Správní řízení

Kácení 4 ks břízy, 2 ks dubu a 1 ks akátu v k.ú. Křečovice u Neveklova

31.10.2011

Obecní úřad v Křečovicích, podle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje, že účastníci řízení ve věci žádosti o povolení k pokácení 7 ks stromů (4 břízy, 2 duby, 1 akát obvod kmene cca 110 - 180 cm, stromy jsou z velké části nebo zcela suché) na pozemku p. Č. p. č 475/5 a 1631/1, v k.ú. Křečovice u Neveklova. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením pokácení 7 ks stromů (4 břízy, 2 duby, 1 akát) na pozemku parc. č. 475/5 a 1631/1 v k. ú. Křečovice u Neveklova souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 7 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Každá dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Vodovod Vrchotice k. ú.: Vrchotice

31.10.2011

Stavebník Město Sedlec Prčice, IČ 232645, Nám. 7.května čp. 62. 257 91 Sedlec-Prčice zastoupené na základě piné moci spol. PROJECT-ISA spol. s.r.o.. COI 284 65 881, Markupova 2707/10, 193 00 Praha podal dne 14.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu ,Vodovod Vrchotice" umístěné na pozemcích parc.č. KN 1162, KN 600/2, PK 579/4, PK 601/1, KN 602, KN 603, PK 627/4, PK 606, PK 607, PK 613, PK 1163, PK 625/2, KN 1145/1, KN 1160/1, KN 1141/2, KN 1141/1, PK 1142, PK 113/2, KN 113/4, KN 616/9, KN 1144, KN 1149/2, St.115, St.1/2, KN 1141/6 a KN 138/1‚ vše v katastrálním území Vrchotice. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Vodovod Vrchotice" umístěné na pozemcích parc.č. KN 1162, KN 600/2, PK 579/4, PK 601/1, KN 602, KN 603, PK 627/4, PK 606, PK 607, PK 613, PK 1163, PK 625/2. KN 1145/1, KN 1160/1. KN 1141/2, KN 1141/1, PK 1142, PK 113/2, KN 113/4, KN 616/9, KN 1144, KN 1149/2, St.1/5, St.112, KN 1141/6 a KN 138/1‚ vše v katastrálním území Vrchotice souhlasíme s následujícími podmínkami: • Nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. • Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. • V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, či křovin o ploše přesahující 40 m2, bude toto předmětem samostatného správního řízení vedeného věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. • Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. • V případě nutnosti protnout liniovou zeleň (stromové aleje, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cest apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. • Pokud výkop protíná tok, nesmí být prováděn v období nejnižších průtoků v roce, musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k erodování půdy do toku během výstavby, a také po ní musí být břeh zajištěn proti erozi. • Terén je po zahrnutí třeba vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej zajistit proti erozi (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.).

[ Sedlec-Prčice ] [ Liniové stavby ostatní ]
 

Povolení kácení 2 ks jasanů v k.ú.: Mitrovice

31.10.2011

Obecní úřad Mezno, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 114/1992 Sb."), posoudil Marie Pudilové, nar. 14.08.1961, bytem Mitrovice č.p. 16, 257 86 Miličín ze dne 5. září 2011 o vydání povolení ke kácení 2 ks jasanů o obvodu větším než 130 cm na pozemku p. Č. 12/2 v katastrálním území Mitrovice, obec Mezno. z důvodu jejich prosychání a po provedeném správním řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), rozhodl takto: A. Podle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřev i n(y) Povoluje pokácení 2 ks jasanů o obvodu větším než 130 cm a v Mitrovicích na pozemku p.č. 27 v katastrálním území Mitrovice, obec Mezno. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Odvoláváme se proti rozhodnutí OÚ Mezno Č.j.: 163/2011 ve věci povolení kácení 2 ks jasanů na pozemku parc. č. 27 v k. ú. Mitrovice. V rámci správního řízení vedeného OÚ Mezno jsme nesouhlasili s kácením uvedených stromů a i nadále s tímto kácením nesouhlasíme, a to s následujícím odůvodněním. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a v korunách není viditelné závažnější proschnutí větví. Tyto stromy tvoří v obci významnou dominantu a mají proto velký estetický význam. Doporučujeme pouze ošetření korun stromů v podobě odstranění případných suchých větví a instalace volné bezpečnostní vazby.

[ Mezno ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy a 1 ks vrby v k.ú. Sedlec u Votic

24.10.2011

Dne 5. 10. 2011 podali žádost František Kratochvíl, nar. ---, a Hana Kratochvílová, nar. ---, oba trvale bytem Dr. E. Beneše čp. 56, 257 91 Sedlec-Prčice, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku ppč. 168/11, a ppč. 163/26, katastrální území Sedlce u Votic. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet: 2 ks lípa obvod 115cm a 140 cm, na ppč. 168/11, v Sedlci, kat. ú. Sedlec u Votic 1 ks vrba, obvod 180 cm. na ppč. 163/26, v Sedlci, kat. ú. Sedlec u Votic Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích mimo les – 2 ks lípy a 1 ks vrby rostoucích na pozemcích parc. č. 168/11 a 163/26 v k.ú. Sedlec u Votic souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 6 ks lípy srdčité o min. obvodu kmene 8-10cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Změna využití území v v k.ú. Kouty u Smilkova

24.10.2011

Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), obdržel dne 7.9.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. kterou podali: Michal Špaček, nar. 30.7.1987, Načeradec 262, 257 08 Načeradec Marek Špaček, nar. --- , Načeradec 262, 257 08 Načeradec zastoupeni: panem Jaroslavem Dostálem, nar. ---, Heřmaničky 101, 257 89 Heřmaničky (dále jen „ žadatelé"). na pozemku v evidenci KN Č. kat. 820/2 (trvalý travní porost) v k.ú. Kouty u Smilkova, obec Smilkov. Předmětem územního řízení je změna využití území — zalesnění výše uvedeného pozemku. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Se změnou využití pozemku (zalesnění) parc. č. 820/2 v k.ú.: Kouty u Smilkova souhlasíme s následujícími podmínkami: 1) Na ploše bude vysázeno a následně zajištěno alespoň 30 % dřevin, které odpovídají stanovišti a tvoří podobnou dřevinnou skladbu jako původní zde se vyskytující lesní společenstva, 2) V dřevinné skladbě se budou vyskytovat pouze domácí druhy dřevin, s výjimkou modřínu opadavého.

[ Votice ] [ Lesnictví (vč. zalesňování) ]
 

Kácení 3 ks lípy a 1 ks javoru v k.ú. Pravonín

24.10.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 písm.a) zákona č.114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje. že na základě žádosti Wagner castle, sídlem Tyršova 1833/9. 120 00 Praha. v zastoupení pana Angela Barniho, bytem Vojtěšská 6/211. 11000 Praha]. ze dne 5.10.2011, č.j. 9/2011/228 ve věci pokácení 3ks lípa a 1 ks javor v k.ú. Pravonín. parc.č. 1/9 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 3 ks lípy a 1 ks javoru rostoucích na pozemku p. č. 1/9 v k. ú. Pravonín souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 4 ks lípy srdčité o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou vysazeny na místě poražených stromů. Vysazené dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks jírovce v k.ú. Tisek

24.10.2011

Obecní úřad v Pravoníně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75. odst.1 • písm.a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana Antonína Váši, bytem Buková 12, 257 08, ze dne 8.9.2011, č.j. 8/2011/228 ve věci pokácení lks.jirovec v k.ú. Tisek. parc.ě. 940/1 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák.č.500/2004 Sb.. správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolení pokácení 1 ks jírovce rostoucího na pozemku p. č. 940/1 v k. ú. Tisek souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks lípy srdčité o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude vysazena na místě poraženého stromu. Vysazená dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Pravonín ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks javoru v k.ú. Sedlec u Votic

24.10.2011

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Dne 5. 10. 2011 podala žádost Dagmar Lagronová, nar. ----, trvale bytem Šánovická Čp. 320, 257 91 Sedlec-Prčice, o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku ppč. 168/8 v Sedlci, katastrální území Sedlec u Votic. Výše uvedeným dnem bylo ve smyslu odst. 1 § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) zahájeno řízení o povolení kácení podle ust. § 8 odst. 1 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Podle předložené žádosti zamýšlí pokácet: 1 ks javoru, obvod 112 cm, na ppč. 168/8, v Sedlci, kat. ú. Sedlec u Votic Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks javoru na pozemku parc. č. 168/8 v k.ú. Sedlec u Votic souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks lípy srdčité o min. obvodu kmene 8-10cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Sedlec-Prčice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 2 ks lípy v k.ú. Čečkov a 2 ks jilmu a 1 ks javoru v k.ú. Odlochovice

3.10.2011

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. I, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti Obce Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov, IČ 231916, doručené spr. orgánu dne 15.9.2011, 4308 /2011, ve věci povolení kácení 2 lip na pozemku č. parc. 232v k.ú. Čečkov a 2 ks jilmu a 1 ks javoru na pozemku č. parc. 826/2 v k.ú. Odlochovice, bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucí mimo les – 2 ks lípy na pozemku parc. č. 232 v k.ú.: Čečkov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o obvodu kmene min. 12 - 14 cm. Obě dřeviny budou vysazeny na místě stávajících stromů. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním dřevin rostoucí mimo les – 2 ks jilmu a 1 ks javoru na pozemku parc. č. 826/2 v k.ú.: Odlochovice souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks třešně, 3 ks javorů, 2 ks jilmů a 1 ks dubu v k.ú. Čečkov

3.10.2011

Obecní úřad v Jankově jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti p. Milady Novotná, nar. -, Závětří 684, 259 01 Votice, doručené dne 12.9.2011, č.j.298 /2011, ve věci povolení kácení I ks třešně, 3 ks javorů, 2 ks jilmů a 1 ks dubu o obvodech kmene 172 - 250 cm na pozemku č. parc. st. 7 v k.ú. Čečkov bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: Na místě bylo zjištěno, že se nejedná o 2 ks jilmů jak bylo uvedeno v žádosti, ale o 2 ks jasanů. S odstraněním dřevin rostoucí mimo les – 1 ks javoru (nejblíže nemovitosti), 1 ks třešně rostoucí na pozemku parc. st. 7 v k.ú.: Čečkov souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks u nás původních listnatých dřevino min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním dřevin rostoucí mimo les – 2 ks jasanu, 2 ks javoru a 1 ks dubu rostoucích na pozemku parc. st. 7 v k.ú.: Čečkov nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a v korunách není viditelné závažnější proschnutí. Doporučujeme pouze ošetření korun stromů v podobě odstranění případných suchých větví a instalace volné bezpečnostní vazby.

[ Jankov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>