Správní řízení

Kácení 78 ks topolů v k.ú. Týnec nad Sázavou

23.12.2011

Městský úřad Týnec nad Sázavou, jako městský orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ustanoveni § 76 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny ( dále jen zákon ), obdržel dne 02.11.2011 žádost Města Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Týnec nad Sázavou, orgán ochrany přírody a krajiny, podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád") Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na základě místního šetření, které proběhlo 22. 11. 2011 na pozemku p. č. 1159/6 s odstraněním 78 topolů souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby listnatých dřevin o velikosti min 150 cm (lípa, dub) po celém obvodu pozemku parc. č. 1159/6 ve sponu 10 - 15 m od sebe. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. S pokácením souhlasíme s následujícím odůvodněním: Na místě bylo zjištěno, že všechny topoly jsou zhruba stejného stáří a rozdílné průměry jednotlivých stromů jsou dány stanovištními podmínkami konkrétního stromu. V minulosti byla značná část topolů zasažena vichřicí (z některých topolů zbyly jen torza). V korunách se nachází značné množství odumírajících a suchých větví. Začínají silně prosychat kosterní větve, což je důsledek snížené vitality stromů. V současné době je většina topolů velmi špatném stavu (zlomy větví v korunách, dutiny v kmenech, suché a poškozené větve apod.). Vzhledem k tomu, že topol se vyznačuje, jako rychle rostoucí dřevina nastává jeho fyziologická zralost ve velmi brzkém věku a následkem tohoto stavu dochází k rozsáhlému rozpadu jedinců. Zdravotní stav topolů, by se i po případném odborném zásahu příliš nezlepšil a odumírání kosterních větví a případný rozpad celých stromů bude i nadále pokračovat. Jelikož topoly byly vysázeny ve velmi hustém sponu probírku jednotlivých jedinců nedoporučujeme. Tento zásah by měl s největší pravděpodobností za následek destabilizaci zbylých jedinců a zvýšení rizika jejich pádu. Vzhledem k zjištěným závažným defektům v korunách a na bázích kmenů (hniloby a rozsáhlé dutiny) doporučujeme řešit současný stav co nejrychleji a to kompletní rekonstrukce zeleně (odstranění topolů a výsadba nových stromů, vhodných pro tuto lokalitu).

[ Týnec nad Sázavou ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks jasanů v k.ú. Smilokov

23.12.2011

Dne 11. 10. 2011 byla Obecnímu úřadu Smilkov, doručena žádost p. Zdeňka Dvořáka a pí Hany Dvořákové, oba trvale bytem Smilkov 12, 257 89 Heřmaničky. o vydání povolení ke kácení 3 ks jasanii rostoucích na pozemku č. kat. 142 v katastrálním území Smilkov. Důvodem pro kácení je fakt, že stromy rostou v blízkosti domu č.p. 9. Jedná se o dva stromy s obvodem kmene 160 cm a o suchý strom — jasans obvodem kmene 180 cm. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Souhlasíme s pokácením 2 ks jasanů nakloněných nad přilehlou nemovitost s podmínkou náhradní výsadby. S odstraněním 1 ks jasanu nesouhlasíme.

[ Smilkov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks smrk, 1 ks bříza a 1ks borovice v k.ú. Živohošť

23.12.2011

Obecní úřad v Křečovicích obdržel dne 10.1istopadu 2011 žádost od Družstva pro rekreační bydlení, se sídlem Lahovská 117, 150 00 Praha 5 ve věci povolení pokácení 6 ks stromu ( lx smrk, 4x bříza, lx borovice o obvodu kmene 100 — 160cm) na pozemku p. č 1707/36, v k.ú. Živohošť. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním povolení pokácení 1 ks smrku, 3 ks břízy a 1 ks borovice rostoucích na pozemku parc. č. 1707/36 v k. ú. Živohošť souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 3 ks u nás původní listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S povolení pokácení 1 ks břízy rostoucí na pozemku p. č. 1707/36 v k. ú. Živohošť (u vrostlého smrku) nesouhlasíme. Strom byl v době posouzení v dobrém zdravotním stavu a bez výrazného proschnutí koruny. Za těchto okolností doporučujeme provedení zdravotního řezu a sledování dalšího vývoje.

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku v k.ú.: Bílkovice

23.12.2011

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb.. o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti od pana Jiřího Šintáka , bytem: Werichova 954/17, 15200 Praha, o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku. Oznamuje zahájení správního řízení ve věci zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2, zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, kterým je břehový porost toku Chotýšanky na pozemku p.č. 780/2 (PK) v k.ú.Bílkovice. Plánovaný zásah spočívá v pokácení suchých olších a dále má majitel zažádáno o povolení kácení 3 ks lip a 4 ks vrb na tomtéž pozemku Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním suchých olší a 4 ks vrb rostoucích na pozemku parc. č. 780/2 v k. ú. Bílkovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby stejného počtu olší nebo vrb o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S povolení pokácení 3 ks lip rostoucích na pozemku parc. č. 780/2 v k. ú. Bíkovice nesouhlasíme. Stromy byly v době posouzení v dobrém zdravotním stavu a bez výrazného proschnutí korun. Za těchto okolností není důvod k odstranění stromů.

[ Vlašim ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Logistics Park D1 — Ostředek v k. ú. Ostředek

23.12.2011

Dne 28.6.2011 podal EUDI REAL s.r.o. (IČ - 27953343), Nám. 14.ř-íjna 1307/2, 150 00 Praha 5 prostřednictvím zástupce: Jan Meduna, Přístavní 1100/42, 170 00 Praha 7 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Logistics Park D1 — Ostředek" na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 349/1 (orná půda), 349/12 (orná půda), 349/13 (orná půda), 553 (ostatní plocha) v kat. území Bělčice u Ostředka, pozemkové parcely parcelní číslo 216/1 (orná půda), 216/4 (orná půda), 216/5 (orná půda), 216/7 (orná půda), 216/8 (orná půda), 216/9 (orná půda), 216/10 (orná půda), 216/11 (orná půda), 216/16 (orná půda), 216/17 (orná půda), 216/18 (orná půda), 216/21 (orná půda) v kat. území Ostředek, pozemkové parcely parcelní číslo PK 349, PK 516, PK 541, PK 542 v kat. území Bělčice u Ostředka, pozemkové parcely parcelní číslo PK 210, PK 215, PK 218/1, PK 218/2, PK 218/3, PK 218/4, PK 218/5, PK 218/6, PK 219, PK 224/1, PK 224/2, PK 224/3, PK 224/5, PK 225/2, PK 228, PK 229, PK 230, PK 231, PK 232, PK 901 a PK 902 v kat. území Ostředek. Vyjádření OS ČSOP Benešov: požadujeme ke stavebnímu řízení předložit podrobný návrh sadových úprav ve kterém bude řešena druhová skladba s ohledem na pohledové situace v mimovegetační dobu. Při stavebním řízení budeme požadovat, aby při realizaci stavby byla použita pouliční svítidla s rovným spodním krytem, aby vyzařované světlo dopadalo pouze na oblast pod svítidlem a svítidla byla instalována tak, aby bylo krycí sklo vodorovně s terénem.

[ Sázava ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 1 ks břízy v k.ú. Zádolí u Neveklova

23.12.2011

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 12. října 2011 žádost p. Bohumír Straky, bytem Svídnická 508, p. Praha 8 ve věci povolení pokácení 1 ks stromu (břízy o obvodu kmene cca 160 cm) na pozemku p. č 947/3 v k.ú. Zádolí u Neveklova. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks břízy na pozemku parc. č. 947/3 v k. ú. Zádolí u Neveklova souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Vysazená dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 66 ks topolů v k.ú. Pravonín

23.12.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje. 2e na základě hromadné žádosti vlastníků, ze dne 17.10.2011, č.j. 10/2011/228 ve věci pokácení 66ks topolů (alej při komunikaci z Pravonína do Křížova) v k.u. Pravonín. parc.č. 1084/1. 1084/2, 1085, 1086, 1087. 1088. 1064, 1065, 1067/2 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 66 ks topolů rostoucích na pozemcích p. č. 1084/1, 1084/2, 1085, 1086, 1087, 1088, 1064, 1065, 1067/2 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 66 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks břízy v k.ú. Pravonín

23.12.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti vlastníku Dagmar a Jiřího Nechvátala, bytem Pravonín 58. 257 09. ze dne 19.10.2011. č.j. 10/2011/228 ve věci pokácení 4ks břízy v k.u. Pravonín, parc.č. 94. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 4 ks břízy rostoucích na pozemku p. č. 94 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 4 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Nesvačily

23.12.2011

Městský úřad Bystřice, obdržel dne 17.10.2011 žádost paní Města Bystřice. IČO: 00231525. Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice, ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les, a to: 1 lípy - s obvodem kmene 180 cm. Tato dřevina se nachází na pozemku parc. č. - 79, k.ú. Nesvačily u Bystřice. Tímto dnem bylo v uvedené věci zahájeno správní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 79 v k.ú. Nesvačily u Bystřice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks lípy srdčité o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou proti mechanickému poškození a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Bystřice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú. Manělovice

23.12.2011

Úřad městyse Vrchotovy Janovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti paní Lenky Saakové. bytem Mančlovice 1, ze dne 10.10.2011. č.j. 403/l i. ve věci povolení pokácení 1 ks javoru (suchy zasažený bleskem) na pozemku p.č. 364 v k.ú. Manělovice. bylo zahájeno správní řízení podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks javoru na pozemku parc. č. 364 v k.ú. Manělovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Vrchotovy Janovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>