Správní řízení

Kácení 1 ks lípy v k.ú.Kačerov

29.11.2011

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orgán přenesené pusobnosti obce dle § 61 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, obdržel žádost Obce Loket, která vznikla na základě připomínek občanů věci pokácení dřevin na pozemku 612/1v kat.úz. Kačerov. Jedná se o pokácení lks lípy, která by při zřícení poškodilo nemovitosti v její blízkosti. Při zhoršení povětrnostních podmínek může dojít ke zřícení stromu. Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy na pozemku p. č. 612/1 v k. ú. Kačerov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 20 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou proti mechanickému poškození a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Pozemek pro výsadbu určí OÚ Loket.

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k.ú. Brzotice

29.11.2011

Obecní úřad Loket jako věcně a místně příslušný orán přenesené působnosti obce dle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 1. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. obdržel žádost Obce Loket která vznikla na základě připomínek občanů věci pokácení dřevin na pozemku 2519/1 v kat.úz. Brzotice. Jedná se o pokácení 2ks lipy, které jsou v havarijním stavu a hrozí jejich zřícení a poškození objektu kapličky v těsné blízkosti. Při zhoršení povětrnostních podmínek může dojít ke zřícení stromů. Obecní úřad Loket podle § 47 odst.2 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 2 ks lip na pozemku p. č. 2519/1 v k. ú. Brzotice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks lípy srdčité o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou proti mechanickému poškození a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Loket ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ů. Velké Heřmanice

21.11.2011

Obecní úřad Heřmaničky jako věcně a místně příslušný orgán ochrany: přírody dle §75, odst. 1, písm.a/ zákona ě. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Zdeňka Zoula bytem Křenovičky 1 ze dne 1. 9. 2011 ve věci Kácení dřevin (1 ks lípy na pozemku č. 18 v k.ů. Velké Heřmanice bylo zahájeno správní řízení dle §44 zák.č. 200/20(1-1 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místě bylo zjištěno, že lípa, rostoucí na pozemku parc. č. 18, je z velké části proschlá a v místě větvení kosterních je viditelná rozsáhlá hniloba, která narušuje stabilitu stromu. Za těchto okolností s odstraněním výše zmiňovaného stromu souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks lípy srdčité o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou proti mechanickému poškození a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Heřmaničky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Uhřice u Sedlce

21.11.2011

Dne 9. 11. 2011 podali žádost František Bouček, nar. 8. 7. 1940, a Jaroslava Boučková, nar. 16. 10. 1945, oba trvale bytem Uhřice čp. 2, 257 91 Sedlec-Prčice, o povolení kácení dřeviny rostoucích mimo les na pozemku ppč. 265, katastrální území Uhřice u Sedlce. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet: 1 ks lípy, obvod 140 cm, na ppč. 265, v Uhřicích, kat. ú. Uhřice u Sedlce Ve smyslu ustanovení odst. 2 § 70 zákona požádal o podávání informací o zahajovaných řízeních podle tohoto zákona Český svaz ochránců přírody, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Podle odst. 3 § 70 zákona mají tato občanská sdružení právo do 8 dnů od doručení tohoto oznámení písemně oznámit svoji účast v řízení. Pokud tak neučiní, bude mít zdejší správní orgán za to, že o účast v uvedeném řízení nemají zájem. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích mimo les 1 ks lípy v k. ú. Uhřice u Sedlce souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 1 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks dřevin v k.ú. Sedlec u Votic a 1 ks topolu v k.ú. Přestavlky u Sedlce

21.11.2011

Dne 9.11. 2011 podalo žádost Město Sedlec-Prčice, IČ 00232645, se sídlem Náměstí 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice. o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku ppč. 736/10 a ppč. 714/2, katastrální území Sedlec u Votic a ppč. 538/3, katastrální území Přestavlky u Sedlce. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet: 1 ks lípy, obvod 140 cm, v Sedlci, katastrální území Sedlce u Votic 2 ks olše. obvod 140 a 130 cm v Sedlci, katastrální území Sedlec u Votic 1 ks topolu, obvod 400 cm v PřestavIkách. katastrální území Přestavlky u Sedlce Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích mimo les: 1 ks lípy, obvod 140cm v k. ú. Sedlec u Votic. 2 ks olše, obvod 140 a 130 cm v k. ú. Sedlec u Votic. 1 ks topolu, obvod 400 cm v k. ú. Přestavlky u Votic. souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min. 4 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Dřeviny budou umístěny na místo pokácených stromů, budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary.

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Býkovice u Louňovic

21.11.2011

Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, podle ustanovení § 75 odst.la zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (úpiné znění pod č.460/2004 Sb.), dále jen "zákon" oznamuje zahájení správního řízení dle § 44 odst.1 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád) ve věci žádosti Městyse Louňovice pod Blaníkem o pokácení stromů (1 ks lípy) na pozemku .parc. č.1429/1 v k.ú. Býkovice u Louňovice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 1 ks lípy rostoucí na pozemku parc. č. 1429/1 v k. ú. Býkovice u Louňovic nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu bez výrazného proschnutí koruny. Doporučujeme provést zdravotní řez. Rozhodnutí: Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem jako místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody, podle ustanovení § 76 odst. 1) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), posoudil žádost Městyse Louňovice pod Blaníkem ve věci povolení kácení dřevin a po projednání ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., „správní řád", a po zvážení všech okolností vydává v souladu s § 68 správního řádu toto ROZHODNUTÍ Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem po projednání ve správním řízení kácení stromu 1 ks lípy na pozemku č.pare. 1429/1 v k.ú.Býkovice u Louňovice. povoluje za těchto podmínek: 1. Kácení stromů musí být provedeno v období vegetačního klidu. 2. Žadatel provede kácení na vlastní nebezpečí a náklady. 3. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení sousedních objektů a zdraví osob. 4. V souladu s 9 zákona stanovuje Úřad městyse Louňovice pod Blaníkem náhradní výsadbu 1 ks lípy. Výsadba musí být provedena do dvou let od provedeného kácení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí Úřadu městyse Louňovice pod Blaníkem Č.j.: MLPB-856/2011-815/2011 ve věci povolení kácení 1 ks lípy na pozemku parc. č. 1429/1 v k. ú. Býkovice u Louňovic. V rámci správního řízení vedeného ÚM Louňovice pod Blaníkem jsme nesouhlasili s kácením 1 ks lípy a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Strom je v dobrém zdravotním stavu a v koruně není viditelné závažnější proschnutí větví (hodnoceno v době bez olistění). Tento strom tvoří v obci významnou dominantu a má proto velký estetický význam. V rozhodnutí ÚM Louňovice pod Blaníkem uvádí, že je lípa stará a není znám stav stromu. Pokud není ÚM znám stav stromu není možné vydat povolení ke kácení. Zároveň zdůrazňujeme, že povolení ke kácení dřevin se vydává podle zákona o ochraně přírody a krajiny – č. 114/1992 Sb. a jeho § 8 odstavce 1 jen ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického hlediska. Na tomto stromě námi nebyl shledán jediný důvod pro vydání povolení ke kácení.

[ Louňovice pod Blaníkem ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 7 ks jasanů a 2 ks bříz v k.ú. Chlum u Vlašimi

21.11.2011

Obecní úřad obce Chlum. jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75. odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje, že na základě žádosti manželu JUDr. Bc. Ladislava Veselého, a Kláry Veselé, obou bytem Vyšehořovická 512, 250 81 Nehvizdy ze dne 18.10.2011 č.j. 2/2011 ve věci povolení skácení 7 kusů jasanů (obvody: 66 cm, 60 cm. 33 cm, 49 cm, 80 cm, 110 cm a 66 cm) a 2 kusů břízy (obvody: 120 cm a 110 cm) na pozemku parc. č. 136/6. v kat. území Chlum u Vlašimi. bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 7 ks jasanů a 2 ks bříz na pozemku parc. č. 136/6 v k.ú. Chlum souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 9 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Chlum ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 6 ks jasanů v k.ú. Chlum u Vlašimi

21.11.2011

Obecní úřad obce Chlum. jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle 75. odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. oznamuje. že na základě žádosti pana Miroslava Kakose, bytem Chlum 23, PSČ 257 63 Trhový Stěpánov ze dne 18.10.2011 č.j. 1/2011 ve věci povolení skácení 6 kusů jasanů (obvody: 110 cm, 30 cm, 150 cm, 100 cm. 140 cm a 150 cm) na pozemku parc. č. 136/7, v kat. území Chlum u Vlašimi. bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 6 ks jasanů na pozemku parc. č. 136/7 v k.ú. Chlum souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby min 6 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Chlum ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks dubů v k.ú. Městečko

21.11.2011

Obecní úřad v Chotýšanech obdržel dne 03. 10. 2011 žádost od pana Josefa Mareše, Městečko 21, který je majitel pozemku parc.č. PK 315/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan, ve věci povolení k vykácení vzrostlých stromů , celkem 3 ks. dubů. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 3 ks dub na pozemku parc. č. 315/2 v k.ú. Městečko u Chotýšan souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 3 ks dubů o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks jasanů v k.ú. Neveklov

31.10.2011

Městský úřad v Neveklově obdržel dne 10. října 2011 žádost p. Antonína Vlka. bytem Vinohradská 40. p. Praha 2 ve věci povolení pokácení 2 ks stromů (jasanů o obvodu kmene cca 180 a 200 cm) na pozemku p. Č 897/1, v k.ú. Neveklov. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks jasanů obvody kmene 180 a 200 cm na pozemku parc. č. 897/1 v k. ú. Neveklov nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a v korunách není viditelné závažnější proschnutí. Na bázi kmene není viditelná žádná hniloba. Doporučujeme pouze ošetření korun stromů v podobě zdravotního řezu.

[ Neveklov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>