Správní řízení

Kácení 2 ks bříz v k.ú. Vlašim

19.03.2012

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti od pana Jiřího Lukeše a paní Jany Lukešové, bytem: Bohuslava Martinů 1303, Vlašim 25801, ze dne 25.01.2012 č.j. ZIP 1778/12-663/2012 CeJ ve věci povolení skácení - 2 ks břízy (Betula) - obvody kmenů 90cm, které rostou na pozemku p.č. 1787/6 v k.ú. Vlašim, která je odůvodněna budoucí výsadbou ovocných dřevin (nadměrné sucho v okolí bříz) a bezpečnostním hlediskem — hrozbou pádu dřevin), bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks břízy) na pozemku parc. č. 1787/6 v k. ú. Vlašim nesouhlasíme. Při místní obhlídce bylo zjištěno, že se stromy nacházejí na severní hranici pozemku p.č. 1787/6. Protože se stromy nacházejí na severní straně, tak k zástinu pozemku dochází v minimální míře a na pozemku je dostatek místa na další výsadbu. To jestli břízy vysouší jejich bezprostřední okolí nelze jednoznačně prokázat. V těsné blízkosti jednoho ze stromů se nachází vzrostlá jabloň, která konkurenci břízy snáší velice dobře (vzhledem k vzrůstu dřeviny). Stromy jsou také naprosto vitální a bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. V korunách je několik proschlých větví vyššího řádu, což je u takto vzrostlých stromů naprosto normální. V tomto případě doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění zdravých větví.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks vrby v k.ú.: Benešov u Prahy

19.03.2012

Oznámení zahájení správního řízení dle § 47 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 12.01.2011 pod č.j. MUBN/2477/2012 žádost od: Město Benešov, Masarykovo nám. 1110, 256 01 Benešov, IČ 002 31 401 ve věci povolení kácení dřeviny: 1 ks vrba jíva (Salix caprea) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 100 cm na pozemku parc.č.3253/7 (na hranici s pozemkem 3253/1) k.ú.Benešov u Prahy (vícekmen větveny cca 1 metr nad zemí mezi zimním stadionem a plaveckým bazénem) Výše uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o žádosti dle § 44, odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, podle § 47, odst.1 zák.č.500/2004 Sb., správní řád tímto uvědomuje všechny jemu známé účastníky řízení a občanská sdružení mající podanou žádost o intbrmování dle § 70 zákona či 14/1992 Sb., o zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno dle § 8, odst.1 a § 9, odst.! zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se ve věci nařizuje podle § 49 odst.! zák.č.500/2004 Sb., správní řád ústní .jednáni spojené s ohledáním místa. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks vrby jívy rostoucí na pozemku p.č.: 3253/7 v k. ú.: Benešov u Prahy nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez příznaků jakékoliv choroby. Doporučujeme provedení redukčního řežu, který byl již v minulosti u stromu proveden.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k.ú. Kladruby

10.02.2012

Dne 4. listopadu 2011 se uskuteční jednání ve věci povolení pokácení lip v našem kat. území na základě přijatých žádostí - manželů Váňových a p. Milana Brzka. Jednání bude zahájeno v 15,00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Pak bude provedena prohlídka předmětných stromů přímo na místě, dále pak vyhodnocení významu dřevin. Následně bude rozhodnuto o povolení nebo nepovolení pokácení - písemné rozhodnutí bude předáno zúčastněným na závěr jednání. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p.č. 93/1 v k. ú.: Kladruby souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby. S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. 14 v k.ú.: Kladruby nesouhlasíme doporučujeme odložení správního řízení do vydání odborného posouzení AOPK ČR.

[ Kladruby ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu a 1 ks jasanu v k. ú.: Kondrac

10.02.2012

Dne 1. února 2012 v 16,00 hod. se uskuteční jednání ve věci povolení pokácení stromn - jasanu a dubu v našem kat. území na základě přijaté žádosti - p. Šimzinkové Marie. Jednání bude zahájeno na místě samém - to je u parcel. č. pozemku 53/2 /naproti obecního rybníku/ kde bude provedena prohlídka předmětných stromů, dále pak vyhodnocení významu dřevin. Následně bude rozhodnuto o povolení nebo nepovolení pokácení - písemné rozhodnutí bude předáno na závěr jednání - v kanceláři obecního úřadu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks dubu souhlasíme strom je z převážné většiny suchý s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny. S povolením pokácení 1 ks jasanu nesouhlasíme.

[ Kondrac ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú.: Kobylí

10.02.2012

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 31.01.2012 žádost pana Milana Vosátky, nar. dne ----, trv. bytem Hlivín 13, 257 03 Jankov, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 5 ks vrby — dvojkmen (obvod 30 — 60 cm) 8 ks vrby — je dvojkmen (obvod 30 — 80 cm) 1 ks olše (50 cm) 1 ks javoru (91) cm) 1 ks břízy (70 cm) cca 25 ks olší a vrb - souvislá plocha (30 — 60 cm) Tyto dřeviny se nachází na pozemku parc. č. 757, 758, 756, k.ú. Kobylí, osada Hlivín. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les: - Dřevin na ploše č. 1. - Olše na ploše č. 2. - Vrby na ploše č. 3. - 50 % jedinců na ploše č. 5. souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 25 ks u nás původní listnatých dřeviny (dub, olše) o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou proti mechanickému poškození a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním 1 ks javoru rostoucího na ploše č 3, 1 ks břízy rostoucí na ploše č. 4 a 50 % dřevin rostoucích na ploše č. 5 nesouhlasíme. V případě javoru je naklonění z osy růstu způsobeno růstem jedince v těsné blízkosti ostatních stromů. Tento stav je, jak je patrno dlouhodobí a není způsoben nestabilitou stromu. Bříza je naprosto vitální a bez poškození její naklonění je naprosto minimální a má ve svém okolí dostatek prostoru k růstu. U dřeviny rostoucích na ploše č. 5 doporučujeme pouze provedení probírky v počtu 50 % jedinců. To, že dřeviny stíní nelze považovat za závažný důvod ke kácení (jak to vyžaduje zákon č. 114/1992 Sb.) V letních měsících lze zastínění hrací plochy naopak považovat za příznivé.

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks smrku a 2 ks lípy v k.ú.: Benešov u Prahy

10.02.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj¬ších předpisů obdržel dne: 16.01.2012 pod č.j. MUBN/3139/2012 žádost od: MUDr. Zbyněk Doležal, bytem Wolkerova 1538, 256 01 Benešov, doručovací adresa MUDr. Zbyněk Doležal, Stomatologie, Tyršova 2182, 256 01 Benešov' ve věci povolení kácení dřevin: 2 ks lípa srdčitá (Tilia cor(lata) o obvod u kmene ve výšce 130 cm nad zemí 84 + 84 cm I ks smrk ztepilý (Picea abies) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 123 na pozemku parc.č.1913/4 k.ú. Benešov u Prahy (stromy u novostavby domu v Máchově ulici v místě bývalé ČOV pod starou vrátnicí nemocnice v Benešově) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks lip a 1 ks smrku rostoucích na pozemku p.č.: 1913/4 v k. ú.: Benešov u Prahy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejných pozemcích.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 1 ks břízy a 2 ks smrků v k.ú. Olbramovice u Votic

10.02.2012

Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obec Olbramovice, Olbramovice 158, 259 01 Votice ze dne 25.1.2012, čj. 56/2012 ve věci: povolení kácení 2 ks smrků a 1 ks břízy na pozemku p.č. 157/2 v k.ú. Olbramovice u Votic Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks břízy a 2 ks smrků souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 5 ks u nás původních listnatých dřevin na pozemku p. č. 157/2 v k.ú.: Olbramovice u Votic.

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení lip podél silnice III/01814 v k.ú. Jankov a Ratměřice

8.02.2012

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, IČO 00066001, Praha 5, Zborovská 11, doručené spr. orgánu dne 17.1.2012, 431/2012, ve věci povolení kácení lip podél silnice 111/01814 na pozemcích č. parc. 836 a 843 v k.ú. Odlochovice bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 32 ks lip navržených v odborném posudku ke kácení souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 50 ks lip které budou vysazeny na stejném pozemku.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Čerčany

8.02.2012

Obecní úřad v Čerčanech. jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Věnceslavy 1,exové, ze dne 24.1.2012 č.j. OÚČ/2613/2012, ve věci povolení kácení dle § 8. odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks dubu obvod kmene ve výšce 130 cm je 220 cm. na pozemku parc.é. 1881 v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb.. správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks dubu o obvodu kmene 220cm rostoucího na pozemku parc. č. 1881 v k. ú. Čerčany nesouhlasíme. Strom je naprosto vitální a bez viditelných defektů kmene, ani kosterních větví. V koruně není patrné závažnější proschnutí koruny či nějaké houbové onemocnění. Duby obecně mají velice stabilní kořenový systém a lze předpokládat, že tento jedinec je na své stanoviště po celoživotním růstu dobře přizpůsoben. V tomto případě lze pouze doporučit provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1ks jasanu v k.ú. Blažejovice

8.02.2012

Obecní úřad Blažejovice, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení §76 odst.1,písm.a)zákona č.114/1992 Sb.,v platném znění, o ochraně přírody a krajiny(dále jen zákon), obdržel dne 15.1.2012 žádost pana Jana Čermáka. Fišerova 3322/3. 14300 Praha 412 o povolení na kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Obecní úřad Blažejovice, orgán ochrany přírody a krajiny, podle §44 odst.1 zákona. č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád") oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 1 ks JASANU na pozemku pozemková parcela č. 34 v katastrálním území Blažejovice. Řízení je na základě znalosti místní situace zdejším úřadem vedeno podle §8 odst.1 zákona s místním šetřením. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p.č. 34 v k.ú.: Blažejovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 5 ks u nás původních listnatých dřevin o min výšce 150 cm.

[ Blažejovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>