Správní řízení

Kácení 1 ks habru v k.ú. Týnec nad Sázavou

7.02.2012

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), obdržel dne 11.01.2012 žádost JUDr. Alexeje Koziorka, Chrást nad Sázavou 9, 257 41 Týnec nad Sázavou o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona. Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád") Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les (1 ks habru) rostoucího na pozemku p.č.: 4208/3 v k.ú.: Týnec nad Sázavou nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a v době posouzení byl naprosto vitální. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých a poškozených větví. Kácení dřevin rostoucích mimo les je možné, dle zákona 114/1992 Sb., povolit pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu. V tomto případě nebyl shledán žádný závažný důvod k pokácení výše uvedeného stromu.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 5 ks. dubů v k.ú. Zderadice

7.02.2012

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 6. 1. 2012 žádost paní Ing. Ivy Kofroňové, Maršovice 135. 257 55 Maršovice ve věci povolení pokácení 5 ks. dubu (obvod kmenů ve výšce 1.3 ni nad zemí cca 50-90 cm) na pozemku p.č. 1107/4v k.ú. Zderadice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 5 ks dubů stojících na pozemku p.č. 1107/4 v k.ú.:Zderadice souhlasíme bez dalších podmínek. Stromy jsou odumřelé.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks. dubů v k.ú. Maršovice u Benešova

2.02.2012

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 6. 1. 2012 žádost firmy Kofroň a partneři k.s. Maršovice 74, 257 55 Maršovice. IČO: 25527169 ve věci povolení pokácení 2 ks. dubu (obvod kmenů ve výšce 1,3 in nad zemí cca 225 a 110 cm) na pozemku p.č. 28 a p.č. 1110 k.u. Maršovice u Benešova. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením dubu o obvodu 225 cm nesouhlasíme. S pokácením dubu o obvodu 110 cm souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú.: Neveklov

2.02.2012

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 5. ledna 2012 žádost p. Romana Mrázka, bytem Nad lesním divadlem 1354/8a, p. Praha 4 ve věci povolení pokácení 10 ks stromů (3 ks smrk o obvodu kmene cca 40- 70 cm. 1 ks třešně o obvodu kmen cca 120 cm. 4 ks jabloní o obvodu kmene cca 40— 180 cm, 1 ks višně o obvodu kmene cca 70 cm a jasan o obvodu cca 114 cm) na pozemku p. Č 751 v k.ú. Neveklov. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les – 10 ks stromů rostoucích na pozemku p.č.: 751 v k. ú.: Neveklov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 5 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k.ú. Mlékovice u Neveklova

2.02.2012

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad v Neveklově obdržel dne 9. ledna 2012 žádost p. Jaroslava Škacha, bytem Nad kapličkou 22, p. Praha 10 ve věci povolení pokácení 2 ks stromů (2 ks duhu o obvodu cca 180 cm) na pozemcích p. č 2697/1, 2686/2 v k.ú. Mlékovice u Neveklova. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les – 2 ks dubů rostoucích na pozemku p. č.: 2697/1, 2686/2 v k. ú.: Mlékovice u Neveklova nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků hniloby. Doporučujeme pouze provedení ošetření v podobě zdravotního řezu. Dále upozorňujeme na skutečnost, že pozemek 2697/1 v k.ú. Mlékovice u Neveklova není ve vlastnictví žadatele, a proto nelze o pokácení stromu rostoucího na tomto pozemku rozhodnout.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks topolů v k.ú. Louňovice pod Blaníkem

26.01.2012

Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 75 odst.la zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č.46012004 Sb.), dále jen "zákon" oznamuje zahájení správního řízení dle § 44 odst. I zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve věci žádosti TI SOKOL, Louňovice pod Blaníkem o pokácení stromu (2ks topolu) na pozemku parc. ě.411v k.ú. Louňovice pod Blaníkem K věci: Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem obdržel dne 11.1.2012 od TJ SOKOL Louňovice pod Blaníkem žádost o pokácení stromů ( 2ks topolu) na pozemku parc.č. 4/1 v k.ú. Louňovice pod Blaníkem. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks topolů rostoucích na pozemku p. č. 4/1 v k. ú.: Louňovice pod Blaníkem souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks lip o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejném pozemku (u hranice s pozemkem p. č. 1258/4).

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks topolu v k.ú. Louňovice pod Blaníkem

26.01.2012

Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 75 odst.la zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod č.460/2004 Sb.), dále jen "zákon" oznamuje zahájení správního řízení dle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve věci žádosti Městyse Looňovice pod Blaníkem o pokácení stromu (lks topolu ) na pozemku parc. č.3 v k.ú. Louňovie pod Blaníkem K věci: Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem obdržel dne 11.1.2012 od Městyse Louňovice pod Blaidkem žádost o pokácení stromu ( 1 ks topolu) na pozemku parc.č. 3 v k.u. 1,ouňovice pod Blaníkem. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks topolu rostoucího na pozemku p. č. 3 v k. ú.: Louňovice pod Blaníkem souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 1 ks lípy o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejném pozemku (u hranice s pozemkem p. č. 1258/4).

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú.: Nesvačily

26.01.2012

Měl) Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77, odst.(1) h) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů přijal Vaše oznámení kácení podané dle § 8, odst. (2) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění poz¬dějších předpisů které jsme obdrželi dne: 02.01.2012 pod č.j.: MUBN/169/2012 na: Jabloň 4 ks, švestka 2 ks, třešeň 2 ks o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zení 80 — 100 cm na pozemku parc.č. 956 k.ú.Nesvačily u silnice 111/11437 úsek Nesvačily - Bezejovice a parc.č. 1828 k.u.Ouběnice u silnice 111/1115 úsek Jiřín — Kalištč. Olše 2 ks, jabloň 2 ks o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zení 80 — 100 cm na pozemku parc.č. 458/2, 472, 633 k.ú.Skalice u Benešova u silnice 11/111. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les – 4 ks jabloní, 2 ks švestek a 2 ks třešní, rostoucích na pozemku p.č.: 956 v k. ú.: Nesvačily a 1828 v k.ú.: Ouběnice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 8 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejných pozemcích

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 26 ks bříz bělokorých v k. ú. Ratměřice

23.01.2012

Oznámení o zahájení správního řízení Obecní úřad Ratměřice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody. dle 75, odst. 1, písm.a) zákona Č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v plat něm znění, oznamuje, že na základě žádosti KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 11. 150 21 Praha 5 ze dne 10. 1. 2012, Č.j. 4/12/246, ve věci povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák. Č. 500/ 2004 Sb., správní rád. Usnesení o stanovení lhůty pro podávávání návrhů a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Obecní úřad Ratměřice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. O ochraně přírody a krajiny v platném znění prohlašuje, že účastníci řízení ve věci povolení kácení 26 (dvaceti šesti) bříz bělokorých na pozemku parc. č. 1319/1, spis.zn.1/12: Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení dřevin rostoucích mimo les – 26 ks bříz bělokorých, rostoucích na pozemku p.č.: 1319/1 v k. ú.: Ratměřice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 33 ks u nás původních listnatých dřevin (vzhledem ke stanovišti doporučujeme výsadbu břízy bělokoré nebo dubu letního) o min. obvodu kmínku 10 – 12 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Dřeviny budou vysazeny na stejném pozemku. Současným postupem doporučujeme pokračovat i ve zbylé části bezové aleje směr Ratměřice – Jankov. Doporučujeme provedení každoročního zásahu v podobě kácení cca 20 ks stromů, tak aby do pěti až šesti let došlo k celkové obnově výše zmiňované aleje. Po každém kácení bude provedena náhradní výsadba. Odumřelé jedince lze v aleji odstraňovat průběžně.

[ Ratměřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Udělení vyjímky z ochraných podmínek zvláště chráněných živočichů

20.01.2012

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody") kompetentní podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.") oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu") zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu kormorán velký (Phalacrocorax carbo) zejména je rušit a usmrcovat střelbou na rybářském revíru č. 411153 Sázava 3B od tělesa jezu v Čerčanech po jez v Poddubí u Hvězdonic. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu kormorán velký – rušení a usmrcování střelbou na rybářském revíru č. 411153 Sázava 3B od tělesa jezu v Čerčanech po jez v Poddubí u Hvězdonic souhlasíme s podmínkou, že populace uvedená v žádosti bude redukována max. o 1/4.

[ Krajský úřad Stř. kraje ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>