 14.12.1940. trv. bytem Drachkov 96, 257 51 Bystřice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Ve správním řízení vedeném MÚ Bystřice pod č. j.: ŽP/2355-48/11 jsme nesouhlasili s pokácením 1 ks břízy (obvod 200 cm) rostoucí na pozemku parc. č. 371/5 v k.ú.: Drachkov a i nadále s kácením tohoto stromu nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu a v koruně není viditelné závažnější proschnutí větví. U takto zdravého a vitálního stromu je ohrožení přilehlé budovy minimální a vážná obava majitele v tomto případě nemůže sloužit jako závažný důvod ke kácení této dřeviny. Bříza má pevný a rozsáhlí kořenový systém, který dodává stromu značnou stabilitu. Za závažný důvod ke kácení dřeviny nelze považovat ani finanční situace majitele stromu a OS ČSOP Benešov jako účastník řízení není zodpovědný za případné škody na majetku. Jako závažný důvod ke kácení dřeviny rostoucí mimo les nelze považovat, ani majitelem zmiňované padající listí, které zanáší okapy domu a je nutné ho odklízet. Opad listí z listnatých stromů je v našich podmínkách naprosto přirozený fyziologický proces a je nutné se s ním vypořádat. V tomto případě se jedná o strom, který svým vzrůstem tvoří na místě výraznou dominantu a díky rozsáhlé listové ploše výrazně pozitivně ovlivňuje klima a celé životní prostředí ve svém okolí. Dle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 lze povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat pouze ze závažných důvodů. V tomto případě nedošlo ze strany majitele k předložení žádných závažných důvodů, které by mohli sloužit k vydání kladného povolení.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú. Kobylí

21.03.2012

Městský úřad Bystřice. obdržel dne 30.01.2012 žádost pana Miloslava Polívky, PhDr. . nar. dne 01.03.1951, nyní trv. bytem Baranova 4/1901. 130 OO Praha 3, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 1 ks javoru s obvodem kmene 230 cm Tato dřevina se nachází na pozemku parc. č.: st.38/1, k.ú. Kobylí, osada Hlivín. Tímto dnem b.113 v uvedené věci zahájeno správní řízení. Důvod žádosti: Strom je vysoký cca 150 m. Ve výši 260 cm se kmen dělí do 2 kmenů. Koruna je z části proschlá, při poryvech větru se z ní odlamují i živé větve. Hlavní kmen se rozpraskává a prasklina se stále zvětšuje. Dřevina ohrožuje elektrické vedení mezi a také napojení na transformátor telefonního spojení obce a veřejného osvětlení. V případě nehody by byl ohrožen provoz aut, autobusu a bezpečí chodců. Pád by ohrožoval i bezpečnost nemovitosti vlastníka a osoby vyskytující se na pozemku. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks javoru rostoucího na pozemku p. č. st. 38/1 v k.ú. Kobylí, osada Hlivín nesouhlasíme. Jedná se o strom, na jehož kmeni je patrná rozsáhlá rána, která je ovšem plně zavalena a stromu nezpůsobuje žádné větší komplikace. Jinak je strom po zdravotní stránce naprosto v pořádku bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. Strom je vitální a ani v místě větvení není patrná žádná významná deformace. Javor tvoří na místě významnou dominantu a má proto velký funkční a estetický význam. Doporučujeme provedení zdravotního řezu a instalace volné bezpečnostní vazby v koruně.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jasanů v k.ú. Mitrovice

21.03.2012

Z důvodu, že rozhodnutí č.j. 163/2011, ze dne 3.10.2011, vydané Obecním úřadem Mezno, o povodlení kácení stromů. bylo zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje. odbor životního prostředí a zemědělství. č.j. 208580/2011/KÚSK, ze dne 16.1.2011, Obecní úřad Mezno znovu zahajuje správní řízení. Obecní úřad Mezno, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb."), znovu posoudil žádost Marie Pudilové, nar. 14.08.1961, bytem Mitrovice 16. 257 86 Miličín ze dne 5. září 2011 o vydání povolení ke kácení 2 ks jasanů na pozemku p. Č. 12/2 v katastrálním území Mitrovice, obec Mezno, z důvodu jejich prosychání a zahajuje tímto správní řízení podle zákona Č. 114/1992 Sb. a zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"). Po posouzení žádosti vyzývá Obecní úřad Mezno žadatelku. aby dopinila svoji žádost o: - doklad. který prokazuje vlastnictví pozemku na kterém se předmětné stromy nacházejí (nejlépe výpis z katastru nemovitostí). snímek pozemkové mapy na kterém bude zakresleno umístění předmětných stromů na pozemku. míru obvodu kmene ve výši 130 cm nad zemí u každého předmětného stromu zvlášť, a bližší popis stavu stromů (stupeň prosychání. zda i kmen a Ni jakém rozsahu. zda jenom větve. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks jasanů rostoucích na pozemku p. č. 12/2 v k. ú. Mitrovice nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a v korunách není viditelné závažnější proschnutí. Doporučujeme pouze ošetření korun stromů v podobě odstranění případných suchých větví a instalace volné bezpečnostní vazby.

[ Mezno ] [ Kácení stromů ostatní ]
 

Kácení 1 ks dubu, 2 ks třešní, 1 ks topolu a 200 m2 keřového porostu v k.ú. Vrchotovy Janovice

21.03.2012

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Městyse Vrchotovy Janovice, IČ 00233005, Vrchotovy Janovice 2, ze dne 27.1.2012, ve věci povolení kácení dřevin, a to 12 ks olše lepkavé s obvody kmenů ve 130 cm nad zemí od 27 do 67 cm. které rostou na pozemku p.č. 1371/1 v k.ú. Vrchotovy Janovice. tj. v údolní nivě, a dále 1 dubu s obvodem kmene 127 cm, 2 třešní s obvody kmenů 123 a 90 cm, 3 ks topolů s obvody kmenů 113. 65 a 66 cm a cca 200 m2 náletových dřevin (trnky, lísky, černý bez, pámelník) na pozemku p.č. 1382/1 v k.ú. Vrchotovy Janovice, bylo zahájeno správní řízení podle § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením povolení dřevin rostoucích mimo les (1 ks dubu, 2 ks třešní a 1 ks topolu) na pozemku parc. č. 1382/1 v k. ú. Vrchotovy Janovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 6 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním cca 200 m2 náletových dřevin (keřové porosty) nesouhlasíme. Keřový porost se nachází na okraji dřevinami porostlé plochy a sousedí s rozsáhlým obhospodařovaným polem. Je velice pravděpodobné, že tento porost tvoří významný úkryt pro drobnou zvěř, která takovéto prostředí hojně využívá. V tomto případě je ekologická funkce natolik významná, že by měl být křovinný porost i nadále zachován.

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 4 ks bříz a 8 ks smrků v k.ú. Benešov u Prahy

21.03.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 27.01.2012 pod č.j. MUBN/8760/2012 žádost od: Město Benešov, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (1Č 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 4 ks bříza bradavičnatá o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemi 120- 140 cm 8 ks smrk ztepilý o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 85- 115 em vše na pozemku parc.č.2093/I k .ú. Benešov u Prahy (stromy v okolí tenisových kurtu v ulici Ke Stadionu) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením sprků souhlasíme, ke kácení bříz nebyly na místě shledány zákonné důvody. Zdravotní stav stromů je dobrý a proto s pokácením bříz nesouhlasíme.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 3 ks dubů, 1 ks lípy a 1 ks akátu vše v k.ú. Benešov u Prahy

19.03.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 30.01.2012 pod č.j. MU BN/9098/2012 žádost od: Město Benešov, Masarykovo nám 100, 256 01 Benešov (IČ. 002 31 401) ve věci povolení kácení dřevin: 3 ks dub červený o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 em nad zemí 92 - 107 cm 1 ks lípa malolistá o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 107 cm 1 ks trnovník akát o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 88 cm vše na pozemku pare.Č.665/38 k .ú. Benešov u Prahy (stromy v okolí parkovací plochy v Bezručově ulici) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením stromů souhlasíme s podmínkou platného územního rozhodnutí k předmětné stavbě. za pokácené stromy požadujeme náhradní výsadbu min. 6 ks listnatých stromů například hlohů na pozemcích parc. č. 665/38 a sousedním pozemku 665/36 v k.ú. Benešov u Prahy.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks olše a 1ks břízy v k.ú. Petrovice u Miličína

19.03.2012

Dne 2. 2. 2012 podal Miroslav Čepelka, Ladova 1152, 256 01 Benešov, vlastník pozemku p.č. 234/1 v Petrovicích u Miličína, žádost o povolení pokácení 1ks olše, lks břízy na pozemku parc.č. 234/1 v katastrálním území Petrovice u Miličína. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Obecní úřad Miličín jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení správního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks břízy a 1 ks olše rostoucích na pozemku p. č. 234/1 v k. ú.: Petrovice u Miličína nesouhlasíme. Při místní obhlídce bylo zjištěno, že stromy jsou naprosto vitální, bez výrazného proschnutí korun. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu.

[ Miličín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k.ú. Vlašim

19.03.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od Prádelna Kyselý,a.s., (IČ:26723883), se sídlem: Vlasákova 333, Vlašim 25801, zastoupené společností Ing. Hřebík, s.r.o. (IČ: 25688219), se sídlem : K Vodárně 1607, Vlašim 25801 ze dne 06.01.2012 č.j. ZIP 476/12-565/2012 CeJ ve věci povolení skácení 1 ks dub letní (Quercus robur) (obvod kmene 260 cm), 1 ks dub letní (Quercus robur) (obvod kmene 284 cm), ke kterému bylo již vydáno rozhodnutí k povolení kácení č.j ZIP 20368/07-553/2007 ZeV ( viz příloha) ze dne 4.12.2007. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 2 ks dubů rostoucích na pozemcích parc. č. 841/1, 841/6, 841/8 a 373/2 v k.ú. Vlašim nesouhlasíme. U stromu rostoucího na hraně pozemku 481/1 a 373/2 došlo v minulosti (vlivem blízkých stavebních prací) k částečnému proschnutí koruny, ale tento stav se již několik let nemění a strom je i nadále vitální. Druhý strom, na který je podána žádost je naprosto vitální bez výrazného proschnutí koruny a bez viditelných příznaků onemocnění. Oba stromy tvoří svou velikostí významnou dominantu okolního prostoru a jsou významnou součástí městské zeleně.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks topolů v k.ú. Dalovy

19.03.2012

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. L písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Antonína Štěpánka a Anny Štěpánkové, bytem Dalovy 8, 257 26 Divišov ze dne 10.1.2012, č.j. 46/2012, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku PK Č. 39 a PK Č. 41 v k.ú. Dalovy ( 4 ks — topol. obvod 244 cm-stromy ohrožují majetek majitelky sousední nemovitosti) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb. správní řád. Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 4 ks topolů souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 4 ks u nás původních listnatých dřevin.

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks vrby v k.ú.: Divišovice

19.03.2012

Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu ust. 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody) a ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) shromáždil v řízení o žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v katastrálním území Divišovice na pozemku p.č. 1177, zahájeného dne 2. 12. 2011 pod sp. značkou č.j. ŽP/2086/2011 dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci řízení mají ve smyslu odstavce 3 §36 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům. Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří: žádost o povolení pokácení stromu, snímek katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí LV Č. 88, oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením č.j. ŽP/2086/2011-2, přihláška ke správnímu řízení č.j. 132/4969/11/K, piná moc ze dne 21. 12. 2011. protokol z místního šetření ze dne 22. 12. 2011, usnesení o přerušení řízení č.j. ŽP/2086/2011-4, žádost o zpracování odborného posouzení dřeviny č.j. žP/17/2012, odborné posouzení vrby bílé v Chotěticích vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR č.j. 00116/SOPK/2011/AOPK. Shromážděné podklady pro rozhodnutí ve věci jsou účastníkům řízení k dispozici do vydání rozhodnutí ve věci na Městském úřadě v Sedlci-Prčici, Náměstí 7. května čp. 62, 257 91 Sedlec-Prčice, kancelář č. 2, pondělí a středa 7:00-17:00 hod., nebo po dohodě - tel. 317834216 1. 24, úterý, čtvrtek a pátek 7:00-13:00 hod. Účastníci řízení se mohou ve smyslu odst. 3 § 36 správního řádu k těmto podkladům vyjádřit. Vzhledem k tomu, že zdejší orgán ochrany přírody je vázán zákonnými lhůtami pro vydání rozhodnutí v zahájeném řízení, přistoupí k jeho vydání nejpozději dne 13. 2. 2012. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na základě odborného posudku AOPK ČR s odstraněním 1 ks vrby bílé rostoucí na pozemku p. č. 1177 v k.ú. Divišovice nesouhlasíme. Doporučujeme provedení bezpečnostního a stabilizačního řezu.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>