Správní řízení

Výjímka z ochranných podmínek druhu rorýs obecný

28.12.2011

Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský orgán ochrany přírody") kompetentní podle ust. § 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 114/1992 Sh.") oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu) zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhu rorýs obecný (Apus upus) zejména je rušit a poškozovat jimi užívaná sídla při revitalizaci panelového dvojdomu Tylova 1571, 1572 ve Vlašimi. Záměrem žadatele je provést zateplení fasády, zateplení střechy, zateplení strojoven výtahu a výměnu klempířských a zámečnických konstrukcí. Jelikož práce jsou naplánovány do období hnízdění, navrhuje žadatel před příletem rorýsů větrací utvory provizorně ucpat a následně v průběhu zateplování bude provizorní utěsnění otvorů postupně odstraňováno a do otvorů budou instalovány trubky z PVC o velikosti DN 40. Konec větracího otvoru (větracího kanálku) bude ucpán. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Dne 12. 07. 2011 bylo provedeno mapování hnízdišť rorýse obecného ve Vlašimi. Na panelovém dvojdomě v ulici Tylova číslo popisné 1571, 1572 bylo hnízdění rorýsů prokázáno. Rorýs obecný (Apus apus) je podle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny řazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů kategorie ohrožený. Jeho hnízdiště by tedy nemělo být zničeno. Se zateplováním souhlasíme, za následujících podmínek: 1) Budou zachovány podmínky pro hnízdění rorýsů i v následujících letech dosazením hnízdních budek anebo zachováním a vhodnou úpravou ventilačních otvorů, například vylámáním lamel ve spodní polovině krytu otvoru a zdrsněním spodní části vložené trubky. Zbylé lamely na krytu větracího otvoru by přitom měly být v celém svém rozsahu (tj. v horní polovině otvoru) zevnitř opatřeny jemnou síťkou zabraňující uvíznutí křídla couvajícího rorýse mezi lamelami. 2) Pro zabránění hnízdění v době stavebních prací bude provedeno dočasné zaslepení větracích otvorů. Větrací otvory budou dočasně zaslepeny jednostranně odklopitelnou kovovou mřížkou nebo opatřeny hladkou PVC trubkou vyčnívající v určitém sklonu nad fasádu, tak aby zvířata využívající panelový dům k zimování mohla uniknout ven, ale zároveň se nemohla vracet zpět nebo zde hnízdit. Toto konstrukční řešení eliminuje riziko uvěznění zimujících netopýrů, kteří také s oblibou využívají nejen prostory pod fasádou panelových domů, ale také různé škvíry ve fasádě, dutiny mezi panely anebo mezery pod oplechováním střechy.

[ Vlašim ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 

Kácení 1 ks jasanu, 1 ks břízy a 1 ks jírovce v k.ú. Zderadice

28.12.2011

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 4. 11. 2011 žádost pana Františka Jelínka. bytem Dlouhá Lhota 25. 257 56 Neveklov ve věci povolení pokácení 3 ks. stromů — lks jasanu, ks břízy a 1 ks jírovce (obvody kmenů ve výšce 1,3 m nad zemí cca 100-150 cm) na pozemcích p.č. st. 11 a p.č. 48 v k.ú. Zderadice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks jírovce souhlasíme. S pokácením 1 ks jasanu a 1 ks břízy nesouhlasíme.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks břízy v k.ú. Týnec nad Sázavou

28.12.2011

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), obdržel dne 12.10.2011 žádost pana Jana Šulisty, nar. ----, Žitná 32, 120 00 Praha 2 o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona. Č. 500/2004 Sb., správní řád, v plátnem znění (dále jen „správní řád") oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci skácení 3 ks BŘÍZ na pozemku stavební parcela 831/1 v katastrálním území Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks břízy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks u nás původních listnatých dřevin.

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks. olší a 10 ks vrb v k.ú. Zahrádka u Benešova

28.12.2011

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 4. 11. 2011 žádost pana Jana Tůmy a paní Evy Tůmové, bytem Zaječí 13, 257 56 Neveklov ve věci povolení pokácení 6 ks. olší a 10 ks vrb (obvod kmenů ve výšce 1,3 m nad zemí cca 50-80 cm) na pozemku p.č. 970/3 v k.ú. Zahrádka u Benešova. Úřad městyse Maršovice jako místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76. odst. 1. písni a) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme s pokácením stromů, které se vyklánějí nad komunikaci a s provedením probírky v porostu.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú. Kondrac

28.12.2011

Obecní úřad Kondrac jako věcně a místně příslušný orgán ochrany' přírody dle § 75, odst. I písma) zákona č.I 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,oznamuje, že na základě žádosti pana Františka Přitasila bytem Bohuslava Martinů 1309, 258 01 Vlašim ze dne 25.07.2011 č.j. KS 1/2011, ve věci žádosti o povolení pokácení 1 stromu javor-klen na pozemku par. Č. 1359/1- zahrada č.stp.54 v k.ú. Kondrac bylo zahájeno správní řízení dle § 4.4 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks javoru klenu rostoucího na pozemku p. č. 1359/1 v k. ú. Kondrac nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu. Po zásahu blesku v roce 2011 došlo k zaschnutí několika větví, které doporučujeme odstranit. Strom je i nadále vitální a za normálních povětrnostních podmínek nehrozí jeho vyvrácení. Doporučujeme provedení zdravotního a redukčního řezu a celkové ošetření odborníkem. Rozhodnutí OÚ Kondrac Obecní úřad Kondrac, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 76. odst.1, písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, k žádosti pana Františka Přitasila. nar. ----. bytem Bohuslava Martinů 1304. Vlašim, zapsané pod č.j. KS 1/2011. povoluje účastníkům řízení panu Františku Přitasilovi. nar. 30. 03. 1946, bytem Bohuslava Martinů 1304, Vlašim, kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8, odst. 1 zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů rozsahu : jeden kus stromu - javor klen o obvodu kmene 330 cm ve 130 cm nad zemí - rostoucího na pozemcích k.ú. Kondrac parc.č. 1359/1, st.par.č. 54, ve vlastnictví žadatele, 'termínu: období vegetačního klidu, tj. od 1.11. 2011 do 31.3. 2012, a ukládá náhradní výsadbu dle § 9, odst.1 zákona č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů rozsahu :10 ks břízy a 6 ks dubu — 2m a více vysoké na pozemku k.ú. Kondrac parc.č 1387,1388 včetně následné péče o ně po dobu tří let. Odvolání OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Obecního úřadu Kondrac Č.j.: KS 1/2011 ve věci povolení kácení 1 ks javoru na pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Kondrac. V rámci správního řízení vedeného OÚ Kondrac jsme nesouhlasili s kácením 1 ks javoru a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Strom byl v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu. V koruně bylo sice viditelných několik suchých větví, ty ale jde odstranit v rámci údržby. K tomuto proschnutí pravděpodobně došlo po zásahu blesku v roce 2011. Kromě těchto několika suchých větví byl strom v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu. Po obhlídce stromu z vysokozdvižné plošiny bylo na místním šetření konstatováno, že kmen stromu je i po zásahu blesku neporušen a není tak narušena jeho stabilita. Stav stromu v době místního šetření odpovídal posudku AOPK ČR. Dle tohoto posudku je vlastníkovi doporučeno pouze ošetření v podobě zdravotního řezu. Protože je OS ČSOP Benešov místní situace známá již několik let lze konstatovat, že se stav stromu za poslední období výrazně nezměnil, a to jak z funkčního tak i estetického hlediska. Tento strom je dominantou Krasovic a okolí a je největším exemplářem svého druhu nejen v CHKO Blaník, ale rovněž patří mezi největší javory na celém Podblanicku. Zároveň zdůrazňujeme, že povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 jen ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. Na tomto stromě námi nebyl shledán jediný důvod pro vydání povolení ke kácení.

[ Kondrac ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks břízy v k.ú. Č. Šternberk

28.12.2011

Úřad městyse Č. Šternberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.l. písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Libuše Vaněčkové, Navrátilova 709. Vlašim. č.j.:300/11/2010. ve věci kácení stromů rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o 2 ks břízy, které rostou ve své těsné blískosti. S odstraněním těchto stromů rostoucích na pozemku p. č. 296/3 v k. ú. Český Šternberk nesouhlasíme. Stromy byly v době místního šetření v dobrém zdravotním stavu bez viditelné hniloby na bázi kmene a bez závažnějšího proschnutí koruny.

[ Český Šternberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks olše v k.ú. Český Šternberk

27.12.2011

Úřad městyse C. Šternberk jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Terezy Halladové, Pražského povstání 1641. Benešov, č.j.:232/9/11. ve věci kácení stromů rostoucích mimo les bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks olše rostoucí na pozemku parc. č. 104/22 a 106/10 v k.ú. Český Šternberk souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Český Šternberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení vybraných vrb a olší v k.ú.Křivsoudov

27.12.2011

Úřad městyse Křivsoudov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75, odst.1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana oldřicha Haagera, bytem Bezručova 1270, 256 01 Benešov, zastoupen: panem Antonínem Bulíkem, bytem 257 68 Dolní Kralovice 156 ze dne 14.11.2011, č.j.: 573/2011, ve věci pokácení vybraných vrb a olši tělesa hráze a obvodu rybníka bylo zahájeno správní řízení dle 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme s odstraněním vybraných stromů po obvodu rabníka pro učely rekonstrukce nádrže s podmínkou následné náhradní výsadby.

[ Křivsoudov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Studený

27.12.2011

Obecní úřad ve Studeném, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti Lubomíra Krále, byt. V Domově 1356/25, Praha — Žižkov PSČ 130 00. ze dne 3.11.2011. vedené pod č.j.: OU-3/ST-4/KS-2011, ve věci pokácení 1 ks stromu (jasan) v rámci údržby porostu na parcele č. 50 v k.ú. Studený. bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks jasanu rostoucí na pozemku parc. č. 50 v k.ú. Studený souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks u nás původní listnaté dřeviny (jasan, lípa, dub) o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou proti mechanickému poškození a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Studený ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1ks javoru v k.ú. Benešov u Prahy

27.12.2011

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustano-vení § 76 odst. I písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel dne: 10.11.2011 pod č.j. BN/74527/201 žádost od: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov, IČ 002 31 401 ve věci povolení kácení dřeviny: 1 ks javor mlěč (Acer pla(anoides) o obvodu kmene měřeného ve výšce 95 cm na pozemku parc.č. 1482/26 k.ú.Benešov u Prahy (strom na sídlišti Pražská u JZ rohu bytového domu č.p. 1610 ulice Jana Svermy) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks javor mleč rostoucí na pozemku p.č.: 1482/26 v k. ú. Benešov u Prahy nesouhlasíme, a to z následujících důvodů. Výše zmiňovaný javor mleč byl v době posouzení v dobrém zdravotním stavu bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene a bez výrazného proschnutí koruny. Na jedné z kosterních větví je patrné poranění způsobené odlomením boční větve. Toto poranění strom prozatím dobře zavaluje a regeneruje. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrné mladého jedince, doporučujeme provedení zdravotního řezu a sledování výše zmiňovaného roranění.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>