Správní řízení

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Čerčany

8.02.2012

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. I, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Jany Slabé, ze dne 25.1.2012 č.j. OÚČ/2656/2012, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks břízy obvod kmene ve výšce 130 cm je 180 cm, na pozemku parc.č. 2135 v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení 1 ks břízy rostoucí na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Čerčany souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení olší v k.ú. Hostišov

8.02.2012

Dne 16.1.2012 byla Městskému úřadu Votice. odboru životního prostředí a památkové péče, doručena žádost Davida Hájka, datum narození: ----. Mysletice 4,259 01 Votice a Lenky Hájkové, datum narození: ----, Mysletice 4. 259 01 Votice, o vydání povolení ke kácení cca 100 ks olší - dřevin břehového porostu (obvody kmenů 20 - 200 cm) rostoucích na pozemcích parc.č. PK 628/1 a KN 615/2 v katastrálním území Hostišov, obec Votice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme s provedením probírky v rozsahu cca 40% jedinců. Přednostně budou odstraněni odumřelý neperspektivní a jinak poškození jedinci.

[ Votice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Jankov

8.02.2012

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti p. Jitky Mrázkové, nar. ----, bytem Jankov, Malostranská 104, doručené spr. orgánu dne 24.1.2012, č1.47/2012, ve věci povolení kácení 1 ks lípy na pozemku č. parc. 158/1 v k.ú. Jankov bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks lípy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 4 ks u nás původních listnatých dřevin.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks břízy v k.ú. Vojkov

8.02.2012

Dne 23.1.2012 podala obec Vojkov, Vojkov 16, 257 53 Vrchlanovicc žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz. p.č. 140/65 v k.ú.Vojkov. Žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku. Dnem 24.1.2012 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle §44 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák.č. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci. Žádost byla doložena: - informačním výpisem z KN. - výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin, - specifikací dřevin, které mají být káceny (2 ks bříza, obvod kmene 140 a 160cm ve výšce 130 cm, Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks břízy) rostoucích na pozemku p. č. 140/65 v k.ú.: Vojkov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks. U nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Nově vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks olší v k.ú.: Broumovice

8.02.2012

Úřad městyse Neustupov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle * 75, odst. 1 , písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Milady Pejšové, bytem Královna 5, 257 03 Jankov ze dne 25.1. 2012, ě.j 29/2012, ve věci pokácení 3 ks olší, par.č• 303/1, k.ú.: Broumovice, v Neustupově, bylo zahájeno správní řízení dle * 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks olší rostoucích na pozemku p. č. 303/1 v k. ú.: Neustupov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 6 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejném pozemku u hranice s cestou.

[ Neustupov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks akátu a 1 ks jasanu v k.ú. Vlašim

7.02.2012

Oznámení o zahájení správního řízení Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že na základě žádosti od Diakonie ČCE — středisko ve Vlašimi (IČ: 73633674), se sídlem: Benešovská 507, 25801 Vlašim, ze dne 21.11.2011 č.j. 28553/11-759/2011 CeJ ve věci povolení skácení 1 ks akát (obvod kmene 307 cm) a 1 ks jasan ( obvod kmene 364), které rostou na pozemku p.č. 374/3 v k.ú. Vlašim. Žádost byla odůvodněna: akát — suchý strom, v kmeni s dírou, jasan — žádost na podnět sousedky MUDr.Frisové — padají větve na pozemek ( ohrožení vnučky) a polohou v blízkosti plotu ( boří se kamenná zídka). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les (1 ks akátu a 1 ks jasanu) na pozemku parc. č. 374/3 v k. ú. Vlašim nesouhlasíme. Při místní obhlídce bylo zjištěno, že stromy se nacházejí na rozsáhlém pozemku, na který není možný volný přístup. Z tohoto důvodu nebylo možné posoudit detailní stav a určit konkrétní jedince, o které je žádáno. Proto doporučujeme odložení správního řízení a svolání místního šetření. Dodatečné vyjádření OS ČSOP Benešov: Pří dodatečném místním šetření bylo zjištěno, že se u jednoho stromu nejedná o akát, jak je uvedeno v žádosti, ale o dub. S povolením pokácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 374/3 v k. ú. Vlašim souhlasíme, s podmínkou, že strom bude upraven na torzo o min. výšce 3 m a poslouží tak jako biotop pro živočichy a to zejména pro páchníka hnědého, který se v zámeckém parku vyskytuje. S odstraněním 1 ks jasanu rostoucího na pozemku p. č. 374/3 v k. ú. Vlašim nesouhlasíme, jedná se o naprosto vitální strom bez viditelného poškození a bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. V tomto případě lze doporučit provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1 ks ořešáku v k.ú.

7.02.2012

Obecní úřad Heřmaničky jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §75, odst. 1, písm.a/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Jan Fiala ve věci kácení dřevin rostzoucích mimo les (1 ks lípa a 1 ks ořešák) bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks ořešáku rostoucího na pozemku p. č. st. 121/1 v k.ú.: Heřmaničky nesouhlasíme. Tento strom byl v době obhlídky v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. V koruně nebylo viditelné závažnější proschnutí koruny. Strom byl naprosto vitální a nebyly zjištěny žádné příznaky onemocnění. Z těchto důvodů doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví. S odstraněním 1 ks lípy rostoucí na pozemku p. č. st. 121 v k.ú. Heřmaničky souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks u nás původní listnaté dřeviny, která bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let od vysazení. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí a okrasné kultivary.

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Bezmíř

7.02.2012

Dne 12.1.2012 podal p.Zdenčk Trmal. Zvírotice 56, Dublovice 262 51 žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz. p.č. 415/1 v k.ú. Bezmíř. Žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku. Dnem 18.1.2012 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle §44 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák.č. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci. Žádost byla doložena: - informačním výpisem z KN, - výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin, - specifikací dřevin, které mají být káceny ( 1 ks.dubu letního, obvod kmene 99 cm ve výšce 130 cm nad zemí Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks dubu letního rostoucího na pozemku p.č. 415/1 v k.ú Bezmíř souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 4 ks listnatých dřevin. Dřeviny budou upevněny ke kůlu, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

kácení 2 ks habrů v k.ú.: Libouň

7.02.2012

Na základě žádosti pana Zdeňka Jenšíka ohledně povolení pokácení 2 ks vzrostlých jasanů, obvod kmene 115 a 120 cm ve výšce 130 cm od země na vlastním pozemku p.č. 1 v Libouni čp.23, v k.ú.: Libouň. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks jasanů souhlasíme. Z důvodu, že se jedná o probírku porostu bez dalších podmínek.

[ Zvěstov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k.ú. Pravětice

7.02.2012

Obecní úřad v Načeradci, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost p.Josefa Hauzera, J.Bricha 363, 391 43 Mladá Vožice, ve věci povolení kácení stromů — dub, 2 kusy, na pozemku parc.č.330, 331 PK v k.ú. Pravětice, obvod kmene ve výšce 130 cm — 200 cm, 235 cm. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (2 ks dubů) rostoucích na pozemku p.č.: 330 a 331 PK v k.ú.: Pravětice nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a v době posouzení byly naprosto vitální. Stromy rostou cca 8 m od přilehlého pole a jejich větve do tohoto pole výrazně nezasahují. Mezi stromy a polem je výrazný pás křovin. Z těchto skutečností lze usoudit, že stromy nemohou žádným způsobem bránit v užívání zemědělské půdy. A to i vzhledem k tomu, že podél zmiňovaného pole se nacházejí i jiné vzrostlé dřeviny, které nejsou předmětem žádosti. Stromy sice vyrůstají z poměrně prudkého svahu, ale na své stanoviště jsou přizpůsobené svým celoživotním růstem. Dále lze konstatovat, že dub má velice stabilní kořenový systém. V tomto případě nebyl shledán žádný závažný důvod k odstranění dřevin, který požaduje zákon 114/1992 Sb. Doporučujeme provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>