Správní řízení

Kácení 2 ks břízy v k. ú. Pravonín

28.12.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1, písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje. 2e na základě žádosti Obce Pravonín, sídlem Pravonín 156, 257 09. ze dne 9.12.2011. č.j. 15/2011/228 ve věci pokácení 2ks břízy na pozemku parc. č. 2190/8 v k.ú. Pravonín. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 2 ks břízy rostoucích na pozemku p. č. 2190/8 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jasanů v k. ú. Pravonín

28.12.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1. písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje. že na základě žádosti Jiřího Peterky, bytem Pravonín 33. 257 09. ze dne 5.12.2011. č.j. 13/2011/228 ve věci pokácení 2ks jasanů na pozemku parc. č. 304 v k.ú. Pravonín. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 2 ks jasanů rostoucích na pozemku p. č. 304 v k. ú. Pravonín nesouhlasíme. Oba stromy byly v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a bez viditelného proschnutí koruny. Stromy byly v době šetření naprosto vitální a bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. Z důvodu posouzení stromů v době bez olistění doporučujeme provedení opakovaného místního šetření v době plného olistění (léto).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4ks javorů a 1ks akátu v k.ú. Pravonín

28.12.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti spoluvlastníků bytového domu č.p. 134, bytem Pravonín 134, 257 09, ze dne 8.12.2011, č.j. 14/2011/228 ve věci pokácení 4ks javorů a lks akátu na pozemku parc. č. 102/4 v k.ú. Pravonín. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 2 ks javorů (2. a 4. strom od silnice) a 1 ks akátu (rovný dál od hřiště) rostoucích na pozemku p. č. 102/4 v k. ú. Pravonín nesouhlasíme. Všechny stromy byly v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. Stromy byly v době šetření naprosto vitální a bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. U čtvrtého stromu (javor klen) došlo v minulosti k odlomení slabších větví vyššího řádu. Toto poranění se na vitalitě stromu nikterak neprojevilo. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví. S povolení pokácení 2 ks javorů (1. a 3. strom od silnice) a 1 ks akátu (nakloněného nad dětské hřiště) rostoucích na pozemku p. č. 102/4 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 3 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 7 ks topolů a 3 ks vrb v k. ú. Lažany u Mezna

28.12.2011

Obecní úřad Mezno, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 114/1992 Sb."), posoudil žádost Jiřího Kubáta, nar. 04.11.1948. bytem Dědice č. p. 21, 391 43 Mladá Vožice ze dne 22. listopadu 2011 o vydání povolení ke kácení 6 ks javoru, 3 ks habru a 1 ks jeřábu o obvodu 28 - 60 cm na pozemku pare. č. 382, 3 ks vrb a 5 ks osik o obvodu 80— 110 cm na pozemku pare. č. 405 a 2 ks osik o obvodu 80— 120 cm na pozemku parc. č. 365/9 vše v katastrálním území Lažany u Mezna. obec Mezno, z důvodu jejich prosychání a zahajuje tímto správní řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení celkem 7 ks topolů a 3 ks vrb rostoucích na pozemku parc. č. 405 a 365/9 v k. ú. Lažany u Mezna souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 10 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Mezno ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks lip v k.ú.: Kuňovice

28.12.2011

Obecní úřad Kuňovice „jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75,odst. 1. pism.a)zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamujeme, že na základě žádosti pana Krosnář František ‚bytem Kuňovice 26 re dne 27.11. 2011. č.j. 11/2011 ,ve věci Žádost o povolení kácení stromu rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák .č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les (3 ks lípa) rostoucích v obci Kuňovice nesouhlasíme s následujícím odůvodněním. Všechny stromy byly v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a bez viditelného proschnutí koruny. Stromy byly v době šetření naprosto vitální a bez viditelných příznaků jakékoliv choroby. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví. Stromy tvoří místní dominantu a dotváří krajinný ráz celé obce. Zároveň podotýkáme, že podle § 8 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, se vydává povolení ke kácení dřevin jen ze závažného důvodu po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. V tomto případě neshledáváme žádný závažný důvod pro vydání povolení ke kácení těchto tří stromů.

[ Kuňovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Drůbežárna pro 350 nosnic v k.ú.: Bezmíř

28.12.2011

Zdenek Trmal nar. ---- a Jitka Trmalová, nar. -----, oba b. Zvírotice 56, Sedlčany (dále jen „stavebníci"), podali dne 7.7.2011 žádost o vydání rozhodnutí na stavbu „Drůbežárna pro 350 nosnic"" na pozemcích KN 421/3, KN 15, PK 426, a KN 1310/2 v k.ú.: Bezmíř. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Požadujeme doložit vyjádření k zásahu do krajinného rázu od MěÚ Votice, OŽP a PP.

[ Benešov ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú.: Měchnov

28.12.2011

Úřad městyse Divišov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1. písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. příspěvkové organi¬zace. Zborovská 11. 150 21 Praha 5. 1Č000660() I. zastoupené Jiřím Šrankotou. vedoucím PÚ pro oblast Benešov a Příbram. ze dne 11.11.2011 č.j. 1899/2011. ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v aleji u sil. 11/111 v úseku Divišov- Česky Šternberk v km 20.5¬21.5. na pozemku PK 1862 v k.ú. Měchnov (dle odborného posudku od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne 7.7.2011) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č.500/2004 Sb. správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme s odstraněním stromů dle posudku AOPK s podmínkou náhradní výsadby u nás původních listnatých dřevin na na pozemku PK 1862 v k.ú. Měchnov.

[ Divišov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

VYRUZUMÉNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

28.12.2011

Obecní úřad Čerčany, provozní odbor. Vám oznamuje, že účastník řízení paní Petra Fenclová, bytem Volyňských Čechů 1695, 438 01 Žatec, podala odvolání proti rozhodnutí zdejšího úřadu ze dne 15.11.2011 č.j. OÚČ/2102/20 I I/R, ve kterém se nepovoluje pokácení dubu na p.č. 2097/3 v k.ú. Čerčany. Podané odvolání má odkladný účinek. V příloze připojujeme stejnopis podaného odvolání. K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit nejpozději do 20.12.2011. V této lhůtě účastníci řízení mohou též nahlédnout do spisu vydaného rozhodnutí a originálu podaného odvolání. Vyjádření OS ČSOP Benešov: V rámci správního řízení vedeného OÚ Čerčany jsme nesouhlasili s kácením 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 2097/3 v k.ú. Čerčany a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Tento strom je v současnosti v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. V koruně stromu není viditelné výrazné proschnutí. Jedná se o strom s rozsáhlým kořenovým systémem, který je v terénu dobře ukotven. Vzhledem k tomu, že strom ve svahu roste po celou dobu života je pravděpodobné, že je strom na stanovištní podmínky dobře přizpůsoben. Případný zásah do ochranného pásma el. Vedení lze v tomto případě řešit odborným a ke stromu šetrným ořezem. Navrhujeme provedení stabilizace svahu, tak aby nedocházelo k obnažování kořenů a provedení zdravotního řezu v podobě odstranění případných suchých větví. Zároveň podotýkáme, že podle § 8 odstavce 1 zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, se vydává povolení ke kácení dřevin jen ze závažného důvodu po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. V tomto případě neshledáváme žádný závažný důvod pro vydání povolení ke kácení těchto dvou stromů.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks břízy v k.ú. Struhařov

28.12.2011

Obecní úřad Struhařov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75, odst. 1, písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti podané panem Ing. Jiřím Nekvasilem, nar. 24. 4. 1948, Královická 1687, 250 01 Brandýs nad Labem, ze dne 27. 10. 2011, č.j. KAC-l/4/2011/ST, ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, bříza 2 ks (obvod kmene ve výšce 130 cm: 140 cm, 165 cm) na pozemku parcelní číslo 300/1 v k. ú. Struhařov bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 2 ks bříz rostoucích na pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Struhařov nesouhlasíme. Stromy byly v době posouzení v dobrém zdravotním stavu bez výrazného proschnutí korun. Na jedné bříze bylo parné v cca 1/3 výšky poškození kůry, které nemá zásadní vliv na vitalitu jedince. Strom si pravděpodobně s tímto poraněním v budoucnu proradí a dojde k jeho zavalení. Na bázi kmene nebyla viditelná hniloba a oba stromy byly celkově velice vitální. Dále zdůrazňujeme, že dle zákona 114/1992 sb. lze povolit kácení dřevin rostoucích mimo les pouze ze závažných důvodů, které v tomto případě nejsou patrné.

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks jasanů, 2 ks dubů v k.ú. Struhařov

28.12.2011

Obecní úřad Struhařov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst. 1, písm a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznamuje. že na základě žádosti podané panem Jiřím Rudolfem. nar. 19.3. 1960, Myslíč 4, 256 01 Benešov, ze dne 21. II. 2011, č.j. KAC-1/5/201 1/ST. ve věci žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 16/2 v k.ú. Myslíč, jasan 3 ks (obvod kmene ve výšce 130 cm — 197 cm. 119 cm. 110 cm), dub 2 ks (obvod kmene ve výšce 130 cm — 190 cm, 183 cm) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb.. správní řád. v platném znění. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 2 ks jasanů (dva prostřední stromy ze 4 stromů rostoucích podél plotu) rostoucích na pozemku p. č. 16/2 v k. ú. Myslíč souhlasíme. Stromy jsou viditelně silně proschlé a rostou v zastínění okolních jedinců. S povolení pokácení 1 ks jasanu a 2 ks dubů rostoucích na pozemku p. č. 16/2 v k. ú. Myslíč nesouhlasíme. Stromy byly v době posouzení v dobrém zdravotním stavu bez výrazného proschnutí korun. Všechny zmíněné stromy jsou celkově velice vitální. Dále zdůrazňujeme, že dle zákona 114/1992 sb. lze povolit kácení dřevin rostoucích mimo les pouze ze závažných důvodů, které v tomto případě nejsou patrné. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu, při kterém budou odstraněny případné suché větve.

[ Struhařov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>