Správní řízení

Vyjádření - kácení lip Spolí, Neveklov

1.11.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 01912/2016/ŽP

Na základě obhlídky na místě nesouhlasíme s kácením dvou ks. lip na pozemku č. 1615/2 v k.ú. Neveklov. Lípy se nacházejí v dobrém zdravotním stavu, nevykazují známky houbových chorob nebo nadměrného usychání větví. Lípa, která je umístěna západně je dutá, to však u tohoto stromu není příznakem snížené vitality. Stromy nepředstavují významné riziko pro okolní nemovitosti.

Z preventivních důvodů doporučujeme u západní lípy provést jednostrannou redukci koruny o cca. 30% ořezáním větví, vytůstajících z kosterní větve po prvním větvení směrem nad komunikaci.

V případě, že úřad přistoupí k povolení kácení, navrhujeme nařídit na pozemku náhradní výsadbu 2 ks lípy.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vyjádření - kácení dubu - Mlékovice u Neveklova

1.11.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 01708/2016/ŽP ve věci povolení kácení 1 ks dubu na pozemku p. č. 2697/11 v k. ú. Mlékovice u Neveklova.

Po ohledání na místě bylo zjištěno, že dub se nachází v dobrém zdravotním stavu, nevykazuje známky napadení houbovými chorobami ani nepřirozené usychání větví. Není stíněn okolním porostem. Dub nepředstavuje pro chatu e.č. 24 ohrožení. Strom se nachází na okraji zapojeného porostu, který věkově značně převyšuje a je pohledově exponován.

Z výše zmíněných důvodů je stanovisko OS ČSOP Benešov ke kácení předmětného stromu negativní.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vyjádření - kácení lípy - Neveklov

1.11.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: 01847/2016/ŽP

Na základě obhlídky na místě souhlasíme s pokácením lípy obvodu 260 cm na pozemku p.č. 1029 v k.ú. Neveklov. Lípa je proschlá, koruna je ulomená, naklání se nad fotbalové hřiště. V lípě byla zjištěna řada vstupů do dutin. Lze očekávat, že v dutinách kmene žije řada druhů živočichů, mj. hmyzu, ptáků nebo drobných savců (netopýři, hlodavci) a nelze vyloučit výskyt chráněných druhů. Pozorována žluva hajní. Tento typ stanovišť – doupné stromy – v krajině dlouhodobě ubývá a právě dožívající stromy zámeckých parků, alejí apod. představují z hlediska ochrany dutinových druhů zásadní stanoviště.

Z toho důvodu žádáme, aby strom nebyl zkácen celý, ale bylo z něj ponecháno torzo o výšce cca. 8 – 10 metrů tak, aby je po další dobu mohli využívat živočichové a přitom pádem neohrožovalo plochu fotblaového hřiště. Celé torzo bude pokryto břečťanem, nebude tedy ani výrazně negativně ovlivňovat pohled přes fotbalové hřiště.

V každém případě navrhujeme nařídit na pozemku náhradní výsadbu 1 ks lípy.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vyjádření - kácení jasanů Vidlákova Lhota

31.10.2016

Přihlašujeme se ke správnímu řízení č.j.: MUBN/73818/2016/OOLPH ve věci povolení pokácení dvou jasanů na k.ú. Úročnice, p.p.č. 4681.

Vyjádření: S kácením jasaqnů nesouhlasíme. Jedná se o stromy, které společně s dalšími porosty okolí zámku Vidlákova Lhota tvoří součást větrolamu a tvoří přirozenou hranici pozemků zámku, čímž mu dodávají žádoucí ráz uzavřeného zámeckého areálu. Zeď, do které vrůstají, je již značně poškozena a v bezprostřední blízkosti stromů jí kusy chybí. Jejich vrůstání do zdi jí proto již nemůže výrazně negativně ovlivnit, při eventuální rekonstrukci zdi lze přítomnost stromů stavebně řešit.

[ Benešov ] [ Kácení stromů ostatní ]
 

Rozhodnutí - nepovolení kácení lípy v Nahorubech

31.10.2016

Rozhodnutí OÚ Křečovice o nepovolení kácení lípy na k.ú. Nahoruby, p.p.č. 395 na základě vyjádření ČSOP Vlašim je k dispozici zde.

[ Křečovice ] [ Kácení stromů ostatní ]
 

Rozhodnutí - kácení 2 jasanů, Zderadice

17.10.2016

Rozhodnutí o kácení jasanů na poz. 1008/1 k.ú Zderadice je zde.

[ Maršovice ] [ Kácení stromů ostatní ]
 

Nesouhlas s kácením javorů u zámku Vlašim

17.10.2016

131-2016/16/K

Na základě místního šetření ve věci kácení 3 ks javorů klenů a 1 ks jasanu ztepilého na pozemku p.č. 103/1, k.ú. Vlašim vydáváme následující stanovisko. S pokácením jasanu souhlasíme, s pokácením 3 ks javorů zásadně nesouhlasíme.

O kácení stromů žádalo Město Vlašim v posledních 20 letech již několikrát a vždy jsme byli účastníky řízení. Je nám proto dobře znám zdravotní stav všech stromů v průběhu tohoto období. Ke zhoršení zdravotního stavu došlo pouze u jasanu, proto s jeho kácením souhlasíme. U ostatních tří navržených stromů je zdravotní stav několik let neměnný. Navíc nám není jasné, proč si Město nechalo vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplývá, že by se stromy měly ošetřit a následně požádalo o jejich pokácení. Z našeho hlediska se závěry znaleckého posudku ztotožňujeme u třech stromů (javor č.1, jasan č.2 a javor č.3). U javoru, v posudku pod č.4, nesouhlasíme s konstatováním, že na bázi kmene byla zjištěna blíže nedeterminovaná houba, a proto lze předpokládat rozklad kořenů. Takto konkrétní závěr, na základě obecného zjištění jakési nedeterminované dřevokazné houby, nelze použít jako podpůrný argument pro pokácení stromu. Souhlasíme s tím, že pokud se prokáže, že dřevní houba je druh vedoucí k destrukci kořenů, bude strom nutné pokácet. To ale prokázáno nebylo.

 

 

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Vyjádření - kácení lípy Křečovice

12.10.2016

Vyjádření ke  správnímu řízení
 
Na základě místního šetřenís pokácením lípy na pozemku p.č. 395 v k.ú. Nahoruby nesouhlasíme. Jedná se o dominantní vitální strom bez viditelných vnějších poškození kmene a koruny. U stromu je ale nutné provést bezpečnostní řez a z důvodu zvýšení stability rovněž obvodovou redukci koruny cca o ¼. Důvodem je, že se lípa větví ve dva hlavní kmeny hned u země a větvení je viditelně nestabilní. Jeden z kmenů se navíc následně větví na další tři kmeny. Jelikož se v blízkosti stromu nachází nemovitost, bude redukcí koruny sníženo riziko rozlomení a následného pádu. Současně s redukcí koruny by bylo vhodné instalovat i pevnou bezpečnostní vazbu, např. ocelové lano na podkladnicích.

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vyjádření - kácení jírovce Vlašim

11.10.2016

Vyjádření ke správnímu řízení č.j.: ZIP26248/16-5124/2016Svo

Jako účastník předmětného řízení nesouhlasíme s kácením jírovce maďalu na pozemku 374/9 v k.ú. Vlašim. Obhlídkou na místě bylo zjištěno, že strom se přes napadení klíněnkou nachází v dobrém zdravotním stavu, netrpí usycháním větví ani houbovými chorobami.

Strom se nachází na hranici Evropsky významné lokality výskytu zvláště chráněného silně ohroženého druhu saproxylitického hmyzu páchníka hnědého (Osmoderma Eremita) a je jeho potenciálním stanovištěm.

Platný Územní plán Města Vlašimi vymezuje dotyčný pozemek jako Plochy přírodní, chráněné, kde je výstavba objektů jako garáž nepřípustná. Uvedený účel kácení tedy nebude naplněn.

V záměru výstavby garáže je postupováno tzv. salámovou metodou, kdy se celkový záměr s negativními dopady na životní prostředí rozdrobí do řady zdánlivě nesouvisejících kroků, které se jednotlivě jeví jako málo konfliktní. Předmětný pozemek tak byl nejprve vydělen z většího sousedního pozemku za účelem prodeje. Kácení stromu a záměr výstavby je ale potřeba posuzovat z hlediska celkového dopadu na životní prostředí, který bude jednoznačně negativní.

 

[ Vlašim ] [ Kácení stromů (Vlašim) ]
 

Rozhodnutí - kácení aleje Neveklov

10.10.2016

Rozhodnutí MÚ Neveklov o kácení na pozemcích ppč. 1996/3 v k.ú Bělice a 1996/5 v k.ú. Blažim nad Vltavou je ke stažení zde

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>