Správní řízení

Kácení 1 ks břízy více-kmenu vrby v k. ú. Domašín

20.01.2012

Oznámení o zahájení správního řízení Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný Orgán přenesené působnosti obce dle § 61 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že na základě žádosti od Města Vlašim. IČ: 00232947, se sídlem: Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, ze dne 23.12.2011 č.j. ZIP 31705/11-760/2011Cd ve věci povolení skácení 3ks vrb (Salix)( obvody kmenů 137, 200, 140cm), 1 ks dvoj kmen vrba (obvod kmenů 2 x- 75 cm) a l ks bříza ( Betula) ( obvod kmene 155 cm) a vrba více-kmen (polámané 2 kmeny směrem k p.č. 1544/2) na pozemku p.č. 1554/1 v k.ú. Domašín, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení 5 ks vrb a 1 ks břízy rostoucích na pozemku p. č.: 1554/1 v k.ú.: Domašín nesouhlasíme s následujícím odůvodněním: Dle obhlídky místa bylo zjištěno, že se jedná o vrby a 1 ks břízy rostoucích v korytě levostranného přítoku domašínského potoka. Na základě obhlídky lze konstatovat, že stromy jsou vitální a na místě byla nalezena pouze jedna zlomená vrba, o kterou (dle přiloženého plánku) není žádáno. Současný stav břehových porostů je nutno řešit celkově zpracováním projektu, který se bude věnovat celému korytu potoka. V tomto případě souhlasíme pouze s odstraněním výše zmiňovaného zlomeného kmene, který se nachází na levém břehu potoka.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku v k. ú. Domašín

20.01.2012

Oznámení o zahájeném správním řízení Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti od Města Vlašim, se sídlem: Jana Masaryka 302, Vlašim 25801 ,o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. Oznamuje zahájení správního řízení ve věci vydání souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je břehový porost levostranného přítoku Domašínského potoka na pozemku p.č. 1554/1 v k.ú. Domašín. Plánovaný zásah spočívá v pokácení suchých vrb a lks břízy v břehovém porostu levostranného přítoku Domašínského potoka. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním souhlasu k zásahu do významného krajinného prvku, kterým je břehový porost levostranného potoka na pozemku p.č. 1554/1 v k.ú.: Domašín nesouhlasíme. Při obhlídce místa bylo zjištěno, že se jedná o vrby a 1 ks břízy rostoucích v korytě levostranného přítoku domašínského potoka. Na základě obhlídky lze konstatovat, že stromy jsou vitální a na místě byla nalezena pouze jedna zlomená vrba, o kterou není žádáno. V tomto případě souhlasíme pouze s odstraněním výše zmiňovaného zlomeného kmene, který se nachází na levém břehu potoka.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Udělení vyjímky z ochraných podmínek zvláště chráněných živočichů

18.01.2012

Oznámení o zahájení řízení ve věci žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů velevruba malířského (Unio pictorum) a velevruba tupého (Unio crassus) v souvislosti s realizací projektu „Obnova MVE Kamberk, výměna technologie" Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále též jen Krajský úřad) jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a podle ust. § 29 odst. 1 zákona Č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 30.11.2011 bylo zahájeno správní řízení podle ust. § 44 odst. 1 správního řádu ve věci udělení výjimky podle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona Č. 114/1992 Sb. škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů velevruba malířského (Unio pictorum) a velevruba tupého (Unio crassus) v souvislosti s realizací projektu „Obnova MVE Kamberk, výměna technologie". K zásahu do přirozeného vývoje výše uvedených zvláště chráněných živočichů může dojít při provedení údržby a opravy stavebně technických prvku malé vodní elektrárny a dále v souvislosti s jejím zprovozněním. Malá vodní elektrárna se nachází na toku řeky Blanice pod Kamberským rybníkem. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S udělením výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu velevruba malířského a velevruba tupého v souvislosti s realizací projektu „Obnova MVE Kamberk, výměna technologie souhlasíme za dodržení následujících podmínek: • V hlavním korytě Blanice dojde k zachování zůstatkového průtoku min 0,25 m3/s. • před započetím stavebních prací na odpadním kanále bude proveden průzkum odpadního kanálu zaměřený na výskyt měkkýšů, případně provedení záchranného transferu nalezených jedinců velevruba tupého, velevruba malířského a dalších velkých mlžů do vhodného úseku Blanice. • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat havarijní plán jako prevenci rizika znečištění řeky. • zařízení staveniště bude u všech stavebních objektů vybaveno prostředky na likvidaci ropných látek (Vapex apod.).

[ Krajský úřad Stř. kraje ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Podělusy

18.01.2012

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), obdržel dne 02.01.2012 žádost Města Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona. Č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád") oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 1 ks DUBU na pozemku pozemková parcela 3132/1 v katastrálním území Podělusy. Řízení je na základě znalosti místní situace zdejším úřadem vedeno podle § 8 odst. 1 zákona bez místního šetření. Návrh na skácení dubu je podán z důvodu, že jde o strom rostoucí na úzké cestičce mezi chatami, kde větve zasahují nad pozemek pana Skuhry, který žádá řešení situace s padajícím listím a plody ze zdravého, vzrostlého dubu na jeho pozemek. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les (1 ks dubu) rostoucího na pozemku p.č.: 3132/1 v k.ú.: Podělusy nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a v době posouzení byl naprosto vitální.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks topolu v k.ú. Benešov u Prahy

6.01.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně' příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. I písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 12.12.2011 pod č.j. MUBN/81350/2011 žádost od: Ing. Miroslav Šalát, (nar.----, .Jiráskova 669, 256 01 Benešov ve věci povolení kácení dřevin: 1 ks topol x kanadský pyramidální (Populus x eanadiensis) o obvodu kink.:ne měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 200 cm na pozemku parc.č.2683/190 k .ú. Benešov u Prahy (strom v zelené ploše bezejmenné ulice spojující ulice Na Spořilově a Jiřího Franka) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks topol kanadský rostoucí na pozemku p.č.: 2683/190 v k. ú. Benešov u Prahy nesouhlasíme, a to z následujících důvodů. Výše zmiňovaný topol byl v době posouzení v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a bez výrazného proschnutí koruny.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení v areálu nemocnice v k.ú. Benešov u Prahy

6.01.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 01.11.2011 pod č.j. MUBN/71848/2011 žádost od: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., Máchova 400, 256 01 Benešov IČ 272 53 236 ve věci povolení kácení dřevin: 28 ks lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 140 - 290 em na pozemku parc.č.1836/I a 1833/1 k.ú.Benešov u Prahy 3 ks javor (Acer) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 110 - 140 cm na pozemku parc.č.I836/ k.(1.13enešov u Prahy 18 ks smrk (Picea) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 95 - 140 cm na pozemku parc.č.183611 a 1836/2 k.ú.Benešov u Prahy 7 ks topol (Populus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 160 - 200 em na pozemku parc.č.1835/3 k.ú.Benešov u Prahy 1 ks hrušeň (Pyrus) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 95 - 140 cm na pozemku parc.č.1833/1 k.Ú.Benešov u Prahy 2 ks jírovec mad'al (Aesculus hippocastan um) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 220- 150 cm na pozemku parc.č.1836/1 a 1836/2 k.ú.Benešov u Prahy blíže nespecifikované dřeviny v počtu 10 — 20 ks na ploše 15 x 10 metrů na pozemku parc.č.1841/1 a 183611 k.ú.Benešov u Prahy Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na základě místního šetření a vypracovaného posudku AOPK ČR, který byl dodán k prostudování spolu s dopisem č. j.: MUBN/82923/2011/OOPLH s odstraněním následujících stromů nesouhlasíme: - 16 ks lip malolistých rostoucích na lokalitě č. 1 – stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a narušení opěrné zdi je nutné řešit stavebními úpravami, které by bylo nutné provést i po odstranění stromů. - 2 ks lip na stanovišti č. 2 a 3 – u těchto stromů doporučujeme provedení zdravotního, bezpečnostního a případně redukčního řezu. - 1 ks břízy na stanovišti 4a – strom byl doplněn do žádosti na místě z důvodu výrazně vykloněného růstu. Tento stav je pravděpodobně způsoben růstem stromu vzhledem k okolnímu zastínění. Strom je jinak v dobrém zdravotním stavu a naprosto vitální. - 6 ks douglasek a 1 ks javoru klenu na stanovišti č. 6 – v době posouzení nebyly stromy v havarijním stavu a proto doporučujeme prozatím stromy ponechat a celý prostor řešit koncepčně v rámci projektu na revitalizaci zeleně v prostoru nemocnice. Po předložení projektu, který bude daný prostor řešit lze s odstraněním těchto neperspektivních jedinců souhlasit. - 1 ks hrušně strom je v dobrém zdravotním stavu bez viditelného poškození. - 8 ks lip stromy jsou naprosto vitální a k jejich odstranění není důvod. - Plocha č. 11 doporučujeme provedením probírky s pozitivním výběrem cca 10 ks perspektivních listnatých dřevin. - S odstraněním následujících stromů souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 15 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). - 1 ks javoru mleče na ploše č. 4 - 1 ks smrku pichlavého na ploše č. 5 - 1 ks javoru mleče na ploše č. 6 - 7 ks topolů černých na ploše č. 7 - 1 ks smrk pichlavého na ploše č. 8 - 2 ks lípy a 1 ks jírovce na ploše č. 10 (stromy byly označeny na místním šetření sprejem) - 2 ks smrků a 1 ks douglasky na ploše č. 12 Zároveň doporučujeme řešit celou situaci zeleně v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie komplexně pomocí projektového záměru.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu a 1 ks jírovce v k.ú. Božkovice

6.01.2012

Městský úřad Bystřice. obdržel dne 05.12.2011 žádost pana Josefa Priknera. nar. dne ----, Tožice 16, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 1 ks jírovce — s obvodem kmene 250 cm 1 ks dubu — s obvodem kmene 180 Tyto dřeviny se nachází na pozemku parc. č. 45, k.ú. Božkovice, osada Tožice. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahajeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 45 v k.ú. Božkovice nesouhlasíme. Strom byl v době prohlídky v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a v koruně nebylo vidět závažnější proschnutí koruny. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu. S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks jírovce rostoucího na pozemku parc. č. 45 v k.ú. Božkovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks u nás původní listnaté dřeviny (jasan, lípa, dub) o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou proti mechanickému poškození a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks dubů v k.ú. Úročnice

6.01.2012

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 08.11.2011 pod č.j. MUBN/73864/2011 žádost od: Josef Žaba (nar.----), Mlékovice 12, 25756 NEVEKLOV ve věci povolení kácení dřevin: 2 ks dub letní (Quereus robur) o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 130 a 170 cm na pozemku parc.č.836 k.ú.Úročnice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks dubů (poškozený dvoják na začátku cesty) souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby u nás původní listnaté dřeviny.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jasanů v k.ú.: Heřmaničky

28.12.2011

Obecní úřad Heřmaničky jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §75, odst. 1, písm.a/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochrany přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Šembera Karel ve věci kácení 2 ks jasanů na pozemku p. č. 1108/1 v k.ú.: Heřmaničky. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích mimo les – 2 ks jasanů rostoucích na pozemku parc. č. 1108/1 v k.ú. Drachkov nesouhlasíme. Stromy byly v době prohlídky v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a v koruně nebylo vidět závažnější proschnutí koruny. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu. Zároveň zdůrazňujeme, že povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 jen ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. Na tomto stromě námi nebyl shledán jediný důvod pro vydání povolení ke kácení.

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú.: Heřmaničky

28.12.2011

Obecní úřad Heřmaničky jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle §75, odst. 1, písin.a/ zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Tomáše Vaňka a Lenky Vaňkové ve věci kácení 1 ks jasanu na pozemku p. č. 237/6 v k.ú.: Heřmaničky. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks jasanu rostoucí na pozemku parc. č. 327/6 v k.ú. Heřmaničky nesouhlasíme. Strom byl v době prohlídky v dobrém zdravotním stavu bez závažnějšího proschnutí koruny. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu.

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>