Správní řízení

Kácení 2 ks jasanů v k.ú. Mitrovice

3.10.2011

Obecní úřad Mezno, jako orgán ochrany přírody podle § 75 příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon Č. 114/1992 Sb."), posoudil žádost Marie Pudilové, nar. 14.08.1961, bytem Mitrovice č.p. 16, 257 86 Miličín ze dne 5. září 2011 o vydání povolení ke kácení 2 ks jasanů o obvodu 130 cm na pozemku p. Č. 12/2 v katastrálním území Mitrovice, obec Mezno, z důvodu jejich prosychání a zahajuje tímto správní řízení podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním 2 ks jasanů o obvodu kmene 130 cm na pozemku p. č. 12/2 v k. ú. Mitrovice nesouhlasíme. Stromy jsou v dobrém zdravotním stavu a v korunách není viditelné závažnější proschnutí. Doporučujeme pouze ošetření korun stromů v podobě odstranění případných suchých větví a instalace volné bezpečnostní vazby.

[ Mezno ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 9 ks topolů v k.ú. Benešov u Prahy

3.10.2011

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení 76 odst. I písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozděj¬ších předpisů obdržel dne: 12.09.2011 pod č.j. MUBN/60502/2011 žádost od: Tělocvičná jednota Sokol Benešov, Tyršova 438, 256 01 Benešov ((Č 708 92 032) ve věci povolení kácení dřevin: 9 ks Topol kanadský (Populus x cana(liensis) o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí 120 až 250 cm — na pozemku parc.ě.238/1 k.U.Benešov u Prahy (stromy v areálu sokolovny mezi asfaltovou plo¬chou parkoviště a volejbalovými kurty). Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 9 ks Topol kanadský na pozemku parc. č. 238/1 v k.ú. Benešov u Prahy souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 10 ks u nás původních listnatých dřevin o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Benešov ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 3 ks břízy a 3 ks modřínů

3.10.2011

Obecní úřad Nespeky jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, oznamuje, že na základě žádosti pana JUDr. Ivana Svobody, bytem Frágnerova č.p. 103, Nespeky a pana Ing. Ivana Svobody, bytem Půlkruhová 553/38, Praha 6 — Vokovice ze dne 28. 8. 2011, č.j. 372/201 I. ve věci podání žádosti o povolení káceni dřevin rostoucích mimo les — 3 ks břízy, velikost obvodu kmenu ve výšce 130 cm nad zemí 90 - 150 cm a 3 ks modřínů, velikost obvodu kmenu ve výšce 130 cm nad zemi 160 — 360 cm na pozemku parc.č. 2537/33 bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zák. Č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřevin rostoucích mimo les – 3 ks břízy a 3 ks modřínů rostoucích na pozemku parc. č. 2537/33 souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 6 ks u nás původních listnatých dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Nespeky ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Sportovní a rekreační park Prčice v k.ú. Prčice

22.09.2011

Stavebník Město Sedlec-Prčice, IČ: 00232645, zastoupené starostkou Miroslavou Jeřábkovou, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice podal dne 26. 8. 2011 u Stavebního úřadu Sedlec-Prčice žádost o povolení změny stavby „Sportovní a rekreační park Prčice" na pozemcích parc.č. 176/2, 176/10, 185, 180, 201/4, 176/5, 1124/2, 168, 1087/2, 175, 176/13 a stp.č. 261 v katastrálním území Prčice, před jejím dokončením, pro kterou bylo vydáno spojené územní rozhodnutí a stavební povolení dne 9. 3. 2009. č.j.: 54109/SÚ a dále rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby dne 14. 7. 2010. č.j.: SÚ/1427/2010-5. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením změny stavby „Sportovní a rekreační park Prčice“ na pozemcích parc. č.: 176/2, 176/10, 185, 180, 201/4, 176/5, 1124/2, 168, 1087/2, 175, 176/13 a stp.č. 261 v k.ú.: Prčice souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Sedlec-Prčice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Novostavba dílny v k.ú. Přestavlky u Sedlce

22.09.2011

Žadatel Jaroslav Hošna, nar. 16. 6. 1987. Přestavlky 49, 257 91 Sedlec-Prčice v zastoupen na základě plné moci Jakubem Ryšavým. nar. 21. 10. 1984. Brigádnická 302, 257 91 Sedlec-Prčice podal dne 9. 9. 2011 u Stavebního úřadu Sedlec-Prčice žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Novostavba dílny pro stavební stroje" na pozemku parc.č. 295/4, katastrálni území Přestavlky u Sedlce. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S povolením stavby „Novostavba dílny pro stavební stroje“ na pozemku parc. č.: 295/4 v k.ú.: Přestavlky u Sedlce souhlasíme bez dalších podmínek.

[ Sedlec-Prčice ] [ Stavby, ostatní ]
 

Kácení 1 ks lípy v k.ú. Nahoruby

22.09.2011

Obecní úřad v Křečovicích obdržel dne 14.září 2011 žádost od Obce Křečovice, se sídlem Křečovice 9, p. Neveklov ve věci povolení pokácení 1 ks stromu (z poloviny proschlá lípa o obvodu kmene cca 160 cm) na pozemku p. č 1994/6, v k.ú. Nahoruby. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks lípy na pozemku parc. č. 1994/6 v k.ú. Nahoruby souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks lípy srdčité (Tilia cordata) o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Křečovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks dubu v k.ú. Městečko

22.09.2011

Obecní úřad v Chotýšanech obdržel dne 27.7.201 I žádost od paní Stanislavy Durdilové El. Krásnohorské 12/5 Praha - Josefov, která je majitel pozemku parc.č. 523/3 v k.ú. Městečko u Chotýšan, ve věci povolení k pokácení 1 ks. dubu. Pozemek je veden jako zahrada. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks dubu na pozemku parc. č. 523/3 v k.ú. Městečko souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu).

[ Chotýšany ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Podhájský rybník v k.ú. Skalice u Benešova

19.09.2011

Dne 04.08.2011 podal stavebník: Markéta Honzíková, Miroslava Sládková, Jiří Žížala, Miloslav Žížala, u zdejšího Odboru ŽP MěÚ Benešov žádost o povolení stavby a související povolení k nakládání s vodami pro stavbu: „Podhájský rybník - stavební úpravy" na pozemcích p.č. dle KN 596, 628, 560, a na pozemcích dle PK 732, 733 v k. ú. Skalice u Benešova. ČI-IP: 1-09-03-136 (Benešovský potok), za účelem obnovení funkce vodního díla. Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S vydáním stavebního povolení stavby „Podhájský rybník – stavební úpravy“ souhlasíme s následujícími obecnými podmínkami: 1. Při výkopové činnosti nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn., že výkop bude veden nejblíže 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů. 2. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším jak 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty. 3. V případě nutnosti kácení stromů o obvodu nad 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí, bude toto předmětem samostatného správního řízení, které povede místně a věcně příslušný orgán ochrany přírody. 4. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámání větví, odření kmene, větví, kořenových náběhů apod. 5. V případě nutnosti protnout výkopem liniovou zeleň (alej, břehové porosty, křovino-stromové pásy na mezích, kolem cesta apod.) či drobnější remízy, budou překračovány na nejužším místě, a to kolmo na delší osu těchto přírodních prvků. 6. Terén je třeba po zahrnutí výkopů vymodelovat do původní podoby (aby nevznikaly výrazné nerovnosti), v případě, že je výkop veden příkrými svahy a povrch výkopu by mohl erodovat, je třeba jej proti erozi zajistit (např. pokrytím geotextílií s travním osivem apod.). 7. Rybník bude moci být vypouštěn pouze v období mimo zimování a rozmnožování obojživelníků (tzn. od poloviny srpna do poloviny října) 8. Případný vytěžený materiál nebude rozprostřen na nivní louky. 9. Pokud budou do výkopu opakovaně padat volně žijící živočichové (např. obojživelníci), okamžitě bude vyrozuměna místně příslušná Stanice pro zraněné živočichy, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel. 777 800 460.

[ Benešov ] [ VKP, obnovy rybníků ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1 ks břízy v k.ú. Mnichovice

19.09.2011

Obecní úřad Mnichovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v planém znění, oznamuje, že na základě žádosti pana JUDr. Jaromíra Balík a paní Evy Balíkové, bytem Mnichovice 74, 257 65 Čechtice č.j. 97/2011 ve věci povolení pokácení dřeviny rostoucí mimo les (lípa a bříza na pozemku parc. Č. 168/2 v k. ú. Mnichovice) bylo zahájeno správní řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Obecní úřad Mnichovice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nenařizuje ústní jednání ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojené s místním šetřením, neboť v daném případě je možno rozhodnout i na základě vlastní znalosti místa a prostředí. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks břízy na pozemku parc. č. 168/2 v k. ú.: Mnichovice souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 1 ks u nás původní listnaté dřeviny o min. výšce 150 cm. Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřevina bude upevněna ke kůlu, bude opatřena ochranou a bude o ni pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks lípy na pozemku parc. č. 168/2 v k. ú.: Mnichovice nesouhlasíme. Na místě bylo zjištěno částečné proschnutí koruny (cca 1/10 objemu). Tento jev nelze přisuzovat poškození dřeviny, které by bylo důvodem k jejímu odstranění. Dále byla zjištěna tvořící se dutina na kmeni stromu, kterou má strom snahu zacelit. Strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. Tento strom tvoří spolu s druhou lípou na téže pozemku významnou místní dominantu, a proto doporučujeme pouze ošetření koruny stromu v podobě odstranění suchých větví a sledování dalšího vývoje zdravotního stavu.

[ Mnichovice ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 

Kácení 1 ks lípy a 1 ks javoru v k.ú. Kamberk

19.09.2011

Oznámení o zahájení správního řízení a nařízení ústního jednání s místním šetřením Obecní úřad Kamberk jako věcně a místně příslušný orgán Ochrany přírody dle § 75, odst.1, písma) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Oznamuje, že na základě žádosti obce Kamberk zahajuje správní řízení ve věci kácení javoru a lípy na pozemku parc. č. 2713/6 a 2767. Vyjádření OS ČSOP Benešov: S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks javoru na pozemku parc. č. 2713/6 v k.ú.: Kamberk souhlasíme s podmínkou náhradní výsadby 2 ks lípy srdčité (Tilia cordata) nebo u nás původního druhu javoru o obvodu kmene min. 12 - 14 cm. Jedna dřevina bude vysazena na místě stávajícího stromu a druhá na místě určeném při místním šetření (na návsi obce Kamberk). Při výsadbě nebudou použity nízko rostoucí nebo okrasné kultivary. Dřeviny budou upevněny ke kůlům, budou opatřeny ochranou a bude o ně pečováno po dobu min. 5 let (zálivka, nahrazení v případě úhynu). S odstraněním dřeviny rostoucí mimo les – 1 ks lípy na pozemku parc. č. 2767 v k.ú.: Kamberk nesouhlasíme. Strom je v dobrém zdravotním stavu, bez viditelných příznaků hniloby na bázi kmene. V koruně stromu také není vidět závažnější proschnutí koruny. Doporučujeme pouze ošetření koruny stromu v podobě odstranění případných suchých větví a instalace volné bezpečnostní vazby.

[ Kamberk ] [ Kácení dřevin mimo les ]
 
<< -  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  -  >>