Správní řízení

Zalesnění části pozemku v k.ú. Bystřice u Benešova

27.12.2011

Zdeněk Bindl, nar. ----, K Zájezdku 399, 257 51 Bystřice u Benešova (dále jen "žadatel") podal dne 2.11.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: zalesnění části pozemku Bystřice na pozemku parc. č. 1697 v katastrálním území Bystřice u Benešova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Stavba obsahuje: Změna druhu pozemku orná půda na lesní porost (lesní pozemek). Výměra v hektarech na čtyři desetinná místa: 1,4551. Zalesnění proběhne na pozemku č. 1697/2 dle geometrického plánu číslo 989-19/2010, dle souhlasu s dělením ze dne 3.6.2010 pod č.j.:Výst/253/2010/SI. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním územního rozhodnutí o změně využití území: zalesnění části pozemku parc. č.: 1697 v k.ú. Bystřice u Benešova souhlasíme za dodržení následujících obecních podmínek: a) na ploše bude vysázeno a následně zajištěno alespoň 30 % dřevin, které odpovídají stanovišti a tvoří podobnou dřevinnou skladbu jako původní zde se vyskytující lesní společenstva, b) v dřevinné skladbě se budou vyskytovat pouze domácí druhy dřevin, s výjimkou modřínu opadavého.

[ Bystřice ] [ Lesnictví (vč. zalesňování) ]
 

Odstranění hnízd jiřiček z budovy Rehabilitačního ústavu Kaldruby

27.12.2011

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb.. o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost od Rehabilitačního ústavu Kladruby (IČ:00068705) , se sídlem: Kladruby 30. PSČ 25762, o stanovení odchylného postupu při ochraně ptactva, který by umožnil odstranění hnízd jiřiček z budovy Rehabilitačního ústavu. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Dne 28. 11. 2011 proběhlo místní šetření, kdy bylo na hlavní budově rehabilitačního ústavu Kladruby nalezeno cca 25 hnízd. Hnízda byla v podloubí, nad okny a především pak také nad balkony ubytovacích prostor pro klienty. Na řadě míst byly pozůstatky stržených hnízd. Jiřička obecná je chráněna dle §5 a §5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Nepatří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a na území České republiky se vyskytuje poměrně hojně. V posledních zhruba dvaceti letech však dochází k úbytku jejich populace. Vzhledem k vysokým hygienickým nárokům daného objektu, k poměrně nízkému počtu hnízd a s přihlédnutím k velikosti budovy souhlasíme s odstraněním hnízd za těchto podmínek: - Hnízda budou odstraněna v období od října do února a na jejich místě budou instalovány zábrany znemožňující jiřičkám opětovnou stavbu hnízda. - Jiřičkám budou zároveň nabídnuta náhradní místa k hnízdění v podstřeší a na stěnách budovy tam, kde nehrozí znečišťování oken či balkonů. - Zábrany proti opětovnému zahnízdění budou instalovány funkčně a mohou být doplněny o další opatření zabraňující stavbě hnízda (například použitím hydrofobní fasády), aby nedocházelo k opakovanému strhávání hnízd nebo dokonce rušení již hnízdících ptáků. Jako možnou alternativu, odstraňování hnízd doporučujeme v méně frekventovaných částech budovy (např. v podloubí a dalších snadno dostupných místech), instalovat pod hnízda lehce čistitelné plechové či dřevěné desky a zabránit tak znečišťování okolí trusem.

[ Vlašim ] [ Ochrana ŽP - ostatní ]
 

Kácení 12 ksdřevin v k.ú. Jankov

27.12.2011

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. I, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti p. Jiřiny Moudré, zmocněnce vlastníků pozemku č. parc. 15/1 v k.ú. Jankov, nar. ----, trvale bytem Jankov, Malostranská 104, doručené spr. orgánu dne 14.11.2011, 4372 /2011, ve Věci povolení kácení 12 ks dřevin na pozemku č. parc. 158/1 v k.ú. Jankov bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme s pokácením stromů č. 7, 11, 2, 3, 4 a 5 s podmínkou náhradní výsadby 3 ks u nás původních listnatých dřevino min výšce 150 cm na pozemku p. č. 158/1 v k.ú. Jankov. S odstraněním stromů č 1,6,8,9,10 a 12 nesouhlasíme stromy byly v době posouzení v dobrém zdravotním stavu , doporučujeme provedení zdravotního a redukčního řezu.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jasanu v k.ú. Olbramovice u Votic

27.12.2011

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci pokácení dřevin rostoucích mimo les a nařízení ústního jednání s místním šetřením Obecní úřad Olbramovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Paní Božena Lesná RNDr., Štěpánská 57, 110 OO Prahu 1 ze dne 4.11.2011, čj. 506/2011 ve věci: povolení kácení 1 ks jasanu na ppč.1223/1 v k.ú. Olbramovice u Votic Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstarněním 1 ks jasanu rostoucího na ppč.1223/1 v k.ú. Olbramovice u Votic nesouhlasíme.

[ Olbramovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks břízy v k.ú. Manělovice

27.12.2011

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Milušky Marešovské, bytem Dvořákova 1086. Benešov, č.j. 421/11, ve věci povolení pokácení 2 ks bříza s obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí 120 a 115 cm na pozemku p.č. 17/3 a 1 7/5 v k.ú. Manělovice. bylo zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks břízy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks u nás původních listnatých dřevin.

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks vrby v k.ú. Divišovice

27.12.2011

Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Jany Hnojské, nar. ----, trvale bytem Smetanova Čp. 475, 259 01 Votice, ze dne 2. 12. 2011 ve věci pokácení: 1 ks vrby na ppč. 1177, v Chotěticích, k.ú. Divišovice, obvod kmene 420 cm bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Městský úřad Sedlec-Prčice jako věcně a místní příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1, písm. a) zákona Č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny Vyjádření OS ČSOP Benešov: Požadujeme vypracování odborného posudku AOPK a na jeho základě dodáme dodatečné vyjádření.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 24 ks topolů v k.ú. Borovsko

23.12.2011

Obecní úřad Bernartice, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 114/1992 Sb.") oznamuje, že bylo dne 1. 11. 2011, podáním žádosti Květoslavy Lapáčkové, Krakovská 584/1. 110 OO Praha 1, o vydání povolení k pokácení 24 ks topolů o obvodu 120 cm ve výšce 130 cm nad zemí, na pozemku PK p.p.č. 233 v katastrálním území Borovsko, zahájeno správní řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, podle zákona Č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 24 ks topolů rostoucích na pozemku p. č. 233 v katastrálním území Borovsko souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 24 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Bernartice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jívy a 1 ks břízy v k.ú. Smilokov

23.12.2011

Dne 13. 10. 2011 byla Obecnímu úřadu Smilkov, doručena žádost pí Jany Pliskové, trvale bytem Hovorčovice, Hlavní 80. o vydání povolení ke kácení 1 ks jívy a 1 ks břízy rostoucích na pozemku č. kat. 413/12 v katastrálním území Smilkov. Důvodem pro kácení je fakt, že stromy rostou v blízkosti dětského hřiště. Jedná se o dva stromy s obvodem kmene 125 a 130 cm. Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád") zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 1 ks jívy a 1 ks břízy rostoucích na pozemku p. č. 413/12 v katastrálním území Smilkov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Smilkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu a 2ks borovice v k.ú. Čerčany

23.12.2011

Obecní úřad v Čerčanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1. písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oz n a m u j e, že na základě žádosti: Kamily Virágové, ze dne 7.11.2011 č.j. OÚČ/2266/2011, ve věci povolení kácení dle § 8. odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks duhu obvod kmene ve výšce 130 cm je 250 cm a 2 ks borovice obvod kmene ve výšce 130 cm je 150 a 150 cm. na pozemku parc.č. 1754/2 v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 2 ks borovic rostoucích na pozemku p. č. 1754/2 v k. ú. Čerčany souhlasíme bez dalších podmínek. S povolení pokácení 1 ks dubu rostoucího na pozemku p. č. 1754/2 v k. ú. Čerčany nesouhlasíme. Strom byl v době posouzení v dobrém zdravotním stavu a bez výrazného proschnutí koruny. Na kmeni je viditelné pouze částečné, lokální poškození, po v minulosti provedeném, neodborném odstranění kosterní větve. Toto poškození nemá zásadní vliv na stabilitu stromu. Strom tvoří významnou dominantu a má tedy velký estetický význam. Za těchto okolností doporučujeme provedení zdravotního řezu a sledování dalšího vývoje.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru a 3 ks jasanů v k.ú. Vojkov

23.12.2011

Dne 24.10.2011 podal p.Karel Petržjílka. Podolí čp.8‘ 257 53 Vrch.Janovice žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz. p.č. 45 v k.ú. Vojkov. Žadatel je vlastníkem uvedeného pozemku. Dnem 7.11.2011 bylo zahájeno správní řízení ve věci dle §44 zák.č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecní úřad ve Vojkově je ve smyslu přísl. ust. zák.'č'. 114/1992 Sb. v platném znění příslušný ve věci. Žádost byla doložena: informačním výpisem z KN, - výsekem z kat. mapy s vyznačením dřevin, - specifikací dřevin, které mají být káceny ( 1 ks. javoru, obvod kmene 240 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 3 ks. jasanu o obvodech kmenů 98 cm, 130 cm, 160 cm ve výšce • I 30 cm nad zemí). Důvodem kácení je, že stromy jsou přerostlé , nacházejí se v blízkosti nemovitosti čp.8 a dalších přilehlých budov. Svými větvemi a kořeny poškozují tyto stavby ( především střechy a základy).V případě pádu jejich silných větví či vyvrácení hrozí velké škody nejen na majetku, ale může dojít i k ohrožení života osob zde pobývajících. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks dřevin (na přiložené mapě označené č. 1 a 2) rostoucích na pozemku p. č. 45 v k.ú Vojkov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 2 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním 2 ks dřevin (na přiložené mapě označené č. 3 a 4) rostoucí rostoucích na pozemku parc. č. 45 v k.ú. Vojkov nesouhlasíme. Stromy byly v době obhlídky v dobrém zdravotním stavu a v koruně nebylo vidět závažnější proschnutí koruny. Doporučujeme pouze provedení zdravotního řezu.

[ Vojkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>