Správní řízení

Kácení 1 ks olše v k.ú. Prčice

23.12.2011

Dne 17. 10. 2011 podal žádost Jan Hlavnička, nar. ----, trvale bytem Zapova čp.1931, 256 01 Benešov, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku ppč. 148/1 v Prčici, katastrální území Prčice. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet: 1 ks olše, obvod 280 cm, na ppč. 148/1, v Prčici, kat. ú. Prčice Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 1 ks olše na pozemku parc. č. 148/1, v Prčici, kat. ú. Prčice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks ořešák a 1 ks bříza v k.ú. Načeradec

5.12.2011

Obecní úřad v Načeradci, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost p. Jiřího Holuba, Načeradec 139, Načeradec 257 08 ve věci povolení kácení stromů: ořešák - 1 kus (obvod kmene ve výšce 130 cm — 205 cm), bříza — 1 kus (obvod kmene ve výšce 130 cm — 130 cm) na pozemku parc.č. 40 KN v k.ú. Načeradec. Žádost byla odůvodněna současným stavem stromů - proschlé, hrozí pád suchých větví nebo celých stromů. Obecní úřad Načeradec, podle § 44, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení kácení stromů: ořešák - 1 kus (obvod kmene ve výšce 130 cm — 205 cm), bříza — 1 kus (obvod kmene ve výšce 130 cm — 130 cm) na pozemku parc.č. 40 KN v k.ú. Načeradec souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 4 ks topolů a 1 ks jasanu v k. ú. Načeradec

5.12.2011

Obecní úřad v Načeradci, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost Obce Načeradec, Načeradec 152, 257 08 ve věci povolení kácení stromů — topoly - 4 kusy(obvod kmene ve výšce 130 cm — 180 cm-240 cm), javor — 1 kus (obvod kmene ve výšce 130 cm — 215 cm) , na pozemku parc.č.746/2 KN v k.ú. Načeradec. Žádost byla odůvodněna současným stavem stromů - proschlé, hrozí pád suchých větví. Žadatel hodlá stromy nahradit novou výsadbou. Obecní úřad Načeradec, podle § 44, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením kácení stromů — topoly - 4 kusy(obvod kmene ve výšce 130 cm — 180 cm-240 cm)souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby. S povolením kácení stromů - javor — 1 kus (obvod kmene ve výšce 130 cm — 215 cm) nesouhlasíme - strom je v dobrém zdravotním stavu.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Olešná

5.12.2011

Obecní úřad v Načeradci, jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost Obce Načeradec, Načeradec 152, 257 08 ve věci povolení kácení stromů — lípa, 1 kus, na pozemku parc.č.638/1 PK v k.ú. Olešná, obvod kmene ve výšce 130 cm — 230 cm. Žádost byla odůvodněna současným stavem stromu - uschlý, hrozí pád suchých větví nebo celého stromu. Žadatel hodlá strom nahradit novou výsadbou. Obecní úřad Načeradec, podle § 44, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením kácení stromů — lípa, 1 kus, na pozemku parc.č.638/1 PK v k.ú. Olešná souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby.

[ Načeradec ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kanalizace Nedvězí v k. ú. Rabyně

5.12.2011

MěÚ Benešov - odbor ŽP obdržel 13.10.2011 od právnické osoby - obce Rabyně, zastoupená starostou Lubošem Maškem, se sídlem Blaženice 16, 257 44 Netvořice, IČ: 002 32 599 (dále jen „na¬vrhovatel"), žádost o povolení stavby - „Dostavba splaškově kanalizace Nedvězí" na pozemcích p. Č. 486/2, 487/1, 490/4, 527/6, 1183, 1199/1 v k. ú. Rabyně. Na výše uvedenou stavbu bylo Měť.1 Týnec nad Sázavou - odborem výstavby vydáno územní rozhodnutí č. j.: MUTnS - 4116/2011 z 06.06.2011 které nabylo právní moci 01.06.2011. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením stavby „Dostavba splaškové kanalizace Nedvězí" umístěné na pozemcích parc.č. 486/2, 487/1, 490/4, 527/6, 1183, 1199/1 vše v katastrálním území Rabyně souhlasíme s následujícími podmínkami: • Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. • Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. • V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. • Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. • V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. • Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Čerčany

1.12.2011

Obecní úřad v čerěanech, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti: Petry Fenclové, ze dne 19.10.2011 č.j. °ÚČ/2102/2011, ve věci povolení kácení dle § 8, odst. 1 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na kácení 1 ks dubu letního obvod kmene ve výšce 130 cm je 110 cm, na pozemku parc.č. 2097/3 v k.ú. Čerčany, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S pokácením 1 ks dubu rostoucího na pozemku parc. č. 2097/3 v k.ú. Čerčany nesouhlasíme. Tento strom je v současnosti v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. V koruně stromu není viditelné výrazné proschnutí. Doporučujeme ošetření koruny v podobě zdravotního řezu.

[ Čerčany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vodovod Kačerov, k.ú. Kačerov

30.11.2011

Obec Loket v zastoupení Tomášem Černým,Okružní 1846,258 01 Vlašim na základě piné moci ze dne 13.6.2011 požádala pod čj. ZIP 24307/011- 596/2011 o povolení stavby vodního díla „Vodovod Kačerov". Stavba je navrhována v ČIIP 1-09-02-108 v HGR 652,ve III ochranném pásmu VD Švihov a jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče napojeného na vodovodní přivaděč Němčice s rozvodnými řady armaturní komory pro zásobování obyvatel Kačerova,časti obce Loket pitnou vodou. Stavba je navrhována na pozemcích parc.č. KN 615 (PK 615),612/1, 628/1(PK 628),624/1 (PK625,758)312,624/2,633 v k.ú. Kačerov Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením stavby „Vodovod Kačerov" umístěné na pozemcích parc.č. KN 615 (PK 615), 612/1, 628/1(PK 628), 624/1, (PK 625, 758), 312, 624/2, 633 vše v katastrálním území kačerov souhlasíme s následujícími podmínkami: • Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. • Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. • V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. • Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. • V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. • Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Vlašim ] [ Voda - ČOV ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Maršovice u Benešova

30.11.2011

Úřad městyse Maršovice obdržel dne 12. 10. 2011 žádost pana Milana Turka a paní Dagmar Turkové. bytem Podmaršovice 2. 257 55 Maršovice ve věci povolení pokácení 1 ks. stromu dubu (obrod kmene ve výšce 1,3 ni nad zemí 4 m) na pozemku pč. 491/1 v kú. Maršovice u Benešova. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Strom v cca 3 m výšce rozdvojen a v celé délce kmene je patrná trhlina která prochází celím obvodem kmene. Za těchto okolností s odstraněním 1 ks dubu souhlasíme.

[ Maršovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 15 ks javorů v k.ú. Pravonín

30.11.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje. že na základě žádosti Obce Pravonín. sídlem Pravonin 156. 257 09, ze dne 31.10.2011. č.j. 12/2011/228 ve věci pokácení 15 ks javorů na pozemku parc. č. 1102 v k.ú. Pravonín Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 13 ks javorů rostoucích na pozemku p. č. 1102 v k. ú. Pravonín nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu bez výrazného proschnutí korun. S povolení pokácení 2 ks javorů (1. a 4. strom bráno od horní části aleje) rostoucích na pozemku p. č. 1102 v k. ú. Pravonín souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 14 ks topolů v k.ú. Němčice

29.11.2011

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb.. o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. I. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů obdržel žádost Věry Čadilové bytem Němčice 15, která vznikla na základě havarijního stavu stromů topolů...1edná se o pokácení 14ks topolů na pozemcích 118,119.120 v kat.úz. Němčice. Při zhoršení povětrnostních podmínek může dojít ke zřícení stromů. Obecní úřad Loket podle § 47 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 14 ks topolů na pozemku p. č. 118, 119, 120 v k. ú. Němčice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 28 ks olší lepkavých nebo jiných u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou proti mechanickému poškození a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>